12
Mpi mpi pǝ lɑpʋ sɑɑkɩ yǝlɑɑ tɔ
Pǝnɛntɛ tǝ́ pɑɑsǝnɑ mpi mpi Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ yeki nɑ pǝ́ sɑɑ yǝlɑɑ tɔ pǝ tɔm ɩlɛ.
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ mpi mpi pǝ sɑɑkʋɣʋ yǝlɑɑ tɔ ɩ́ nyɩ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ tɔɔ pǝ sɑɑ mpʋ tɔ. Ɩ́ nyǝmɑ́ teu sɩ ɩ́ kɑ kɛʋ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɔ tɩɩŋ wei ɩɩ yɔɣɔtǝɣɩ nɑtǝlɩ tɔ ɩ tɔm tɑɑ kɛ́ pǝ hɑnɑ mǝ ɩsɛ nɑ cʋɣʋlʋɣʋ fɛɩ. Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɑ cɑɑ sɩ ɩ́ nyɩ nɑ ɩ́ tɛ mǝ tɑɑ sɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ wei Ɩsɔ Feesuɣu tiikiɣi nɑ pʋntʋ lɩɩnɑ pǝ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ tɔ sɩ Yesu kɛ́ mpusi tɔ. Nɑ ye Feesuɣu Nɑŋŋtʋ ɩɩ tiikiɣi wei pʋntʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ tʋlǝɣɩ nɑ ɩ́ yeki sɩ Yesu kɛlɛ Tɑcɑɑ.
Mpi mpi pǝ sɑɑkɩ yǝlɑɑ kɛ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɑɑ tɔ pǝ wɛ ŋkɑ ŋkɑ kɛ́. Amɑ Ɩsɔ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ kʋ yekinɑ nɑ pǝ́ sɑɑkɩ yǝlɑɑ. Tǝmɑ lɑpʋ wɛ fɑkɑsɩ fɑkɑsɩ. Amɑ Tɑcɑɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tǝmɑ kɛ pɑ lɑkɩ. Kʋlɑpǝm wɛ ŋkɑ ŋkɑ, ɩlɛ Ɩsɔ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tʋɣʋnɑ pɑ tǝnɑɣɑ kʋlɑpǝmnɑɑ mpɛ pɑ tǝnɑ. Ɩsɔ Feesuɣu hʋ́lǝ́ɣɩ́ pɑɑ wei ɩ kiŋ kɛ́ sɩ kʋ wɛɛ nɑ kʋ yeki nɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑ pʋntʋ ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ hiki kʋpɑntʋ kɛ pǝ tɑɑ. Ɩsɔ Feesuɣu hɑɑ nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ lǝmɑɣɑsɛɛ tɔm yɔɣɔtɑɣɑ. Nɑ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ kʋ hɑ nɔɣɔlʋ ɩlɛ tɔtɔ sɩ ɩ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ nyǝm. Ɩsɔ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ kʋnɛ kʋ yekinɑ nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ tisiɣi Ɩsɔ tɔɔ kɛ́ yuŋ kɛ teu. Nɑ kʋ́ hɑɑ nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ kʋtɔntʋnɑɑ wɑɑsʋɣʋ pǝsʋɣʋ. 10 Ɩsɔ Feesuɣu yeki nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ lɑkɩ piti tǝmɑ, nɑ kʋ tʋɣʋ nɔɣɔlʋ ɩlɛ sɩ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu, nɑ kʋ yeki nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ nyǝŋ nɑ ɩ́ fɑɣɑsǝɣɩ ɑlɔɣɑɑ nyǝntʋ nɑ Ɩsɔ Feesuɣu nyǝntʋ. Kʋ yeki nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́lɛ́ ɩ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ, nɑ kʋ yeki nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ cɛkǝɣǝnɑ-tɩ nɑ ɩ́ tɛlǝsǝɣɩ. 11 Ɩsɔ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ kʋnɛ kʋ tɑɑ kʋ tike kʋ lɑkǝnɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ. Kʋ yeki nɑ pɑɑ mpi mpi pǝ lɑpʋ sɑɑ pɑɑ wei kɛ́ ŋkɑ ŋkɑ ɩsɩɩ kʋ nɔkɑɑ tɔɣɔ.
Tɔnʋɣʋ pilimile kʋlʋmtǝlɛ
12 Tɑmpɑnɑ tɔɔ Kilisiti wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ pilimile wɛʋ nɑ kʋ́ wɛnɑ nɔɔhɛɛ nɑ niŋ nɑ ŋkpɑŋŋ nɑ ɩsɛ nɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ tɔ. Tɔnʋɣʋ wɛʋ tɔ pɑɑ kʋ tɔɔ kʋ wɛnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑnɩ wɑɑnɩ tɔ pǝ tǝnɑ pǝ kpɛntɑ kʋlʋm kɛ́ sɩ tɔnʋɣʋ. 13 Mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ tɑ tǝnɑ, pɑɑ tǝ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ yɑɑ tǝ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ, pɑɑ tǝ kɛ́ yomɑɑ yɑɑ kɑsɑɣɑmpiyɑ, Ɩsɔ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋɣʋ pɑ sɔnɑ-tʋɣʋ Ɩsɔ lʋm sɩ tǝ́ kpɛntɩ ɩsɩɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ pilimile wɛʋ tɔ, nɑ Ɩsɔ Feesuɣu kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ kʋ lʋm kɛ tǝ nyɔɔkɩ teu kɛ tɑ́ tǝnɑ.
14 Yʋlʋ tɔntʋɣʋ pilimile wɛʋ tɔ pǝ tɑɣɑ nɔɔhɛɛ tike yɑɑ niŋ yɑɑ ŋkpɑŋŋ yɑɑ ɩsɛ tike wɛnnɑ. Amɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ wɛnnɑ kʋ tɔɔ. 15 Nɔɔhǝlɛ kɑ pǝsɩ nɑ tǝ́ tɔ sɩ: Mɑ tɑ kɛ niŋ tɔ, mɑ tɑ kɛ tɔnʋɣʋ? Pɑɑ tɩɩ yɔɣɔtɑ mpʋ pɩɩ lǝsɩ-tɛɣɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ? 16 Nkpɑŋʋɣʋ kɑ́ pǝsɩ nɑ kʋ́ tɔ sɩ: Mɑ tɑ kɛ ɩsǝlɛ tɔ mɑ tɑ kɛ tɔnʋɣʋ? Pɑɑ kʋ tɩɩ yɔɣɔtɑ mpʋ pɩɩ lǝsɩ-kʋɣʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ? 17 Nɑ pǝ wɛʋ mpʋ tɔ, ye ɩsǝlɛ tike tǝkoŋ wɛnnɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tǝnɑ tɔɔ, pepeɣe yʋlʋ kɑ́ nɩɩnɑ tɔm? Nɑ ye ŋkpɑŋʋɣʋ tike wɛnnɑ, pepeɣe yʋlʋ kɑ́ nɩɩnɑ sɔŋ? 18 Tɑmpɑnɑ tɔɔ Ɩsɔ nɔkɑ ɩsǝnɑ tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ, ɩ tʋ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ mpiɣi wɑɑnɩ wɑɑnɩ. 19 Ye kʋlʋmǝm kɑ wɛnnɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tǝnɑ ɩlɛ pǝ tɑɑ kɛ́ yʋlʋtɔnʋɣʋ ntɛ́. 20 Amɑ yʋlʋtɔnʋɣʋ nɑ wɛʋ tɔ kʋ wɛnɑ nɔɔhɛɛ nɑ niŋ nɑ ŋkpɑŋŋ nɑ ɩsɛ nɑ pǝ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́.
21 Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩsɛ nɑ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɑ́ tɔ niŋ sɩ ye ɩ́lɛ́ ɩ fɛɩ pǝ lɑ́ ɩsǝnɑ? Nɑ nyʋɣʋ nɑ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ kʋ tɔ nɔɔhɛɛ sɩ ye ɑlɛ ɑ fɛɩ pǝ lɑ́ ɩsǝnɑ? 22 Pǝ fɛɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ pǝcɔ, mpi mpi pǝ kɛ́ tɑɑlǝm nyǝm kɛ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɑɑ tɔ mpǝɣǝlɛ weesuɣu. 23 Mpi tǝ nyǝnǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlǝm tɔ mpǝɣɩ tǝ mǝlɑ nɑ tǝ́ seenɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ lɛmpǝnɑɑ. Nɑ pǝ kɑɑsɑ lɛmpɩ, pǝlɛ pǝ yɑɑʋ wɛ fɛɛlɛ, pǝlɛɣɛ pɑ kǝlǝɣɩ ŋmɛsʋɣʋ tǝkulɑkulɑ, 24 nɑ pǝ kǝlɩ tɑ́ tɔnʋɣʋ tɔɔ lɛmpǝnɑɑ mpi pɩɩ mʋnɑɑ sɩ tǝ lɑ mpʋ tɔ. Ɩsɔ lɑpɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ lɛmpɩ ɩ́ tɑkǝɣɩ lɛmpɩ wɑɑlɩ. 25 Pǝ tɔɔ kɛ́ fɑɣɑsʋɣʋ fɛɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ. Amɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ tɔ pɩɩ nǝɣǝsǝɣɩ tǝmɑ tɔɔ kɛ́ tɑm kɛ́. 26 Ye yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ lɛmpɩ sɑlǝmǝɣɩ, pǝ tǝnɑ pǝ sɑlǝmǝɣǝnɑ, nɑ ye pɑ sɑmɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ lɛmpɩ, pǝ tǝnɑ pǝ sɑmtʋ kɛ́.
27 Mǝ tǝnɑ ɩ́ kɛ́ Kilisiti tɔnʋɣʋ kɛ́, nɑ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ kɛ́ Kilisiti tɔnʋɣʋ kʋnɛ kʋ tɔɔ pʋlʋpʋ kɛ́. 28 Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kpɑ tillɑɑ kɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tɑɑ kɛ́ kɑncɑɑlɑɣɑ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, pɛlɛ pɑ wɑɑlɩ kɛ́ sɛɣɛsǝlɑɑ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ kpɑ piti tǝmɑ lɑtɑɑ, nɑ kʋtɔntʋnɑɑ wɑɑsǝlɑɑ, nɑ lɛlɑɑ tentɑɑ, nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ mpɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɑɑwɑ tɔ. 29 Pɑ tǝnɑ pɑ tɑ kɛ tillɑɑ se, pǝyele pɑ tǝnɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ yɑɑ sɛɣɛsǝlɑɑ. Pɑ tǝnɑ pɑɑ pǝsǝɣɩ piti tǝmɑ lɑpʋ. 30 Pǝ tɑɣɑ pɑ tǝnɑ pɑ wɑɑsǝɣǝnɑ kʋtɔntʋnɑɑ, pǝyele pǝ tɑɣɑ pɑ tǝnɑ pɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ nɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ, yɑɑ tɔmnɑɑ mpɛ pɑ tɛlǝsʋɣʋ. 31 Ye ɩ nyɩɩlǝɣɩ sɩ pʋlʋ lɑpʋ ɩ́ sɑɑ-mɛ, ɩ́ nyɩɩlɩ mpi pǝ kǝlɑ nyʋɣʋ tɔ.
Mɑɑ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pǝnɛntɛɣɛ mpɑɑʋ ŋku kʋ kǝlɑ ɩ tǝnɑ tɔ.