10
Tɩɩŋ tɔm lɑɑkɑlɩ lɑpǝnɑʋ
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ luɣu wɛɛ sɩ ɩ́ tɔɔsɩ mpi pǝ mɑɣɑnɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ mpɑ nɑ Moisi pɑ tɔmɑ tɔ pɑ tɔm. Pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ kentinɑ pɑ tɔɔ, nɑ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ pɑ tɛsǝnɑ sǝsǝncɑɑsɩ teŋku. Nɑ ɩsɔŋmʋntʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɛɛ kɛ́ teŋku tɑɑ kɛ́ pǝ sɔ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ Ɩsɔ lʋm kɛ pɑ mʋɣʋ Moisi nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ-ɩ tɔ pǝ tɔɔ. Pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ pɑ tɔɣɔnɑ piti tɔɣɔnɑɣɑ kʋlʋmɑɣɑ ŋkɛ. Nɑ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ pɑ nyɔɔnɑ piti kʋnyɔnyɔɔm kʋlʋmǝm mpi pǝ lɩɩnɑ pɩɩʋ tɑɑ tɔ. Nɑ pɩɩʋ ŋkʋ kʋ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kɛ́ sɩ pɑ́ nɑ Kilisiti pɑ tɔŋnɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ Ɩsɔ lɑŋlɛ tɑ hɛɛnɑ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ, mpʋ pǝ yelinɑ nɑ pɑ́ sɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
Pǝnɛ ɩnɩ pǝ lɑpɑɣɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́-tʋɣʋ lɔŋ nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ tǝ́ nyɩɩlɩ ɩsɑɣɑkʋnyɩɩlǝŋ ɩsɩɩ mpɛ ɩnɩ pɑɑ nyɩɩlʋɣʋ tɔ. Nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ nɑ ɩ́ sʋʋ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ ɩsɩɩ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ lɑpʋ tɔ. Ɩsɔ tɔm tɑɑ pɑ ŋmɑɑwɑ mpʋ sɩ: Yǝlɑɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ, ɩlɛnɑ pɑ́ nyǝkɩ nɑ pɑ́ kʋlɩ sɩ pɑ pɑɑkɩ. Nɑ tǝ́ tɑɑ lɑ wɑsɑŋkɑlǝtʋ ɩsɩɩ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ pɑɑsǝnɑʋ-tɩ nɑ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ tike yʋlʋnyɔɔŋ iyisi hiu nɑ tooso (23000) lɩɩ nɑ pɑ́ sɩ tɔ. Tǝ tɑɑ mɑɣɑsɩ Tɑcɑɑ sɩ tǝ nɑɑ ɩ wɑɑlɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ lɑpɑ nɑ pɑ́ sǝnɑ tʋmɑɑ. 10 Tǝ tɑɑ miiti, mpi tɔ, pɑ tɑɑ lɛlɑɑ kɑ miitɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ wɑkǝllʋ kʋ-wɛ tɔ.
11 Pǝ tǝnɑ mpi pǝ mɑɣɑnɑ-wɛ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ lɛlɑɑ kɛ lɔŋ kɛ́. Pɑ ŋmɑɑ-tǝɣɩ sɩ pɑ kpɑɑlǝɣɩ-tʋ yoo. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, wɑɑtʋ wei ɩ tɑɑ tǝ wɛ ɩsǝntɔ tɔ tǝnɑɣɑ wɑɑtʋ kɛ́. 12 Pǝ tɔɔ ɩlɛ ye wei ɩ hʋʋ sɩ ɩ sǝŋɑɑ pʋntʋ ɩ́ lɑ lɑɑkɑɑlɩ, ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ hoti. 13 Mɑɣɑsʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɑ mɑɣɑnɑ-mɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ ɩsɩɩ mɑɣɑsʋɣʋ mɑkʋɣʋnɑ yʋlʋ tɔ. Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ lɑkɩ mpi tɔ ɩɩ yeki-wɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ kɑɑ yele nɑ mɑɣɑsʋɣʋ mɑɣɑnɑ-mɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ-mɛ. Amɑ mɑɣɑsǝŋ ɩnɩ ɩ́ kɔmɑ ɩ kɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ tʋlɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ-ɩ tɔ.
14 Pǝ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ mɛ, ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ tɩɩŋ tɔm. 15 Mɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-mɛ ɩsɩɩ yǝlɑɑ lɑɣɑtʋnɑɑ, ɩlɛ nti mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ ɩ́ hʋʋ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ nɑ́. 16 Ɩ́ nyǝnnɑ tǝ tɔkʋɣʋ kɔpʋ nɑ ɩ́ sunɑ Ɩsɔ kʋpɑntʋ nɑ tǝ sɛɛ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ pǝ tɔɔ tɔ nɑ ɩ́ nɑ́. Tǝ nyɔɔkʋɣʋ tɔ, pɩɩ kpɛntǝɣɩ-tʋɣʋ ḿpʋ́ɣʋ́ Kilisiti cɑlǝm tɔɔ? Nɑ potopoto wei tǝ fɑkɩ tɔ, tǝ tɔkʋɣʋ tɔ, pɩɩ kpɛntǝɣɩ-tʋɣʋ ḿpʋ́ɣʋ́ Kilisiti tɔnʋɣʋ tɔɔ? 17 Ɩsɩɩ potopoto wɛʋ kʋlʋm nɑ tɑɑ wɛ kʋpiŋ nɑ tǝ́ tɑlǝɣɩ-ɩ tɔ tǝ kpɛntɑ kʋlʋm kɛ́. Mpi tɔ potopoto kʋlʋm kɛ tǝ tɔkɩ tɔ se.
18 Ɩ́ nyǝnnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ nɑ. Mpɑ pɑ tɔkɩ mpi pɑ lɑpɑ kɔtɑɣɑ tɔ pɑ́ nɑ Ɩsɔ wei ɩ tike ɩ tǝ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔ pɑ kpɛntɑɑ kɛ́. 19 Ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ pǝ wɛɛ ɩlɛ? Tʋɣʋ kʋlɑlɑɑm kɛnɑ pʋlʋ? Yɑɑ tʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛnɑ pʋlʋ? Pʋlʋ fɛɩ pɑɑ pǝcɔ. 20 Amɑ pɑ lɑɑkʋɣʋ tɔ ɑlɔɣɑɑ tɔɔ kɛ́ pɑ lɑɑkɩ, pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ. Nɑ mɑ kisɑɑ sɩ mǝ nɑ ɑlɔɣɑɑ ɩ́ tɑɑ wɛɛ tǝmɑ tɔm tɑɑ ɩlɛ. 21 Ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ nyɔɔ Tɑcɑɑ kɔpʋ nɑ ɩ́ tɑsɑ ɑlɔɣɑɑ nyǝŋ kɛ nyɔɔʋ. Nɑ ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Tɑcɑɑ nyǝnɑɣɑ tɛɛ nɑ ɩ́ tɑsɑ ɑlɔɣɑɑ nyǝŋkɑ tɛɛ kɛ́ cɑɣɑʋ tɔtɔ. 22 Yɑɑ tǝ cɑɑ tǝ sʋsɩ Tɑcɑɑ kɛ ɩsǝsɛɛmlɛ tɑɑ? Tɑ́ kǝlǝnɑ-ɩ tomɑ yɑɑ ɩsǝnɑ?
Ɩsɔ teeli tʋɣʋ kɛ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ
23 Mǝ tɑɑ lɛlɑɑ tɔŋ sɩ mpɑɑʋ wɛɛ sɩ tǝ́ nɔkɑ mpi tǝ lɑ́. Tɑmpɑnɑ, mpɑɑʋ wɛɛ yɑɑ. Amɑ pǝ tǝnɑ pǝ fɛɩnɑ kɑwɑɑɣɑ kɛ́. Mpɑɑʋ wɛɛ sɩ tǝ́ nɔkɑ mpi tǝ lɑ. Amɑ pǝ tɑɣɑ pǝ tǝnɑ pǝ lɑpʋ sɔɔsǝɣǝnɑ pʋlʋpʋɣʋ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. 24 Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ pɛɛkɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyʋɣʋ nyǝntʋ tike. Amɑ pɑɑ wei ɩ́ pɛɛkǝɣɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ nyǝntʋ tɔtɔ.
25 Nɑntʋ tǝnɑ nti pɑ pɛɛtǝɣɩ kʋyɑkʋ tɑɑ tɔ ɩ́ tɔɣɔ, ɩ́ tɑɑ kpeɣe mpi mǝ tɑɑ ɩ́ wɛnɑ sikɑ tɔ. 26 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Tɑcɑɑ tǝnnɑ tɛtʋ nɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛ tǝ tɑɑ tɔ.
27 Ye mɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ yɑɑ-ŋ tɔɣɔʋ nɑ nyɑ́ luɣu wɛɛ sɩ n puki, ń polɑɑ, tɔɣɔ pǝ tǝnɑ mpi ɩ kɑ́ sɑɑ-ŋ tɔ, tɑɑ kpeɣe mpi nyɑ́ lɑɑkɑlɩ tɑɑ n wɛnɑ sikɑ tɔ. 28 Amɑ ye nɔɣɔlʋ heelɑ-ŋ sɩ tǝnɛ ɩnɩ pɑ lɑɑwɑɣɑ, ɩlɛ tɑɑ tɔɣɔ, kɛ wei ɩ cǝpɑ-ŋ ḿpʋ́ɣʋ́ sǝkpɑlʋɣʋ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ tɔɔ, nɑ nyɑ́ lɑɑkɑlɩ tɑ cɑɣɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ tɔ pǝ tɔɔ. 29 Pǝ tɑɣɑ nyɑ́ lɑɑkɑlɩ kɛ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ cǝnɛ. Amɑ wei ɩnɩ ɩ heelɑ-ŋ tɔ ɩ nyǝŋ tɔɔ kɛ́.
Ɩlɛ pepe nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ lɛlʋ lɑɑkɑlɩ tɔm kɑ́ pɛlɩ mɑ niŋ kɛ mpʋ? 30 Ye mɑ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ tɔkɩ, pepe tɔɔ kɛ́ pɑɑ tʋʋ-m timpi mɑ tɔkǝnɑ sɛɛtʋ tɔ?
31 Pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ ɩ́ tɔkɩ, pɑɑ ɩ́ nyɔɔkɩ, pɑɑ ɩ́ lɑkɩ mpi, ɩ́ lɑ nɑ Ɩsɔ hiki teeli kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. 32 Ɩ́ tɑɑ hu nɔɣɔlʋ, pɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ, pɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ, pɑɑ Yesu sɛɛlɑɑ. 33 Ɩ́ lɑ ɩsɩɩ mɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Mɑ lʋkɩ kɛ́ sɩ pǝ tǝnɑ mpi mɑ lɑkɩ tɔ pǝ́ lɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ leleŋ. Pǝ tɑɣɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ nyʋɣʋ nyǝntʋ kɛ mɑ pɛɛkǝɣɩ. Amɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nyǝntʋ kɛ́ sɩ pǝ́ yɑ pɑ nyɔɔŋ.