11
Ɩ́ kɛɛsǝɣǝnɑ-m ɩsɩɩ mɑ́ kɛɛsǝnɑ Kilisiti tɔ.
Alʋ kɑ te sɑɑlɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ
Ɩ́ tɔɔsɑ mɑ tɔm kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ nɑ ɩ́ tɔkɑ kʋlɑpʋtʋnɑɑ kɛ teitei ɩsɩɩ mɑ kɛɛsʋɣʋ-mɛ tɔ mɑ sɑmɑ-mɛ. Amɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ nyɩ sɩ Kilisiti kɛlɛ pɑɑ ɑpɑlʋ wei ɩ sɔsɔ, nɑ ɑpɑlʋ ntɛ́ ɑlʋ sɔsɔ, nɑ Ɩsɔ kɛlɛ Kilisiti ɩ́lɛ́ ɩ sɔsɔ. Ye ɑpɑlʋ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ yɑɑ ɩ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ ɩ́ tɑ́ kuli ɩ nyʋɣʋ tɔɔ, Kilisiti kɛ ɩ kpɛɛnɑɑ. Nɑ ye ɑlʋ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ yɑɑ ɩ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu nɑ ɩ́ tɑ́ te sɑɑlɑɣɑ, ɩ pɑɑlʋ kɛ́ ɩ kpɛɛnɑɑ, nɑ pǝ pǝsɑ ɩsɩɩ pɑ loolɑ-ɩ kɛ́. Nɑ ye ɑlʋ kɑɑ te sɑɑlɑɣɑ ɩlɛ pɑ́ kɔ́ ɩ nyɔɔsɩ. Amɑ ye pǝ wɛ-ɩ fɛɛlɛ sɩ pɑ́ kɔ-ɩ yɑɑ pɑ́ looli-ɩ, ɩlɛ ɩ́ te sɑɑlɑɣɑ. Apɑlʋ kɑɑ pɑ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ pʋlʋ, mpi tɔ, ɩ kɛ́ Ɩsɔ lɛɛsʋɣʋ nɑ ɩ kiŋ kɛ Ɩsɔ teu nɑɑkɩ. Amɑ ɑlʋ kiŋ kɛ ɑpɑlʋ teu nɑ́ nɑɑkɩ. Pǝ tɑɣɑ ɑlʋ kɛ pɑ cosɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑnɑ ɑpɑlʋ. Amɑ ɑpɑlʋ kɛ pɑ cosɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑnɑ ɑlʋ. Nɑ pǝ tɑɣɑ ɑlʋ tɔɔ kɛ́ pɑ ŋmɑ ɑpɑlʋ. Amɑ ɑpɑlʋ tɔɔ kɛ́ pɑ ŋmɑ ɑlʋ. 10 Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tɔɔ, ɑlʋ kɑ́ wɛɛnɑ ɩ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ mpi pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ ɩ tɑ tɩ ɩ tɩ, ɑmɑ ɑpɑlʋ tǝnnɑ-ɩ tɔ. 11 Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ ɑlʋ fɛɩ ɩ tɩ tɔɔ tike, nɑ ɑpɑlʋ kɛ ɩ́lɛ́ ɩ tɩ tɔɔ tike, pɑ tǝnɑ pɑ tɩ pɑ tǝmɑɣɑ. 12 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɑpɑlʋ kɛ pɑ cosɑɑ nɑ pɑ́ ŋmɑnɑ ɑlʋ, nɑ mpʋ tɔtɔɣɔ ɑlʋ nɑ lʋlɑ ɑpɑlʋ, nɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ Ɩsɔ kiŋ kɛ pǝ lɩɩnɑɑ.
13 Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ-tǝɣɩ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ́, sɩ wɑɑtʋ wei ɑlʋ puki Ɩsɔ sɛɛʋ nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ tɔ, ɩ cɑɣɑ nyʋɣʋ kpɛtɛ nɑ? 14 Antulinyɑ tɑɑ cǝnɛ mɑɣɑmɑɣɑ se, ye ɑpɑlʋ yɛlǝɣǝnɑ nyɔɔsɩ kʋtɑɣɑlɑsɩ, fɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ kɛ́. 15 Amɑ ye ɑlʋ nyɔɔsɩ tɑɣɑlǝnɑ mpʋ, ɩsɑntɛ sɔsɔɔlɛ ntɛ́. Tɑmpɑnɑ yɑɑ pǝ hɑ pɑɑ ɑlʋ wei kɛ́ nyɔɔsɩ kʋtɑɣɑlɑsɩ kɛ́ sɩ sɩ tɑkǝɣɩ-ɩ ɩsɩɩ tɛkɛntɛ. 16 Amɑ ye nɔɣɔlʋ tɑsǝɣɩ tǝnɛ ɩnǝɣɩ kpɛɛsǝnɑʋ pʋntʋ ɩ́ nyɩ sɩ, pɑɑ tɑ, pɑɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekɑ, tǝ fɛɩnɑ lɑkɑsɩ nɑsǝlɩ tɔtɔɣɔ tɑ́ Ɩsɔ sɛɛʋ wule nɑ pǝ́ tɑ́ kɛnɑ sǝnɛ.
Tɑ Cɑɑ sǝm tɔɔsʋɣʋ
(Mɑtiyee 26:26-29; Mɑlǝkɩ 14:22-25; Luku 22:15-20)
17 Tɔʋ, nti mɑ nɑwɑ nɑ mɑ cɑɑ mɑ yɔɣɔtɩ-tɩ tɔ, pǝ tɑ mʋnɑ mɑ́ sɑ-mɛɣɛ pɑɑ pǝcɔ se. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mǝ kotuŋ wei ɩ́ kotiɣi tɔ, ye pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ, ɩɩ sɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ nɑtǝlɩ. 18 Kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ ɩlɛ, pɑ heelɑ-m kɛ́ sɩ ɩ́ kotiɣi tɔ, mǝ kotuɣu fɑɣɑ kpekɑ kpekɑ kɛ́, nɑ ɩɩ cɑɑ tǝmɑ. Ɩlɛ mɑ tisɑ-tǝɣɩ ɩsɩɩ mɑ tɑ tisi. 19 Ye fɑɣɑsʋɣʋ ɩ́ wɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ kɔlɔ, kʋ́ wɛɛ nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ nyɩ mǝ tɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ kʋpɑmɑ nɑ tɑmpɑnɑ tɔ. 20 Ɩ́ kotuɣu tɔ, pǝ tɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ ɩ́ tɔkɩ. 21 Pǝ wɛ ḿpʋ́ɣʋ́ kʋpɑm mɛɛ, ɩ́ cɑkʋɣʋ nyɑnɑɣɑ tɛɛ tǝkpem tɔ pɑɑ wei ɩ huliɣinɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ́. Nyɔɣɔsɩ nɑ́ tɔŋnɑ lɛlɑɑ kɛ kʋɣʋ nɑ sʋlʋm nɑ́ɑ́ kʋɣɩ lɛlɑɑ. 22 Ɩ́ kɑ́ tɔkɩ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ mǝ tɛɛsɩ nsi sɩ tɑɑ tɔɣɔ ɩ́ fɛɩnɑ yɑɑ we? Yɑɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛ ɩ́ nyǝnǝɣɩ yem? Nɑ mpɑ pɛlɛ pɑ fɛɩnɑ pʋlʋ tɔɣɔlɛ ɩ́ cɑɑ fɛɛlɛ tʋɣʋ nɑ? Yɑɑ ɩ́ cɑɑ mɑ́ heeli-mɛ suwe? Pǝ nǝɣǝsǝnɑ mɑ sɑ-mɛ? Pɑɑ pǝcɔ mɑ kɑɑ sɑ-mɛ se.
23 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɔmnɑɑ mpɑ Tɑcɑɑ tɑsɑ-m nɑ mɑ́ cɑɑ mɑ heeli-mɛ tɔɣɔlɛ sɩ, ɑhoo nnɑ ɑ tɑɑ pɑ yelɑɑ nɑ pɑ́ kpɑ Tɑcɑɑ Yesu ɩnɩ tɔɣɔ ɩ kpɑɣɑ potopoto. 24 Ɩ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nɑ ɩ́ tɛ ɩlɛnɑ ɩ́ fɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Ɩnɛ ɩ kɛnɑ mɑ tɔnʋɣʋ ŋku pǝ hɑ mǝ tɔɔ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ kɑ́ lɑkɩ nɑ ɩ́ tɔɔsǝɣɩ mɑ tɔɔ. 25 Pɑ tɛmɑ tɔɣɔʋ kɛ mpʋ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ kɔpʋ nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Kɔpʋ ɩnɛ ɩ kɛnɑ Ɩsɔ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋfɑm yoo, nɑ mɑ cɑlǝm hʋlǝnɑ pǝ tɑmpɑnɑ. Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ ɩ́ nyɔɔkɩ ɩ nyɔɔkɩ mpʋ nɑ ɩ́ tɔɔsǝɣǝnɑ mɑ tɔɔ yoo. 26 Kʋpɑm ye ɩ́ wɛɛ nɑ ɩ́ tɔkɩ potopoto ɩnɛ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ kɔpʋ ɩnɛɣɛ mpʋ, ɩ́ heeliɣi Tɑcɑɑ sǝm tɔm, hɑlǝnɑ ɩ́lɛ́ ɩ kɔɔ ɩ́ mǝlɩ.
27 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye nɔɣɔlʋ wɛɛ nɑ ɩ́ tɔkɩ Tɑcɑɑ potopoto nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ ɩ kɔpʋ pǝyele ɩ tɑ nǝɣǝsǝnɑ sɩ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nyɔɔ pʋntʋ ɩ́ nyɩ sɩ Tɑcɑɑ tɔnʋɣʋ nɑ ɩ cɑlǝm pǝ tɔm wɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́. 28 Pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ́ pɔɔsɩ ɩ tǝɣɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ nɑ́ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɔɣɔ potopoto ɩnɛ nɑ ɩ nyɔɔ kɔpʋ ɩnɛ. 29 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ye wei ɩ tɔkɩ potopoto nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ kɔpʋ kɛ yem tɔɔ nɑ ɩ́ tɑ́ cɛkǝnɑ sɩ pǝ kɛ́ Tɑcɑɑ tɔnʋɣʋ, ɩ kɔŋnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ tɔm kɛ ɩ tɔɣɔʋ nɑ ɩ nyɔɔʋ mpɩ pǝ tɑɑ kɛ́. 30 Ɩsǝntɔ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ lɑpʋ tɔɔ kɛ́ mǝ tɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ́ kʋtɔntʋnɑɑ nɑ ɑcɑmɑɑ nɑ yǝlɑɑ kʋpiŋ sǝpɑ. 31 Ye tɑ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ pɔɔsǝɣǝnɑ tɑ́ tǝɣɩ tɔmnɑɑ nɑ pǝ́cɔ́ ɩlɛ, tǝ kpɛɛ tɑ́ tǝɣɩ tɔm nti Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ-tʋ tɔ tǝ tɑɑ kɛ́. 32 Amɑ Tɑcɑɑ ɩlɛ ɩ hʋʋkǝnɑ-tʋɣʋ nɑ ɩ́ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ kɛ sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ́ kɑɑ tɑ́ nɑ ɑntulinyɑ kɛ kpɑtǝtɛ kʋlʋmtǝlɛ.
33 Pǝ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ wɑɑtʋ wei ɩ́ kotiɣi sɩ ɩ́ tɔkɩ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ tɔ ɩ́ tɑŋ tǝmɑ. 34 Ye nyɔɣɔsɩ ɩ́ pɩɩ wei pʋntʋ ɩ́ tɔɣɔ ɩ tǝyɑɣɑ, nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mǝ kotuŋ tɔɔ Ɩsɔ kɔɔ ɩ́ nɑnɑ-mɛɣɛ nɑtǝlǝɣɩ lɑpʋ. Nti nti pǝ kɑɑsɑɑ tɔ mɑ́ kɔmɑ nɑ mɑ́ kɔɔ ɩlɛ mɑ tɛɛsɩ tǝlɛɣɛ tɑɣɑnʋɣʋ.