4
Kilisiti tillɑɑ
Pǝ tɔɔ ɩlɛ, ɩ́ nyǝnǝɣɩ-tʋɣʋ Kilisiti tǝmlɛ lɑtɑɑ mpɑ pɑ niŋ tɑɑ pǝ tʋ Ɩsɔ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ ŋmɛlɑɑ tɔ. Ye pɑ tʋ pʋlʋ lɑpʋ kɛ yʋlʋ niŋ tɑɑ, tɑmpɑnɑ kɛ ɩ kɑ́ tǝŋ nɑ ɩ́ lɑkǝnɑ-wɩ. Ye mɑ kiŋ ɩlɛ, pɑɑ mɛ yɑɑ yǝlɑɑ kɑ cɑɣɑnɑ sɩ pɑ pɛɛkǝɣɩ mɑ tɔm tɑɑ nɑ pɑ́ nɑ, pǝlɛ pǝ tɑ nɑ mɑ́. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ pɛɛkǝɣɩ mɑ kiŋ sɩ mɑ́ nɑ́ sɩ mɑ tewɑ yɑɑ mɑ tɑ te tɔ. Tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ kiŋ mɑ tɑ nɑ tɑɑlɩ nɔɣɔlʋ se. Pɑɑ nɑ mpʋ tǝlɛ tɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ mɑ tewɑ tǝkpɑtɑɑ se. Amɑ Tɑcɑɑ kɑ́ pɛɛkǝnɑ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ mɑ tewɑ yɑɑ mɑ tɑ te tɔ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ, ɩ́ tɑɑ hulinɑ nɔɣɔlʋ tɔm tɑmpɑnɑ pɛɛkʋɣʋ nɑ pǝ wɑɑtʋ tɑ tɑtɑ. Ɩ́ yele nɑ hɑlɩ Tɑcɑɑ kɔɔ. Ɩnɩ ɩ kɑ kulinɑ mpi pǝ ŋmɛlɑ sǝkpɛtʋɣʋ tɛɛ tɔ pǝ tɔɔ tǝyelele. Nɑ ɩ kɑ́ kuli yǝlɑɑ lotu tɑɑ hʋwɛɛ. Pǝlɛɣɛ Ɩsɔ kɑ́ sɑ pɑɑ wei ɩsɩɩ pǝ mʋnɑ ɩ́ sɑmɩ-ɩ tɔ.
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mɑ kpɑɣɑ mɑ́ nɑ Apɔlɔɔsɩ tɑ́ tɔm nɑ mɑ́ kɛɛsǝnɑ mpʋ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ ɩtuule nte pɑ tukɑɑ sɩ: Nti pɑ ŋmɑɑwɑ tɔ, tɑɑ sɔɔsɩ tǝ tɔɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ yɔɔlǝnɑ lɛlʋ nɑ ɩ́ footiɣi lɛlʋ. Awe yelɑɑ nɑ ń hiki nɑ ń kǝlɩ lɛlɑɑ? Pǝ tǝnɑ mpi n wɛnɑ tɔ pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ hɑnɑ-ŋ? Ye pɑ hɑ-ŋ kʋhɑʋ ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ n hɔŋ nyɑ́ tɩ ɩsɩɩ nyɑ́ lʋpʋ tɔɔ kɛ́ n hikɑɑ?
Pʋwɛ, ɩ tɛmɑ hikuɣu kɛ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ nyɩɩlǝɣɩ tɔ, ɩ́ tɛmɑ piluɣu. Ɩ́ tɛmɑ ɑwulɑɑ kɛ pǝsʋɣʋ kɛ́, nɑ tɑɑ wɛ tɑ́ kʋnyɔntʋtʋ tɑɑ. Ye pɩɩ kɛ́ ɩsɩɩ ɩ́ kɛ́ ɑwulɑɑ tǝsiɣisiɣi kɔlɔ pɩɩ lɑpɑ-m leleŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, sɑɑ ɩnɩ tɑ́ nɑ-mɛ tɩɩ kpɛntɑ kɑwulɑɣɑ tɔɣɔʋ. Pǝ cɑɣɑ ɩsɩɩ tillɑɑ tɑɣɑ Ɩsɔ pǝsǝnɑ wɑɑlɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tǝ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ sɩɩwɑ sɩ pɑɑ kʋ pɑtǝmɑ tɑɑ tɔ. Tǝ kɛ́ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ nyǝnǝɣɩ tǝcooo tɔ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ pɑɑ yǝlɑɑ. 10 Tɑ pǝsɑ kʋmɛlɛmǝŋ, nɑ mɩɩ kɛ́ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ kɛ Kilisiti kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɔɔ. Tɑ́ kɛ́ ɑcɑmɑɑ, nɑ mɛɣɛ toŋtʋnɑɑ. Pɑ tʋɣʋnɑ-mɛ, ɑmɑ yem kɛ́ pɑ nyǝnǝɣɩ tɑ́. 11 Hɑlǝnɑ sɑŋɑ wʋlɛ tǝnɛ, nyɔɣɔsɩ nɑ lʋkɔtʋ kʋɣǝnɑ-tʋ, nɑ tǝ fɛɩnɑ pǝcɛkǝlɛ. Pɑ mɑkɩ-tʋɣʋ nɑ tǝ cɔɔkɩ yem, tǝ fɛɩnɑ tɑpɑsopile. 12 Tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ kookɑlɩ kɛ́ tǝ lɑkɩ nɑ tǝ́ tɔkǝnɑ. Pɑ tʋʋkɩ-tʋ, nɑ tɑɑ sɛɛkɩ-wɛ. Pɑ tʋɣɩ-tʋɣʋ kʋnyɔŋ, tɑ́ sumɑɣɑ sɩ pɑ́ tʋ-tʋ. 13 Pɑ́ kʋɣɩ tɑ nyɔɔŋ, tɩɩ lɛɛtǝɣɩ-wɛɣɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ. Hɑlǝnɑ sɑŋɑ pɑɑ nyǝnǝɣɩ-tʋ sɩ tǝ kɛ́ pʋlʋpʋɣʋ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ. Pɑ nyǝnǝɣɩ-tʋɣʋ ɩsɩɩ hute yɑɑ pʋntʋ mɑɣɑmɑɣɑ.
14 Pǝ tɑɣɑ mɑ cɑɑ sɩ mɑ́ tʋ-mɛɣɛ fɛɛlɛ tɔɣɔ mɑ ŋmɑɑwɑ nɑ mɑ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ mpʋ. Amɑ mɑ luɣu wɛɛ kɛ́ sɩ mɑ́ sɛɣɛsɩ-mɛ ɩsɩɩ mɑ piyɑ nsi mɑ luɣu wɛɛ tɔ. 15 Pɑɑ ɩ́ kɑ́ hiki sɛɣɛsǝlɑɑ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ́ Kilisiti mpɑɑʋ tɔm tɑɑ mǝ cɑɑ kɛlɛ kʋlʋm. Mɑɣɑlɛ mǝ cɑɑ kɛ Kilisiti tǝŋʋɣʋ tɔm tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ́ kɔnnɑ-mɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ. 16 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ ɩ́ tǝŋ mɑ yɑɑsi. 17 Nɑ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ mɑ kʋsɑ Timotee sɩ ɩ́ polo mǝ tɛ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ mɑ pǝyɑlʋ wei mɑ sɔɔlɑɑ tɔ. Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ ɩ kɛ́ yʋlʋ wei pɑɑ lɑnɑ nɑɑni tɔɣɔ. Ɩ kɑ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ yɑɑsi wei mɑ tɔkɑɑ nɑ mɑ́ tɔŋnɑ Kilisiti tɔm tɑɑ nɑ mɑ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ pɑɑ leɣe Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑɑ sɩ pɑ́ tǝŋ tɔ.
18 Mǝ tɑɑ lɛlɑɑ hʋʋwɑ sɩ mɑ kɑɑ kɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ kɑlɑmpɑɑnɩ lɑpʋ. 19 Ye Tɑcɑɑ tisɑɑ mɑɑ kɔɔ mǝ tɛɣɛ nɔɔnɔɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ nɑ́ sɩ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ mpɛ, nɔɣɔ tɑɑ tike kɛ pɑ lɑkɩ, yɑɑ pɑ wɑɑsǝɣɩ kʋlɩ. 20 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ tɔm tɑ kɛ nɔɣɔ tɑɑ tɔm tike. Amɑ sɩ ń pǝsɩ nɑ ń lɑkɩ kɛ́. 21 Ɩ́ lǝsɩ mpi ɩ́ cɑɑ tɔ ɩlɛ. Ɩ́ cɑɑ sɩ mɑ́ kɔnnɑ kpɑ́tʋ́ɣʋ́, yɑɑ mɑ kɔɔ tǝpɑmmm nɑ sɔɔlʋɣʋ?