6
Tǝmɑ tɔmnɑɑ tɑɣɑnʋɣʋ
Ye mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ tɑɑpɑlʋ pɑ wɛnɑ tɔm, pǝ mʋnɑ pɑ́ yɑɑ tǝmɑɣɑ nɔnɔɣɔ kɛ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ kiŋ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ wɛɛ? Ɩ́ tɑ́ nyɩ sɩ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɑ́ hʋʋnɑnɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ tɔm kɛ cele? Ye mɩɩ hʋʋnɑnɑ yǝlɑɑ kɛ tɔm kɛ cele, ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ hʋʋ wenti tǝ wɛ pǝciiu tɔ? Ɩ́ tɑ́ nyɩ sɩ tɑɑ hʋʋnɑnɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ tɔm? Tǝ kɑɑ kpisi ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ tɔm hʋʋnɑʋ, kɑcɑŋfɑnɑ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ nyǝntʋ nɑ? Tɔmnɑɑ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ mɑɣɑnɑ-mɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ-tɩ nɑ ɩ́ pukinɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle pʋlʋ tɔ? Mɑ yɔɣɔtǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ fɛɛlɛ ɩ́ kpɑ-mɛ. Ɩsɩɩ ɩ́ wɛʋ mpʋ tɔ lǝmɑɣɑsɛɛ tʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ mǝ tɑɑ kɛlɛ sɩ yǝlɑɑ ɩ yoowɑ ɩ tɑɣɑnɩ-wɛ? Pǝ nǝɣǝsǝnɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ wɛnɑ ɩ tɔɣɔntǝlɛ nɑ tɔm, pɑ́ yɑɑ tǝmɑɣɑ nɔnɔɔsɩ kɛ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ kiŋ nɑ?
Ɩsɩɩ ɩ́ yɑɑkʋɣʋ tǝmɑɣɑ nɔnɔɔsɩ kɛ mpʋ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kpɑkpɑɑ kɛ́ sɩ ɩ kpisɑɑ tǝkpɑtɑɑ. Pepe tɔɔ kɛ́ yʋlʋ ɩ́ lɑpɑ-mɛɣɛ nti ɩɩ hɑɑkɩ mǝ tǝɣɩ suulu? Pɑɑ pɩɩ nǝɣǝsǝnɑ ɩ́ yɑɑ-ɩ nɔnɔɣɔ? Pepe tɔɔ kɛ́ ɩɩ yeki sɩ ye pɑ ŋmɩɩlǝɣɩ-mɛ pɑ ŋmɩɩlɩ? Pǝyele mǝ tɔŋnɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ nɑ ŋmɩɩlǝm kɛ mǝ tɑɑ mǝ tike. Anɩ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝmɑ teu sɩ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ kɑɑ nɑ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ. Ɩ́ tɑɑ puɣusi mǝ tɩ, ɑsilimɑ lɑtɑɑ, nɑ tɩɩŋ lɑɑlɑɑ, nɑ wɑsɑŋkɑlǝnɑɑ, nɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ sʋʋkǝnɑ tǝmɑ tɔ, 10 nɑ ŋmɩɩlɑɑ, nɑ nyɩɩllɑɑ, nɑ sʋlʋnyɔɔlɑɑ, nɑ tʋʋlɑɑ, nɑ ŋmɩɩlɑɑ kpitikpitinɑɑ, pɑ tǝnɑɣɑ mpʋ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ keesi Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ. 11 Anɩ mǝ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́. Amɑ pɑ lǝsɑ-mɛɣɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ pǝsɩ kʋpɑmɑ. Nɑ pǝ́ fɑɣɑsɑ-mɛ nɑ mǝ mpɑɑ sɩ ɩ́ pǝsɩ Ɩsɔ nyǝ́mɑ. Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti toŋ tɑɑ, tɑ́ Ɩsɔ Feesuɣu yelɑɑ nɑ ɩ́ pǝsɩ kʋpɑmɑ kɛ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ.
Mpi ɩ́ lɑkǝnɑ mǝ tɔnǝŋ tɔ ɩ́ yele nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ Ɩsɔ teeli
12 Mǝ tɑɑ lɛlɑɑ tɔŋ sɩ ye pɑ nɔkɑ mpi pɑ lɑ. Tɑmpɑnɑ mpɑɑʋ wɛɛ yɑɑ, ɩlɛ pǝ tɑɣɑ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ kɛ́ ɩ́ kɑ́ wɑɑ. Mɑ pǝsǝɣɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ sɩ mɑ wɛnɑ mpɑɑ sɩ mɑ́ lɑ pǝ tǝnɑ yɑɑ. Amɑ mɑ kɑɑ yele kɛ́ sɩ pʋlʋpʋ ɩ́ pǝsɩ-m pǝ yom. 13 Mɛ ɩ́ tɔŋ sɩ hiluɣu tɔɔ kɛ́ pǝ lǝsɑ kʋtɔɣɔʋ nɑ kʋtɔɣɔʋ tɔɔ kɛ́ pǝ tʋ hiluɣu. Mm, pǝ wɛ mpʋ mɛɛ. Pɑɑ nɑ mpʋ Ɩsɔ kɑ́ wɑkǝlɩ pǝ tɔm nɑɑlɛ ɩnɩ. Pǝ tɑ lɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ kɛ ɑsilimɑ lɑpʋ tɔɔ, ɑmɑ Tɑcɑɑ tɔɔ kɛ́. Nɑ tɔnʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ wɛɛ. 14 Nɑ ɩsɩɩ Ɩsɔ feesuɣu Tɑcɑɑ tɔ, ɩ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ feesi tɑɣɑ mpʋ tɔtɔ nɑ ɩ tomɑ tɑɑ.
15 Anɩ ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ mǝ tɔnǝŋ kɛ́ Kilisiti tɔnʋɣʋ hɔɣɔlǝŋ kɛ́. Mɑ wɛʋ ɩsǝntɔ tɔ pǝ nǝɣǝsǝnɑ mɑ́ kpɑɣɑ Kilisiti tɔnʋɣʋ tɔɔ pʋlʋ nɑ mɑ́ kpǝtǝnɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ nɑ? Pǝlɛ pǝ kɑɑ lɑ pɑɑ pǝcɔ. 16 Yɑɑ ɩ́ tɑ́ nyɩ sɩ yʋlʋ ɩ́ sʋʋnɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ, ɩ́ nɑ-ɩ pɑ kpɛntɑ tɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ? Pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Pɑ nɑɑlɛ pɑ pǝsɑ tɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́. 17 Amɑ wei nɑ Tɑcɑɑ pɑ kpɛntɑɑ tɔ pɑ pǝsɑ kʋlʋm kɛ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ kɛ́.
18 Ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ ɑsilimɑ. Ɩsɑɣɑtʋnɑɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ nɑ yʋlʋ lɑkɩ tɔ tɩɩ tokiɣinɑ ɩ tɔnʋɣʋ. Amɑ yʋlʋ wei ɩ hɑ ɩ tǝɣɩ ɑsilimɑ lɑpʋ tɑɑ tɔ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɔnʋɣʋ kɛ ɩ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ. 19 Ɩ́ tɑ nyɩ sɩ mǝ tɔnǝŋ wɛ ɩsɩɩ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ tǝcɑɣɑlɛ yɛɛ? Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wei Ɩsɔ hɑ-mɛ nɑ ɩ́ wɛ mǝ tɑɑ tɔɣɔ mɑ tɔŋ. Ɩ́ tɑ́ tɩ mǝ tɩ se. 20 Ɩsɔ yɑpɑ-mɛɣɛ hɑlǝnɑ ɩ́ fɛlɩ. Mpʋ tɔ, ɩ́ lɑnɑ mǝ tɔnǝŋ kɛ mpi pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ Ɩsɔ teeli tɔ.