5
Mǝ lɑkɑsɩ ɩ́ te teu
Ɩsɩɩ ɩ́ kɛʋ ɩsǝntɔɣɔ Ɩsɔ piyɑ nsi ɩ sɔɔlɑɑ tɔ ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ yɑɑsi tǝnɑ ɩlɛ. Ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝmɑɣɑ sɔɔlʋɣʋ kɛ mǝ lɑkɑsɩ tǝnɑ tɑɑ ɩsɩɩ Kilisiti nɑ́ sɔɔlʋɣʋ-tʋ hɑlǝnɑ ɩ́ pǝsɩ ɩ tǝɣɩ kʋhɑhɑm kʋpɑm, nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ lɑ kɔtɑɣɑ kɛ tɑ́ tɔɔ sɩ pǝ́ lɑ Ɩsɔ kɛ́ teu nɑ sɔɔsʋŋ kʋpɑŋ tɔ.
Asilimɑ nɑ tɛtɛlɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ nɑ kʋnyɩɩlʋɣʋ, pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ tɔm mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ tɑɑ lɩɩ mǝ nɔɔsɩ tɑɑ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, lɑkɑsɩ nsɩ sɩ tɑkɑ tɑ́ mʋnɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ. Nɑ pǝ tɑ mʋnɑ tɔtɔ sɩ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ fɛɛlɛ fɛɩ tɔm, yɑɑ tɔm kpɑɩ nyǝntʋ, yɑɑ kɛɛsǝlɑɣɑ tɔm nɑtǝlɩ. Amɑ ɩ́ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ sɛɛʋ sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ. Ɩ́ nyɩ teu sɩ ɑsilimɑ lɑtʋ, nɑ tɛtɛlɑkɑsɩ ɩsɑɣɑsɩ lɑtʋ, yɑɑ liɣitee kɔtɔɩ tʋ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ fɛlɩ nɔɔhǝlɛ kɛ Kilisiti nɑ Ɩsɔ pɑ kɑwulɑɣɑ tɑɑ. Hɑlɩ liɣitee kɔtɔɩ tʋ nɑ tɩɩŋ lɑɑlʋ pɑ ɩsɑɣɑtʋ lɩɩ kʋlʋm kɛ́.
Ɩ́ pɑɑsǝnɑ teu nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ tolisi-mɛ nɑ ɩ kʋmɛlǝtɔm, hɑlɩ ntɩ ɩnɩ tǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ kɑ́ lɑnɑ mpɑ pɑɑ cɑɑ ɩ luɣu nyǝntʋ lɑpʋ tɔ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mǝ nɑ pǝ yǝlɑɑ ɩ́ tɑɑ kɑɑ pʋlʋɣʋ pɑɑ hoolɑɣɑ. Lɔŋ ɩ́ kɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tɔŋʋɣʋ ɑhoo kɛ sǝkpɛtʋɣʋ tɑɑ tɔ. Amɑ kɑɣɑnɑ mǝ nɑ Tɑcɑɑ ɩ́ kpɛntɑɑ, ɩlɛ pǝ wɛ ɩsɩɩ ilim lɩɩ mǝ tɔɔ kɛ́. Pǝ tɔɔ ɩlɛ mǝ lɑkɑsɩ ɩ́ te ɩsɩɩ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ wɛ ilim tɑɑ tɔ pɑ nyǝŋsɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ timpi pǝ nyɑɑlɑɑ tɔ kʋpɑntʋnɑɑ lɑpʋ nɑ siɣisiŋ tǝŋʋɣʋ nɑ tɔm tɑmpɑnɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ pǝ kɔŋnɑ. 10 Ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ mpi pǝ wɛ Tɑcɑɑ kɛ teu tɔ. 11 Mǝ nɑ mpɑ pɑ lɑkɩ sǝkpɛtʋɣʋ tɛɛ tǝmɑ kpɑɩ nyǝnɑ tɔ ɩ́ tɑɑ kɑɑ pʋlʋ pɑɑ hoolɑɣɑ. Amɑ ɩ́ lɑ nɑ pǝ́ kuli ɑ tɔɔ nɑ pɑɑ wei ɩ́ nɑ́. 12 Yǝlɑɑ mpɛ, mpi pɑ ŋmɛlǝɣɩ nɑ pɑ́ lɑkɩ tɔ sɩ pǝ tɔm ɩ́ tɩɩ lɩɩ yʋlʋ nɔɣɔ tɑɑ tɔ pǝ wɛ fɛɛlɛ kɛ́. 13 Ye pɑ lɑkɑsɩ nsɩ sɩ tɔɔ ɩ́ kulɑɑ nɑ pǝ́ nɑ́, ɩlɛ pɑɑ wei ɩ kɑ́ nɑ́ pɑ wɛɛtʋ cɑkǝlɛ tǝkelekele. 14 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ tɩɩ wɛɛ, ye pǝ kulɑ pʋlʋ tɔɔ nɑ pǝ́ nɑɑkɩ tǝcɛɩcɛɩ, pǝlɛ pǝ pǝsǝɣɩ fǝtǝlɑ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ:
Nyɑ́ wei n tooki tɔ fe mpʋ.
Kʋlɩ nɑ ń lɩɩ sǝtɑɑ tɑɑ,
Kilisiti kɑ́ cɛ nyɑ́ sǝkpɛtʋɣʋ.
15 Ye mpʋ ɩlɛ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ mǝ tɔntɛ kɛ teu, ɩ́ tɑɑ tɔ ɩsɩɩ kʋmɛlɛmǝŋ, ɑmɑ ɩ́ tɔ ɩsɩɩ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ. 16 Ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɑlǝsɛkɛ kʋyɛɛŋ fiti-mɛɣɛ yem. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ ɩsɑɣɑtʋ hukinɑ tɑ́ kɑɣɑnɑ kʋyɛɛŋ ɩnɛ ɩ tɑɑ. 17 Ɩ́ tɑɑ lɑ ɩsɩɩ kʋmɛlɛmǝŋ lɑkʋɣʋ tɔ. Amɑ ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ ɩ́ nyɩ mpi Tɑcɑɑ luɣu wɛɛ sɩ mɛ ɩ́ lɑ tɔ.
18 Ɩ́ tɑɑ yele nɑ sʋlʋm kʋ-mɛ. Sʋlʋm kʋɣʋ kɑ́ tʋ-mɛɣɛ yem yem lɑkɑsɩ. Amɑ ɩ́ yele nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ hɑɣɑ mǝ tɑɑ tǝmɑmɑm. 19 Ye ɩ́ cɑɣɑ tǝmɑ kiŋ mǝ nɔɔsɩ tɑɑ ɩ́ wɛɛ Ɩsɔ Tɔm yontu nɑ ɑpɑlʋtʋ nyǝntʋ nɑ Ɩsɔ sɑmtʋ nyǝntʋ. Ɩ́ sɑ Tɑcɑɑ nɑ sɑmtʋ yontu nɑ Ɩsɔ Tɔm nyǝntʋ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ. 20 Ɩ́ sɛɛkɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ pɑɑ wɑɑtʋ wei kɛ́ pɑɑ mpi pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tɔɔ.
Apɑlɑɑ nɑ pɑ ɑlɑɑ pɑ tɔm
21 Ɩ́ nɩɩkǝnɑ tǝmɑɣɑ teu kɛ Kilisiti sɔɣɔntʋ tɔɔ.
22 Alɑɑ-mɛ ɩ́ seeki mǝ pɑɑlɑɑ ɩsɩɩ ɩ́ seekuɣu Tɑcɑɑ tɔ. 23 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩsǝnɑ mpi Kilisiti nɑ́ kǝlɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle tɔ mpʋ tɔtɔɣɔ ɑpɑlʋ nɑ́ kǝlɑ ɑlʋ. Yesu sɛɛlɑɑ kpekǝle kɛnɑ Kilisiti tɔnʋɣʋ pilimile, nɑ Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ kɛnɑ pɑ nyʋɣʋ yɑtʋ. 24 Nɑ ɩsɩɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ seekuɣu Kilisiti tɔ, mpʋ tɔtɔɣɔ ɑlɑɑ kɑ́ seeki pɑ pɑɑlɑɑ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ.
25 Apɑlɑɑ mɩɩ sɔɔlɩ mǝ ɑlɑɑ ɩsɩɩ Kilisiti sɔɔlʋɣʋ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑ ɩ́ sɩ ɑ sǝm tɔ. 26 Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ nyɑɑlɩ-wɛ nɑ lʋm nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-wɛ nɑ ɩ tɔm nɑ pɑ́ te teu nɑ pɑ́ mʋnɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ. 27 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ ɩ cɑɑkɑɣɑ kɛ́ sɩ ɩ́ kpɑɣɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ nɑ ɑ teu tǝkpɑtɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩnɑ ɩ tɩ, nɑ ɑ́ wɛɛ tǝnɑŋŋ, ɑ tiili tɑ́ wɑkǝlɩ, nɑ pɑɑ ɑsilimɑ ɑ fɛɩnɑ, nɑ ɑ́ tɑ́ cɑɑmɩ. Pǝyele kʋwɑkǝlǝm nɑpǝlɩ fɛɩ ɑ kiŋ. 28 Ye mpʋ pǝ wɛɛ sɩ ɑpɑlɑɑ ɩ́ sɔɔlǝɣɩ pɑ ɑlɑɑ kɛ teitei kɛ́ ɩsɩɩ pɑ sɔɔlʋɣʋ pɑ tɩ tɔ. Ye yʋlʋ sɔɔlǝɣɩ ɩ ɑlʋ pǝ wɛ ɩsɩɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ sɔɔlǝɣɩ. 29 Amɑ tɑmpɑnɑ tɔɔ nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ tɑɑ kpɑnɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ, hɑlɩ pɑɑ wei ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ ɩ tɔnʋɣʋ tɔɔ kɛ́ teu kɛ́ nɑ ɩ́ tɑɣɑnǝɣɩ ɩ tɩ tǝtetete ɩsɩɩ Kilisiti pɑɑsʋɣʋnɑʋ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ tɔ. 30 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tɑ́ kɛnɑ ɩ tɔnʋɣʋ pilimile tɔɔ niŋ nɑ nɔɔhɛɛ nɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ. 31 Hɑlɩ pɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Pǝ tɔɔ kɛ́ yʋlʋ kɑ́ cɛ ɩ cɑɑ nɑ ɩ too sɩ ɩ́ nɑ ɩ ɑlʋ pɑ́ cɑɣɑ. Nɑ pɑ nɑɑlɛ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ pǝsɩ yʋlʋ kʋlʋm. 32 Amɑ tɑmpɑnɑ sɔsɔɔnɑ kɛ pǝ kulɑ looŋɑ kɑnɛ kɑ tɔɔ cǝnɛ. Kilisiti nɑ Yesu sɛɛlɑɑ pɑ tɔm lɑpɑ ɩsǝnɑ tɔɣɔ mɑ nɑɑ kɑ tɑɑ. 33 Pɑɑ nɑ mpʋ mɛɣɛ pǝ heeliɣi sɩ pɑɑ wei ɩ́ sɔɔlǝɣɩ ɩ ɑlʋ ɩsɩɩ ɩ sɔɔlʋɣʋ ɩ tɩ tɔ. Nɑ pɑɑ ɑlʋ wei ɩ́lɛ́ ɩ́ seeki ɩ pɑɑlʋ tɔtɔ.