3
Ɩsɔ tǝmlɛ nyǝ́mɑ
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, mɑ ɩlɛ mɑ tɑ pǝsɩ nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-mɛ ɩsɩɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋnɑ mpɑ pɑ wɛnɑ Ɩsɔ Feesuɣu tɔ. Amɑ mɑ yɔɣɔtǝnɑ-mɛɣɛ ɩsɩɩ pɑ yɔɣɔtʋɣʋnɑ mpɑ pɑ tǝŋǝɣɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ hʋwɛɛ tɔ, ɩsɩɩ piyɑ kɔsǝkɔsǝnɑɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Pǝ wɛ ɩsɩɩ kɑfɑ kɛ mɑ suukɑɣɑ-mɛ, pǝ tɑɣɑ mʋtʋ. Ɩ́ tɑɑ nyǝntɑ tɔɣɔʋ tɔ pǝ tɔɔ, nɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ ɩ́ tɑ nyǝntɑ tɔɣɔʋ. Mpi tɔ, ɩ́ tɔŋnɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ hʋwɛɛ kɛ tǝŋʋɣʋ kɛ́. Ɩsǝsɛɛmlɛ nɑ yoou pǝ wɛʋ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ hɛkʋ tɔ, mpʋ ɩnɩ pɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ ɑntulinyɑ hʋwɛɛ kɛ ɩ́ tǝŋǝɣɩ? Pɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɔtɔ sɩ ɩ́ lɑkɩ kɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ kɛ yem, pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ? Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, lɛlʋ tɔŋʋɣʋ sɩ Pɔɔlɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ, nɑ ɩnɛ ɩ́lɛ́ sɩ Apɔlɔɔsɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛɛ tɔ, pǝ tɑɣɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ kʋlɑpʋtʋ kɛ ɩ́ lɑkɩ mpʋ?
Aweɣe pɑ yɑɑ Apɔlɔɔsɩ? Nɑ ɑweɣe Pɔɔlɩ ye? Tɑ nɑɑlɛ tǝ kɛ́ Ɩsɔ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɑpɑ-mɛ nɑ ɩ́ tɛ Ɩsɔ nɑ mǝ tɑɑ tɔɣɔ. Pɑɑ tɑ́ tɑɑ wei ɩ lɑpɑ nɑ ɩ́ yoosi nti Tɑcɑɑ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ lɑ tɔɣɔ. Mɑɣɑlɛ tʋɣʋ sɔlʋ nɑ Apɔlɔɔsɩ pǝlǝnɑ lʋm kɛ kʋ tɔɔ. Amɑ Ɩsɔ lɑpǝnɑ nɑ kʋ tɛɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ tʋɣʋ sɔlʋ nɑ lʋm pǝllʋ pɑ tɑ kɛ pʋlʋ. Amɑ Ɩsɔ kɛlɛ tɔm tʋ, ɩnɩ ɩ lɑpǝnɑ nɑ tʋɣʋ tɛɛ. Tʋɣʋ sɔlʋ nɑ kʋ tɔɔ lʋm pǝllʋ pɑ teitei kɛ́. Ɩsɔ kɑ́ kɛɛsǝnɑ pɑɑ wei ɩ tǝmlɛ nɑ ɩ́ fɛlɩ-ɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɑ́ tǝmlɛ tɑɑ tǝ kɛ́ tǝmɑ tɑɑpɑlɑɑ kɛ́, nɑ Ɩsɔ kɛ́ tǝ lɑkɩ tǝmlɛ, nɑ mǝ kɛnɑ Ɩsɔ tǝmlɛ.
Ɩ́ wɛɛ tɔtɔɣɔ ɩsɩɩ kutuluɣu ŋku Ɩsɔ ŋmɑɑkɩ tɔ. 10 Ɩsɔ yelinɑ nɑ pǝ sɑɑ-m, nɑ mɑ tɩɩ pɑɑsɑɑ kɛ́ nɑ mɑ́ sɩɩ kite ɩsɩɩ ŋmɑlʋ kʋpɑŋ sɩɩkʋɣʋ tɔ. Amɑ pǝnɛntɛ lɛlʋ tǝnǝɣǝnɑ pǝ tɔɔ. Pɑɑ wei ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩ́ kenɑ ɩsǝnɑ ɩ tǝnǝɣɩ tɔ yoo. 11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Yesu Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ kɛnɑ kite, nɑ pǝ fɛɩ ɩsɩɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɑsɑ kʋfɑtɛ nɑtǝlǝɣɩ sɩɩʋ. 12 Lɛlɑɑ wɛɛ nɑ wʋlɑnɑɑ nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋhʋlʋmʋɣʋ nɑ liɣitee pɛɛ kɛ pɑ tǝnǝɣɩ pǝ tɔɔ. Amɑ lɛlɑɑ ɩlɛ tɑɑsɩ nɑ nyɩɩtʋ nɑ kiisi kɛ pɛlɛ pɑ tǝnǝɣɩ. 13 Amɑ hʋʋlɛ wule pɩɩ kuli pɑɑ wei ɩ tǝmlɛ tɔɔ nɑ pɑ́ nɑ́ tǝ cɑkǝlɛ. Kʋyɑkʋ kʋhʋʋnɑʋ ŋkʋ kʋ wule tɔ kɔkɔ kɛ́. Kɔkɔ kɑ́ mɑɣɑsǝnɑ pɑɑ wei ɩ tǝmlɛ sɩ kɑ nɑɑ mpi tǝ kɛnɑɑ tɔ. 14 Ye wei ɩ tǝnɑ kite tɔɔ kɛ́ tǝmlɛ nte kɔkɔ kɑɑ nyɑɣɑ tɔ, ɩ kɑ́ hiki ɩ kʋfɛlʋɣʋ. 15 Amɑ wei ɩ nyǝntɛ ɩ́ mʋwɑ, ɩ́lɛ́ ɩ kʋfɛlʋɣʋ lepɑ-ɩ kɛ́. Amɑ pɑɑ yɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑnɑ ɩsɩɩ kɔkɔ mpee pɔɔŋ kɛ ɩ lɩɩnɑɑ.
16 Ɩ́ nyɩ teu sɩ ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ, nɑ Ɩsɔ Feesuɣu cɑkǝnɑ mǝ tɑɑ. 17 Ye pǝ cǝpɑ wei nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ, Ɩsɔ kɑ́ wɑkǝlɩ pʋntʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ wɛ kɛ́ tǝnɑŋŋ nɑ mǝ kiŋ kɛ ɩ cɑkɩ.
18 Mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ puɣusi ɩ tɩ. Ye mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ hʋʋ sɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ pʋntʋ ntɛ́ lǝmɑɣɑsɛɛ tʋ ɩ́ pǝsɩ kʋmɛlɛŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ wɛɛnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ tɑmpɑnɑ. 19 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ nɑ́ nyǝnǝɣɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ kʋmɛlɛntʋ kɛ́. Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ mpʋ sɩ: Lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kɛ Ɩsɔ nyǝkǝnɑ-wɛɣɛ kɑtɔsɩ nɑ ɩ́ kpɑɑ-wɛ. 20 Pɑ tɑsɑ ŋmɑɑʋ tɔtɔ sɩ: Tɑcɑɑ nyǝ́mɑ sɩ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ hʋwɛɛ tɑ kɛ pʋlʋ. 21 Pǝ tɔɔ kɛ́ yʋlʋ kɑɑ yɔɔlǝnɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. 22 Pɑɑ Pɔɔlɩ, pɑɑ Apɔlɔɔsɩ, pɑɑ Piyɛɛ, pɑɑ ɑntulinyɑ, pɑɑ weesuɣu, pɑɑ sǝm pɑɑ sɑŋɑ nyǝm, pɑɑ cele nyǝm, mǝ tǝnnɑ pǝ tǝnɑ. 23 Amɑ Kilisiti tǝnnɑ-mɛ, nɑ Ɩsɔ tǝnnɑ Kilisiti ɩ́lɛ́.