TAKƎLAƔA KANCAALAƔA NYƎŊKA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
KƆLƐNTƖ
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Pɔɔlɩ nɩɩwɑ Kɔlɛntɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm ɩsɩɩ yooŋ, nɑ fɑɣɑʋ, nɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ, nɑ ɑkpɑɣɑlɛ, nɑ nɑntʋ kʋlɑlɑɑtʋ tɔɣɔʋ, nɑ nsǝmɑ lɛnnɑ yɔɣɔtʋɣʋ, nɑ sǝtɑɑ fem tɔm.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kɔlɛntɩ I tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Kɔlɛntɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wɛɛtʋ, titite 1–6
Pɔɔlɩ cɔɔkɩ Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle kʋpɔɔsʋtʋ, titite 7–15
Kɑntǝkɑɣɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ sɛɛtʋ, titite 16
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ lɑ Yesu Kilisiti tillu. Mɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlʋ Sɔsǝtɛɛnɩ tǝ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ.
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ mpɑ mɛ ɩ́ wɛ Kɔlɛntɩ tɑɑ tɔɣɔ tǝ ŋmɑɑ-kɛ. Mɛ mpɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ sɩ ɩ́ lɑ ɩ nyǝ́mɑ, nɑ mǝ nɑ Yesu Kilisiti mǝ kpɛntʋɣʋ tɔɔ ɩ́ tɩ-mɛ tɔ. Mǝ nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ pɑɑ timpi nɑ pɑ́ yɑɑkɩ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti wei ɩ kɛ́ tɑ́ nɑ-wɛ tɑ́ Sɔsɔ tɔ ɩ hǝtɛ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ lɑ-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
Ɩsɔ kʋpɑntʋnɑɑ
Mɑ sɛɛ mɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑm sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ tɔɔ kɛ́ pɛɛlɛɛ nnɑ ɩ lɑpɑ-mɛɣɛ Yesu Kilisiti kiŋ tɔ ɑ tɔɔ. Kʋpɑm mǝ nɑ Kilisiti mǝ kpɛntʋɣʋ tɔɔ pǝ sɑɑ-mɛɣɛ tǝcɑm. Ɩlɛnɑ pǝ́ tɩɩ kǝlǝnɑ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ nyǝm pǝ sɑɑʋ. Tɑmpɑnɑ nnɑ pɑ yɔɣɔtɑ Kilisiti tɔɔ tɔ ɑ sǝŋɑ mǝ hɛkʋ kɛ teu tǝcɑ. Nɑ pǝ wɛ mpʋ tɔɣɔ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ pǝ tǝnɑ pǝ́ sɑɑ-mɛ. Mɛ mpɑ ɩ́ tɑŋɑ wʋlɛ nte Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɑ́ hʋ́lɩ́ ɩ tɩ tɔ. Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti ɩnɩ ɩ kɑ tɔkǝnɑ-mɛɣɛ teu hɑlǝnɑ tǝnɑɣɑ. Ɩlɛnɑ kʋyɑŋku ɩ kʋyɑkʋ kɑ́ tɑlɑ tɔ pɑ́ tɑɑ nɑ kɑwɑlɑɣɑ nɑkǝlǝɣɩ mǝ kiŋ. Ɩsɔ wei ɩ yɑɑ-mɛ sɩ mǝ nɑ ɩ Pǝyɑɣɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti ɩ́ kpɛntɩ tɔ, mpi mpi ɩ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ, ɩ tɔkɑ-wǝɣɩ, ɩɩ yeki.
Kɔlɛntɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ fɛɩ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ
10 Tɔʋ, mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ wiikǝnɑ-mɛ sɩ ɩ́ nyǝnnɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti nɑ ɩ́ lɑ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ, nɑ fɑɣɑsʋɣʋ ɩ́ tɑɑ wɛɛ mǝ hɛkʋ. Ɩ́ kpɛntɩ teu, ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ lǝmɑɣɑsɛɛ kʋlʋmɛɛ, ɩ́ hʋʋkɩ hʋwɛɛ kʋlʋmɛɛ. 11 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Kolowee tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ heelɑ-m sɩ ɩ́ yooki kɛ́. 12 Nti mɑ cɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔɣɔlɛ sɩ mǝ tɑɑ pɑɑ wei nɑ ɩ nyǝntʋ kɛ́ nɑ tǝ mpɑɑ. Lɛlʋ tɔŋ sɩ: Pɔɔlɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ. Nɑ ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ Apɔlɔɔsɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ. Ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ Piyɛɛ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ. Nɑ ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ Kilisiti tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ. 13 Ɩ́ hʋʋkɩ sɩ Kilisiti fɑɣɑ ɩ tɑɑ tǝyǝpǝlɛɛ kɛ́? Pɔɔlɩ sǝpǝnɑ sǝm tesikɑ tɔɔ kɛ́ mǝ tɔɔ? Pɔɔlɩ hǝtɛ kɛ pɑ yɑɑnɑɑ nɑ pɑ́ sɔ-mɛɣɛ Ɩsɔ lʋm nɑ?
14 Mɑ sɑmɑ Ɩsɔ kɛ́ timpi mɑ tɑ sɔ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ Ɩsɔ lʋm tɔ, ye pǝ tɑɣɑ Kǝlisipusi nɑ Kɑyusi pɑ pɑɑsi. 15 Pǝ tɔɔ kɛ́ nɔɣɔlʋ kɑɑ yɔɣɔtɩ tǝfoo sɩ Pɔɔlɩ hǝtɛ kɛ pɑ yɑɑnɑɑ nɑ pɑ́ sɔnɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ lʋm. 16 Ɛɛhɛɛ mɑ sɔɔwɑ, mɑ sɔ Sǝtefɑnɑsɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ tɔtɔɣɔ Ɩsɔ lʋm. Ye pǝ kɑɑsɑ lɛlɑɑ mɑ tɑ tɔɔsɩ pɑ tɔɔ. 17 Pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ lʋm sɔʋ tɔɔ kɛ́ Kilisiti tilɑ-m. Amɑ ɩ tilɑ-m kɛ́ sɩ mɑ́ kpɑɑlɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ. Nɑ ye mɑ kpɑɑlǝɣɩ-ɩ, mɑ́ tɑɑ kpɑɑlǝnɑ yʋlʋ lǝmɑɣɑsɛɛ nɔɔleleŋ. Pǝ́cɔ́ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ Kilisiti tesikɑ tɔɔ sǝm tɔm mǝlɩ yem.
Yesu Kilisiti kɛnɑ Ɩsɔ tomɑ nɑ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ
18 Letɑɑ ɩsɛntɑɑ, Yesu tesikɑ tɔɔ sǝm tɔm kɛ́ kʋmɛlɛntʋ tɔm kɛ́. Amɑ tɑ́ mpɑ pǝ tɔŋnɑ tɑ́ nyɔɔŋ yɑpʋ tɔ Ɩsɔ tomɑ ntɛ́ tɑɣɑ tǝnɑ. 19 Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Mɑɑ wɑkǝlɩ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ lǝmɑɣɑsɛɛ,
mɑɑ lɔ nyǝntɑɑ nyǝm.
20 Lǝmɑɣɑsɛɛ tʋ tɑsǝɣɩ ntiɣi yɔɣɔtʋɣʋ tɔtɔ? Nɑ ntiɣi ɑkewe kɑ́ tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ? Yɑɑ ntiɣi ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tʋ kɑ́ mɑɣɑsɩ tɔtɔ? Ɩsɔ hʋlɑɑ sɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ, mpi pɑ yɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔ, pǝ kɛ́ kʋmɛlɛntʋ kɛ́.
21 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɑntulinyɑ tɑɑ yǝlɑɑ nɑ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ pɑ kpisɑ Ɩsɔ kɛ́ nyǝm kɛ timpi Ɩsɔ nɑ́ lɑpǝnɑ ɩ lǝmɑɣɑsɛɛ sɩ pɑ́ nyǝnɑ-ɩ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ hʋʋ teu sɩ, ɩ kɑ́ yɑ mpɑ pɑ tɛŋnɑ-ɩ pɑ tɑɑ tɔ, nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei tǝ kpɑɑlǝɣɩ tɔ. Lɑɑpɑɑlɩ kʋpɑŋ ɩnǝɣɩ wei ɩ tɑ nɑ tɔ ɩ yɑɑ sɩ kʋmɛlǝtɔm. 22 Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ cɑɑ pɑ́ nɑ́ piti tǝmɑ nɑ pǝ́cɔ́. Amɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ Kǝlɛɛkɩ nyǝ́mɑ nɑ́ pɛɛkǝɣɩ. 23 Amɑ tɑ́ ɩlɛ, Kilisiti wei pɑ kɑmɑ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔ ɩ tɔm kɛ tǝ kpɑɑlǝɣɩ. Tɔm tǝnɛ tǝ huɣi Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ mpɑ pɛlɛ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ nyǝnǝɣɩ-tǝɣɩ kʋmɛlǝtɔm kɛ́. 24 Amɑ mpɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ tɔ, pɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ, pɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ tɑɑ tɔ, Kilisiti kɛnɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ tomɑ nɑ Ɩsɔ lǝmɑɣɑsɛɛ. 25 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yʋlʋ pǝyɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tǝnɑ tɑ tɑlɑ Ɩsɔ kʋmɛlɛntʋ, nɑ pɑ tomɑ tǝnɑ tɑ tɑlɑ Ɩsɔ ɩcɑntʋ tete.
26 Kʋpɑm, mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ɩ́ nyǝnɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ Ɩsɔ yɑɑʋ-mɛ nɑ ɩ́ lɑ kpekǝle tɔ, ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ mpɑ pɑ yɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ tɔ pɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ kɛ mǝ hɛkʋ, nɑ toŋtʋnɑɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ, nɑ ɑwulumpiyɑ fɛɩ pɑɣɑlɛ. 27 Ɩsɔ lǝsǝnɑ mpi ɑntulinyɑ yǝlɑɑ yɑɑ sɩ kʋmɛlǝnyǝm tɔ sɩ pǝ́ tʋ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ kɛ fɛɛlɛ. Nɑ ɩ lǝsɑ mpi ɑntulinyɑ yǝlɑɑ yɑɑ sɩ ɩcɑntʋ tɔ sɩ pǝ́ tʋ ɑkpɑlɑ nyǝ́mɑ kɛ fɛɛlɛ. 28 Nɑ ɩ lǝsɑ mpi ɑntulinyɑ yǝlɑɑ nyǝnǝɣɩ tɑɑlǝm nɑ pɑ́ footiɣi nɑ pɑɑ nyǝnǝɣɩ-wǝɣɩ pʋlʋ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ, sɩ pǝ́ wɑkǝlɩ mpi pɑ tʋɣʋnɑ nyʋɣʋ tɔ. 29 Ɩlɛ yʋlʋ pǝyɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ kɑɑ sɑ kɑ tǝɣɩ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ. 30 Amɑ Ɩsɔ kpɛntɑ mǝ nɑ Yesu Kilisiti kɛ́, nɑ ɩ lɑpɑ nɑ Kilisiti pǝsɩ tɑ́ lǝmɑɣɑsɛɛ. Kilisiti tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ nyǝnǝɣɩ-tʋɣʋ yʋlʋpɑmɑ. Ɩnɩ ɩ lɑpǝnɑ nɑ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝ́mɑ, nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ yɑpǝnɑ tɑ́ nyɔɔŋ. 31 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Ye wei ɩ́ cɑɑ ɩ sɑ, ɩ́ sɑ nti Tɑcɑɑ lɑpɑ tɔ, ɩ́ tɑɑ sɑ ɩ tɩ.