8
Nɑntʋ kʋlɑlɑɑtʋ tɔm
Pǝnɛntɛ tǝ́ pɑɑsǝnɑ nɑntʋ kʋlɑlɑɑtʋ tɔm ɩlɛ.
Tǝ nyǝmɑ́ sɩ tɑ́ tǝnɑ tǝ wɛnɑ pǝ nyǝm mɛɛ. Nɑ tǝ nyǝmɑ́ tǝ nyǝmɑ́ ɩnɩ ɩ yekinɑ nɑ yʋlʋ hɔŋ ɩ tɩ. Amɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ́ lɑkɩ nɑ tǝ́ nyɔɔ toŋ. Ye nɔɣɔlʋ hʋʋ sɩ ɩ nyǝmɑ́ pʋlʋpʋ, ɩ tɑ cɛkǝntɑ-wɩ ɩsɩɩ pǝ wɛ tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ-wɩ tɔ. Wei ɩlɛ ɩ sɔɔlǝɣɩ Ɩsɔ, Ɩsɔ nɑ́ nyǝmɑ́ pʋntʋ tɔɔ kɛ́.
Nti ɩ́ kɑ pɔɔsɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ, ye pɑ lɑɑwɑ, yʋlʋ kɑ́ tɔɣɔ yɑɑ ɩ kɑɑ tɔɣɔ? Tǝ nyǝmɑ́ teu sɩ tɩɩŋ nɑ́ nɑɑ ɩsɛntɔɔ kɛ́ yem kɛ́. Amɑ Ɩsɔ tike koŋ wɛnnɑ. Ɩsɔtɑɑ nyǝm pɑɣɑlɛ nɑ ɑtɛ nyǝm pɑɣɑlɛ kɛ yǝlɑɑ yɑɑ pɑ ɩsɔnɑɑ. Pɑɑ yɑɑ mpʋ sɩ ɩsɔnɑɑ nɑ mpɑ pɑ nyǝnǝɣɩ sɩ pɑ tɩ-wɛ tɔ pɑ wɛ pɑɣɑlɛ. Amɑ tɑ́ kiŋ ɩlɛ, Ɩsɔ wɛ kʋlʋm tǝkoŋ kɛ́. Ɩnǝɣǝlɛ Tɑcɑɑ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝnɑ tɔ, nɑ ɩ tɔɔ kɛ́ tǝ wɛnɑ weesiŋ. Nɑ Tɑcɑɑ kɛlɛ kʋlʋm, ɩnǝɣǝlɛ Yesu Kilisiti wei ɩ yelɑɑ nɑ pǝ tǝnɑ pǝ wɛɛ, nɑ wei ɩ tɔɔ tǝ wɛnɑ weesiŋ tɔ.
Amɑ yǝlɑɑ tǝnɑ tɑ nyɩ mpʋ. Lɛlɑɑ wɛɛ nɑ pǝ́ tɛɛnɑ-wɛɣɛ tɩɩŋ tɔm tɑɑ, nɑ ye hɑlǝnɑ sɑŋɑ pɑ tɔŋnɑ nɑntʋ kʋlɑlɑɑtʋ tɔɣɔʋ, pǝ wɛ ɩsɩɩ tɩɩŋ kɛ pɑ tǝŋǝɣɩ. Pɑ nyǝm wɛ tǝtɑntǝlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlǝɣɩ nɑʋ sɩ kʋtɔɣɔʋ ŋkʋ kʋ wɑkǝlǝɣɩ-wɛɣɛ. Pǝ tɑɣɑ kʋtɔɣɔʋ yekinɑ nɑ tǝ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ kiŋ. Pɑɑ tǝ tɑ tɔɣɔ pǝ tɑɣɑ pǝ pɑsǝɣɩ-tʋɣʋ pʋlʋ, pɑɑ tǝ tɔɣɑɑ pǝ tɑɣɑ pǝ sɔɔsǝɣɩ-tʋɣʋ pʋlʋ.
Pɑɑ nɑ mpʋ mɛ mpɑ mpɑɑʋ wɛɛ fɑɑ sɩ ɩ́ lɑkɩ mpi ɩ́ lɑ́ tɔ, ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ hu Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ ɑcɑmɑɑ. 10 Ye nɔɣɔlʋɣʋ yem nɑwɑ nyɑ́ wei sɩ n nyǝmɑ́ tɔ nɑ ń cɑɣɑ tʋɣʋ tɛɛ nɑ ń tɔŋnɑ tɔɣɔʋ, ɩcɑm ɩnɩ ɩ lɑɑkɑlɩ kɑɑ polo ɩsɩɩ ɩ́ tɔɣɔ nɑntʋ kʋlɑlɑɑtʋ ntɩ? 11 Wɑɑtʋ ɩnɩ nyɑ́ nyǝm mpɩ pǝ lɑpɑ nɑ nyɑ́ tɔɣɔntǝlɛ ɩcɑm wei ɩ tɔɔ Kilisiti sǝpɑ tɔ ɩ́ lɑ yem kɛlɛ. 12 Ye ɩ́ pǝntǝɣǝnɑ mǝ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ nɑ ɩ́ kpɛsǝɣɩ pɑ lɑɑkɑlǝnɑɑ mpɑ pɑ wɛ tǝtɑntǝlɑɑ kɛ́ mpʋ tɔ, Kilisiti kɛ ɩ́ pǝntǝɣǝnɑ. 13 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye mɑ tɔkɩ mpi nɑ pɩɩ hu mɑ tɔɣɔntǝlɛ, mɑ kɑɑ tɔɣɔ. Pɑɑ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ kɑɑ tɩɩ tɔɣɔ nɑntʋ. Pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mɑ́ hu mɑ tɔɣɔntǝlɛ.