2
Kilisiti sǝm tɔm heeluɣu
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, wɑɑtʋ wei mɑ kɔmɑ mǝ tɛ sɩ mɑ heeliɣi-mɛɣɛ Ɩsɔ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ ŋmɛlɑɑ tɔ ɑ tɔm tɔ, pǝ tɑɣɑ nɔɔleleŋ wɑwɑwɑ nɩɩlɩ, yɑɑ nyǝmtʋ nɑtǝlǝɣɩ mɑ lɑpǝnɑɑ. Mɑ cɑɣɑlɛ tǝnɑɣɑ mǝ kiŋ mɑ tɑ cɑɑ sɩ mɑ́ lɑ nɑtǝlǝɣɩ mǝ hɛkʋ kɛ yem nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ Yesu Kilisiti tɔm. Ɩsɩɩ pɑ kɑmɑ-ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔ pǝ tɔm mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɑ siɣisinɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ poluɣu mǝ tɛ tɔ ɩcɑntʋ tɑɑ kɛ́, nɑ mɑ selɑɣɑnɑ sɔɣɔntʋ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ yʋlʋ lǝmɑɣɑsɛɛ yekuɣu nɑ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ nɑ cɑŋǝm kɛ ɩsǝnɑ mpi tɔɣɔ mɑ sɛɣɛsǝnɑ mɑ sɛɣɛsǝŋ nɑ mɑ́ lɑnɑ mɑ wɑɑsʋ. Amɑ Ɩsɔ Feesuɣu tomɑ kɛ mɑ lɑpǝnɑɑ, nɑ ɑ nɑɑ mpʋ tǝkeelee. Ɩlɛnɑ mǝ Ɩsɔ sɛɛʋ sǝŋ Ɩsɔ tomɑ tɔɔ, pǝ́ tɑɑ sǝŋ yǝlɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔɔ.
Mpi Ɩsɔ yɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tǝsiɣisiɣi tɔ
Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, mpɑ pɑ pɩɩ Ɩsɔ nyǝm tɑɑ tɔ lǝmɑɣɑsɛɛ mpɑɑʋ kɛ mɑ hʋlǝɣɩ-wɛ. Amɑ pǝ tɑɣɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nnɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ nɑ mpɑ pɑ kɛ́ ɩ toŋtʋnɑɑ nɑ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ kpiisi-wɛ tɔ pɑ yɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔ. Amɑ Ɩsɔ lǝmɑɣɑsɛɛ mukɑɣɑ tɛɛ nyǝnɑ nnɑ ɑ ŋmɛlɑ yǝlɑɑ tɔ ɑ tɔm kɛ mɑ kpɑɑlǝɣɩ. Ɩsɔ kɑ lǝsǝnɑ-yɛ nɑ ɩ́ sɩɩ tɑ́ teeli tɔɔ nɑ pǝcɔ pɑ́ lɑ ɑntulinyɑ. Antulinyɑ tɑɑ cǝnɛ toŋtʋnɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ cɛkǝnɑ Ɩsɔ lǝmɑɣɑsɛɛ ɑnɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye pɑɑ cɛkǝnɑɑ pɑ tɑɑ kɑ́ Tɑcɑɑ teeli tʋ kɛ sǝm tesikɑ tɔɔ. Pǝ lɑpɑɣɑ ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ sɩ:
Mpi yʋlʋ tɑ tɩɩ nɑʋ nɑ ɩ tɑ nɩɩ pǝ tɔm tɔ.
Mpi pǝ tɔɔ yʋlʋ tɑ tɩɩ hʋʋ tɔ,
Ɩsɔ tɑɣɑnɑ-wǝɣɩ mpɑ pɑ sɔɔlɑ-ɩ tɔ pɑ tɔɔ.
10 Tɑ́ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kulɑ kʋŋmɛlǝtʋ tǝnɛ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ. Mmm Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wiiliɣi pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ kɛ́ sɩ kʋ nɑɑ. Pɑɑ nti tǝ pǝlɛ Ɩsɔ tʋɣɩ nɑ tǝ́ ŋmɛlɑɑ tǝkulukulu tɔ mɑɣɑmɑɣɑ. 11 Pǝ wɛʋ yǝlɑɑ tɑɑ tɔ ɑwe nyǝŋ lɛlʋ tɑɑ tɔm? Ye pǝ tɑɣɑ yʋlʋ lǝmɑɣɑsǝlɛ nte tǝ wɛ ɩ tɑɑ tɔ ńtɛ́ tɩɩ nyǝnɑ ɩ tɔm. Mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ Ɩsɔ Feesuɣu, ŋkʋ kʋ nyǝmnɑ Ɩsɔ nyǝntʋ tǝnɑ. 12 Pǝ tɑɣɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ lǝmɑɣɑsǝlɛ kɛ pǝ tʋ-tʋ. Amɑ Feesuɣu ŋku kʋ lɩɩnɑ Ɩsɔ kiŋ tɔɣɔ, sɩ tǝ́ cɛkǝnɑ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ hɑ-tʋ tɔ pǝ tɔm. 13 Pǝ tɑɣɑ yʋlʋ lǝmɑɣɑsɛɛ sɛɣɛsʋɣʋ nɔɔleleŋ wei tɔɣɔ tǝ yɔɣɔtǝɣǝnɑ pǝ tɔm. Amɑ nti Ɩsɔ Feesuɣu sɛɣɛsǝɣɩ tɔɣɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mpɑ pɑ wɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tɔ tǝ kɛɛsǝɣɩ-wɛɣɛ Ɩsɔ nyǝm tɑmpɑnɑ.
14 Wei ɩ fɛɩnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tɔ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ mʋ Feesuɣu kʋnɛ kʋ tɑmpɑnɑ. Ɩ yɑɑ-tǝɣɩ kʋmɛlǝtɔm kɛ́, nɑ ɩɩ tɩɩ pǝsǝɣɩ tǝ cɛkǝnɑʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, wei ɩ wɛnɑ Feesuɣu tɔ ɩnɩ ɩ pɑɑsi ɩ cɛkǝɣǝnɑnɑ-tɩ. 15 Yʋlʋ wei ɩ wɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tɔ ɩnɩ ɩ cɛkǝɣǝnɑnɑ tǝ tǝnɑ. Nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ Feesuɣu ŋkʋ kʋ tɔm tɔ. 16 Pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Awe nyǝmnɑ Tɑcɑɑ hʋwɛɛ?
Awe pǝsǝɣǝnɑ nɑ ɩ́ tɑsɑ-ɩ tɔm?
Amɑ tɑ́ ɩlɛ, Kilisiti hʋwɛɛ kɛ tɑ́ wɛnɑ.