3
N pɛlɑɑ yɑɑ n tɑ pɛlɩ pǝ kʋlʋm
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, pǝnɛntɑɑ ɩ́ yɔɔlǝɣɩ Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ ɩlɛ. Kʋlʋmtʋ tǝnɛ tǝ ŋmɑɑʋ kɛ tɑm ɩɩ kʋɣʋ mɑ, nɑ ntɩ ɩnɩ tǝ tɩɩ kǝlǝɣǝnɑ-mɛɣɛ tɑmpɑnɑ hʋlʋɣʋ. Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩsɑɣɑlɑtɑɑ, hɑsɩ nsɩ, yǝlɑɑ mpɑ pɑ kɑmɑ nyʋɣʋ sɩ pɛlʋɣʋ kɛ pɛlʋɣʋ tɔ. Mpɛ pɑ pɛlʋɣʋ kɛ mpi? Tɑɣɑlɛ pɛllɑɑ nɑ tɑmpɑnɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Feesuɣu wɛnnɑ tɑ́ kiŋ nɑ tɑ́ɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ tǝmlɛ. Nɑ Yesu Kilisiti kɛ tɑ lɑkɩ nɑ tɑɑ tɑɑkɩ, nɑ pǝ tɑɣɑ yʋlʋ kʋlɑpǝlɛ hɑɑnɑ tɑɣɑ nɑɑni. Ye mɑɑ nɔkɑɑ kɔlɔ, mɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ tʋ kʋlɑpǝlɛnɑɑ pɑnɛɣɛ nɑɑni. Nɑ ye nɔɣɔlʋ wɛɛ nɑ ɩ́ hʋʋkɩ sɩ yʋlʋ kʋlɑpǝlɛ kɑ́ yelinɑ nɑ ɩ́ tʋlɩ-tɩ ɩlɛ, mɑ tɛɛ pʋntʋ kɛ kʋlɑpǝlɛnɑɑ kɛ́ tǝpɑɩpɑɩ. Nyǝnɩ, mɑ lʋlʋɣʋ kʋyɛɛŋ pǝlefɛɩ wule kɛ pɑ pɛlɑ-m, nɑ mɑ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ tʋ kɛ́ tǝsiɣisiɣi. Nɑ mɑ kpekǝle ntɛ́ Pɛnsɑmɛɛ nyǝntɛ, nɑ mɑ kɛ́ Hepǝlɑ tʋ kɛ́ tǝsiɣisiɣi. Nɑ tɑɣɑlɛ Fɑlisɑnɑɑ kɛ Yutɑ nyɛ́mɑ Ɩsɔsɛɛlɛ tǝŋʋɣʋ tɑɑ. Nɑ mɑɑ sɛɛsɑ ɩsǝlɛ kɛ́ pǝ tɑɑ kɛ́ pǝ fɛɩnɑ, hɑlǝnɑ mɑ́ tʋkɑɣɑnɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ kɛ kʋnyɔŋ. Nɑ ye pɑ tɔmɑ sɩ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ tɔm tǝŋʋɣʋ sɩ yʋlʋ ɩ́ tǝŋ nɑ pǝ́ lɑpɩ-ɩ kʋpɑŋ tɔ tɑ́ tǝŋɑɣɑnɑ, tɑɑlɩ nɔɣɔlʋ ɩ tɑɑ wɛɛ mɑ kiŋ. Pǝnɛntɛ Kilisiti tɔɔ ɩlɛ, mɑ nyǝnǝɣɩ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ mɑ mʋɣʋlɑɣɑnɑ tɔɣɔ mpi pɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ tɔɣɔ. Nɑ pǝ tɑɣɑ kʋpɑntʋnɑɑ pɑnɛ pɑ tike kɛ mɑ nyǝnǝɣɩ mpʋ, nɑ kɑwɑɑsɩ nsɩ sɩ tǝnɑɣɑ mɑ nyǝnǝɣɩ mpi pɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ tɔɣɔ mɑ nyǝm mɑ Sɔsɔ Yesu Kilisiti tɔ pǝ tɔɔ. Tǝpɑntɛ tɑɑ tǝpɑntɛ ntɛ́ tǝnɛ ɩnɩ. Ɩ tɔɔ kɛ́ mɑ kɛɛlɑ pǝ tǝnɑ mpi pǝ kʋsǝɣɩ mɑ nyʋɣʋ tɔ nɑ mɑ́ sɩɩnɑ kpeeŋɑ, nɑ mɑ nyǝnǝɣɩ pǝ tǝnɑ ɩsɩɩ hute sɩ pǝ́ yele nɑ mɑ́ hiki Yesu Kilisiti, nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ kpɛntɩ teu kɛ kʋlʋm. Mɑɑ yɔɔlǝɣɩ sɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ tɔkʋɣʋ tɔɔ kɛ́ pɑ́ yɑɑ-m kʋpɑŋ. Amɑ mɑ tɛmɑ mɑ tɑɑ nɑ Kilisiti tɔɣɔ mɑ lɑpɑ kʋpɑŋ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ hɑnɑ pǝsʋɣʋ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ lɑ kʋpɑmɑ, nɑ ye wei ɩ́ mʋwɑ tɑ́ Sɔsɔ tɔm, pʋntʋ kɛ Ɩsɔ hɑɑ pǝ pǝsʋɣʋ. 10 Mpi mɑ nyɩɩlǝɣɩ teu tɔɣɔlɛ sɩ mɑ́ nyɩ Kilisiti nɑ ɩ sǝm tɑɑ fem tomɑ, sɩ mɑɑ hiki ɩ wɑhɑlɑnɑɑ tɑɑ kɛ́ mɑ nyǝ́mɑ nɑ mɑ́ɑ́ tɔɣɔ, nɑ mɑ́ sɩ ɩsɩɩ ɩ sǝpʋ tɔ. 11 Nɑ mɑ́ tɛɛlǝɣɩ sɩ pɑɑ feesi mɑɣɑ mpʋ tɔtɔ.
Tǝ kɑɑsʋɣʋ
12 Mɑɑ yɔɔlǝɣɩ sɩ mɑ tɛmɑ hikuɣu kɛ mpi mɑ pɛɛkɑɣɑ tɔ se, yɑɑ mɑ tɛmɑ teu tǝkpɑtɑɑ. Amɑ mɑ tɔŋnɑ lʋpʋ kɛ́ nɑ mɑ́ kɑɑsǝɣɩ mɑ tɩ sɩ mɑ́ hiki mɑ ɑsewɑ fɔɔtɔ. Mpi pǝ tɔɔ tɔ, Yesu Kilisiti tɛmɑ-m hikuɣu nɑ ɩ́ kpɑ-m ɩ kpɑ-m kɛ́. 13 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, mɑɑ hʋʋkɩ sɩ mɑ tɛmɑ pǝ fɔɔtɔ hikuɣu se. Amɑ kʋlʋmtʋ nti mɑ nyǝmɑ́ tɔɣɔlɛ sɩ, mɑ yelɑ mɑ wɑɑlɩ nyǝntʋ kɛ́, nɑ mɑ́ kɑɑsǝɣɩ mɑ tɩ sɩ mɑ́ hiki mpi pǝ wɛ mɑ nɔɣɔ tɔɔ tɔ. 14 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ see nɑ mɑ́ pukinɑ mpi pǝ sɩɩwɑ tɔ pǝ tɔɔ, sɩ mɑ́ hiki pǝ fɔɔtɔ wei Ɩsɔ yɑɑ-tʋ sɩ tǝ́ hiki ɩsɔtɑɑ kɛ Yesu Kilisiti kiŋ tɔ.
15 Tɑ́ tǝnɑ mpɑ tɑ́ tǝ kɛ́ yʋlʋkpɑsɑɑ kɛ Ɩsɔ nyǝntʋ tɑɑ tɔ, tǝ́ hʋʋ hʋwɛɛ kʋlʋmɛɛ ɑnɛ. Nɑ ye mǝ tɑɑ lɛlɑɑ ɩɩ hʋʋ ḿpʋ́ɣʋ́ hʋwɛɛ ɑnɛ ɑ tɔɔ, ɩlɛ Ɩsɔ kɑ́ kilisi-mɛɣɛ-tɩ. 16 Mpɑɑʋ ŋku tǝ tǝŋǝɣɩ hɑlǝnɑ sɑŋɑ tɔ, pɑɑ pǝ lɑ ɩsǝnɑ tǝ́ tǝŋǝɣɩ-kʋɣʋ mpʋ.
17 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ɩ́ kɛɛsǝnɑ-m mǝ tǝnɑ. Tǝ tɛmɑ hʋ́lʋ́ɣʋ́ kɛ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ lɑ tɔ, ɩlɛ ɩ́ nyǝnǝɣǝnɑ mpɑ pɑ lɑkɩ ɩsɩɩ tǝ hʋlʋɣʋ sɩ pɑ́ lɑkɩ tɔ. 18 Tɑm kɛ́ mɑ heeliɣi-mɛɣɛ-tɩ, nɑ pǝnɛntɑɑ ɩsǝlʋm kɛ mɑ tɑsǝɣǝnɑ-mɛɣɛ-tǝɣɩ heeluɣu kɛ ɩsǝntɔ. Pɑɣɑlɛ wɛnnɑ nɑ pɑ́ wɑkǝlǝɣɩ mpi Kilisiti lɑpɑ ɩ sǝm tesikɑ tɔɔ tɔ nɑ pɑ yɑɑsinɑɑ ɑsɑɣɑɑ. 19 Pɑ tɔm kɑ tɛ tǝnɑŋnɑŋ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ hiliŋ kɛ pɑ tǝŋǝɣɩ, pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ. Nɑ mpi pǝ nǝɣǝsǝnɑ pǝ́ lɑ-wɛɣɛ fɛɛlɛ tɔɣɔ pɑ yɔɔlǝɣǝnɑ. Nɑ ɑtɛ cǝnɛ nyǝm tike tɔɔ kɛ́ pɑ lɑɑkɑlǝnɑɑ wɛɛ. 20 Pǝ kɑɑsɑ tɑ́ tɔ tɑ́ tɛɣɛlɛ ɩsɔtɑɑ, nɑ tǝ tɑŋɑ teu tǝtɛɣɛtɛɣɛ sɩ tɑ́ Yɑtʋ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti ɩ́ lɩɩnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ tii. 21 Ɩ tomɑ nnɑ ɩ hʋlɑɑ nɑ ɩ́ mǝŋnɑ pǝ tǝnɑɣɑ ɩ tɛɛ tɔ, ɑnǝɣɩ ɩ kɑ́ hʋ́lɩ́ nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ tɑ́ ɑtɛ tɔnǝŋ pǝtɔɔtǝlɛ nyǝŋ ɩnɛ, nɑ tǝ́ nǝɣǝsǝnɑ tɔnʋɣʋ teeli nyǝŋkʋ.