16
Lɛlɑɑ sǝnɑʋ tɔm
Mɑ tɑsǝɣɩ-mɛɣɛ lɛntɩ, ntǝɣǝlɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ pɑ sǝnɑʋ tɔm. Ɩ́ lɑ teitei ɩsɩɩ mɑɑ kɛɛsʋɣʋ Kɑlɑtɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɔ. Pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ́ lǝsǝɣɩ liɣitee kɛ cimɑɑsɩ cimɑɑsɩ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ mpi ɩ hikɑɑ tɔ nɑ ɩ́ sɩɩkǝnɑ ɑ mpɑɑ. Ye mɑ kɔmɑ mɑ́ tɑlɑ, pǝ́ tɑɑ wɛɛ sɩ ɩ́ kɔnɑ mǝ kʋhɑʋ mǝ kʋhɑʋ. Mɑ́ kɔmɑ mɑ kɔɔ mɑɑ tili yǝlɑɑ mpɑ ɩ́ kɑ́ lǝsɩ tɔ nɑ mɑ́ lɑ-wɛɣɛ tɑkǝlɑɣɑ nɑ pɑ́ kpɛntǝnɑ mǝ kʋcɔɔʋ nɑ pɑ́ ponɑ Yosɑlɛm. Nɑ ye pǝ tɩɩ wɛɛ sɩ mɑ́ɑ́ ponɑ, pɑɑ sɩɩ-m nɑ mɑ́ nɑ-wɛ tǝ́ polo.
Nti nti Pɔɔlɩ kɑ́ lɑ tɔ
Mɑɑ kɔɔ mǝ tɛ te, ɑmɑ Mɑsetoni tɛtʋ tɑɑ kɛ́ mɑɑ tǝŋnɑ nɑ pǝ́cɔ́ mɑ́ kɔɔ. Ɩsɩɩ mɑ tǝŋnɑ Mɑsetoni nɑ pǝ́cɔ́. Ntɑnyɩ mɑɑ cɑɣɑ wɛɛ nɑɑlɛɣɛ mǝ tɛ. Pǝ tɑ tɩɩ sǝŋ tǝcɑ, hilimɑtɛ wɑɑtʋ tǝnɑ mɑɑ wɛɛ, nɑ mɑ́ tɩɩ kɔmɑ sɩ mɑ puki pɑɑ timpi, ɩ́ kɑ́ sǝnɑ-m kɛ́ nɑ mɑ́ polo. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, mɑɑ cɑɑ sɩ pǝ́ wɛɛ sɩ tɛɛʋ tɑɑ kɛ́ mɑ tǝŋɑɑ nɑ mɑ́ nɑ-mɛɣɛ kʋnɑʋ. Mɑ tɑɑ wɛɛ sɩ ye Tɑcɑɑ luɣu ɩ́ lɑpɑ, mɑ́ tɑlɑɑ mɑɑ cɑɣɑ mǝ tɛɣɛ wɛɛ nɑɑlɛ.
Pɑɑ nɑ mpʋ mɑ hʋʋ sɩ Ɩfeesu tɑɑ cǝnɛɣɛ Pɛntɑkɔntɑ kɑ́ mɑɣɑnɑ-m. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑɑ nɑ kolontunɑɑ tɔɔ cǝnɛ tɔ, pǝ hɑ-m mpɑɑʋ kɛ teu kɛ́ sɩ mɑ́ lɑ tǝmlɛ sɔsɔɔlɛ.
10 Timotee ɩ́ kɔmɑ ɩ tɑlɑ, ɩ́ mʋ-ɩ teu nɑ ɩ lɑŋlɛ hɛɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ lɑkɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ teu kɛ́ ɩsɩɩ mɑ lɑkʋɣʋ tɔ. 11 Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kpɛɛnɑ-ɩ. Ɩ́ sǝnɑ-ɩ nɑ pǝ sǝnɑ-ɩ ɩ mpɑɑʋ tɑɑ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ mɑ cɔlɔ, mɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ tǝ tɑŋɑ-ɩ kɛ́.
12 Ye tɑ́ tɑɑpɑlʋ Apɔlɔɔsɩ tɔm ɩlɛ, tɑm kɛ́ mɑ kɑɑnɑ-ɩ sɩ ɩ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ pɑ kɔɔ mǝ tɛ. Amɑ ɩ luɣu fɛɩ pɑɑ pǝcɔ sɩ ɩ́ kɔɔ nɔɔnɔɔ. Amɑ ɩ́ hikɑ pǝ kʋyɑkʋ ɩ tɛŋ ɩ́ kɔɔ.
Kɑntǝkɑɣɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ sɛɛtʋ
13 Ɩ́ feŋ nɑ ɩ́ tɔkɩ Ɩsɔ sɛɛʋ mpɑɑʋ kɛ teu. Ɩ́ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ, ɩ́ nyɔɔ toŋ. 14 Pɑɑ mpiɣi ɩ́ lɑkɩ ɩ́ lɑ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ tɔɔ.
15 Ntɔŋ ɩ́ nyǝmɑ́ Sǝtefɑnɑsɩ nɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ? Ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ Akɑyi tɛtʋ tɑɑ mpɛ pɑ cɑɑlǝnɑ Ɩsɔ sɛɛʋ mʋɣʋ, nɑ pɑ lɑpɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ kookɑlɩ. Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ heeliɣi-mɛ sɩ, 16 yǝlɑɑ ɩsɩɩ mpɛ nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ́ nɑ-wɛ pɑ ɩsǝlɛ sɛɛnɑ tǝmlɛ lɑpʋ tɔ, ɩ́ tǝŋǝɣɩ nti pɑ heeliɣi-mɛ tɔ.
17 Mɑ lɑŋlɛ hɛɛnɑ Sǝtefɑnɑsɩ nɑ Fɔɔtunɑtusi nɑ Akɑikusi pɑ kɔntɛ kɛ́. Ye mɩɩ wɛnnɑ mɑ kiŋ timpi ɩ́ kɑɑ ɩ́ sǝnɑ-m tɔ mpɛ pɑ kɔmɑ ɩlɛ pɑ sǝnɑ-m yoo. 18 Pɑ kpɑɑsɑ mɑ ɑpɑlʋtʋ ɩsɩɩ pɑ kpɑɑsʋɣʋ mǝ nyǝntʋ tɔ. Yǝlɑɑ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ kɛ́ pǝ mʋnɑ ɩ́ sɑŋ teu.
19 Asii tɛtʋ tɑɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ sɛɛ-mɛ. Akilɑɑsɩ nɑ Pilisilɑ nɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ pɑ kotiɣi pɑ tǝyɑɣɑ tɔ pɑ hɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ sɛɛtʋ kʋpɑntʋ. 20 Tɑ tɑɑpɑlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ cǝnɛ tɔ pɑ sɛɛ-mɛ.
Ɩ́ sɛɛ tǝmɑɣɑ teu nɑ ɩ́ lɛlɩ.
21 Pɔɔlɩ mɑ́ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ niŋ kɛ mɑ ŋmɑɑnɑ tɔm tǝnɛ sɩ mɑ sɛɛ-mɛ.
22 Ye wei ɩɩ cɑɑ Tɑcɑɑ, mpusi ɩ́ tǝŋɩ-ɩ.
Mɑlɑnɑtɑ, Tɑcɑɑ kɔɔ mpʋ.
23 Tɑcɑɑ Yesu ɩ́ lɑ-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ.
24 Yesu Kilisiti tɔm tɑɑ mɑ sɔɔlɑ mǝ tǝnɑɣɑ.