2
Kilisiti tɩ pɑsʋɣʋ nɑ ɩ Ɩsɔ nɩɩnɑʋ
Mǝ nɑ Kilisiti ɩ́ kpɛntʋɣʋ mpʋ tɔ pǝ sɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ toŋ ntɛ? Ɩ sɔɔlʋɣʋ sɔɔsǝɣɩ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ ntɛ? Mǝ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ ɩ́ kpɛntɑ kʋlʋm nɑ? Ɩ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ yǝllɛ nɑ kʋpɑntʋ nɑ? Tɔʋ, ye pǝ wɛ mpʋ ɩlɛ, mɑ wiinɑ-mɛ sɩ ɩ́ kpɛntɩ teu, nɑ ɩ́ sɔɔlǝɣɩ mǝ tǝmɑ, nɑ ɩ́ wɛnɑ lotu kʋlʋmtʋ nɑ hʋwɛɛ kʋlʋmɛɛ, nɑ pǝ́ hʋlʋsɩ mɑ lɑŋlɛ kɛ sɔsɔm. Ɩ́ tɑɑ lɑ pʋlʋɣʋ tǝmɑ kǝlʋɣʋ tɔɔ, yɑɑ teeli yem tɔɔ. Amɑ ɩ́ pɑsɑ mǝ tɩ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ nyǝnɩ ɩ lɛlʋ ɩsɩɩ wei ɩ kǝlɑ-ɩ tɔ. Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ pɛɛkɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyʋɣʋ nyǝntʋ tike, ɑmɑ ɩ́ tɔɔsǝɣɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ tɔɔ. Ɩ́ wɛɛnɑ hʋwɛɛ nnɑ Yesu Kilisiti kɑ hʋʋkɑɣɑ tɔɣɔ mǝ tɑɑ.
Hɑtuu tɔ ɩ kɑ tɩɩ wɛnɑ Ɩsɔ wɛɛtʋ kɛ́.
Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ, pǝ tɑ tʋ-ɩ sɩ ɩ pɛɛkǝɣɩ
nɑ ɩ́ lɑnɑ toŋ nɑ ɩ́ kpɑ Ɩsɔ tɔɔ sɩ ɩ sɑɑlɑ.
Amɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ yelinɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ kɑ wɛnɑ tɔ
nɑ ɩ́ kpɑɣɑ yom wɛɛtʋ.
Ɩ kpɑɣɑ yǝlɑɑ wɛɛtʋ kɛ́ tǝtɛŋɛlɛŋ,
nɑ ɩ kɔmɑɣɑ ɩsɩɩ yʋlʋ wɛʋ tɔ.
Ɩ tisɑɑ nɑ ɩ́ pɑsɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́,
hɑlǝnɑ ɩ sǝm, sǝm mpi ɩ sǝpɑ tesikɑ tɔɔ tɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kʋsɑ ɩ nyʋɣʋ kɛ teu kɛ sɔsɔm,
nɑ ɩ́ hɑ-ɩ hǝtɛ nte tǝ kǝlɑ hǝlɑ tǝnɑ tǝpɑɩpɑɩ tɔ.
10 Pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛnɑ weesuɣu
nɑ pǝ wɛ ɩsɔtɑɑ nɑ tɛtʋ tɔɔ
nɑ tɛtʋ tɛɛ tɔ pǝ́ hǝntɩ-ɩ ɑtɛ.
11 Nɑ pǝ tǝnɑ pǝ́ tisi sɩ Yesu kɛlɛ Sɔsɔ,
nɑ pǝ́ hɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɛ́ teeli.
Ɩsǝnɑ tɩɩ tee ɩsɩɩ kɔkɔsɩ kɛ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔ
12 Ye mpʋ ɩlɛ mɑ tɑɑpɑlɑɑ, wɑɑtʋ wei mɑɑ wɛ mǝ cɔlɔ tɔ ɩ́ nɩɩnɑ-m pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ kɛ́. Nɑ pɑɑ pǝnɛntɛ mɑ fɛɩ mǝ cɔlɔ, pǝ kǝlɑ teu sɩ ɩ́ nɩɩnɑ-m mpʋ tɔtɔ. Ɩ́ pɛɛkǝɣɩ mǝ nyɔɔŋ yɑpʋ tɔm nɑ sɔɣɔntʋ nɑ seluɣu. 13 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ wɛɛ kɛ́ nɑ ɩ́ lɑkɩ mǝ tɑɑ kɛ́ tɑm, sɩ mɛ mɩɩ pǝsɩ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ nɑ ɩ́ lɑ́ mpi ɩ kɑ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔ.
14 Kʋntʋɣʋ nɑ ntɔŋkpɛɛsɑɣɑ ɩ́ tɑɑ wɛɛ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ lɑkɩ tɔ pǝ tɑɑ. 15 Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ pǝsɩ yǝlɑɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ tɑɑlɩ nɑ pɑ́ wɛ tǝnɑŋŋ tɔ, nɑ ɩ́ pǝsɩ Ɩsɔ piyɑ nsi sɩ fɛɩnɑ kɑwɑlɑɣɑ nɑkǝlǝɣɩ ɑntulinyɑ yǝlɑɑ kʋtɑkɛɛsǝŋ nɑ ɑsɑɣɑɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ mɩɩ mʋɣʋnɑ kɔkɔ kɛ pɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ nyǝnǝnyǝnɩ ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɛ ɩsɔtɑɑ 16 nɑ ɩ́ heeliɣinɑ-wɛɣɛ weesuɣu tɔm. Ye ɩ́ lɑkɩ mpʋ, mɑɑ pǝsɩ nɑ mɑ́ yɔɔlǝnɑ-mɛɣɛ Kilisiti kʋyɑkʋ wule kɛ teu. Tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, mpʋ pɩɩ hʋlǝnɑ sɩ mɑ tǝmɑ tǝnɑ nɑ mɑ lʋpʋ tǝnɑ tɑ mǝlɩ yem.
17 Ntɑnyɩ mɑ cɑlǝm kɑ́ lɩɩ, mɑ sǝm tɔm kɛ mɑ wɛnɑ mpʋ. Nɑ ye pɩɩ tɩɩ lɑpɑ mpʋ, pǝ wɛ ɩsɩɩ kɔtɑɣɑ ŋkɑ mǝ Ɩsɔ sɛɛtʋ tɑsɑ Ɩsɔ kɛ́ lɑpʋ tɔɣɔlɛ. Ye pɩɩ lɑ mpʋ, mɑ lɑŋlɛ hɛɛwɑɣɑ. Nɑ mɑ́ nɑ mǝ tǝnɑ tɑ́ lɑŋɑ hɛɛnɑ. 18 Nɑ mpʋ tɔtɔɣɔ nɑ mɛ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ mǝ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛ, pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ nɑ mɛ tɑ́ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛnɑ.
Timotee nɑ Ɩpɑfǝlotitɩ
19 Mɑ hʋʋ sɩ, nɑ Ɩsɔ toŋ tɑɑ ye pǝ wɛ ɩsǝnɑ, mɑɑ tili Timotee kɛ mǝ tɛɣɛ nɔɔnɔɔ nɑ mɑ́ nɩɩ mǝ cɑkǝlɛ tɔm, nɑ pǝ́ sɔɔsɩ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ. 20 Ɩ tike ɩ wɛnnɑ, nɑ ɩ sǝnɑ-m mpi mɑ sɔpǝnɑ nyʋɣʋ tɔ pǝ tɑɑ, nɑ ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ mǝ tɔm kɛ nɑ tɑmpɑnɑ. 21 Lɛlɑɑ ɩlɛ, pɛlɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ niŋ nyǝm tike tɔɔ kɛ́ pɑ nǝɣǝsǝɣɩ, pǝ tɑɣɑ Yesu Kilisiti nyǝm tɔɔ. 22 Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝmɑ́ ɩsǝnɑ Timotee ɩnɩ ɩ hʋlɑɑ sɩ ɩ kɛ́ yʋlʋpɑŋ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ lɑpɑ tǝmlɛ ɩsɩɩ yʋlʋ nɑ ɩ pǝyɑɣɑ kɛ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔm tɑɑ tɔ. 23 Mɑ hʋʋ sɩ ye mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ cɛkǝnɑ teu kɛ nti tǝ tɑɑ mɑ wɛɛ tɔ, ɩlɛ mɑɑ tili-ɩ mǝ cɔlɔ. 24 Nɑ mɑ wɛnɑ nɑɑni kɛ́ teu kɛ Tɑcɑɑ toŋ tɔɔ sɩ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ polo mǝ tɛɣɛ nɔɔnɔɔ nɑ mɑ́ nɑ́-mɛ.
25 Mɑ mɑɣɑsɑɑ nɑ mɑ́ nɑ́ sɩ pǝ kǝlɑ teu sɩ tɑ́ tɑɑpɑlʋ Ɩpɑfǝlotitɩ, wei mɛ ɩ́ kɑ hɑ-m mpi mɑɑ lɑŋɑɑ nɑ ɩ́ tilinɑ-m sɩ ɩ́ kɔnɑ-m, nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ lɑkǝnɑ tǝmlɛ nɑ tǝ́ yooki yoou tɔ, ɩnǝɣɩ mɑɑ yele nɑ ɩ́ mǝlɩ mǝ kiŋ. 26 Ɩ nyɩɩlǝɣɩ kɛ́ sɩ ɩ́ nɑ́ mǝ tǝnɑ, hɑlǝnɑ pǝ pɛkǝlɑ-ɩ. Mpi tɔ, mɛ ɩ́ kɑ nɩɩʋ ɩ wʋsɑsɩ tɔ pǝ tɔɔ. 27 Tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, pǝ wɩɩ-ɩ teu kɛ́, hɑlǝnɑ ɩ cɑɑkɑɣɑ sǝm. Amɑ Ɩsɔ wii ɩ pǝtɔɔtǝlɛ. Nɑ pǝ tɑɣɑ ɩ tike ɩ nyǝntɛ, nɑ mɑ nyǝntɛ tɔtɔɣɔ, sɩ pǝ́ tɑɑ kɔɔ pǝ́ sɔɔsɩ-m lɑŋwɑkǝllɛ kɛ lɛntɛ tɔɔ. 28 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ hʋʋ sɩ mɑɑ kʋsɩ-ɩ lɔŋ tǝcɑʋ nɑ ɩ́ mǝlɩ mǝ tɛ, nɑ mɩɩ nɑ-ɩ nɑ mǝ lɑŋɑ tɑsɑ hʋlʋmʋɣʋ, nɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ lɑŋwɑkǝllɛ tɛ mpʋ. 29 Pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ mʋ-ɩ niŋ nɑɑlɛ nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ sɔsɔɔlɛ, ɩsɩɩ pɑ mʋkʋɣʋ tɑɑpɑlʋ kɛ Tɑcɑɑ tɔm tɑɑ tɔ. Yǝlɑɑ ɩsɩɩ pɑnɛ ɩnɩ wɛɣɛ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ seeki. 30 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Kilisiti tǝmlɛ nyʋɣʋ tɔɔ kɛ́ sǝm cɛɛ-ɩ. Ɩ lɑpɑ ɩ weesuɣu kɛ ɑwusɑ kɛ́ nɑ ɩ́ kɔnɑ-m kʋsǝnɑm mpi mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ tɑɑ pǝsǝɣɩ sɩ ɩ́ kɔnɑ-m tɔ.