TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
FILIPƲ
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ sɑɑ wei Pɔɔlɩ ŋmɑɑkɑɣɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ tɔ sɑlǝkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ wɛɛ. Mpɑ ɩ ŋmɑɑ-kɛ tɔ pɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ. Pɔɔlɩ lɑpǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ yǝlɑɑ mpɛɣɛ wɑɑsʋ nɑ pɑ́ mʋ Ɩsɔ Tɔm. Hɑlɩ pɑ tilinɑ Pɔɔlɩ kɛ kʋcɔɔŋ kɛ tɔm pɑɣɑlɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Pɔɔlɩ ŋmɑɑ-wɛ nɑ ɩ́ sɛɛ-wɛ nɑ ɩ́ tɑsɑ-wɛɣɛ lɑɣɑtʋ sɩ pɑ́ wɛɛ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ́ pɑsɑ pɑ tɩ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ Yesu. Ɩ sɛɣɛsǝɣɩ-wɛ sɩ pɑ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ. Pɔɔlɩ sɛɣɛsʋɣʋ looŋɑ sɔsɑɣɑ ntɛ́ sɩ yʋlʋ ɩ́ wɛɛnɑ lɑŋhʋlʋmlɛ pɑɑ wɑhɑlɑ tɑɑ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Filipʋ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Pɔɔlɩ tǝmlɛ, titite 1
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ nɑ pɑ tɩ pɑsʋɣʋ, titite 2:1-18
Timotee nɑ Ɩpɑfǝlotitɩ, titite 2:19-30
Lɑɑkɑlɩ nɑ sɛɣɛsǝlɑɑ pɔpɔtʋnɑɑ, titite 3:1–4:9
Sɛɛtʋ, titite 4:10-23
1
Sɛɛtʋ
Tɑɣɑ Yesu Kilisiti tǝmlɛ nyǝ́mɑ Pɔɔlɩ nɑ Timotee.
Tɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Filipʋ nɑ pɑ́ tɛmɑ Yesu Kilisiti nɑ pɑ tɑɑ tɔ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɑɑ nɑ tǝ tɑɑ tǝmɑ lɑtɑɑ. Tɑ́ Cɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ lɑ́ nɑ mǝ lɑŋɑ hʋlʋmɩ.
Filipʋ nyǝ́mɑ tɔɔ sǝlǝmʋɣʋ
Pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ mɑ tɔɔsɑ mǝ tɔɔ kɛ́ ɩsǝntɔ, mɑ sɛɛkɩ mɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ mǝ tɔɔ kɛ́. Nɑ pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ mɑ sǝlǝmǝɣǝnɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ, lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ mɑ sǝlǝmǝɣǝnɑ. Mpi tɔ, ɩ́ sǝnɑ-m kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule nɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ nɑ mɑ́ yɑsǝɣɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔ. Mɑ nyǝmɑ́ teu tǝkpɑtɑɑ sɩ Ɩsɔ wei ɩ cɑɑlɑ tǝmlɛ kʋpɑntɛ tǝnɛɣɛ mǝ kiŋ tɔ, ɩ kɑ́ lɑ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ tǝ́ kɔɔ nɑ tǝ́ yoosi Yesu Kilisiti kʋyɑkʋ wule. Pǝ mʋnɑ teu kɛ́ sɩ mɑ́ hʋʋ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ mǝ tɔɔ. Mɑ luɣu sʋʋ-mɛɣɛ sɔsɔm sɔsɔm kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ ɩ́ hikɑ mǝ pɑɑ nyǝm kɛ pɛɛlɛɛ nnɑ Ɩsɔ lɑpɑ mɑ tɔ ɑ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛ pɑɑ pǝnɛntɛ mɑ wɛʋ sɑlǝkɑ tɑɑ ɩsǝntɔ yɑɑ tuu mɑ tɩɩ wɛʋ nɑ mɑ tɩ, sɩ mɑ́ tɑɑ yele nɑ Lɑɑpɑɑlɩ kʋpɑŋ pǝsɩ tɛtɛpʋlʋ, ɑmɑ sɩ mɑ́ sɩɩ-ɩ teu kɛ́ tǝkɑ. Mɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ mɑ sɔɔlɑ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ ɩsɩɩ ɩsǝnɑ mpi Yesu Kilisiti sɔɔlʋɣʋ-tʋɣʋ sɔsɔm tɔ, Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ nyǝmɑ́ sɩ tɑmpɑnɑ ḿpʋ́ɣʋ́.
Nti mɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ mǝ tɔɔ tɔɣɔlɛ sɩ mǝ sɔɔlʋɣʋ ɩ́ sɔɔsǝɣɩ tɑm, nɑ nyǝm kʋpɑmpɑm sɔsɔɔm nɑ pǝ tǝnɑ pǝ cɛkǝnɑʋ ɩ́ wɛɛ mǝ sɔɔlʋɣʋ tɑɑ. 10 Ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ mpi pǝ wɛ teu tɔ. Ye pǝ lɑpɑ mpʋ ɩ́ kɑ́ lɑ kʋpɑmɑ nɑ pɑ kɑɑ nɑ mǝ kiŋ kɛ tɑɑlɩ nɔɣɔlʋɣʋ Kilisiti kʋyɑkʋ wule. 11 Nɑ ɩ́ kɑ lɑ tǝmɑ kʋpɑnɑ nnɑ Yesu Kilisiti kɔŋnɑ tɔɣɔ sɔsɔm, nɑ pǝ́ tʋ́ Ɩsɔ kɛ́ teeli nɑ sɑmtʋ.
Ɩsǝnɑ Kilisiti kɛ́ tɑ́ weesuɣu tɔ
12 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ cɑɑ sɩ ɩ́ nyɩ sɩ tɑmpɑnɑ tɔɔ ɩsǝntɔ, mpi pǝ mɑɣɑnɑ-m tɔ pǝ wɑɑsɑɑ kɛ́, pǝ yelɑɑ kɛ́ nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ sɔɔsǝɣɩ yɑʋ. 13 Pǝ yelɑɑ nɑ wulɑʋ tǝyɑɣɑ tɑŋlɑɑ tǝnɑ nɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ tǝnɑ nyɩ sɩ Kilisiti tǝmlɛ lɑpʋ tɔɔ kɛ́ pɑ tʋ-m sɑlǝkɑ. 14 Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ tɑɑ pɑɣɑlɛ nɑwɑ mɑ wɛ sɑlǝkɑ tɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tɔkɩ tɔnǝŋ nɑ Tɑcɑɑ tɔm, hɑlǝnɑ pɑ́ nyɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ pɑ́ heeliɣi Ɩsɔ Tɔm nɑ sɔɣɔntʋ fɛɩ-wɛ.
15 Pɑɑ nɑ mɑ ɩsǝsɛɛmlɛ tɔɔ kɛ́ lɛlɑɑ lɑkɩ Kilisiti wɑɑsʋ nɑ sɔsɔɔntʋ hɔm hʋwɛɛ tɔ, lɛlɑɑ nɑ́ lɑkɩ-ɩ nɑ hʋwɛɛ kʋpɑnɑ kɛ́. 16 Pɑnɛ ɩnɩ pɛlɛ pɑ lɑkʋɣʋ nɑ sɔɔlʋɣʋ wɛ pǝ tɑɑ tɔ, pɑ nyǝmɑ́ sɩ Ɩsɔ tʋ-m sɩ mɑ́ tɑɑ yele nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ pǝsɩ tɛtɛpʋlʋ tɔɣɔ. 17 Amɑ lɛlɑɑ ɩlɛ kǝlʋɣʋ pɛɛkʋɣʋ tɔɔ kɛ́, pɑɑ pɑɑsǝɣɩ nɑ pɑ́ heeli Kilisiti tɔm kɛ ɩsǝnɑ mpi pǝ mʋnɑɑ tɔ se, pɑ hʋʋ kɛ́ sɩ mɑ wɛʋ sɑlǝkɑ tɑɑ tɔ pɑɑ sɔɔsɩ-m kʋnyɔŋ nɑ mɑ́ nɑ́.
18 Kpɑɩ kɛ́. Ye kʋpɑntʋ yɑɑ ɩsɑɣɑtʋ kʋlʋkʋ kɛ pɑ lʋkɩ, mɑ lɑŋlɛ tɩɩ hɛɛwɑ. Mpi tɔ pɑ tɩɩ heelɑ Kilisiti tɔm. Nɑ mɑ lɑŋlɛ kɑ́ hɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́ nɑ pǝ́ puki. 19 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mɑ nyǝmɑ́ sɩ mǝ sǝlǝmǝŋ nɑ Yesu Kilisiti Feesuɣu sǝnɑʋ tɔɔ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pɩɩ mǝlɩ mɑ nyʋɣʋ yɑpʋ. 20 Mɑ tɑŋɑɑ nɑ mɑ́ tɛɛlǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ teu kɛ́ sɩ mɑ kɑɑ tɔɣɔ fɛɛlɛ nɑtǝlɩ. Amɑ pǝnɛntɛ nɑɑni kɛ́ mɑɑ lɑ teu ɩsɩɩ mɑ lɑkʋɣʋ tɑm tɔ, ɩlɛnɑ mɑ́ hʋ́lɩ́ Kilisiti sɔsɔɔntʋ kɛ mɑ tɔnʋɣʋ tǝnɑ tɑɑ, pɑɑ mɑ nɑ mɑ ɩsɛ, pɑɑ mɑ sǝkɩ. 21 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, pɑɑ mɑɑ wɛɛ, Kilisiti kɛlɛ mɑ pǝ tǝnɑ. Nɑ mɑ́ tɩɩ sǝpɑ, ɩlɛ pǝ kǝlɑɑ kɛlɛ. 22 Ntɑnyɩ ye mɑ wɛnɑ mɑ ɩsɛ, mɑɑ tɑsɑ wɑɑsɑɣɑ nɑkǝlǝɣɩ lɑpʋ. Tɔʋ, mɑɑ nyǝŋ nti mɑ́ lǝsɩ tɔ se. 23 Pǝ kpǝpɑ-m kɛ́, mɑ nyɩɩlǝɣɩ kɛ́ sɩ mɑ́ kpe nɑ mɑ́ wɛɛ Kilisiti kiŋ. Nti tǝ kǝlɑ-m teu tɔɣɔlɛ. 24 Amɑ mǝ tɔɔ ɩlɛ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ mɑ́ wɛɛnɑ mɑ ɩsɛ. 25 Mɑ tɛmɑ mɑ tɑɑ kɛ́ teu nɑ tǝlɛ, pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ nyǝmɑ́ sɩ mɑ kɑɑ kpe. Nɑ mɑ nyǝmɑ́ sɩ mɑ́ nɑ mǝ tǝnɑ tǝpɑɩ tɩɩ wɛɛ, nɑ mɑɑ sǝnɑ-mɛ nɑ ɩ́ polo lɔlɔ kɛ́ mǝ Ɩsɔ sɛɛʋ mpɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ hiki lɑŋhʋlʋmlɛ kɛ pǝ tɑɑ. 26 Pǝ tɔɔ kɛ́ ye mɑ kɔmɑ nɑ mɑ́ mǝlɩ mǝ tɛ ɩ́ kɑ́ hiki mɑ kiŋ kɛ mpi ɩ́ kɑ́ yɔɔlǝnɑ mǝ Yesu Kilisiti mpɑɑʋ tɑɑ tɔ.
27 Kʋlʋmtʋ kɛ́ sɩ ɩ́ tɔkɩ yɑɑsi wei ɩ kɛɛsǝnɑ Kilisiti Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔ. Ɩlɛ pɑɑ mɑɑ kɔɔ mǝ nɑʋ yɑɑ mɑ tɑ tɩɩ kɔm, mɑ́ nɩɩ sɩ ɩ́ nyɔɔ toŋ te, nɑ ɩ́ kpɛntɑ hʋwɛɛ, nɑ ɩ́ yoo tɑɑ tɛm mpi Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tʋɣʋ-mɛ tɔ pǝ yoou nɑ lotu kʋlʋmtʋ kɛ mǝ tǝnɑ. 28 Ɩ́ tɑɑ yele nɑ mǝ kolontunɑɑ nyɑɑsǝɣɩ-mɛɣɛ pʋlʋ tɑɑ. Mpi pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ pɛlɛ sɩ pɑ tɔm kɑ́ tɛ tǝnɑŋnɑŋ tɔɣɔlɛ. Nɑ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́-mɛ sɩ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ yɑ mǝ nyɔɔŋ, nɑ Ɩsɔ lɑkǝnɑ mpʋ. 29 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Ɩsɔ hɑnɑ-mɛɣɛ mpɑɑʋ sɩ ɩ́ lɑ Kilisiti tǝmlɛ. Ɩlɛ pǝ tɑɣɑ ɩ tɔɔ yuŋ tisuɣu tike tɔm, ɑmɑ nɑ ɩ tɔɔ kʋnyɔntɔɣɔlɛ tɔtɔɣɔ. 30 Mǝ sɛɛwɑ mɑ tɔɔ kɛ́ pǝnɛntɛɣɛ nɑ tǝ́ yoo yoou. Yoou ŋku ɩ́ nɑ́ mɑ yoo hɑtuu lɔŋ nɑ ɩ́ tɩɩ nyǝmɑ́ tɔtɔ sɩ mɑ tɩɩ tɔŋnɑ-kʋɣʋ yoou tɔ, ŋkʋɣʋlɛ mpʋ nɑ ŋku ɩ́ yookuɣu tɔ.