13
Tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ tɔm
Pɑɑ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ yǝlɑɑ nsǝmɑ nɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nsǝmɑ tɔtɔ, ye mɑɑ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ mɑ yɔɣɔtɑɣɑ tǝnɑ wɛ yem kɛ́ ɩsɩɩ suule wiikuɣu tɔ yɑɑ kɑŋkonte wiikuɣu tɔ. Pɑɑ pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ sɑɑnɑ-m, yɑɑ pɑɑ mɑɑ nyɩ pǝ tǝnɑ nɑ mɑ́ cɛkǝnɑ kʋŋmɛsǝm tǝnɑ, yɑɑ pɑɑ mɑɑ tisɑ Ɩsɔ tɔɔ kɛ́ mɑ yuŋ kɛ teu nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ pɔɔŋ sɩ ɩ́ kpɛsɩ nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ, nɑ ɩ́ kpɛsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑɣɑsǝɣɩ, nɑ mɑɑ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ, mɑ wɛ yem kɛ́. Pɑɑ mɑ ɑpititu tǝnɑɣɑ mɑɑ kpɑɣɑ nɑ mɑ́ tɑlɑ kʋnyɔntʋnɑɑ, yɑɑ pɑɑ mɑ tɔnʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɑ lɑpɑ ɑwusɑ sɩ ye pɑ wɔkɩ kɔkɔ pɑ wɔ, ye mɑɑ sɔɔlǝɣɩ yǝlɑɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ yem kɛ́.
Sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ ɩsɑɣɑkʋnyɩɩlʋɣʋ fɛɩ, tɩ hɔm fɛɩ, ɩsǝcɑʋ fɛɩ. Ye sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ fɛɛlɛ fɛɩ nyǝntʋ nɑtǝlɩ tɩɩ kɔŋ, ye sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ yʋlʋ ɩɩ pɛɛkǝɣɩ ɩ nyʋɣʋ nyǝntʋ tike. Sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ fɛɩ, sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ té kɩɩ tisiɣi sɩ mɑɑ nɑ́ mɑɑ nɑ́ pǝ́ wɛɛ. Sɔɔlʋɣʋ ɩ́ wɛɛ kɩɩ cɑɑ kʋ nɩɩ kɑwɑlɑɣɑ tɑŋ. Amɑ tɑmpɑnɑ tɑŋ kɛ kʋ cɑɑkɩ. Ye sɔɔlʋɣʋ wɛɛ cʋtʋɣʋ fɛɩ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ. Ye sɔɔlʋɣʋ wɛ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ nɑɑni nɑ tɛɛlʋɣʋ nɑ suulu pǝ wɛɛ kɛ́.
Sɔɔlʋɣʋ tɔm kɑ wɛɛnɑ tɑm tɔɔ, Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ kɑ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ. Wei pǝ sɑɑwɑ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ tɛ́. Nyǝm kɑ́ tɛ nɑ pǝ́ sɑɑlɩ yem. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mpi mpi tǝ nyǝmɑ́ tɔ titite kɛ́, nɑ Ɩsɔ kʋheelitu nti tǝ kpɑɑlǝɣɩ tɔ tǝlɛ tǝ sɛkǝɣɩ kɛ́. 10 Amɑ pǝ kɔmɑ nɑ mpi pǝ tewɑ tǝkpɑtɑɑ tɔ pǝ kɔɔ, mpi mpi pǝ sɛkɑɑ tɔ pǝ sɑɑlǝɣɩ yem kɛ́.
11 Mɑɑ kɛ́ pǝyɑɣɑ tɔ mɑ yɔɣɔtɑɣɑ nɑ mɑ hʋwɛɛ nɑ mɑ kʋmɑɣɑsǝm pǝcɛnyǝm kɛ́. Amɑ mɑ ɩsɛ kɔmɑ nɑ ɑ́ nyɑɑlɩ tɔ mɑ lɔ pǝcɛnyǝm tǝnɑ. 12 Kɑɣɑnɑ tǝ nɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ pɑ nɑɑkʋɣʋ pʋlʋ ɩlɛɛmʋɣʋ tǝcɑntǝlɑɑ kɛ tiŋ tɑɑ tɔ. Amɑ tɩɩ tɛ nɑ tǝ́ nɑ́ tǝkelekele. Kɑɣɑnɑ mpi mpi mɑ nyǝmɑ́ tɔ titite kɛ́. Amɑ mɑɑ tɛ nɑ mɑ́ nyɩ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ nyǝmɑ-m tɔ.
13 Pǝnɛntɛ pǝ́ yelinɑ yɑɑsinɑɑ pɑnɛ pɑ tooso ɩlɛ, nɑɑni nɑ tɛɛlʋɣʋ nɑ sɔɔlʋɣʋ. Amɑ sɔɔlʋɣʋ ntɛ́ pɑ tooso tɑɑ ɑcɛpɑ.