4
Yomɑɑ cɑɑnɑɑ mɛ, ɩ́ tɔkɩ mǝ yomɑɑ kɛ ɩsǝnɑ mpi pǝ kɛɛsɑɑ nɑ pǝ siɣisɑ teu tɔ. Ɩ́ nyɩ teu sɩ mɛ́ tɔtɔ mǝ wɛnɑ Cɑɑ kɛ ɩsɔtɑɑ.
Nti Pɔɔlɩ sɩ pɑ́ lɑkɩ tɔ
Ɩ́ sǝlǝmɣɩ Ɩsɔ, ɩ́ tɑɑ yele. Ɩ́ feŋiɣi nɑ ɩ́ sɛɛkɩ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ tɑɑ. Ɩ́ kpɛntǝnɑ tɑ́ nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣǝnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ hɑ-tʋɣʋ ɩkpɑtɛ nɑ tǝ́ lɑ ɩ wɑɑsʋ nɑ tǝ́ kpɑɑlɩ Kilisiti tɔm kʋŋmɛsǝtʋ. Tɔm kʋŋmɛsǝtʋ tǝnɛ tǝ tɔɔ kɛ́ mɑ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ kɛ́ ɩsǝntɔ. Ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ mɑ́, ɩlɛnɑ mɑ́ yɑsɩ ɩ tɔm tǝcɛɩcɛɩ nɑ pɑ́ nyǝmɩ-ɩ teu, mpi pǝ tʋ mɑ́ sɩ mɑ́ lɑ tɔɣɔlɛ.
Ɩ́ nyɩ mǝ tɔntɛ kɛ mpɑ pɑ tɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɔ pɑ kiŋ, nɑ ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɑlǝsɛkɛ kʋyɛɛŋ fiti-mɛɣɛ yem. Pɑɑ kʋyɑŋku ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ kʋpɑntʋ, nɑ kɑwɑɑɣɑ nyǝntʋ ɩ́ lɩɩkǝnɑ mǝ nɔɔsɩ tɑɑ. Ɩ́ nyɩ ɩsǝnɑ pǝ mʋnɑ ɩ́ cɔ tɔm tɔ nɑ ɩ́ cɔɔkɩ pɑɑ wei.
Kɑntǝkɑɣɑ sɛɛtʋ
Tɑ́ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ Tisikɩ kɑ́ heelinɑ-mɛɣɛ mɑ tɔm tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ. Mɑ nɑ-ɩ tǝ lɑkǝnɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nɑ ɩ kɛ tǝmlɛ lɑtʋ kʋpɑŋ kɛ́. Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ pǝ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ mɑ kʋsɑ-ɩ sɩ ɩ́ polo ɩ́ nɑ-mɛ nɑ ɩ́ heeli-mɛɣɛ tɑ́ ɑlɑɑfǝyɑ tɔm nɑ pǝ́ hɛɛsɩ mǝ lɑŋɑ. Tɑ́ tɑɑpɑlʋ kʋpɑmpɑŋ Honesim wei ɩ kɛ́ mǝ tɑɑ lɛlʋ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ sɩɩnɑ-ɩ. Ɩ kɑ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ tǝ tǝnɑ nti tǝ lɑkɩ cǝnɛ tɔ.
10 Mɑ sɑlǝkɑ tɑɑ ɑkpele Alisitɑɑkɩ nɑ Pɑɑnɑpɑsɩ kɔɣɔ pǝyɑɣɑ Mɑlǝkɩ sɩ pɑ́ sɛɛ-mɛ yoo. Pɑ tɛmɑ-mɛɣɛ Mɑlǝkɩ ɩnɩ ɩ tɔm heeluɣu, ɩlɛ ye ɩ tɑlɑ mǝ tɛ ɩ́ tɔkɩ-ɩ teu. 11 Yesu wei pɑ yɑɑ sɩ Yutusi tɔ ɩ sɛɛ-mɛ tɔtɔ. Yǝlɑɑ tooso ɩnɛ ɩ tike ɩ lɩɩnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ lɑɣɑsɑɑ tɔ pɑ tɑɑ, nɑ mɑ́ nɑ-wɛ tǝ lɑkǝnɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ tǝmlɛ, nɑ pɑ pɑɑsɑɑ kɛ́ nɑ pɑ́ sɔɔsɩ-m ɑpɑlʋtʋ.
12 Ɩpɑfǝlɑsɩ wei ɩ kɛ́ mǝ tɑɑ lɛlʋ tɔ ɩ sɛɛ-mɛ. Ɩ kɛ́ Yesu Kilisiti tǝmlɛ tʋ kɛ́ nɑ ɩ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ nɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ kɛ mǝ tɔɔ kɛ́ teu sɩ ɩ́ sǝŋ tǝcɑ nɑ pʋlʋ ɩ́ tɑɑ ciɣiti-mɛ, nɑ ɩ́ pɩɩ Ɩsɔ nyǝntʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ tǝtɛɣɛtɛɣɛ sɩ ɩ́ lɑ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ cɑɑ tɔ. 13 Mɑ lǝsǝɣɩ ɩ nyɩɩlʋɣʋ, ye n nɑ ɩsǝnɑ ɩ kʋɣɩ ɩ tǝɣɩ mǝ nɑ Lɑyotisee nɑ Hiyelɑpolisi nyǝ́mɑ mǝ tɔɔ tɔ pǝ fɛɩ kɛɛsʋɣʋ. 14 Tɑ́ lokotulo kʋpɑŋ Luku nɑ Temɑsɩ sɩ pɑ́ sɛɛ-mɛ.
15 Ɩ́ sɛɛ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Lɑyotisee tɔ, nɑ ɩ́ sɛɛ Nɛmfɑ nɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle nte tǝ kotiɣi ɩ tǝyɑɣɑ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɔ. 16 Ye mɩɩ tɛmɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ kɑlʋɣʋ ɩlɛ ɩ́ tɛlǝsɩ Lɑyotisee Yesu sɛɛlɑɑ nɑ pɛlɛ pɑ́ kɑlɑ-kɛ tɔtɔ. Mɛ tɔtɔ mɩɩ mʋ Lɑyotisee nyǝ́mɑ nyǝŋkɑ nɑ ɩ́ kɑlɑ. 17 Ɩ́ heeli Aɑsipi sɩ ɩ́ pɑɑsǝnɑ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nte pɑ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ lɑ tɔɣɔ teu.
18 Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ niŋ ŋmɑɑtʋ ntɛ́ cǝnɛ. Pɔɔlɩ mɑ́ mɑ sɛɛ-mɛ. Ɩ́ tɑɑ sɔɔ sɩ mɑ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ yoo.
Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ.