6
Piyɑ nɑ sɩ cɑɑnɑɑ pɑ tɔm
Piyɑ mɛ, Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ mǝ nyǝntʋ ntɛ́ sɩ ɩ́ nɩɩnɑ mǝ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, ntɩ ɩnɩ tǝ wɛnnɑ teu. Kʋsǝsɩɩtʋ nti pǝ sɩɩwɑ tɔɣɔlɛ sɩ: Seeki nyɑ́ cɑɑ nɑ nyɑ́ too. Tǝ tɔɔ kɛ́ pǝ cɑɑlɑ kʋpɑntʋ tǝnɑ kɑsǝyɑɣɑ kɛ sɛɛʋ sɩ: N kɑ́ nɩɩ leleŋ nɑ nyɑ́ weesuɣu kɑ́ tɑɣɑlɩ ɑtɛ cǝnɛ.
Cɛcɛnɑɑ mɛ, mɩɩ tɑɑ lɑ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ mǝ piyɑ. Amɑ ɩ́ tɔkɩ-sɩ nɑ ɩ́ sɛɣɛsǝɣɩ-sǝɣɩ kʋpɑntʋ, nɑ ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́-sǝɣɩ lɔŋ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ luɣu wɛɛ tɔ.
Yomɑɑ nɑ pɑ cɑɑnɑɑ pɑ tɔm
Yomɑɑ mɩɩ nɩɩkǝnɑ mǝ cɑɑnɑɑ mpɑ pɑ tɔkɑ-mɛɣɛ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ tɔ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ. Ɩ́ wɛɛnɑ pɑ sɔɣɔntʋ nɑ ɩ́ nyɑnɑ-wɛɣɛ teitei ɩsɩɩ ye pɩɩ kɛ Kilisiti ɩ kɑ lɑpɑ tɔ. Ɩ́ tɑɑ seeki-wɛɣɛ wɑɑtʋ wei pɑ wɛɛkɩ tɔ tike sɩ pǝ́ lɑ-wɛɣɛ leleŋ. Amɑ ɩ́ lɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ ɩsɩɩ Kilisiti yomɑɑ. Yomle tǝmlɛ nte pɑ tʋɣɩ-mɛ tɔ ɩ́ lɑ-tɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ kɛ ɩ́ lɑkɩ, pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ tike nyǝntɛ. Ɩ́ nyɩ teu sɩ pɑɑ yom pɑɑ kɑsɑɣɑmpu Tɑcɑɑ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ fɛlɩ pɑɑ wei kɛ́ kʋpɑntʋ nti ɩ lɑpɑ tɔ.
Nɑ mpɑ mɛ ɩ́ kɛ yomɑɑ cɑɑnɑɑ tɔ mɩɩ lɑ-wɛɣɛ mpʋ tɔtɔ, ɩ́ kpɑ mǝ tɩ nɑ pɑ nyɑɑsʋɣʋ. Nɑ ɩ́ tɔɔsɩ sɩ mǝ nɑ wɛ ɩ́ kɑɑ cɑɑ kʋlʋm kɛ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́lɛ́ ɩɩ fɑɣɑsǝɣɩ nɔɣɔlʋ se.
10 Nti tǝ kɑɑsɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ mɩɩ pɛɛkǝɣɩ sɩ ɩ́ nyɔɔ toŋ kɛ mǝ nɑ Tɑcɑɑ mǝ kpɛntʋɣʋ tɑɑ nɑ ɩ toŋ sɔsɔɔŋ tɑɑ. 11 Ɩ́ tʋ mǝ tɔɔ kɛ́ yoou wontu tǝnɑ nti Ɩsɔ hɑɑkɩ-mɛ tɔ, nɑ ɩ́ sǝŋ tǝcɑ nɑ ɩ́ tɑŋ Ɩlɔɣɔʋ nɑ ɩ ɑcilɑɣɑtʋ tǝnɑ. 12 Pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ kɛ tǝ yoonɑ, ɑmɑ mpɑ tǝ yoonɑ tɔɣɔlɛ ɑlɔɣɑɑ toŋtʋnɑɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ, nɑ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ cǝnɛ ɑwulɑɑ nɑ toŋtʋnɑɑ nɑ sɔsɑɑ. 13 Pǝ tɔɔ tɔ ɩ́ co Ɩsɔ yoou wontu ntɩ tǝ tǝnɑɣɑ kpɑkpɑɑ, nɑ pǝ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ kʋyɛɛŋ ɩsɑɣɑŋ tɑɑ nɑ mǝ kolontu kʋlǝɣɩ mǝ tɔɔ, ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɑŋɩ-ɩ teu. Nɑ ye ɩ́ tɔkɑ mǝ tǝɣɩ teu nɑ ɩ́ yoo hɑlǝnɑ ɩ́ tʋ yoou ŋkʋ kʋ nyʋɣʋ, ɩlɛ ɩ́ kɑ́ nyɔɔ toŋ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm.
14 Ye mpʋ ɩ́ tɑntɩ nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ, nɑ ɩ́ tǝŋ tɑmpɑnɑ kɛ teu nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ pɑ lǝlʋɣʋ tɑmpɑlɑ kɛ tǝnɑɣɑ tɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ tǝŋ siɣisuɣu kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ nyǝɣǝtʋ toko kɛ ɩ́ suuwɑ. 15 Ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei ɩ kɔŋnɑ hɛɛsʋɣʋ tɔɣɔ kpɑɑlʋɣʋ nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ ntɑŋkpɑlɑ kʋpɑnɑ kɛ ɩ́ lɛɛwɑ. 16 Ɩ́ tɛ mǝ tɑɑ nɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑm nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ kpɑ́lʋ́ɣʋ́ ŋku ɩ́ kɑ́ kentiɣinɑ ɩsɑɣɑtʋ tʋ nyǝ́mɑ́ sɔtʋ nyǝnɑ tɔ. 17 Ɩ́ nyǝnɩ yɑpʋ mpi Ɩsɔ yɑkɩ-mɛ tɔ ɩsɩɩ yoou kɑhukɑ, nɑ ɩ́ tɔkɩ Ɩsɔ Tɔm ɩsɩɩ lɑɣɑtɛ nte ɩ Feesuɣu cɛlɑ-mɛ tɔ. 18 Ɩ́ lɑkɩ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ nɑ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ, nɑ ɩ́ wiikinɑ-ɩ sɩ ɩ́ sǝnɑ-mɛ. Ɩ́ sǝlǝmǝɣɩ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ, nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ sǝlǝmɩ tɔ. Ɩ́ lɑ kpelikpekɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm. Ɩ́ sǝlǝmǝɣǝnɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ. 19 Nɑ ɩ́ sǝlǝmǝnɑ mɑ tɔtɔ, nɑ wɑɑtʋ wei mɑ́ cɑɑkɩ mɑ nɔɣɔ tɔɔ kɛ́ kuluɣu, Ɩsɔ ɩ́ tʋ mɑ tɑɑ kɛ́ tɔm nti tǝ tǝŋɑ teu tɔ, nɑ mɑ́ hʋ́lɩ́ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ tɔm nti tɩɩ ŋmɛlɑɑ tɔ nɑ ɑpɑlʋtʋ. 20 Pɑɑ nɑ pɑ tǝkɑ-m sɑlǝkɑ tɑɑ tɔ mɑ́ kɛnɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɛ ɩ tǝmlɛ tʋ sɔsɔ. Pǝ tɔɔ tɔ ɩ́ sǝlǝmǝnɑ-m nɑ mɑ́ yɔɣɔtɩ ɩ tɔm nɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ ɩsǝnɑ mpi pǝ nǝɣǝsǝnɑɑ tɔ. 21 Tɑ tɑɑpɑlʋ Tisikɩ wei ɩ lɑkɩ Tɑcɑɑ tǝmlɛ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔ ɩ kɑ́ kɛɛsɩ-mɛɣɛ mɑ tɔm nɑ ɩ́ nyɩ ɩsǝnɑ tɑɑ mɑ wɛɛ tɔ. 22 Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mɑ tiliɣi-ɩ mǝ kiŋ, sɩ mɛ ɩ́ nyɩ ɩsǝnɑ tɑɑ tǝ wɛ cǝnɛ tɔ, nɑ pǝ́ sɔɔsɩ-mɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ.
23 Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hɑ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ tǝnɑɣɑ ɑlɑɑfǝyɑ nɑ pɑ tǝmɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ tɑ́ɑ́ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ. 24 Ɩsɔ ɩ́ hʋ́lɩ́ pɛɛlɛɛ kɛ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ sɔɔlɑ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɛ tɑm tɔ.