9
Tillu tǝmɑ tɔm
Mɑ fɛɩnɑ mpɑɑʋ sɩ ye mɑ lɑkɩ mpi mɑ lɑ? Mɑ tɑ kɛ tillu? Mɑ tɑ nɑ Tɑcɑɑ Yesu? Pǝ tɑɣɑ mǝ kɛnɑ mɑ lɑpɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nɑ pǝ́ lɩɩ mpi tɔ? Ye lɛlɑɑ ɩɩ nyǝnǝɣɩ-m tillu pǝ kpɛnnɑ-mɛ? Mpi tɔ, ɩsɩɩ mǝ nɑ Tɑcɑɑ ɩ́ kpɛntʋɣʋ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝkelekele kɛ́ sɩ mɑ kɛ́ tillu.
Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ cɔɔkɩ mpɑ pɑ kotiɣinɑ-m pɑɑ timpi nɑ pɑ́ tɔŋ sɩ mɑ tɑ kɛ pʋlʋ tɔ. Ye pɑ fɛlǝɣɩ-m kʋtɔɣɔʋ nɑ kʋnyɔnyɔɔm kɛ mɑ tǝmlɛ tɔɔ mɑ yʋwɑ? Ye mɑ tǝŋsɑ ɑlʋ Ɩsɔ sɛɛlʋ nɔɣɔlʋɣʋ mɑ wɑɑlɩ nɑ tǝ́ cɔɔkɩ ɩsɩɩ tillɑɑ lɛlɑɑ nɑ Tɑcɑɑ newɑɑ nɑ Piyɛɛ pɑ lɑkʋɣʋ tɔ mɑ yʋwɑ? Yɑɑ mɑ nɑ Pɑɑnɑpɑsɩ tɑ́ tike kɛ pǝ wɛɛ sɩ tǝ́ lɑnɑ tɑ́ niŋ nɑ tǝ́ tɔɣɔnɑ tɑ́ nɔɣɔ? Yóólú wei ɩ puki yoou nɑ ɩ́ tɔɔkɩ ɩ tɩ? Nɑ ɑwe sɔɔkɩ lɛsɛŋ tʋɣʋ nɑ ɩ́ kɑɑ tɔɣɔ kʋ pee? Nɑ ɑwe tiikiɣi kɑlǝkʋ nɑ ɩ́ kɑɑ nyɑɑsɩ nɑɑlǝm?
Nti mɑ tɔŋ tɔ, yǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-tǝɣɩ kʋyɔɣɔtʋ, kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ pǝ fɛɩ mpʋ? Moisi kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ pɑ ŋmɑɑwɑ sɩ: N kɑɑ hɔkɔ nɑʋ wei n mɑkǝnɑ nyɑ́ mǝlɑ tɔ ɩ nɔɣɔ. Nɑɑŋ tɔɔ tike kɛ Ɩsɔ sɔɣɔmǝɣǝnɑ? 10 Pǝ tɑɣɑ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ? Tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ́ nyʋɣʋ tɔɔ tǝkpem kɛ́ pɑ ŋmɑɑwɑ sɩ: Wei ɩ́ hɑlǝɣɩ ɩ́ hɑlǝnɑ tɛɛlʋɣʋ, nɑ wei ɩ́ kʋŋ ɩ́ kʋnɑ tɛɛlʋɣʋ, sɩ ɩ kɑ́ hiki ɩ pɑɑ nyǝm. 11 Ye tǝ tuuwɑ Ɩsɔ nyǝm kɛ mǝ hɛkʋ nɑ kɑɣɑnɑ tǝ́ hiki mpi pɩɩ wɑɑsɩ tɑ́ tɔnǝŋ tɔɣɔ mǝ kiŋ tǝ yʋwɑ? 12 Lɛlɑɑ tɑ kisi mpɑɑʋ kɛ hikuɣu sɩ pɑ́ hikiɣi-wɩ, kɑcɑŋfɑnɑ tɑ́ nɑ?
Pɑɑ nɑ mpʋ tɑ́ tɑ́ nyǝnnɑ tǝnɑ. Amɑ tǝ tɔɣɑ pǝ tǝnɑ pǝ kʋnyɔŋ sɩ tǝ tɑɑ kɔɔ tǝ wɑkǝlɩ Kilisiti tɔɔ Lɑɑpɑɑlɩ kʋpɑŋ tǝmlɛ. 13 Anɩ ɩ́ nyǝmɑ́ teu sɩ mpɑ pɑ lɑkɩ tǝmɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ cɑlǝsǝɣǝnɑ-wɛ. Nɑ mpɑ pɑ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tɔ pɑ hikiɣi pɑ pɑɑ nyǝm kɛ kɔtɑsɩ nsɩ sɩ tɑɑ kɛ́. 14 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ. Mpɑ pɑ kpɑɑlǝɣɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔ Tɑcɑɑ hɑ-wɛɣɛ nɔɣɔ sɩ pɑ́ tɔɣɔnɑ kɔtɑsɩ nsǝɣɩ.
15 Amɑ mɑ́, mɑ tɑ lɑ tǝnɛ ɩnɩ tǝ tɑɑ nɑtǝlɩ, nɑ mɑ ŋmɑɑʋ ɩsǝntɔ tɔ, pǝ tɑɣɑ sɩ mɑ pɔɔsǝɣɩ sɩ mɑ́ hiki se. Sɑnɑ sǝm nɑ mpʋ ɩnɩ pǝ lɑpʋ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ wɑkǝlɩ mpi mɑ yɔɔlǝɣǝnɑ mpʋ tɔ. 16 Pǝ tɑɣɑ mɑ tɩ sɑm tɔɔ kɛ́ mɑ kpɑɑlǝɣɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ se. Amɑ cɑɑlʋɣʋ nɑ cɑɑlʋɣʋ kɛ́. Nɑ ye pǝ cǝpɑ-m nɑ mɑ́ tɑ́ kpɑɑlɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ, mɑɣɑlɛ. 17 Ye mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ tʋnɑ mɑ tɩ sɩ mɑ́ lɑ tǝmlɛ tǝnɛ, mɑ́ nɔkɑɑ mɑ hɑɑkɩ nɔɣɔ kɛ́ nɑ mɑ́ tɑŋɑ kʋfɛlʋɣʋ. Ɩsɩɩ pɑ tʋ-m-tɛɣɛ kʋtʋɣʋ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ lɑ-tɛɣɛ nɑ mɑ́ lɩɩ tǝsoo. 18 Mɑ kʋfɛlʋɣʋ ntɛ́ ŋku ɩlɛ? Nkʋɣʋlɛ sɩ mɑ́ hʋlǝsɩ lɑŋlɛ nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kpɑɑlʋɣʋ. Mɑ́ kpɑɑlǝɣɩ fɑɑlɑɑ, mɑ́ tɑɑ hɑɑ nɔɣɔ nɑ mɑ́ tɑŋɑɑ ɩsɩɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kpɑɑllʋ lɑkɩ tɔ.
19 Mɑ tɩ mɑ tǝɣɩ, mɑ tɑ kɛ yom. Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ lɑpɑ mɑ tǝɣɩ yǝlɑɑ tǝnɑ yom sɩ mɑ́ hiki yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ sɔsɔm kɛ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ tɔ. 20 Yutɑ nyǝ́mɑ tɑɑ, mɑ lɑkɩ kɛ́ ɩsɩɩ Yutɑ tʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ hiki-wɛ. Pɑɑ nɑ mɑɑ tǝŋǝɣɩ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ tɔ, ye mɑ wɛ mpɑ pɑ tǝŋǝɣɩ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ tɔ pɑ hɛkʋ, mɑ lɑkɩ kɛ́ ɩsɩɩ mɑ tǝŋǝɣɩ-tɩ ɩlɛnɑ mɑ́ hiki-wɛ. 21 Nɑ mpʋ tɔtɔɣɔ ye mɑ wɛ mpɑ pɑ tɑ nyɩ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ tɔm tɔ pɑ hɛkʋ, mɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ wɛʋ tɔ, mɑɑ pɑɑsǝɣǝnɑ kʋsǝsɩɩtʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ hiki-wɛ. Pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ mɑ tɔŋ sɩ mɑ lɔ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ se, Kilisiti kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑ mɑ tǝŋǝɣɩ kɛ́. 22 Mpɑ pɑ wɛ ɩcɑntʋ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ tɔ, mɑ lɑpɑ pɑ hɛkʋ kɛ́ ɩsɩɩ ɩcɑm nɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ hiki ɑcɑmɑɑ mpɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ lɑkɩ pɑɑ mpɑ pɑ hɛkʋ, ɩlɛnɑ pɑɑ pǝ kǝlɩ we mɑ́ yɑ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ. 23 Mɑ lɑkɩ pǝ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔɔ kɛ́, ɩlɛnɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ wɑɑ pǝ tɑɑ.
24 Ntɔŋ ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ pɑ tɔɔkʋɣʋ ɑsewɑ tɛtɛ tɔ pɑɣɑlɛ seenɑ, ɑmɑ kʋlʋm tǝkoŋ tɔkǝnɑ. Mɛ tɔtɔ ɩ́ kɑɑsɩ mǝ tǝɣɩ mpʋ nɑ sewɑ, nɑ ɩ́ lɑɑlɩ nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɔɣɔ. 25 Lʋtɑɑ nɑ selɑɑ pɑ tǝnɑ pɑ lɑkʋɣʋ mpʋ tɔ, pɑ wɛnɑ pɑ kʋkʋkiimnɑɑ kɛ́ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ. Pɑ lɑkɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pɑ́ hiki sɑm ntenuɣu ŋku kɩɩ tɑɑŋǝɣɩ tɔ. Amɑ tɑ́ ɩlɛ, tɑ́ lɑkɩ kɛ́ sɩ tǝ́ hiki sɑm ntenuɣu ŋku kʋ wɛ tɑm tɔɔ tɔ. 26 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ́ tɔŋnɑ sewɑ nɑ mɑ́ yɑɣɑ ɩsǝlɛ kɛ timpi ɩnɩ tɔ. Mɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ ŋkumɑ mɑtʋ wei ɩɩ hɑɣɑlǝɣɩ yem tɔ. 27 Amɑ mɑ wʋsǝɣɩ mɑ tɔnʋɣʋ kɛ́ nɑ mɑ́ tɔkǝɣɩ mɑ tǝɣɩ teu sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mɑ wei mɑ lɑpɑ lɛlɑɑ kɛ wɑɑsʋ tɔ mɑ́ kpisi nɑ pɑ́ lɔ-m.