7
Akpɑɣɑlɛ tɔɔ kʋpɔɔsʋtʋ
Pǝnɛntɛ tǝ́ pɑɑsǝnɑ tɔm nti ɩ́ kɑ pɔɔsɑ-m mǝ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ ɩlɛ. Pǝ kǝlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ tɑɑ kpɑɣɑ ɑlʋ yɑɑ. Amɑ ɑsilimɑ wenɑ ɑ tɔɔ sɔsɔm kɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔ ɑ tɔɔ, pǝ nǝɣǝsǝnɑ sɩ pɑɑ ɑpɑlʋ wei ɩ́ wɛɛnɑ ɩ ɑlʋ, nɑ pɑɑ ɑlʋ wei ɩ́ wɛɛnɑ ɩ pɑɑlʋ kɛ́ mpʋ tɔtɔ. Apɑlʋ ɩ́ lɑ ɩ ɑlʋ kɛ ɩsǝnɑ pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɑpɑlʋ kɑ́ lɑ ɩ ɑlʋ tɔ, nɑ ɑlʋ nɑ́ɑ́ lɑ ɩ pɑɑlʋ kɛ́ ɩsǝnɑ pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɑlʋ kɑ́ lɑ ɩ pɑɑlʋ tɔ. Pǝ fɛɩ ɩsɩɩ ɑlʋ kɑ́ lɑnɑ ɩ tǝɣɩ ɩsǝnɑ ɩ sɔɔlɑɑ tɔ. Ɩ pɑɑlʋ tǝnnɑ-ɩ, ɩ niŋ nɑ ɩ nɔɔhɛɛ. Nɑ mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ ɑpɑlʋ, pǝ fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ lɑnɑ ɩ tǝɣɩ ɩsǝnɑ ɩ sɔɔlɑɑ tɔ, ɩ ɑlʋ tǝnnɑ-ɩ, ɩ niŋ nɑ ɩ nɔɔhɛɛ. Ɩ́ tɑɑ pɛ tǝmɑ, ye pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ mǝ tǝnɑ ɩ́ lɑpɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ ɩ́ tisi tǝmɑ sɩ: Tǝ́ yele ḿpʋ́ɣʋ́ wɛɛ nɑɑlɛ nɑ tǝ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ. Amɑ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ, ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ kpɛntɩ nɑŋ. Ye ɩ́ tɑ kpɛntɩ nɑŋ kɛ lɔŋ kɛ mpʋ ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ kpisi tɔnǝŋ nɑ ɩ́ hoti Sɑtɑnɩ mɑɣɑsǝŋ tɑɑ.
Nti mɑ yɔɣɔtɑ ɩsǝntɔ tɔ pǝ tɑɣɑ kʋcɑɑlʋɣʋ tɔm, ɑmɑ ɑyɛɛnɛɛ kɛ́. Tɑmpɑnɑ tɔɔ, mɑ nyɩɩlɑɑ ɩsɩɩ pɑɑ yʋlʋ wei ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ mɑ wɛʋ ɩsǝntɔ tɔ. Amɑ pɑɑ wei nɑ ɩ Ɩsɔ hɑtɛ kɛ́. Pǝ hɑɑ ɩnɛɣɛ pǝnɛɣɛ, nɑ pǝ́ hɑ ɩnɛɣɛ pǝnɛ.
Tɔm nti tǝ wɛɛ sɩ mɑ́ heeli ɑtɑmɛɛ nɑ ɑlɑɑ leelɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ, ye pɑ tɔkɑ pɑ ɩtɑntʋ ɩsɩɩ mɑ tɔkʋɣʋ mɑ nyǝntʋ tɔ pɩɩ kǝlɩ-wɛɣɛ sɛɛʋ. Amɑ ye ɩ́ kɑɑ pǝsɩ tɔnǝŋ tɔkʋɣʋ, ɩlɛ ɑpɑlɑɑ nɑ́ɑ́ kpɑɣɑ ɑlɑɑ, nɑ leelɑɑ nɑ́ɑ́ sɑɑ ɑpɑlɑɑ. Pǝ kǝlɑ teu sɩ ɑpɑlʋ ɩ́ kpɑɣɑ ɑlʋ, nɑ ɑlʋ nɑ́ɑ́ sɑɑ, nɑ mpi yʋlʋ kɑ́ cɑɣɑ nɑ kɔtɔɩ kʋɣɩ-ɩ tɔ.
10 Nti mɑ heeliɣi mpɑ pɑ tɛmɑ tǝmɑɣɑ kpɑɣɑʋ tɔɣɔlɛ sɩ: Alʋ ɩ́ tɛmɑ sɑɑʋ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ kisi ɩ pɑɑlʋ. Tɑcɑɑ tɩɩ yɔɣɔtǝnɑ-tɩ. 11 Nɑ ɩ́ kisɑ-ɩ kɔlɔ, ɩ́ cɑɣɑ mpʋ, ɩ́ tɑɑ sɑɑ kʋfɑlʋ. Ye ɩ kɑ́ mǝlɩ kʋpǝŋ ɩ́ mǝlɩ-ɩ. Apɑlʋ nɑ́ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ tɔɣɔnɩ ɩ ɑlʋ.
12 Mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ tɔ, mɑ heeliɣi pɛlɛ sɩ, ye ɑpɑlʋ ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ nɑ ɩ ɑlʋ kɛ́ mɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ, pǝyele ɑlʋ ɩnɩ ɩ luɣu wɛɛ sɩ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ cɑɣɑ, ɑpɑlʋ ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ kisiɣi-ɩ. 13 Mpʋ tɔtɔɣɔ ɑlʋ ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ nɑ ɩ pɑɑlʋ nɑ́ɑ́ kɛ́ mɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ, pǝyele ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ luɣu wɛɛ sɩ ɩ́ nɑ-ɩ pɑ́ cɑɣɑ, ɑlʋ ɩ́ tɑɑ tɔ sɩ ɩ kisiɣi-ɩ. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ yɔɣɔtǝnɑ tǝlɛ, tǝ tɑ lɩɩnɑ Tɑcɑɑ kiŋ. 14 Ɩsɔ tɑ́ kisi ɑpɑlʋ wei ɩ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlʋ tɔɣɔ ɩ́ nɑ ɩ ɑlʋ Ɩsɔ sɛɛlʋ pɑ cɑɣɑlɛ tɔɔ, pǝ́cɔ́ ɩ tɑ kisi ɑlʋ wei ɩ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlʋ tɔɣɔ ɩ́ nɑ ɩ pɑɑlʋ Ɩsɔ sɛɛlʋ pɑ cɑɣɑlɛ tɔɔ. Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ pǝ tɔɔ pɑ piyɑ kɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ, pǝyele sɩ kɛ́ ɩsɔ nyǝnsɩ kɛ́. 15 Amɑ ye wei ɩ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlʋ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ cɑɑnɑ fɑɣɑʋ, wɑɑtʋ ɩnɩ pɑ tɑɑ wei ɩ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ tɔ ɩ wɛnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ yele nɑ pɑ́ fɑɣɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ yɑɑ-mɛɣɛ sɩ ɩ́ cɑɣɑ tǝmɑ kiŋ nɑ leleŋ. 16 Alʋ Ɩsɔ sɛɛlʋ nyɑ́ n nɑnɑ-we sɩ nyɑɑ tɛnɑ nɑ ń yɑ nyɑ́ pɑɑlʋ nyʋɣʋ? Nɑ ɑpɑlʋ Ɩsɔ sɛɛlʋ nyɑ́ n nɑnɑ-we sɩ nyɑɑ tɛnɑ nɑ ń yɑ nyɑ́ ɑlʋ nyʋɣʋ?
Ɩsɔ ɩ́ yɑɑ-ŋ nɑ ń wɛ ɩsǝnɑ cɑɣɑ mpʋ
17 Amɑ nti tɔɣɔlɛ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ hɑ-ŋ mpi nɑ́ɑ́ tǝŋ pǝlɛ. Nɑ ye Ɩsɔ yɑɑ-ŋ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ ń wɛ ɩsǝnɑ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ mpʋ. Sɛɣɛsʋɣʋ ŋku mɑ sɛɣɛsǝɣɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tǝnɑ sɩ ɑ́ tǝŋ tɔɣɔlɛ. 18 Ye Ɩsɔ yɑɑ wei kɛ́ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɛmɑ pɛlʋɣʋ, pʋntʋ ɩ́ cɑɣɑ mpʋ, ɩ́ tɑɑ hʋʋ sɩ ɩ mǝlǝɣɩ ɩsɩɩ ɩ tɑɑ pɛlɩ. Nɑ Ɩsɔ ɩ́ yɑɑ wei kɛ́ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ ɩ́ tɑ́ pɛlɩ, pʋntʋ ɩ́ tɑɑ pɛɛkɩ sɩ ɩ pɛlǝɣɩ. 19 Pɑɑ n pɛlɑɑ, pɑɑ n tɑ pɛlɩ, tǝlɛ tǝ wɛ yem kɛ́. Amɑ Ɩsɔ kʋheelitu tɔkʋɣʋ ntɛ́ sɔsɔɔntʋ. 20 Pɑɑ wei ɩ́ wɛɛ ɩsǝnɑ ɩ kɑ wɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɔ yɑɑkɩ-ɩ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ tɔ. 21 Ye n kɑ kɛ́ yom kɛ́ nɑ Ɩsɔ yɑɑ-ŋ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ, tɑɑ nǝɣǝsɩ sɩ n pǝsǝɣɩ kɑsɑɣɑmpu. Amɑ ye pǝ kɔmɑ sɩ ń lɩɩ nyɑ́ yomle tɑɑ, ɩlɛ tɑɑ kisi. 22 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ye Tɑcɑɑ yɑɑ yom kɛ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ, pʋntʋ pǝsɑ Tɑcɑɑ kɑsɑɣɑmpu kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ tɔtɔ, ye Kilisiti ɩ́ yɑɑ kɑsɑɣɑmpu, pʋntʋ pǝsɑ ɩ yom kɛ́. 23 Ɩsɔ yɑpɑ-mɛɣɛ hɑlǝnɑ ɩ́ fɛlɩ, ɩlɛ ɩ́ tɑɑ pǝsɩ mǝ tǝɣɩ yǝlɑɑ yomɑɑ. 24 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pɑɑ wei ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ ɩsɩɩ ɩsǝnɑ ɩ kɑ wɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɔ yɑɑ-ɩ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ tɔ.
Atɑmɛɛ nɑ leelɑɑ pɑ tɔm
25 Ye ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ tɑ kpɑɣɑtɑ ɑlɑɑ, nɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ tɑ sɑɑtɑ tɔ. Tɑcɑɑ tɑ heeli-m pɑ tɔm sɩ pʋlʋ. Amɑ Tɑcɑɑ pɛɛlɛɛ tɔɔ mɑ nǝɣǝsǝnɑ yʋlʋ wei ɩ́ yɔɣɔtɑ nti pɑ́ mʋ-tɩ tɔɣɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛɣɛ nti mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ hʋʋkɩ tɔ.
26 Kɑɣɑnɑ wɑhɑlɑnɑɑ pɑnɛ pɑ tɔɔ ɩlɛ, mɑ hʋʋkɩ sɩ pǝ kǝlɑ teu sɩ yʋlʋ ɩ́ cɑɣɑ mpʋ. 27 Ye n wɛnɑ ɑlʋ, tɑɑ lʋ sɩ n kisiɣi-ɩ, nɑ ń tɩɩ fɛɩnɑ tɑɑ pɛɛkɩ sɩ ń kpɑɣɑ. 28 Pɑɑ nɑ mpʋ, ye n tɩɩ kpɑɣɑ ɑlʋ, nɑ ye pɛɛlɔ sɑɑnɑ, ɩ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔtɔ. Amɑ ɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ kpɑkǝɣɩ ɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ mpɑ pɑ sɑɑkɩ tɔ, pɑɑ ɩfemle nte pɑ nɑɑkɩ wɑhɑlɑ kɛ́. Wɑhɑlɑ ɩnǝɣɩ mɑ cɑɑ mɑ kɛɛlɩ mǝ nyɔɔŋ tɔɔ.
29 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, nti mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ wʋlɛ pɩɩwɑɣɑ. Pǝ tɔɔ tɔ, pǝ kpɑɣɑʋ sɑŋɑ wɑɑlɩ tɔ, mpɑ pɑ wɛnɑ ɑlɑɑ tɔ pɑ́ lɑ ɩsɩɩ pɑ fɛɩnɑ, 30 nɑ mpɑ pɛlɛ pɑ wiliɣi tɔ pɑ́ lɑ ɩsɩɩ pɑ fɛɩnɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Mpɑ pɑ yɑkɩ tɔ pǝ́ lɑ-wɛ ɩsɩɩ pǝ tɑɣɑ mpɛ pɑ tǝnnɑ pɑ kʋyɑpǝm mpɩ. 31 Mpɑ pɑ tɔkǝnɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ tɔ pɑ́ lɑ ɩsɩɩ mpɑ pɑɑ tɔkǝnɑ-ɩ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wɛɛtʋ nti tǝ tɑɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ wɛɛ tɔ ɩ kɑɑ tɑsɑ tɑɑŋʋɣʋ se.
32 Mpi mɑ nyɩɩlǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ lɩɩ nǝɣǝsɛɛ tɔm tɑɑ tǝkpɑtɑɑ. Apɑlʋ wei ɩ tɑ kpɑɣɑ ɑlʋ tɔ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ ɩ sɔkǝnɑ nyʋɣʋ, nɑ ɩ́ lʋkɩ sɩ Tɑcɑɑ luɣu ɩ́ lɑpɩ-ɩ. 33 Amɑ wei ɩ kpɑɣɑ ɑlʋ tɔ ɑtɛ cǝnɛ nyǝm kɛ ɩ sɔkǝnɑ nyʋɣʋ, nɑ ɩ́ lʋkɩ sɩ ɩ ɑlʋ luɣu ɩ́ lɑpɩ-ɩ. 34 Mpʋ ɩnɩ pǝ tʋ-ɩ hɛkʋ kɛ́. Mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ ɑlʋ yɑɑ pɛɛlɔ wei ɩ tɑ sɑɑ tɔ. Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ pɑ sɔpǝnɑ nyʋɣʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ cɑɑ kɛ́ sɩ Tɑcɑɑ ɩ́ tɩ pɑ tɔnǝŋ nɑ pɑ lǝsɑsɩ. Amɑ ɑlʋ wei ɩ lɑɑlɑɑ nɑ ɩ́ sɑɑ tɔ ɑtɛ cǝnɛ nyǝm kɛ ɩ sɔkǝnɑ nyʋɣʋ, nɑ ɩ́ pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ pɑɑlʋ luɣu ɩ́ lɑpɩ-ɩ.
35 Mɑ yɔɣɔtǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ sǝnɑ-mɛ, pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ kɑtɔkɑ kɛ mɑ tʋɣɩ-mɛ. Amɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ mɑ́ tusi-mɛɣɛ mpi pǝ wɛ teu tɔ pǝ tɑɑ nɑ ɩ́ kpɛntǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ teu nɑ ɩ́ tɔ ɩsɩɩ pǝ mʋnɑɑ tɔ.
36 Tɔʋ, pǝnɛntɛ tǝ́ pɑɑsǝnɑ yʋlʋ wei ɩ luɣu fɛɩ sɩ ɩ pɛɛlɔ ɩ́ sɑɑ tɔ pǝ tɔm ɩlɛ. Ye ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ pǝ fɛɩ teu sɩ ɩ́ yele ɩ pɛɛlɔ nɑ ɩ́ tɛɛ pǝ tɑɑ, ɩ́ lɑ ɩsɩɩ ɩ luɣu wɛɛ tɔ. Ɩ́ yele-ɩ nɑ ɩ́ sɑɑ, ɩ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ. 37 Amɑ ye ɩnɩ ɩ nɔkǝnɑ nɑ ɩ́ tɛmɑ ɩ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ pɛɛlɔ ɩ́ cɑɣɑ mpʋ, nɑ pǝ tɑ́ kɛ́ nɔɣɔlʋ kisinɑnɑ-ɩ kʋkisu, ɩnɩ ɩ tɔkǝnɑ tɔnʋɣʋ nɑ ɩ́ kisinɑ ɩ luɣu kɛ mpʋ, ɩ pɛɛlɔ ɩnɩ ɩ́ tɑ sɑɑ pǝ wɛ teu. 38 Mpʋ tɔ, wei ɩ́ yelɑɑ nɑ ɩ pɛɛlɔ sɑɑ ɩ tɑ lɑ tɑɑlɩ. Amɑ wei ɩ́ tɑ yele nɑ ɩ́ sɑɑ pǝlɛ pǝ kǝlɑ teu.
39 Alʋ pɑɑlʋ ɩ́ wɛnɑ ɩ weesuɣu, ɩ ɑlʋ ɩnɩ ɩ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ kʋlɩ-ɩ. Amɑ ye ɩ pɑɑlʋ sǝpɑ, pǝ hɑ-ɩ mpɑɑʋ kɛ́, ɩ luɣu ɩ́ wɛ wei, ɩ sɑɑ. Ɩlɛ kʋlʋmtʋ kɛ́, pɩɩ wɛɛ Ɩsɔ sɛɛlʋ kɛ́. 40 Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ hʋʋ sɩ ye ɩ cɑɣɑɑ ɩsɩɩ ɩ wɛɛ tɔ ɩ kɑ́ kǝlɩ leleŋ nɩɩʋ. Mɑ nyǝmɑ́ sɩ mɑ hʋwɛɛ ɑnɛ ɑ lɩɩnɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ.