TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
KOLOSI
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Kolosi ɩcɑtɛ wɛ Asii tɛtʋ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ ɑcɑlɛɛ lɛnnɑ. Pǝ cɑɣɑ ɩsɩɩ Pɔɔlɩ tɑɑpɑlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Ɩpɑfǝlɑsɩ tɔ ɩnɩ ɩ ponnɑ Ɩsɔ Tɔm kɛ Kolosi nyǝ́mɑ. Ɩpɑfǝlɑsɩ mɑɣɑmɑɣɑ tɑ lɑŋ Kolosi tʋ (1:7 nɑ 4:12). Pǝ cɑɣɑ ɩsɩɩ Ɩpɑfǝlɑsɩ kɛɛsɑ Pɔɔlɩ sɩ Ɩsɔ sɛɛʋ kpɑɩ nyǝm nɑpǝlɩ pǝ nyǝ́mɑ lɩɩwɑ. Nɑ pǝ nyǝ́mɑ sɛɣɛsǝɣɩ sɩ, ye yʋlʋ cɑɑ sɩ ɩ́ nyɩ Ɩsɔ nɑ pǝ́ yɑ ɩ nyʋɣʋ. Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tǝŋ kɔtɑsɩ nɑ ɩ́ luŋ ɩsɔtɑɑ nyǝm mpi pɩɩ nɑɑkɩ tɔ. Pǝ́cɔ́ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ pɛlɩ nɑ ɩ́ kii tɔɣɔnɑsɩ nɑ kʋnyɔnyɔɔm nɑ pǝ polo. Pǝ tɔɔ kɛ́ Pɔɔlɩ ŋmɑɑ-wɛ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ nyʋɣʋ yɑpʋ mpi Yesu hɑwɑ tɔ pǝ mɑɣɑnɑɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Kolosi tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ sɑmtʋ nɑ Kolosi nyǝ́mɑ sɛɛtʋ, titite 1:1-14
Yesu mɑɣɑnɑɑ, titite 1:15–2:19
Kilisiti hɑɑkɩ weesuɣu kʋfɑlʋɣʋ, titite 2:20–4:18
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ lɑ́ Yesu Kilisiti tillu. Mɑ́ nɑ tɑ́ tɑɑpɑlʋ Timotee tǝ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ.
Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ wɛ kolosi nɑ ɩ́ kɛ́ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ kʋpɑmɑ kɛ Kilisiti tǝŋʋɣʋ tɑɑ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
Pɔɔlɩ sɛɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ
Ye tǝ kʋlɑ mǝ tɔɔ kɛ́ sʋlʋmʋɣʋ, sɛɛtʋ kɛ tǝ sɛɛkɩ tɑm kɛ́ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti Cɑɑ Ɩsɔ. Pɑ heelɑ-tʋɣʋ ɩsǝnɑ ɩ́ tɛmɑ mǝ tɑɑ nɑ Yesu Kilisiti, nɑ ɩsǝnɑ ɩ́ sɔɔlɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔ. Wɑɑtʋ wei tɑmpɑnɑ tɔm Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ cɑɑlɑ mǝ tɛɣɛ tɑtɛ tɔ pɑ hʋlɑ-mɛɣɛ tɛɛlʋɣʋ ŋku kʋ wɛ tɑmpɑnɑ tɔm ntɩ tǝ tɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mǝ tɑɑ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ nɑ mǝ sɔɔlʋɣʋ teesinɑ mpi pɑ sɩɩ-mɛɣɛ hɑtuu ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ-wɩ tɔ. Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ yɛkǝɣɩ kɛ́, nɑ pɑɑ ɩ tɑlɑ timpiɣi ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ ɩ lɑkɩ kʋpɑntʋ kɛ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mǝ hɛkʋ kɛ kʋyɑŋku ɩ́ tɑɑlɑ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tɔm kɛ nɩɩʋ tɔ, ɩ́ hii lɔŋ nɑ ɩ́ nyɩ pɛɛlɛɛ ɑnɩ ɑ tɑmpɑnɑ. Tɑ tǝmlɛ tɑɑ tɑɑpɑlʋ kʋpɑŋ Ɩpɑfǝlɑsɩ sɛɣɛsǝnɑ-mɛɣɛ mpʋ. Tɑ́ nɔɣɔ kɛ ɩ lɑkǝnɑ tǝmlɛ ɩsɩɩ Kilisiti tǝmlɛ tʋ kʋpɑŋ. Ɩ heelɑ-tʋɣʋ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ ŋku Ɩsɔ Feesuɣu tʋ-mɛ tɔ kʋ tɔm. Pǝ tɔɔ kɛ́ tɩɩ hɛɛsǝɣɩ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ kɛ mǝ tɔɔ kɛ́ tuu kʋyɑŋku pɑ heelɑ-tʋɣʋ mǝ tɔm tɔ. Tǝ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ sɩ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɩ Feesuɣu hɑɑkɩ nyǝm nɑ lɑɣɑtʋ nti tɔ tǝ tǝnɑ nɑ pǝ́ yele nɑ ɩ́ nyɩ ɩ luɣu nyǝntʋ kɛ teu. 10 Mpʋ pɩɩ yelinɑ nɑ mǝ tɔntɛ mɑɣɑ Tɑcɑɑ nɑ mǝ kʋlɑpʋtʋ lɑpɩ-ɩ teu kɛ tɑm. Nɑ pɩɩ yele nɑ ɩ́ lɑkɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ ɑnɩ ɑ tǝnɑ, ɑ nɔɣɔ nɑ ɑ sukɑ, nɑ ɩ́ kɑ́ sɔɔsǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ nyǝm. 11 Tǝ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑ-mɛ nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ kɛ teu nɑ ɩ pǝsʋɣʋ teeli nyǝŋkʋ toŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ kɑntǝlɩ pǝ tǝnɑ mpi pɩɩ mɑɣɑnɑ-mɛ tɔ pǝ tɑɑ nɑ suulu. 12 Ɩ́ sɛɛ Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ nɑ tǝmlɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ, ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ mɛ ɩ́ mʋnɑ sɩ ɩ́ hiki mǝ pɑɑ nyǝm kɛ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ Ɩsɔ sɩɩ ɩ yǝlɑɑ kɛ tǝnɑŋŋ tɑɑ tɔ pɑ tɑɑ. 13 Ɩnɩ ɩ lɛɛkǝnɑ-tʋɣʋ ɑhoo sǝkpɛtʋɣʋ tɛɛ ɑsɑɣɑɑ sɔsɑɑ niŋ tɑɑ nɑ ɩ́ sʋsɩ-tʋɣʋ ɩ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ. 14 Nɑ ɩ pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔɔ kɛ́ pǝ yɑpɑ-tʋ nɑ pǝ́ hɩɩsɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋ.
Kilisiti wɛɛtʋ nɑ ɩ tǝmlɛ
15 Kilisiti kɛlǝnɑ Ɩsɔ wei pɑɑ nɑɑkɩ tɔ tǝtɛŋɛlɛŋ. Ɩnǝɣǝlɛ Ɩsɔ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋ wei ɩ kǝlɑ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ lɑpɑ tɔ. 16 Ɩnǝɣɩ Ɩsɔ lɑpǝnɑ pǝ tǝnɑ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ pǝ nyǝm mpi pɑ nɑɑ nɑ mpi pɑɑ nɑɑ tɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ pǝsǝlɑɑ nɑ sɔsɑɑ nɑ ɑwulɑɑ nɑ toŋtʋnɑɑ pǝ loosi tǝnɑ tɔ ɩ niŋ kɛ Ɩsɔ lɑpǝnɑ pǝ tǝnɑ, nɑ ɩ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ lɑpɑ-wɩ. 17 Pǝ tǝnɑ pǝ lɩɩwɑɣɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑnɑ-ɩ, nɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ lɑpɑ tɔ pǝ tɑmsǝnɑ-ɩ tɔɣɔ pǝ wɛ pǝ lonɑ tɑɑ. 18 Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ kɛnɑ tɔnʋɣʋ nɑ ɩnǝɣǝlɛ nyʋɣʋ. Ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ ɑ tǝnɑ ɑ wɛɛ. Ɩnɩ ɩ kɛnɑ Ɩsɔ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋ wei ɩ sǝpɑ nɑ pǝ́ tɑɑlǝnɑ-ɩ feesuɣu sɩ ɩ́ lɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ pǝ nɔɣɔ tʋ tɔ. 19 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ sɩ ɩ wɛɛtʋ tǝnɑ ɩ́ mɑɣɑlɩ ɩ Pǝyɑɣɑ tɑɑ. 20 Nɑ ɩ luɣu lɑpɑ tɔtɔ sɩ ɩ Pǝyɑɣɑ kɑ́ yelinɑ nɑ ɩ nɑ kʋŋmɑŋmɑm tǝnɑ pɑ́ ciiki. Nɑ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ cɑlǝm lɩ́ɩ́ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔɣɔ Ɩsɔ yelɑɑ nɑ pɑ́ lɑ́ hɛɛsʋɣʋ tɔm. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ Ɩsɔ nɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ pɑ ciiki, pɑɑ ɩsɔtɑɑ nyǝm pɑɑ ɑtɛ nyǝm.
21 Mɛ tɔtɔ tuu lɔŋ mɩɩ hɑtǝlǝnɑ Ɩsɔ kɛ́, nɑ mǝ hʋwɛɛ ɑsɑɣɛɛ nɑ mǝ ɩsɑɣɑkʋlɑpʋtʋ kɑ lɑpǝnɑ-mɛɣɛ ɩ kolontunɑɑ. 22 Amɑ ɩ Pǝyɑɣɑ sǝpʋ kɑ tɔnʋɣʋ kʋnɛ kʋ sǝm tɔ pǝnɛntɛ Ɩsɔ ciikɑ mǝ nɑ-ɩ kɛ́, sɩ pǝ́ yele nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛɣɛ ɩ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ wɛ tǝnɑŋŋ nɑ ɩ́ kɛ́ kʋpɑmɑ nɑ pɑɑ kɑwɑliyɑ kɑ fɛɩ mǝ kiŋ. 23 Amɑ kʋlʋmtʋ kɛ́ sɩ mɩɩ tɔkɩ Ɩsɔ sɛɛʋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm, nɑ ɩ́ sǝŋ tǝcɑ kɛ teu kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm, pʋlʋpʋ ɩ́ tɑɑ ciɣiti-mɛ, nɑ ɩ́ tɑɑ yele nɑ pǝ́ kʋ́ mǝ tɛɛlʋɣʋ ŋku ɩ́ tɛɛlǝɣɩ tuu kʋyɑŋku ɩ́ nɩɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔ. Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnǝɣɩ pɑ heelɑ ɑntulinyɑ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ, nɑ Pɔɔlɩ mɑ́ mɑ pǝsǝnɑ ɩ heellu.
Tǝmlɛ nte pǝ tʋ Pɔɔlɩ sɩ ɩ́ lɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɑɑ tɔ
24 Kɑɣɑnɑ kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ mpɑ mɑ tɔkɩ mǝ tɔɔ tɔ pɑ hʋlǝsǝɣɩ mɑ lɑŋlɛ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛnɑ Kilisiti tɔnʋɣʋ, nɑ ɩ tɔɣɑ kʋnyɔŋ kɛ pɑ tɔɔ nɑ mpi pǝ́ kɑɑsɩ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ sɑlǝmǝɣǝnɑ kʋnyɔŋ kɛ mɑ tɔnʋɣʋ tɑɑ, sɩ mɑ́ sǝnɑ nɑ pǝ́ yoosi-wɩ. 25 Ɩsɔ tʋ-m tǝmlɛ nte sɩ mɑ́ yoosi-tɛɣɛ mǝ cɔlɔ tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ pǝ tʋ-m sɩ mɑ́ lɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ kpekǝle tǝmlɛ tʋ, nɑ ɩ tʋ-m kɛ́ sɩ mɑ́ heeli ɩ tɔm tǝfoo, mɑ́ tɑɑ ŋmɛsɩ. 26 Ɩ ŋmɛsɑ ɩ tɔm kʋŋmɛsǝtʋ tǝnɛɣɛ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ tǝkulɑkulɑ kɛ hɑtuu lɔŋ, nɑ pǝnɛntɛɣɛ ɩ kulɑ tǝ tɔɔ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ mpi ɩ tɩ tɔ. 27 Mpi pǝ tɔɔ tɔ, Ɩsɔ sɔɔlɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑ nɑ pɑ́ nyɩ ɩsǝnɑ ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pǝ́ wɛ ɩŋmɛlɑʋ tɔ pǝ tɔɔʋ nɑ pǝ teu sɔsɔɔm. Ɩ sɩɩ mpɩ ɩnǝɣɩ sɩ ɩ kɑ́ lɑ yǝlɑɑ tǝnɑ. Kʋŋmɛsǝtʋ ntǝɣǝlɛ sɩ Kilisiti wɛ mǝ wɑɑlɩ nɑ ɩnɩ ɩ yekinɑ nɑ mɩɩ tɑɑkɩ sɩ ɩ́ kɑ́ hiki Ɩsɔ teeli tɑɑ kɛ́ mǝ pɑɑ tete. 28 Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ heeliɣi yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ Kilisiti tɔm. Nɑ tǝ́ lɑkǝnɑ tɑ́ lɑɣɑtʋ tǝnɑ, nɑ tǝ́ kpɑɑlǝɣɩ pɑɑ wei kɛ́ pǝ tɔm tɑɑ, nɑ tǝ́ sɛɣɛsǝɣɩ sɩ pǝ́ tɑ́nɑ́ pɑɑ wei kɛ́ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ tɛmɑ pɩɩʋ kɛ ɩ́ nɑ Kilisiti pɑ kpɛntʋɣʋ tɔm tɑɑ. 29 Tǝmlɛ tǝnɛ tǝ yoosuɣu tɔɔ kɛ́ mɑ lɑkɩ nɑ mɑ́ lʋkǝnɑ tomɑ tɑɑ tomɑ nnɑ Kilisiti hɑɑkɩ tɔ, tomɑ ɑnɛ ɑ wɛnnɑ mɑ tɑɑ.