5
Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑɑ ɑsilimɑ
Pɑ tɔŋnɑ mǝ tɔm kɛ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ teu kɛ́ sɩ mǝ kʋlɑpʋtʋ wɛ ɑsilimɑ kɛ sɔsɔm. Pɑɑ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kiŋ pɑ kɑɑ nɑ ɑsilimɑ ɑnɩ ɑ tɑkɑ. Pɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ kpɑɣɑ ɩ cɑɑ ɑlʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ mɩɩ tɔŋnɑ mǝ tǝɣɩ sɑm pǝ tɩɩ fɛɩ. Pɩɩ nǝɣǝsǝnɑ kɛ́ ɩsɩɩ kʋlɑpʋtʋ ntɩ tǝ́ wɑkǝlɩ mǝ lɑŋɑ kɛ sɔsɔm, nɑ ɩ́ lǝsɩ mǝ hɛkʋ kɛ wei ɩnɩ ɩ lɑpɑ mpʋ tɔ. 3-4 Pɑɑ mɑ nɑ-mɛ tǝ wɛ tǝmɑ nɑ pooluŋ tɔ, mɑ lǝsɑɣɑ wɛ mǝ kiŋ kɛ tɑm kɛ́. Ye mɑ, nɑ Tɑcɑɑ Yesu tomɑ tɑɑ mɑ tɛmɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔm kʋɣʋ kɛ́ ɩsɩɩ ye mɑɑ wɛ mǝ kiŋ mɑɑ lɑpɑ tɔ. Wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ koti nɑ mɑ lǝsɑɣɑ kɑ́ wɛɛ mǝ hɛkʋ tɔ, Tɑcɑɑ tomɑ kɑ́ wɛɛ tɑ́ tǝnɑ tɑ́ hɛkʋ tɑɑ tǝnɑ. Ɩ́ kpɑɣɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ pɛtɩ Sɑtɑnɩ niŋ tɑɑ nɑ pǝ́ nɑɑsɩ-ɩ nɑ ɩ ɩsɛ, ɩlɛnɑ pǝ́ wɑɑsɩ-ɩ kʋyɑŋku Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɑ́ kɔɔ tɔ.
Kʋkʋsʋm pǝciimɑɣɑ kpɑɑsǝɣǝnɑ somtu tǝnɑ tǝfʋʋ. Ɩ́ lǝsɩ mǝ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ mpi pǝ lɑpɑ-mɛɣɛ ɑsɑɣɑɑ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ kʋpɑmɑ tǝkpɑtɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ́ kɑ́ nǝɣǝsǝnɑ somtu kʋfɑtʋ nti tǝ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ. Mpʋ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ́ tɩɩ wɛɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ nikɑ tɑ́ Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔʋ kɛ́. Mpi tɔ pɑ tɛmɑ tɑ́ Tɛɛʋ ɑcimɑ ɩwǝyɑɣɑ kʋɣʋ tɔ se, ŋkɛɣɛlɛ Kilisiti. Ye mpʋ ɩlɛ tǝ́ tɔɣɔ tɑ ɑcimɑ. Ye tǝ tɔkɩ-yɛ, tǝ́ tɑɑ tɔɣɔ-yɛ nɑ potopoto wei ɩ tɑɑ kʋkʋsʋm kʋpǝm wɛɛ tɔ. Ɩsɑɣɑtʋ nɑ ɑsilimɑ pǝ lite ntɛ́. Amɑ tǝ́ tɔɣɔ tɑ́ ɑcimɑ nɑ potopoto wei ɩ tɑɑ kʋkʋsʋm fɛɩ tɔ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ potopoto kʋpɑŋ nɑ tɑmpɑnɑ nyǝŋ.
Tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ mɑɑ ŋmɑɑ-mɛ tɔ kɑ tɑɑ mɑ heelɑ-mɛ sɩ mǝ nɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ ɑsilimɑ tɔ ɩ́ tɑɑ kpɛntɩ. 10 Pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ yem kɛ́ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ. Mpi tɔ, ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ mǝ nɑ ɑsilimɑ nyǝ́mɑ nɑ nyɩɩllɑɑ nɑ ŋmɩɩlɑɑ nɑ tɩɩŋ lɑɑlɑɑ ɩ́ sitinɑ. Ye ɩ́ tɔmɑ sɩ ɩ́ cɔlǝɣɩ-wɛ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ kɑ́ lɩɩ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ kɛlɛ. 11 Nti tɔɣɔlɛ sɩ ye yʋlʋ nyǝnǝɣɩ ɩ tǝɣɩ Ɩsɔ sɛɛlʋ pǝyele ɩ lɑkɩ ɑsilimɑ, nɑ ɩ́ tɑ yele nyɩɩlʋɣʋ nɑ tɩɩŋ lɑɑʋ nɑ yǝlɑɑ tʋʋʋ nɑ sʋlʋm nyɔɔʋ nɑ ŋmɩɩlǝm, ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ pʋntʋ. Mǝ nɑ yʋlʋ ɩsɩɩ mpʋ ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ tɔɣɔʋ mɑɣɑmɑɣɑ.
12-13 Ye pǝ kɑɑsɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ, pǝ tɑɣɑ mɑɑ lɑnɑ pɛlɛ pɑ tɔm. Amɑ Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑnɑ pɛlɛ. Mǝ nɑ mpɑ ɩ́ kɑɑ kpekǝle tɔ pǝ tɑɣɑ pɑ tɔm kɛ ɩ́ kɑ lɑ? Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Yʋlʋ ɩ́ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ ɩ́ lǝsɩ-ɩ mǝ hɛkʋ.