3
Mǝ nɑ kilisiti kɛ pɑ feesɑɑ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ timpi Kilisiti cɑɣɑ ɩsɔtɑɑ kɛ́ Ɩsɔ kɔŋkɔŋ tɑɑ tɔ tǝnɑ nyǝm ɩkpɑtɛ kɛ ɩ́ kɑ́ huli. Ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ ɩsɔtɑɑ nyǝm tɔm, ɩ́ tɑɑ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ ɑtɛ nyǝm pɛɛkʋɣʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ sǝpʋ tɔ pǝ ŋmɛsɑ mǝ weesiŋ kɛ Kilisiti kiŋ kɛ Ɩsɔ cɔlɔɣɔ. Mǝ weesiŋ mɑɣɑmɑɣɑ ntɛ́ Kilisiti, ɩ kɔŋ ɩ́ lɩɩkɩ tɔ mǝ nɑ-ɩ ɩ́ lɩɩkǝnɑ, nɑ ɩ́ kɑ hiki ɩ teeli tɑɑ kɛ́ mǝ pɑɑ nyǝm.
Tɔntɛ kʋpǝntɛ nɑ kʋfɑtɛ pǝ tɔm
Ye mpʋ ɑtɛ cǝnɛ nyǝntʋ tǝnɑ nti ɩ́ kɑ tɔkɑɑ tɔ ɩ́ kʋ-tǝɣɩ mǝ kiŋ. Ntǝɣǝlɛ ɑsilimɑ, tɛtɛlɑkɑsɩ, wɑsɑŋkɑlǝtʋ, nɑ kʋnyɩɩlǝŋ ɩsɑɣɑŋ, nɑ liɣitee kɔtɔɩ, hɑlɩ liɣitee kɔtɔɩ tʋ nɑ tɩɩŋ lɑɑlʋ pɑ ɩsɑɣɑtʋ lɩɩ kʋlʋm kɛ́. Ɩsɑɣɑtʋ tǝnɛwɛ tǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kɑ́ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ɩ́ mɑ́ mpɑ pɑɑ nɩɩkǝnɑ-ɩ tɔ. Ɩsɑɣɑtʋ tǝnɛ tɩɩ ŋmɑkǝlʋɣʋ-mɛɣɛ lɔŋ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ tǝŋɑɣɑ teitei.
Amɑ pǝnɛntɛ ɩ́ lɔ pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛ mpʋ tɔ, pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ nɑ kɑkɑlɑɣɑ kɛkɛkɛ nɑ nyɑŋ. Kʋtʋɣʋ yɑɑ kɛɛsǝlɑɣɑ tɔm nɑtǝlɩ tǝ́ tɑɑ lɩɩnɑ mǝ nɔɔsɩ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ pɛlǝɣɩ tǝmɑɣɑ pɔpɔtʋ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩ́ hɔɣɔsɑ mǝ yʋlʋwɛɛtʋ kʋpǝntʋ nɑ tǝ yɑɑsinɑɑ tǝnɑɣɑ nɑ ɩ́ lɔ. 10 Nɑ yʋlʋwɛɛtʋ kʋfɑtʋ kɛ ɩ́ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́ suu. Yʋlʋ kʋfɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔŋnɑ ɩ ŋmɑlʋ Ɩsɔ kɛ́ kɛlʋɣʋ tǝtɛŋɛlɛŋ kɛ́ sɩ pǝ́ yele nɑ ɩ́ nyɩ Ɩsɔ kɛ́ teu tǝkpǝsǝkpǝsɩ. 11 Pǝ lɑpɑ mpʋ tɔ, pǝ fɛɩ sɩ pǝ tɑsǝɣɩ tɔtɔ sɩ pɑnɛ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ, Yutɑ nyǝ́mɑ ntɔ, nɑ pɛllɑɑ ntɔ kʋtɑpɛlǝŋ ntɔ, ɩsǝkpɛɛtɛɛ nyǝ́mɑ ntɔ sɔsɑɑ tɑɑ nyǝ́mɑ ntɔ, yomɑɑ yɑɑ kɑsɑɣɑmpiyɑ ntɔ. Aɑɩ, Kilisiti kɛnɑ pǝ tǝnɑ, nɑ ɩ́ wɛ pɑ tǝnɑ pɑ wɑɑlɩ.
12 Ɩ́ kɛ́ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɛ́. Ɩsɔ sɔɔlǝnɑ-mɛ nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛ sɩ ɩ́ lɑ ɩ nyǝ́mɑ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ tɔkɩ kʋpɑntʋ tɑɑ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ lɑkɩ. Ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ yʋlʋtʋ, nɑ ɩ́ pɑsǝɣɩ mǝ tɩ, nɑ ɩ́ wɛɛ tǝpɑmm, nɑ ɩ́ tɔkɩ suulu. 13 Ɩ́ tɔkɩ tǝmɑ, mǝ tɑɑ lɛlʋ ɩ́ pǝntɑ lɛlʋ nɑ nti ɩ́ hʋ́lɩ́ tǝmɑɣɑ suulu. Ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝmɑɣɑ suulu, Tɑcɑɑ nɑ́ hʋlɑ-mɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́. 14 Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ tǝpɑɩ ɩlɛ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ kɛ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ teu. Tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ mpɩ pɩɩ yelinɑ nɑ ɩ́ kpɛntɩ yʋlʋ kʋlʋm. 15 Ɩ́ yele nɑ Kilisiti sɔɔlʋɣʋ hʋ́lǝ́ɣɩ́ mǝ lotu tɑɑ kɛ́ mpi ɩ́ kɑ́ lɑkɩ tɔ. Hɛɛsʋɣʋ kʋnɛ kʋ mɑɣɑmɑɣɑ kʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kpɛntɑ-mɛ nɑ ɩ́ yɑɑ, nɑ ɩ́ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ niŋ nɑ nɔɔhɛɛ nɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ wɛʋ nɑ pǝ́ kpɛntɑɑ tɔ. Ɩ́ sɛɛkɩ Ɩsɔ sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. 16 Kilisiti tɔm nɑ tǝ tɔɔʋ tǝnɑ ɩ́ wɛɛ mǝ kiŋ kɛ teu. Ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ tǝmɑ, ɩ́ kpɑɑlǝɣɩ tǝmɑ nɑ lɑɣɑtʋ sɔsɔɔntʋ. Ɩ́ yoonɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ Ɩsɔ kɛ́ yontu nɑ Ɩsɔ Tɔm yontu nɑ Ɩsɔ sɑm nyǝntʋ nɑ yontu nti tǝ sɔɔsǝɣɩ ɑpɑlʋtʋ tɔ, nɑ ɩ́ sɛɛnɑ-ɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. 17 Pɑɑ mpiɣi ɩ́ lɑkɩ, yɑɑ pɑɑ ntiɣi ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ, ɩ́ yɑɑnɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu hǝtɛ, nɑ ɩ́ sɛɛkɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ ɩ tɔɔ.
Ɩsǝnɑ tɔntɛ kʋfɑtɛ cɑkǝlɛ wɛɛ tɔ
18 Alɑɑ mɛ́ ɩ́ seeki mǝ pɑɑlɑɑ, Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ, nti pǝ mʋnɑ ɩ́ lɑ tɔɣɔlɛ. 19 Apɑlɑɑ mɩɩ sɔɔlɩ mǝ ɑlɑɑ nɑ ɩ́ tɑɑ lɑ-wɛɣɛ nyɑŋ kɛ pɑɑ pǝcɔ.
20 Piyɑ mɛ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ mǝ nyǝntʋ ntɛ́ sɩ ɩ́ nɩɩnɑ mǝ nyǝ́mɑ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Ye ɩ́ nɩɩkǝnɑ mǝ nyǝ́mɑ pǝ lɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ́ pǝ tɩɩ fɛɩ.
21 Cɛcɛnɑɑ mɛ ɩ́ tɑɑ lɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ mǝ piyɑ nɑ sɩ kɔɔ sɩ lɔ ɑpɑlʋtʋ.
22 Yomɑɑ, mɩɩ nɩɩkǝnɑ mǝ cɑɑnɑɑ mpɑ pɑ tɔkɑ-mɛɣɛ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ tɔɣɔ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Ɩ́ tɑɑ seeki-wɛɣɛ wɑɑtʋ wei pɑ wɛɛkɩ tɔ tike sɩ pǝ́ lɑ-wɛɣɛ leleŋ. Amɑ ɩ́ nɩɩnɑ-wɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ kɛ seu mpi ɩ́ seeki Tɑcɑɑ tɔ pǝ tɔɔ. 23 Pɑɑ tǝmlɛ nteɣe pɑ tʋ-mɛ te, ɩ́ lɑ-tɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ, nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ ɩ́ lɑkɩ, pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ nyǝntɛ. 24 Ɩ́ nyɩ teu sɩ ɩ́ lɑkʋɣʋ tɔ Tɑcɑɑ kɑ́ tɛnɑ nɑ ɩ́ fɛlɩ-mɛɣɛ mǝ kʋfɛlʋɣʋ. Ɩ́ kɑ́ hiki kʋpɑntʋ nti ɩ sɩɩ ɩ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Kilisiti kɛnɑ mǝ Cɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ wei ɩ tǝmlɛ ɩ́ lɑkɩ tɔ. 25 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye wei ɩ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ, pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ fɛlɩ-ɩ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ. Ɩsɔ ɩɩ fɑɣɑsǝɣɩ nɔɣɔlʋ se.