2
Mɑ cɑɑ ɩ́ nyɩ sɩ, mǝ nɑ Lɑyotisee nyǝ́mɑ nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ nɩɩ mɑ hǝtɛ kɛ kʋnɩɩ nɑ pɑ́ tɑ́ nyɩ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ, mǝ kʋlʋkʋ kɛ mɑ wɛɛ nɑ mɑ́ lʋkɩ pǝ tɩɩ fɛɩ. Mɑ lʋkɩ kɛ́ sɩ pǝ́ kpɑɑsɩ pɑ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ lɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kɛ sɔɔlʋɣʋ tɔm tɑɑ, nɑ pɑ́ hiki nɑɑni wei yʋlʋ ɩ́ nyǝmɑ́ teu ɩ hikiɣi tɔɣɔ teu tǝmɑmmɑm. Ye pǝ lɑpɑ mpʋ pɑɑ nyɩ Ɩsɔ kʋŋmɛsǝm. Mpǝɣǝlɛ Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ. Kilisiti ɩnɩ ɩ kiŋ kɛ Ɩsɔ hɑɑ nyǝm nɑ lɑɣɑtʋ nti tɔ pǝ kiŋkinte wɛɛ nɑ pǝ́ ŋmɛlɑɑ.
Mɑ yɔɣɔtɑɑ tɔ ɩ́ nɩɩwɑɣɑlɛ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ tolisi-mɛ nɑ lɑɣɑtʋ tɔmnɑɑ. Pɑɑ mɑ nɑ-mɛ tǝ wɛʋ tǝmɑ nɑ pooluŋ tɔ, mɑ lǝsɑɣɑ wɛ mǝ kiŋ kɛ́, nɑ mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmɑɑ ɩsɩɩ mɑ nɑʋ mǝ tǝnɑ ɩ́ tɛmɑ mǝ tɑɑ nɑ Kilisiti, nɑ ɩ́ kpɛntɑɑ nɑ ɩ́ sǝŋɑ tǝcɑ kɛ́ pǝ tɑɑ tɔ.
Kilisiti tɔɔ tǝ hikɑ tɑ́ tɩ
Tɔʋ, ɩ́ tisuɣu sɩ Yesu Kilisiti ɩ́ lɑ mǝ Sɔsɔ tɔ, ɩ́ yele nɑ mǝ nɑ-ɩ ɩ́ kpɛntɩ mǝ tɔntɛ tɑɑ. Ɩ́ nyɔɔnɑ-ɩ teu ɩsɩɩ tʋɣʋ nyɔɔkʋɣʋnɑ tɛtʋ tɔ. Kilisiti ɩ́ wɛɛ mǝ kʋlɑpʋtʋ tǝnɑ kite. Pɑɑ kʋyɑŋku ɩ́ nyɔɔkɩ toŋ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ sɛɣɛsɑ-mɛ sɩ ɩ́ lɑkɩ. Ɩ́ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ teu.
Ɩ́ feŋ teu, ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ kɔɔ nɑ ɩ́ hii-mɛ nɑ ɩ yʋlʋlɑɣɑtʋ nyǝm tɔm kʋpuɣusutu kpɑɩ nyǝntʋ nti yǝlɑɑ sɛɣɛsɑɑ nɑ pɑ́ tɛlǝsɩ tǝmɑ tɔ. Tɔmnɑɑ mpɛ pɑ kɛ́ pǝ tǝnɑ pǝ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm kɛ ɑntulinyɑ tɑɑ, pɑ tɑ kɛ Kilisiti nyǝntʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ wɛɛtʋ tǝnɑɣɑ Kilisiti kpɑɣɑ ɩ tɔnʋɣʋ tɑɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑlɩ ɩ tɑɑ. 10 Nɑ mǝ nɑ-ɩ ɩ́ kpɛntʋɣʋ kʋlʋm tɔ ɩ́ hikɑ pǝ tǝnɑɣɑ, ɩnɩ ɩ kǝlǝnɑ kɑwulɑsɩ tǝnɑ nɑ toŋtʋnɑɑ tǝnɑ.
11 Mǝ nɑ-ɩ ɩ́ kpɛntɑ kʋlʋm kɛ mpʋ tɔ pǝ pɛlɑ-mɛɣɛ, nɑ pɛlʋɣʋ mpɩ pǝ fɛɩ ɩsɩɩ yʋlʋ pɛlʋɣʋʋ tɔ. Amɑ pǝ kɛ́ Kilisiti pɛlʋɣʋ kɛ́. Mpǝɣǝlɛ pǝ lǝsʋɣʋʋ yʋlʋtɔnʋɣʋ ɩsɑɣɑtʋ tomɑ kɛ yʋlʋ tɑɑ tɔ. 12 Pɑ sɔ-mɛɣɛ Ɩsɔ lʋm tɔ pǝ hʋlɑɑ kɛ́ sɩ pɑ pimɑ mǝ nɑ Kilisiti nɑ mǝ nɑ-ɩ ɩ́ tɑɣɑnɩ fem. Nɑ ɩ́ tisɑɑ sɩ Ɩsɔ wei ɩ feesɑ Yesu kɛ́ sǝtɑɑ tɑɑ tɔ ɩ wɛnɑ tomɑ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ lɑpɑ mpʋ. 13 Tuu lɔŋ ɩsɩɩ ɩ tɑɑ nyɩ Ɩsɔ tɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ kɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛɛ ɩsɩɩ sǝtɑɑ kɛ Ɩsɔ nyǝntʋ tɑɑ. Amɑ pǝnɛntɛ Ɩsɔ kpɛntɑ mǝ nɑ Kilisiti kɛ weesuɣu hɑʋ. Nɑ Ɩsɔ hɩɩsɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑ. 14 Tɑ́ kǝmɑ nnɑ ɑ fɛɩ nyʋɣʋ nɑ pǝ́ pɛlǝɣɩ tɑ́ niŋ tɔ Ɩsɔ yelɑ ɑ nyʋɣʋ mɑpʋ nɑ pǝ́ sɑɑlɩ yem. Kǝmɑ ɑnɛ ɑ nyʋɣʋ mɑpʋ kɑ wɛʋ tǝlɑsɩ tɔ pǝ cɑɑlɑ-tʋɣʋ. Kǝmɑ ɑnɛɣɛ ɩ kɑmɑ sǝm tesikɑ tɔɔ nɑ ɩ́ lɔ ɑ tɔm. 15 Kilisiti tesikɑ kɛ Ɩsɔ kpɑnɑ ɑwulɑɑ nɑ toŋtʋnɑɑ pɑ nyǝm. Ɩsɔ tʋ-wɛɣɛ Pǝyɑɣɑ ɑkɑɩtʋ looŋɑ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ sɑlǝkɑtʋnɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛkǝnɑ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ-wɛ tǝcoo.
16 Pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ footi-mɛɣɛ mǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ mǝ kʋnyɔnyɔɔm nɑ ɑcimɑ kʋyɛɛŋ nɑ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ nɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ pǝ tɔɔ. 17 Kʋpɑntʋ nti tɩɩ kɔɔ tɔ tǝ nyɑlǝmǝlɛ ntɛ́ pǝ tǝnɑɣɑ ɩsǝntɔ, nɑ Kilisiti kɛnɑ pǝ kiŋkinte. 18 Ɩ́ tɑɑ tisi nɑ nɔɣɔlʋɣʋ yem wei ɩ́ sɔɔlɑɑ ɩ pɑsɑ ɩ tǝɣɩ yǝlɑɑ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ sɛɛkɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tɔ pʋntʋ kʋ mǝ tɔm. Yʋlʋ ɩ́ lɑkɩ mpʋ, ɩ toosee nnɑ ɩ toosɑɑ tɔɣɔ ɩ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ. Nɑ wei ɩ wɛ mpʋ tɔ yʋlʋhʋwɛɛ kɑlɑmpɑɑnɩ kʋɣʋnɑ-ɩ nɑ ɩ fɛɩnɑ tɑmpɑnɑ. 19 Ɩɩ cɑɑ ɩ́ mɑtǝnɑ Kilisiti wei ɩ kɛ́ nyʋɣʋ tɔ, pǝyele Kilisiti ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ tɔnʋɣʋ hikiɣi kʋ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ kʋ ɑtɑmɑ nɑ kʋ nɑntʋ pǝ kpɛntɑɑ nɑ pǝ́ tɔkɑ teu nɑ kʋ pɩɩkɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ cɑɑ tɔ.
Tɑ́ nɑ Kilisiti tǝ sǝpɑ tɑ́ nɑ-ɩ tɩɩ wɛɛnɑ weesuɣu
20 Mǝ nɑ Kilisiti ɩ́ sǝpʋ tɔ pǝ lǝsɑ-mɛɣɛ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ pǝ tǝnɑ pǝ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝm tɑɑ kɛ́. Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tɑsǝɣɩ tɔntɛ ɩsɩɩ ɑntulinyɑ tǝnnɑ-mɛ? Ɩlɛ pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ tisiɣi nɑ pɑ́ tʋɣʋ-mɛɣɛ kiiŋ 21 sɩ: Tɑɑ kpɑɣɑ pǝnɛ, tɑɑ tǝŋ pǝnɛ, tɑɑ tokinɑ pǝnɛ? 22 Mpi pǝ lǝsɑɑ sɩ yʋlʋ ɩ́ lɑnɑ-wɩ nɑ pǝ́ tɛ́ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ sɩɩ kiiŋ ɩnɛ. Yǝlɑɑ tǝkelekele sɩɩnɑ kʋsɛɣɛsǝtʋ nɑ kiiŋ ɩnɛ. 23 Kiiŋ ɩnɛ ɩ nǝɣǝsǝnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ kʋpɑnɑ kɛ́, mpi tɔ, ɩ yelɑɑ nɑ yʋlʋ cɛsǝɣǝnɑ Ɩsɔ sɛɛʋ, nɑ ɩ yelɑɑ nɑ yʋlʋ pɑsǝɣɩ ɩ tɩ, nɑ ɩ cɑɑlɑ yʋlʋ sɩ ɩ́ tʋ ɩ tɔnʋɣʋ kɛ wɑhɑlɑ. Amɑ pǝsʋɣʋ kɛ kiiŋ ɩnɛ ɩ fɛɩnɑ sɩ ɩ́ kpɑ yʋlʋ tɔnʋɣʋ kɛ kʋ kʋnyɩɩlǝŋ tǝlɑtɛ.