15
Kilisiti sǝm nɑ ɩ fem pǝ tɔm
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mɑ sɔɔlɑ teu sɩ pǝnɛntɛ mɑ́ tɔɔsɩ-mɛɣɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei mɑɑ kpɑɑlɑ-mɛ tɔ, wei ɩ́ nɩɩwɑ nɑ ɩ́ tɛmnɑ-ɩ mǝ tɑɑ kɛ́ teu tǝkpɑtɑɑ tɔ. Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɩ ɩ tɔɔ kɛ́ pǝ yɑpɑ mǝ nyʋɣʋ, ye ɩ́ tɔkɑ-ɩ teu ɩsɩɩ mɑɑ sɛɣɛsʋɣʋ-mɛɣɛ-ɩ tɔ. Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ ɩ́ tɛm mǝ tɑɑ tɔ yem tɔɔ kɛ́.
Sɛɣɛsʋɣʋ sɔsɔɔʋ ŋku pɑ sɛɣɛsɑ mɑ́ nɑ mɑɑ sɛɣɛsɩ-mɛɣɛ-kʋ tɔɣɔlɛ sɩ: Kilisiti sǝpɑ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ ɩsɩɩ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ. Pɑ pimɑ-ɩ ɩlɛnɑ kʋyɛɛŋ tooso wule ɩ́ fe, nɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɑ yɔɣɔtɑ ḿpʋ́ɣʋ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɩɩ Piyɛɛ tɔɔ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ lɩɩ tillɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ tɔɔ. Pǝ wɑɑlɩ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ lɩɩ ɩ ɩfɑlɑɑ mpɑ pɑ nyʋɣʋ kǝlɑ nɑsǝlɛ nɑ nɩɩnʋwɑ (500) tɔ pɑ tɔɔ kɛ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ. Pɑ tɑɑ lɛlɑɑ wɛnɑ pɑ ɩsɛ, ɑmɑ lɛlɑɑ nɑ́ sǝpɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ lɩɩ Sɑɑkɩ tɔɔ, Sɑɑkɩ tɔɔ lɩɩʋ wɑɑlɩ kɛ́ ɩ lɩɩ tillɑɑ tǝnɑ tɔɔ.
Ɩ lɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ tɔɔ nɑ pǝ́ tɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɩɩ mɑ wei mɑ wɛ ɩsɩɩ yʋlʋ wei pǝ hɔlʋsɑ kʋhɔlʋsʋ tɔ mɑ tɔɔ tɔtɔ. Tillɑɑ tɑɑ sǝkpelu ntɛ́ mɑ́, nɑ mɑ tɑ tɩɩ nǝɣǝsǝnɑ pɑ́ yɑɑ-m tillu. Mpi tɔ, mɑ́ nɑɑsɑɣɑnɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ kpekɑ. 10 Amɑ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tɔɔ ɩlɛ, mɑ kɛ́ mpi mɑ kɛ́ ɩsǝntɔ tɔ. Nɑ pɛɛlɛɛ nnɑ Ɩsɔ lɑpɑ-m mpʋ tɔ, ɑ tɑ sɑɑlɩ yem. Amɑ ɑ tɔɔ mɑ lɑpɑ tǝmlɛ nɑ pǝ́ kǝlɩ tillɑɑ lɛmpɑ tǝnɑ. Tɑmpɑnɑ pǝ tɑɣɑ mɑ toŋ tɑɑ kɛ́ mɑ lɑpǝnɑɑ. Amɑ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ nnɑ ɩ hʋlɑ-m tɔ ɑ tɔɔ kɛ́. 11 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ mɑ cɔlɔɣɔ pɩɩ lɩɩnɑɑ yɑɑ pɛlɛ pɑ cɔlɔ, tɑ́ wɑɑsʋ ɩnǝɣǝlɛ, nɑ nti ɩ́ mʋwɑ tɔɣɔlɛ.
Tɑ́ sǝm nɑ tɑ́ fem pǝ tɔm
12 Ɩsǝnɑɣɑ pǝ wɛɛ nɑ mǝ tɑɑ lɛlɑɑ tɔŋ sɩ sǝtɑɑ kɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe? Pǝyele Kilisiti fem nɑ sǝm tɑɑ tɔ pǝ wɑɑsʋ kɛ tǝ wɛɛ nɑ tǝ́ lɑkɩ. 13 Ye tɑmpɑnɑ sǝtɑɑ kɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe ɩlɛ pǝ wɛɛ sɩ Kilisiti nɑ́ tɑ́ fe ntɛ́. 14 Nɑ ye tɑmpɑnɑ Kilisiti tɑɑ fe ntɔ, tɑ́ wɑɑsʋ tɑ́ɑ́ fɛɩnɑ nyʋɣʋ tǝtʋlɛ, nɑ ɩ́ tɑɑ nyɩ nti ɩ́ kɑ́ lɑnɑ nɑɑni tɔ. 15 Ye tɑmpɑnɑ sɩ sǝtɑɑ kɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe, pɩɩ kulɑ tɑ́ wɑɑlɩ kɛ́. Mpi tɔ, pǝ wɛ ɩsɩɩ tǝ tʋ Ɩsɔ kɛ́ tɔm ntɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɑ́ yɔɣɔtǝnɑ nɑ tɑ́ nɔɔsɩ sɩ Ɩsɔ feesɑ Kilisiti pǝyele yem. 16 Mpi tɔ, ye sǝtɑɑ ɩ tɑɑ tɛŋ sɩ pɑ fe, Kilisiti nɑ́ tɑɑ fe mpʋ. 17 Nɑ ye Kilisiti ɩ́ tɑɑ fe ntɔ, ɩ́ tɛm ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ tɑɑ tɔ pǝ puɣusɑ-mɛɣɛ, nɑ ɩ́ lepɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ tɔtɔɣɔ. 18 Nɑ pǝ wɛɛ tɔtɔ sɩ mpɑ pɑ tɛmɑ pɑ tɑɑ nɑ Kilisiti hɑlǝnɑ pɑ sǝm tɔ pɑ lepɑ. 19 Ye tǝ wɛʋ nɑ tɑ́ ɩsɛ kɛ ɩsǝntɔ tɔ pǝ tɔɔ tike kɛ tǝ tɛɛlǝɣɩ Kilisiti kiŋ ɩlɛ yǝlɑɑ tǝnɑ tɑɑ tɑɣɑlɛ ɑsɑlɑʋ nyǝ́mɑ mɑɣɑmɑɣɑ.
20 Amɑ tɑmpɑnɑ tɔɔ Kilisiti femɑɣɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ tǝkpɑtɑɑ sɩ mpɑ pɑ sǝpɑ tɔ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe mpʋ tɔtɔ. 21 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, yʋlʋ lɛlʋ kɔnnɑ sǝm, nɑ lɛlʋ nɑ́ɑ́ kɔnɑ tɔtɔɣɔ sǝtɑɑ feesuɣu tɔm. 22 Yǝlɑɑ tǝnɑ nɑ Atɑm pɑ kpɛntɑɑ kɛ́, pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ sǝkɩ. Amɑ pɑ́ nɑ Kilisiti pɑ kpɛntɑɑ tɔɣɔ pɑ tǝnɑ pɑɑ tɛ nɑ pɑ́ kʋlɩ. 23 Amɑ pɑɑ wei nɑ ɩ looŋɑ kɛ́. Kilisiti kɛ pɑ tɑɑlǝnɑ feesuɣu kɛ pɑ tǝnɑ pɑ tɑɑ, nɑ kʋyɑŋku ɩ kɑ́ kɔɔ tɔɣɔ pɑ tǝnɑ mpɑ ɩ tɩ tɔ pɛlɛ pɑɑ fe. 24 Pǝ wɑɑlɩ ɩlɛ pǝ kɔŋ tɛm ntɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Kilisiti kɑ́ wɑkǝlɩ kɑwulɑsɩ tǝnɑ, ɩ kɑ́ lǝsɩ pǝsʋɣʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ yɔkɩ tomɑ sɔsɔɔnɑ tǝnɑ nɑ ɩ́ mǝŋnɑ kɑwulɑɣɑ nɑ ɩ́ cɛlɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ. 25 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pǝ wɛɛ sɩ Kilisiti kɑ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ Ɩsɔ tɛ kolontunɑɑ tǝnɑɣɑ kǝlʋɣʋ nɑ ɩ́ mǝŋnɑ-wɛɣɛ Kilisiti tɛɛ. 26 Kɑntǝkɑɣɑ kolontu wei pɑɑ wɑkǝlɩ tɔɣɔlɛ sǝm. 27 Ḿpʋ́ɣʋ́ mɛɛ, Ɩsɔ Tɔm tɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Ɩsɔ mǝŋnɑ pǝ tǝnɑɣɑ Kilisiti tɛɛ. Nɑ pɑ yɔɣɔtʋɣʋ mpʋ sɩ pǝ tǝnɑ tɔ, pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝkelekele sɩ pɑ tɑ kpɛŋnɑ Ɩsɔ wei ɩ tʋ pǝ tǝnɑɣɑ Kilisiti tɛɛ tɔ. 28 Pǝ tǝnɑ pǝ kɔŋ pǝ́ mǝlɩ Kilisiti tɛɛ ɩlɛnɑ Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ wei ɩ kɛ́ pǝyɑlʋ tɔ ɩ́ mǝlɩ Ɩsɔ wei ɩ mǝŋnɑ pǝ tǝnɑɣɑ ɩ tɛɛ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ tɛɛ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ tǝkpɑtɑɑ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɔɔ.
29 Ɩ́ mɑɣɑsɩ mpɑ pɑ yeki sɩ pɑ́ sɔɔ-wɛɣɛ Ɩsɔ lʋm kɛ sǝtɑɑ lonɑ tɔ nɑ ɩ́ nɑ. Pɑ tɛɛlǝɣɩ sɩ pɑɑ hiki weɣelɛ ɩlɛ yee? Nɑ ye tɑmpɑnɑ tɔɔ sɩ sǝtɑɑ kɑɑ fe, pepe tɔɔ kɛ́ pɑ yeki nɑ pɑ́ sɔɔ-wɛɣɛ Ɩsɔ lʋm kɛ pɑ lonɑ? 30 Nɑ tɑ́, pepe mɑɣɑmɑɣɑ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ tǝ wɩɩ tɑ́ tɩ nɑ tǝ wɛ sǝm nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ pɑɑ kʋyɑŋku? 31 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pɑɑ kʋyɑŋku mɛʋmɛʋ tɑɑ kɛ́ mɑ wɛɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛɣɛ mpʋ, mɑ mʋɣʋlǝɣǝnɑ mǝ Yesu Kilisiti tǝŋʋɣʋ kɛ teu kɛ́. 32 Ye ɑtɛ cǝnɛ kɑwɑɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ tɔɔ kɛ́ mɑ nɑ tɑɑlɛ wontu tǝ suu hɑŋ kɛ Ɩfeesu cǝnɛ ɩlɛ pepeɣelɛ pǝ wɑɑsɑ-m? Ye sǝtɑɑ kɑɑ tɛ nɑ pɑ́ fe tǝ́ lɑ ɩsɩɩ yǝlɑɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ sɩ: Tǝ́ tɔɣɔ nɑ tǝ́ nyɔɔ kpɑkpɑɑ, cele tɩɩ sɩ tɔ pǝ tɔɔ.
33 Ɩ́ tɑɑ puɣusi mǝ tɩ, tɑɑpɑlɑɑ ɑsɑɣɑɑ kiŋ kɛ yɑɑsi ɩsɑɣɑʋ tɛɛkǝnɑ. 34 Ɩ́ cʋkɩ mǝ tɑɑ kɛ́ teu kɛ ɩsǝnɑ mpi pǝ wɛɛ tɔ nɑ ɩ́ yele ɩsɑɣɑtʋ. Mǝ tɑɑ lɛlɑɑ tɑ nyɩ Ɩsɔ, ɩ́ tɛɛ ɩ́ fɛɩ fɛɛlɛ.
Mpɑ pɑɑ fe tɔ pɑ wɛɛtʋ
35 Ntɑnyɩ nɔɣɔlʋ nɑ́ wɛɛ nɑ ɩ́ mɑɣɑsǝɣɩ sɩ ɩsǝnɑɣɑ sǝtɑɑ kɑ́ tɛ nɑ pɑ́ fe ɩlɛ yee? Nɑ pɑ tɔnǝŋ kɑ́ wɛɛ ɩsǝnɑɣɑlɛ? 36 Kʋmɛlɛŋ nyɑ́, n tuukuɣu pʋlʋ pǝle kɛ ɑtɛ tɔ, pǝle ńtɛ́ tǝ sɑɑlǝɣɩ tɛtʋ tɛɛ kɛ́ ɩlɛnɑ hoole nɑ́ɑ́ nyɔ. 37 Pǝ tɑɣɑ pǝle kɛ yem kɛ́ n tuuki? Pǝ pǝsǝɣɩ pǝ wɛɛ sɩ tɔɣɔnɑɣɑ pǝle yɑɑ pʋlʋ kʋtutuum pɑɑ mpi. N kɑ tuukɑɣɑ tɔ, pǝ fɛɩ ɩsɩɩ kɑɣɑnɑ pǝ nyɔʋ ɩsǝntɔ nɑ pǝ wɛ hɑtʋ tɔ. 38 Mpi Ɩsɔ nɔkɑɑ tɔ mpǝɣɩ ɩ lɑkɩ nɑ pǝle ńtɛ́ tǝ́ nyɔ, nɑ ɩ́ yeki nɑ pɑɑ pǝle nte tǝ nyɔ ɩsɩɩ tǝ wɛʋ tɔ.
39 Weesiŋ nyǝm tǝnɑ tɔnǝŋ fɛɩ kʋlʋmǝŋ, yǝlɑɑ tɔnǝŋ wɛnɑ ɩ mpɑɑ nɑ wontu nyǝŋ nɑ́ wɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ mpɑɑ tɔtɔ. Sumɑsɩ tɔnǝŋ wɛnɑ ɩ mpɑɑ kɛ́ nɑ tiinɑ tɔnǝŋ nɑ́ɑ́ wɛnnɑ ɩ́lɛ́ ɩ mpɑɑ tɔtɔ.
40 Ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ nyǝm wɛɛtʋ wɛɛ kɛ́ nɑ ɑtɛ nyǝm wɛɛtʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ, nɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ nyǝm wɛɛtʋ teu fɑɣɑnɑ ɑtɛ nyǝm wɛɛtʋ teu. 41 Ilim wɛnɑ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ teu kɛ́, nɑ ɩsɔtʋ nɑ́ɑ́ wɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ nyǝm, nɑ ɩsɔtɔlʋŋɑsɩ nɑ́ɑ́ wɛnɑ sǝlɛ sɩ nyǝm nɑ sɩ mpɑɑ, nɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ mɑɣɑmɑɣɑ teu tɛɛ tǝmɑ.
42 Sǝtɑɑ kɑ́ tɛ nɑ pɑ́ fe tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ pɑɑ wɛɛ. Pɑ piŋuɣu yʋlʋ tɔ, ɩ sǝpɑɣɑ. Amɑ pɩɩ kɔɔ nɑ yʋlʋ fe sǝm tɑɑ tɔ ɩɩ tɑsǝɣɩ sǝpʋ. 43 Pɑ piŋuɣu yʋlʋ tɔ ɩ fɛɩ teu se. Pǝyele ɩ kɛ́ ɩcɑm kɛ́, ɑmɑ pɩɩ kɔɔ nɑ ɩ́ fe sǝm tɑɑ tɔ ɩ teu nɑ ɩ tomɑ pǝ tɑkɑ. 44 Pɑ piŋuɣu yʋlʋ tɔ, tɔnʋɣʋ kʋnɛɣɛ pɑ piŋ. Amɑ pɩɩ kɔɔ nɑ yʋlʋ fe sǝm tɑɑ tɔ tɔnʋɣʋ ŋku ɩ kɑ́ lɩɩnɑ tɔ kʋ kɛ́ ŋku Feesuɣu tɩ tɔɣɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tɔnʋɣʋ kʋnɛ kʋ wɛɛtʋ wɛɛ kɛ́ nɑ tɔnʋɣʋ ŋku Feesuɣu tɩ tɔ kʋlɛ kʋ wɛɛtʋ nɑ́ɑ́ wɛɛ. 45 Kʋpɑm kɛ́, Ɩsɔ Tɔm tɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Kɑncɑɑlɑɣɑ yʋlʋ ntɛ́ Atɑm nɑ pǝ ŋmɑ-ɩ tɔ pǝ tʋ-ɩ weesuɣu kɛ́. Amɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ Atɑm nɑ́ kɛ́ Ɩsɔ Feesuɣu ŋku kʋ hɑɑ weesuɣu tɔɣɔ. 46 Pǝ tɑɣɑ wei Feesuɣu tɩ tɔ ɩnɩ ɩ cɑɑlǝnɑ lɩɩʋ. Amɑ tɔnʋɣʋ kʋnɛɣɛ, pǝ wɑɑlɩ kɛ́ wei Feesuɣu tɩ tɔ ɩ lɩɩwɑ. 47 Atɛ tɛtʋ kɛ pɑ ŋmɑnɑ kɑncɑɑlɑɣɑ Atɑm. Amɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ Atɑm nɑ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ kɛ́. 48 Mpɑ pɑ kɛ́ tɛtʋ tɔɔ nyǝ́mɑ tɔ pɑ nǝɣǝsǝnɑ wei pɑ ŋmɑnɑ tɛtʋ tɔɣɔ, nɑ mpɑ pɑ kɛ́ ɩsɔtɑɑ nyǝ́mɑ tɔ pɑ nǝɣǝsǝnɑ wei ɩ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ tɔɣɔ. 49 Ɩsɩɩ tǝ nǝɣǝsǝnɑʋ yʋlʋ wei pɑ ŋmɑnɑ tɛtʋ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ tɩɩ tɛ nɑ tǝ́ nǝɣǝsǝnɑ wei ɩ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ tɔ.
50 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ nti mɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔɣɔlɛ sɩ, yʋlʋ tɔnʋɣʋ ŋku pǝ ŋmɑwɑ nɑ kʋ tɑɑ nɑ cɑlǝm tɔ kɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ kʋ tɔɣɔ Ɩsɔ Kɑwulɑɣɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ. Pǝyele kʋsǝpǝm nɑ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ pǝ́ cɑɣɑ tɑm nɑ pǝ́ kɑɑ sɩ.
51 Nɑtǝlɩ tǝ wɛnnɑ nɑ tǝ́ ŋmɛlɑɑ, mɑɑ kuli-tɩ nɑ ɩ́ nɑ́. Ntǝɣǝlɛ sɩ tɑ́ tǝnɑ tǝ kɑɑ sɩ. Amɑ tɑ́ tǝnɑ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ lɑɣɑsɩ-tʋɣʋ wɛɛtʋ kɛ 52 tɔm kʋlʋm tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ ɩsɩɩ ɩsɛ cǝpǝlʋɣʋ kɛ wɑɑtʋ wei pɑɑ hʋlɩ ɑkɑntǝlɛ sɩ pǝ tǝnɑ pǝ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑ́ kɔmɑ nɑ pɑ́ hʋlɩ-tɛ, sǝtɑɑ feŋ kɛ́, pɑ kɑɑ tɑsɑ sǝpʋ, nɑ pɩɩ lɑɣɑsɩ tɑɣɑ wɛɛtʋ kɛ kʋlɑɣɑsʋ. 53 Tɑmpɑnɑ tɔɔ ḿpʋ́ɣʋ́ mɛɛ, ɩsɩɩ mpi pɩɩ cɑkɩ tɑm tɔ pǝ kpɑɣɑ mpi pǝ cɑkɩ tɑm tɔ nɑ pǝ tʋ pǝ tɔɔ, nɑ mpi pǝ sǝkɩ tɔ ɩsɩɩ pǝ kpɑɣɑ mpi pɩɩ sǝkɩ tɔ nɑ pǝ́ tʋ pǝ tɔɔ. 54 Pǝ́ kɔmɑ nɑ mpi pɩɩ cɑkɩ tɑm tɔ pǝ́ kpɑɣɑ mpi pǝ cɑkɩ tɑm tɔ nɑ pǝ́ tʋ pǝ tɔɔ, nɑ mpi pǝ sǝkɩ tɔ pǝ́ kpɑɣɑ mpi pɩɩ sǝkɩ tɔ, ɩlɛ nti pɑ ŋmɑɑwɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ pɑ nɑŋtɑ sǝm tǝnɑŋnɑŋ tɔ tǝ lɑpɑ tɑmpɑnɑ ntɛ́.
55 Sǝm leɣe nyɑ́ ɑkɑɩtʋ wɛɛ?
Sǝm leɣe nyɑ́ tomɑ wɛɛ sɩ ń kʋ́?
56 Ɩsɑɣɑtʋ hɑɑnɑ sǝm kɛ tomɑ sɩ pǝ́ kʋ, nɑ kʋsǝsɩɩtʋ sɔsǝɣǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ. 57 Amɑ Ɩsɔ fɔɔ. Ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti lɑkɩ nɑ tǝ́ kǝlǝɣɩ.
58 Pǝ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ, ɩ́ tɔkɩ mǝ tǝɣɩ teu nɑ pʋlʋ ɩ́ tɑɑ ciɣiti-mɛ. Pɑɑ kʋyɑŋku ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ lɑpʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ nyǝ́mɑ́ sɩ mǝ́ nɑ Tɑcɑɑ ɩ́ kpɛntɑɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ tǝmlɛ nte tɔ pǝ kɑɑ sɑɑlɩ yem.