4
Pɔɔlɩ cɑɑkɩ sɩ pɑ́ lɑkɩ nti tɔ
Pǝ tɔɔ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ mɛ mɑ nyɩɩlǝɣɩ teu sɩ mɑ́ tɑsɑ nɑʋ tɔ, mǝ hɛɛsǝɣǝnɑ mɑ lɑŋlɛ kɛ sɔsɔm, nɑ mɛɣɛ mɑ yɔɔlǝɣǝnɑ. Mɑ yǝlɑɑ mɛ, ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tɔ teu kɛ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
Hɑɩ, mɑ wiikinɑ Ɩfoti nɑ Sɛntisi, mɑ hǝntɑ-wɛɣɛ ɑtɛɣɛ cǝnɛ, sɩ pɑ́ ciiki ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ tɛɛtʋnɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Nɑ mɑ tǝmlɛ tɑɑ ɑkpele kʋpɑŋ nyɑ́, mɑ wiikinɑ-ŋ sɩ ń sǝnɑ ɑlɑɑ mpɛ tɔtɔ. Mɑ nɑ-wɛ tǝ yoonɑ yoou nɑ tǝ́ yɑsɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ kɛ pɑɑ timpi, nɑ tɑ́ nɑ Kǝlemɑŋ nɑ tɑ́ tǝmlɛ tɑɑ tɑɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ hǝlɑ pɑ ŋmɑɑ weesuɣu tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ.
Ɩ́ yɔɔlǝɣɩ Tɑcɑɑ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́ tɑm. Mɑ tɑsǝɣɩ-tǝɣɩ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ ɩ́ yɔɔlǝɣɩ.
Ɩ́ wɛɛ tǝpɑmm kɛ yǝlɑɑ tǝnɑ kiŋ. Tɑcɑɑ kɔŋ nɔɔnɔɔ kɛ́. Ɩ́ tɑɑ nǝɣǝsǝɣɩ nɑtǝlɩ, pɑɑ nti tǝ mɑɣɑnɑ-mɛ ɩ́ heeli Ɩsɔ kɛ́ sǝlǝmʋɣʋ tɑɑ kɛ́ mpi ɩ́ nyɩɩlǝɣɩ tɔ, nɑ ɩ́ sɛɛ-ɩ nyɑnɑ tǝmlɛ. Ye pǝ lɑpɑ mpʋ ɩlɛ lɑŋhʋlʋmlɛ nte Ɩsɔ hɑɑ nɑ yʋlʋ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ tǝ tǝnɑɣɑ tɔ tɩɩ wɛɛ mǝ lotunɑɑ tɑɑ nɑ mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ kɛ́ Yesu Kilisiti tɔm tɑɑ, nɑ pʋlʋ kɑɑ pɛkǝlɩ-mɛ.
Tɔʋ, mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mpi pǝ kɛ́ kʋpɑm nɑ pǝ nǝɣǝsǝnɑ sɑmtʋ tɔ pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ ponɑ lɑɑkɑlɩ. Mpǝɣǝlɛ mpi pǝ kɛ́ tɑmpɑnɑ nyǝm, nɑ mpi pǝ nǝɣǝsǝnɑ pɑ tʋnɑ-wɩ, nɑ mpi pǝ kɛɛsɑɑ tɔ, nɑ mpi pǝ fɛɩ ɑsilimɑ, nɑ mpi pǝ wɛ teu, nɑ mpi pǝ kʋsǝɣɩ nyʋɣʋ tɔ. Mɑ hʋlɑ-mɛɣɛ nɑ mɑ́ kɛɛsɩ-mɛ, ɩ́ lɑkɩ nti ɩ́ nɩɩ mɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ́ nɑwɑ mɑ lɑpɑ tɔ. Ɩsɔ wei ɩ hɑɑ-tʋɣʋ ɑlɑɑfǝyɑ tɔ ɩ kɑ́ wɛɛ mǝ wɑɑlɩ.
Pɔɔlɩ sɛɛtʋ kɛ Filipʋ nyǝ́mɑ
10 Mɑ lɑŋlɛ hʋlʋmɑ Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ kɛ́ ɩsǝnɑ mpi ɩ́ hikɑ pǝsʋɣʋ nɑ ɩ́ tɑsɑ-m hʋ́lʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ tɔɔsǝɣɩ mɑ tɔm tɔ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ mɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ ɩ́ kɑ yelɑ mɑ tɔm kɛ hʋʋʋ. Amɑ pǝ mpɑɑʋ kɛ ɩ́ tɑɑ hikitɑ sɩ ɩ́ hʋ́lɩ́-m sɩ ɩ́ hʋʋkɩ mɑ tɔm. 11 Nɑ pǝ tɑɣɑ pǝ cɑɑlɑ-m tɔɣɔ mɑ yɔɣɔtɑ ɩsǝntɔ. Ye mɑ wɛ ɩsǝnɑ, mɑ tɛmɑ pǝlɛ pǝ tɑɑ cɑɣɑlɛ lɑɣɑtʋ hiiu kɛ́. 12 Ye mɑ wɛ kʋnyɔŋ tɑɑ, mɑ nyǝmɑ́ mɑ kʋnyɔntʋlɛ tɔntɛ. Nɑ ye mɑ wɛ hɑɣɑnɑɣɑ tɑɑ, mɑ nyǝmɑ́ pǝlɛ pǝ tɑɑ tɔntɛ. Pɑɑ le nɑ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ, mɑ tɛmɑ ɩsǝnɑ mɑɑ cɑɣɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ-m tɔ pǝ lɑɣɑtʋ hiiu kɛ́. Ye mɑ wɛnɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ sɔsɔm, mɑ nyǝmɑ́ tǝlɛ. Nɑ ye mɑ wɛ nyɔɣɔsɩ tɑɑ, mɑ nyǝmɑ́ tǝlɛ. Ye pǝ tɔɔlǝnɑ-m mɑ nyǝmɑ́. Ye pǝcɔɣɔ mɑ wɛnɑ, mɑ nyǝmɑ́. 13 Mɑ pǝsǝɣɩ pǝ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Kilisiti wei ɩ hɑɑ-m tomɑ tɔ ɩ tɔɔ kɛ́. 14 Pɑɑ nɑ mpʋ, ɩ́ tɔɣɔʋ mɑ kʋnyɔŋ tɔ ɩ́ lɑpɑ teu kɛ́.
15 Filipʋ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝmɑ́ sɩ mɑ lɩɩnɑʋ Mɑsetoni kɛ wɑɑtʋ wei nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ heeluɣu tɔm cɑɑlɑɣɑ kɔntɛ tɔ, mǝ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tike sǝnnɑ-m. Mǝ tike ɩ́ tʋnɑ-m niŋ kɛ mɑ kɑwɑɑɣɑ nɑ mɑ ɑsɑlɑʋnɑɑ pǝ tɑɑ. 16 Ɩ́ kɑ tɛmɑ-m mǝ kʋsǝnɑmnɑɑ tilinɑʋ kɛ mɑɑ wɛʋ Tɛsɑlonikɩ tɔ nɑ pǝ temɑ-m teu. 17 Pǝ tɑɣɑ ɩsɩɩ kʋcɔɔŋ ɩsǝlɛ tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɑ nyǝnǝɣɩ se, ɑmɑ mɑ cɑɑ kɛ́ sɩ pǝ́ mǝŋnɑ-mɛɣɛ mǝ tǝlǝsǝlɛnɑɑ. 18 Mɑ nɑwɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ tilinɑɑ tɔ, nɑ pǝ tɔɔʋ fɛɩnɑ tɑkɑ. Ɩpɑfǝlotitɩ kɔnɑ-m mǝ kʋcɔɔŋ tɔ, pǝnɛntɑɑ pǝ tǝnɑ pǝ tɔlǝnɑ-m yem kɛ́. Mǝ kʋcɔɔŋ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɔtɑɣɑ wɛʋ sɔɔsʋŋ kɛ teu, nɑ Ɩsɔ mʋɣɩ-kɛ nɑ kɑ́ wɛ-ɩ teu pǝ tɩɩ fɛɩ tɔ. 19 Mɑ Ɩsɔ kɑ́ kpɑɣɑ ɩ ɑpititu kʋpɑntʋ nti tǝ wɛ Yesu Kilisiti kiŋ tɔ tǝ tɑɑ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ mpi mpi ɩ́ lɑŋɑɑ tɔ. 20 Tɑ́ Cɑɑ Ɩsɔ ɩnǝɣǝlɛ teeli tʋ kɛ tɑm tɔɔ. Ami.
Kɑntǝkɑɣɑ sɛɛtʋ
21 Ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ Yesu Kilisiti mpɑɑʋ tɑɑ tɔ. Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ mpɑ pɑ wɛ mɑ kiŋ cǝnɛ tɔ pɑ sɛɛ-mɛ. 22 Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ mpɑ pɑ wɛ cǝnɛ tɔ pɑ sɛɛ-mɛ, ɩlɛnɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Lom wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɑɑ tɔ.
23 Tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti ɩ́ hʋ́lɩ́ mǝ tǝnɑɣɑ ɩ pɛɛlɛɛ.