14
Mpi mpi pǝ lɑpʋ sɑɑkɩ yǝlɑɑ tɔ pǝ tɔm tɔtɔ
Ye mpʋ ɩlɛ ɩ́ niinɑ ɩsɛ kɛ sɔɔlʋɣʋ tɔm. Ɩ́ nyɩɩlɩ teu sɩ pʋlʋ lɑpʋ ɩ́ sɑɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɑɑ tɔtɔ, ɩlɛ pǝ́ kǝlǝnɑ Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ. Wei ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ kɛ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ, ɑmɑ Ɩsɔ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ nɑ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ nɑ ɩ tɛm nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩ ɩ tɔm tɔ se. Tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ kɑ pɑmɑ tɔ ɑnǝɣɩ ɩ kuliɣinɑ Ɩsɔ Feesuɣu toŋ. Amɑ wei ɩ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu tɔ ɩ lɑkɩ kɛ́ nɑ yǝlɑɑ nyɔɔkɩ toŋ kɛ Ɩsɔsɛɛlɛ mpɑɑʋ tɑɑ. Ɩ kpɑɑsǝɣɩ pɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩ́ hɛɛsǝɣɩ pɑ lɑŋɑ kɛ́. Amɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ ɩ tǝɣɩ ɩ sɔɔsǝɣɩ toŋ, nɑ wei ɩ́lɛ́ ɩ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu tɔ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tǝnɑɣɑ ɩ sɔɔsǝɣɩ toŋ.
Mɑ sɔɔlɑ teu sɩ mǝ tǝnɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ. Amɑ mɑ kǝlɑ nyɩɩlʋɣʋ kɛ teu sɩ Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ ɩ́ sɑɑ-mɛ. Pɔpɔtʋ fɛɩ, wei ɩ kpɑɑlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu tɔ ɩ wɑɑsǝɣɩ nɑ pǝ́ kǝlɩ wei ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ. Amɑ ye nɔɣɔlʋ wɛɛ nɑ ɩ́ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ nɑ Yesu sɛɛlɑɑ sɔɔsɩ toŋ pǝ pɑɑsi. Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ pɔɔsǝɣɩ-mɛ sɩ ye mɑ kɔmɑ mǝ tɛ nɑ mɑ́ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-mɛɣɛ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ nti tǝ tɑɑ kɛlɛ mɑ wɑɑsɑ-mɛ ɩlɛ? Mɑ tɑ wɑɑsɩ-mɛɣɛ nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ kɛ́ pɑɑ pǝcɔ pǝcɔ. Amɑ ye mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ heelɑ-mɛɣɛ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ nɑtǝlɩ, yɑɑ nyǝm tɔm nɑtǝlɩ, yɑɑ Ɩsɔ kʋheelitu nɑtǝlɩ, yɑɑ sɛɣɛsʋɣʋ, ɩlɛ teu ntɛ́.
Tǝ́ kɛɛsǝnɑ pɑɑlɛ wontu nɑ tǝ́ nɑ́. Ye pɑ hʋlǝɣɩ hǝlɑɣɑ yɑɑ pɑ mɑkɩ sɑŋkʋ, nɑ pǝ hʋlʋɣʋ nɑ pǝ mɑpʋ tɑ tǝŋ, ɩsǝnɑɣɑ pɑɑ cɛkǝnɑ sɩ tǝnɛɣɛ hǝlɑɣɑ hʋllʋ hʋlǝɣɩ nɑ sɑŋkʋ mɑtʋ mɑkɩ? Tutuɣu hʋllʋ ɩ́ tɑ yɑɣɑ ɑpɑlʋ tutuɣu, ɩsǝnɑɣɑ yʋlʋ kɑ́ nyǝnɑ sɩ ɩ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tǝɣɩ yoou tɔɔ? Mpʋ tɔtɔɣɔ pǝ wɛɛ, ɩsǝnɑɣɑ yʋlʋ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ tɔm nti lɛlʋ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ, ye tɔm nti nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔɣɔ ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ ɩ tɔm ntɩ? Ye mpʋ yɔɣɔtʋlʋ lɔɔ ɩ tɔm kɛ yem kɛ́. 10 Antulinyɑ tɑɑ cǝnɛ nsǝmɑ tɔɔwɑɣɑ, nɑ ɑ tɑɑ kʋlʋmtǝlɛ fɛɩ nte tǝ tɑ kɛ tɔm tɔ. 11 Pɑɑ nɑ mpʋ ye wei ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-m nɑ mɑɑ nɩɩkɩ ɩ tɔm, tǝ nyǝnǝɣɩ tǝmɑ nɑ ɩsɛ kɛ́. 12 Mpʋ tɔ ɩsɩɩ ɩ́ sɔpʋ nyʋɣʋ sɩ Ɩsɔ Feesuɣu ɩ́ yele nɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑ-mɛ tɔ, ɩ́ pɛɛkǝɣɩ sɩ pǝ sɑɑ-mɛɣɛ teu. Amɑ pǝ́ kǝlǝnɑ mpi pɩɩ sɔɔsɩ Yesu sɛɛlɑɑ kɛ toŋ tɔ.
13 Pǝ tɔɔ kɛ́ wei ɩ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ, pʋntʋ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ ɩ́ hiki tɔm ntɩ tǝ tɛlǝsʋɣʋ nyǝm tɔtɔ. 14 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye mɑ sǝlǝmǝɣǝnɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ, mɑ tɑɑ kɛ́ pǝ sǝlǝmǝɣɩ yem nɑ mɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ nɑ́ɑ́ cɑɣɑ kpɛtɛ. 15 Ye mpʋ ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ lɑ? Mɑɑ sǝlǝmɩ hɑtuu mɑ tɑɑ kɛ́, nɑ mɑ́ sǝlǝmǝnɑ mɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ tɔtɔ. Ye yontu mɑ yoo mɑ tɑɑ, nɑ mɑ́ yoonɑ mɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ tɔtɔ. 16 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ mɛɛ, ye hɑtuu nyɑ́ tɑɑ tike kɛ n sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ, ɩsǝnɑɣɑ wei ɩ wɛ sɑmɑɑ tɑɑ kɛ́ yem nɑ ɩ́ tɑ́ cɛkǝnɑ tɔ ɩ kɑ́ nyǝnɑ timpi ɩ́lɛ́ ɩ kɑ́ tɔ sɩ: Ami, tɔɣɔ nyɑ́ sɛɛtʋ tǝnɛ tǝ tɑɑ? Ɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ nyɩ nti n yɔɣɔtǝɣɩ tɔ. 17 Pɑɑ nɑ nyɑ́ Ɩsɔ sɛɛʋ sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ tewɑ teu tɔ, lɛlʋ nɑ́ tɑ wɑɑ pʋlʋɣʋ pǝ tɑɑ.
18 Mɑ sɑmɑ Ɩsɔ, mpi tɔ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ nɑ pǝ kǝlɩ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ. 19 Amɑ ɩsɩɩ Yesu sɛɛlɑɑ sɛɛkʋɣʋ tǝcǝɣǝcǝɣɩ tɔ pǝ kǝlɑ-m teu sɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ tɔm pee kɑkpɑsɩ tike nti pɑɑ nɩɩ teu nɑ pǝ kuliɣi lɛlɑɑ ɩsɛ tɔ, nɑ mpi mɑɑ hutiɣi tɔmǝŋ tɔmǝŋ nɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pɑ tɑɑ tɔ.
20 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ye ɩ́ hʋʋkɩ hʋwɛɛ, ɩ́ yele pǝcɛ nyǝnɑ. Amɑ ye ɩsɑɣɑtʋ tɔm tɑɑ ɩlɛ, ɩ́ lɑkɩ ɩsɩɩ piyɑ nsi sɩ tɑ nyɩ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tɔ. Amɑ ɩ́ wɛɛnɑ sɔsɔhʋwɛɛ kɛ mǝ hʋwɛɛ tɑɑ. 21 Ɩsɔ Tɔm tɑɑ pɑ ŋmɑɑwɑ sɩ:
Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ mɑɑ yɔɣɔtǝnɑ piitim pǝnɛɣɛ.
Mɑɑ yele nɑ yǝlɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ
yɔɣɔtǝnɑ-wɛ nɑ pɛlɛ pɑ tɛ tɑɑ.
Kpɑɩ nyǝ́mɑ kɑ́ yɔɣɔtǝnɑ-wɛ.
Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ mɑ yǝlɑɑ kɑɑ nɩɩnɑ-m.
22 Pǝ tɔɔ kɛ́ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɑɑkʋɣʋ yʋlʋ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ, ɩ yɔɣɔtǝɣɩ kɛ́ sɩ pǝ hʋ́lɩ́ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔɣɔ pʋlʋɣʋ. Amɑ mpɑ pɑ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ pɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ pɛlɛɣɛ mpʋ. Nɑ Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ sɑɑʋ nɑ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kiŋ kɛ pʋlʋɣʋ. Amɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ pɩɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ pɛlɛɣɛ mpʋ.
23 Ye Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tǝnɑ ɩ́ kotɑɑ nɑ pɑ́ tǝnɑ pɑ́ sʋʋ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔɣɔ yɔɣɔtʋɣʋ, nɑ mpɑ pɑ tɑ cɛkǝnɑ yɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ pɑ́ mɑɣɑnɑ-mɛ, pɑ kɑɑ yɑɑ-mɛɣɛ kpɑŋtʋnɑɑ? 24 Amɑ ye Ɩsɔ kʋheelitu kɛ mǝ tǝnɑ ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ, nɑ wei ɩ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛlʋ yɑɑ yʋlʋ wei ɩ tɑ cɛkǝnɑ pʋlʋ tɔ ɩ́ sʋʋ, tǝ tǝnɑ nti ɩ nɩɩkɩ mpʋ tɔ tɩɩ yele nɑ pǝ́ kuli ɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nɑ́ sɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ lɑkɩ. 25 Nɑ pɩɩ kuli ɩ tɑɑ hʋwɛɛ tɔɔ tǝkelekele nɑ ɩ́ hǝntɩ Ɩsɔ tɛɛ nɑ ɩ́ sɛɛ-ɩ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ tɑmpɑnɑ Ɩsɔ wɛ pɑnɛ pɑ hɛkʋ.
Liɣituɣu kɑɑ wɛɛ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tɑɑ
26 Pǝnɛntɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ suweɣe tɩɩ yɔtɔtɩ nɑ tǝ́ sɩɩ yee? Ɩ́ kotiɣi Ɩsɔ sɛɛʋ tɔ, nɔɣɔlʋ nɑ́ wɛnɑ yontu, nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ sɛɣɛsʋɣʋ, nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ nɑtǝlɩ nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ tǝ yɔɣɔtʋɣʋ, nɑ nɔɣɔlʋ ɩlɛɣɛ tǝ tɛlǝsʋɣʋ nyǝm. Tɔʋ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ pǝ́ sǝnɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle nɑ tǝ́ polo lɔlɔ. 27 Ye pɑ yɔɣɔtǝɣǝnɑ tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔɣɔlɔ, yǝlɑɑ nɑɑlɛ yɑɑ tooso ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ, pɑ tɑɑ tɛɛ mpʋ. Nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ tɛlǝsǝɣɩ-tɩ. 28 Ye nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ pǝ hʋwɛɛ ɩlɛ yɔɣɔtǝlɑɑ mpɛ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ yɔɣɔtǝnɑ nɔɣɔ sɔsɔɣɑ kɛ sɑmɑɑ tɑɑ. Amɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ ɩ tɑɑ nɑ pǝ́ wɛɛ ɩ́ nɑ Ɩsɔ pɑ nɑɑlɛ pɑ tɔm. 29 Ye Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ ɩlɛ, yǝlɑɑ nɑɑlɛ yɑɑ tooso ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ nɑ pǝ́ kɑɑsɑ mpɑ, pɛlɛ pɑ mɑɣɑsǝɣɩ teu kɛ nti yɔɣɔtǝlɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ nɑ pɑ́ nɑ́. 30 Amɑ ye yʋlʋ nɔɣɔlʋ wɛ sɑmɑɑ tɑɑ tǝnɑ nɑ Ɩsɔ hʋlɑ-ɩ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ nɑtǝlɩ, wei ɩ kɑ yɔɣɔtɑɣɑ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ́ su nɑ pǝ́cɔ́. 31 Ɩ́ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ kpɑɑlɩ Ɩsɔ kʋheelitu kɛ mǝ tǝnɑɣɑ kʋlʋm kʋlʋm, ɩlɛnɑ pǝ́ kuliɣi yǝlɑɑ ɩsɛ nɑ pǝ́ hɑ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ. 32 Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɛ, pɑ́ nyɩ pɑ tɩ kpɑʋ kɛ pǝ tɑɑ. 33 Mpi tɔ, hɛɛsʋɣʋ kɛ Ɩsɔ kɔŋnɑ pǝ tɑɣɑ liɣituɣu.
Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tǝnɑ tɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ. 34 Ye Yesu sɛɛlɑɑ ɩ́ kotɑɑ, ɑlɑɑ nɔɔsɩ tɑɑ ɩ́ tɑɑ lɩɩ fɛŋ. Pɑ fɛɩnɑ mpɑɑ sɩ pɑ́ yɔɣɔtǝɣɩ. Kʋsǝsɩɩtʋ yɔɣɔtɑ mpʋ sɩ ɑlɑɑ kɑ́ pɑsɑ pɑ tǝɣɩ. 35 Amɑ ye pɑ cɑɑ nɑtǝlǝɣɩ pɔɔsʋɣʋ, pɑ́ kpemɑ tǝyɑɣɑ ɩlɛ pɑɑ pɔɔsɩ pɑ pɑɑlɑɑ. Yesu sɛɛlɑɑ ɩ́ kotɑɑ, pǝ tɑ mʋnɑ ɑlɑɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ.
36 Pǝ lɑpɑ mpʋ tɔ mǝ kiŋ kɛ Ɩsɔ Tɔm kɑ lɩɩnɑɑ kɛ́ yee? Yɑɑ mǝ tike ɩ́ nɩɩnɑ-tɩ? 37 Ye nɔɣɔlʋ hʋʋ sɩ ɩ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ, yɑɑ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɑɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑwɑ, pʋntʋ ɩ́ nyɩ teu sɩ, nti mɑ ŋmɑɑ-mɛ tɔ Tɑcɑɑ kʋsǝsɩɩtʋ kɛ́. 38 Amɑ wei ɩ́ tɑ nyɩ mpʋ, pɑ́ tɑɑ nyǝnɩ-ɩ sɩ pʋlʋ.
39 Pǝ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ ɩ́ kɑ́ nyɩɩlǝɣɩ Ɩsɔ kʋheelitu kpɑɑlʋɣʋ kɛ́, ɩlɛ ɩ́ tɑɑ kisi tɔmnɑɑ mpɑ nɔɣɔlʋ ɩɩ nɩɩkɩ tɔ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔtɔ. 40 Pǝ tǝnɑ mpi ɩ lɑkɩ tɔ ɩ́ lɑ ɩsɩɩ pǝ nǝɣǝsǝnɑɑ tɔ, ɩ́ tɑɑ lɑ yem yem.