4
Yesu sɛɛlɑɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ Kilisiti tɔnʋɣʋ
Ye mpʋ mɑ wei mɑ kɛ́ sɑlǝkɑ tʋ kɛ Tɑcɑɑ tǝmlɛ lɑpʋ tɔɔ tɔ, mɑ tɛɛkǝɣɩ-mɛ nɑ wiinɑʋ sɩ ɩ́ yele nɑ mǝ tɔntɛ te teu, nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ tɔntɛ nte Ɩsɔ cɑɑ nɑ ɩ́ yɑɑ-mɛ sɩ ɩ́ tɔ tɔ. Ɩ́ pɑsǝɣɩ mǝ tɩ, ɩ́ lɑkɩ tǝhɛɛ, ɩ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝmɑɣɑ suulu, ɩ́ sǝŋnɑ tǝmɑ nɑ sɔɔlʋɣʋ. Ɩsǝnɑ Ɩsɔ Feesuɣu yelɑɑ nɑ ɩ́ kpɛntɩ tɔ ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ mǝ kpɛntʋɣʋ ŋkʋɣʋ tɔkʋɣʋ, nɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ ŋkɑ ɩ́ wɛnɑ tɔ kɑ́ yele nɑ ɩ́ lɑ́ mpʋ. Tɔnʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ tike tǝkoŋ wɛnnɑ, nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kʋlʋm tike tǝkoŋ wɛnnɑ, nɑ tǝtɛɛllɛ nte tǝ tɔɔ Ɩsɔ lǝsɑ-mɛ tɔ tǝlɛ tǝ wɛ kʋlʋm tɔtɔɣɔ. Tɑcɑɑ wɛ kʋlʋm kɛ́ tǝkoŋ, nɑ ɩ mpɑɑʋ wɛ kʋlʋmʋɣʋ kɛ́ tǝkoŋ, nɑ Ɩsɔ lʋm sɔʋ wɛ kʋlʋmǝm kɛ́ tǝkoŋ. Kʋlʋm tike tǝkoŋ kɛnɑ yǝlɑɑ tǝnɑ Ɩsɔ nɑ pɑ Cɑɑ. Ɩnǝɣǝlɛ pɑ tǝnɑ tǝpɑɩ pɑ wulɑʋ, nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ lɑkǝnɑ pǝ tǝnɑɣɑ ɩsǝnɑ ɩ nɔkɑɑ tɔ, nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ wɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ wɑɑlɩ.
Ɩsɔ yelɑɑ kɛ́ nɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑ pɑɑ tɑ́ tɑɑ wei kɛ́ ŋkɑŋkɑ nɑ pǝ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ mpi Kilisiti yelɑɑ sɩ pǝ lɑpʋ ɩ́ sɑɑ yʋlʋ tɔ. Hɑlǝnɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ pɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ:
Wɑɑtʋ wei ɩ kpɑwɑ hɑtuu ɩsɔtɑɑ tɔ,
ɩ kpɛnnɑ ɩ kʋkpɑkpɑmɑ pɑɣɑlɛ nɑ ɩ́ kpɑɑnɑ,
nɑ ɩ lɑpɑ yǝlɑɑ kɛ kʋcɔɔŋ.
Tɔʋ, pɑ yɔɣɔtʋɣʋ mpʋ sɩ ɩ kpɑwɑ tɔ wentiɣilɛ mpʋ? Ntǝɣǝlɛ sɩ ɩ tiiwɑ kɑtɑtǝlɑɣɑ, hɑlǝnɑ ɩ́ tɑlɑ tɛtʋ tɛɛ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ kpɑɑkɩ. 10 Wei ɩnɩ ɩ tii mpʋ tɔ kʋlʋm ɩnɩ ɩ kpɑnɑ hɑlǝnɑ ɩ́ tɛɛ ɩsɔtɑɑ tǝyɑmyɑm sɩ ɩ́ wɛɛ nɑ ɩ́ mɑɣɑlɩ pɑɑ timpi. 11 Nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ yelinɑ nɑ kʋlɑpǝlɛnɑɑ sɑɑ yǝlɑɑ kɛ ŋkɑ ŋkɑ. Ɩ tʋ lɛlɑɑ sɩ pɑ́ lɑ tillɑɑ sɔsɑɑ, lɛlɑɑ kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ lɛlɑɑ sɩ pɛlɛ pɑ́ cɔɔnɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ, nɑ lɛlɑɑ sɩ pɛlɛ pɑ́ lɑ pɑɑsǝnlɑɑ nɑ Ɩsɔ Tɔm sɛɣɛsǝlɑɑ. 12 Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pɑ hʋ́lɩ́ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɛ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑ ɩ tǝmlɛ nɑ kilisiti tɔnʋɣʋ tuusi lɔlɔ kɛ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ tɔ. 13 Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ tɑ́ tǝnɑ tǝpɑɩ tɑ́ tɑɑ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ kɑ́ lɑ kʋlʋmǝm, nɑ tɑ́ nyǝm kɛ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ kɑ́ lɑ kʋlʋmǝm tɔtɔ. Nɑ tɩɩ lɑ sɔsɑɑ kɛ ɩ tɔm tɑɑ hɑlǝnɑ tɑ́ teu tɑlɑ Kilisiti teu sɔsɔɔm. 14 Tǝ kɑɑ tɑsɑ pǝcɑɑtʋ tɑɑ kɛ́ wɛɛʋ nɑ pɑɑ puɣusulu wei ɩ́ lɑŋtǝɣɩ-tʋ nɑ ɩ kʋsɛɣɛsǝtʋ, tǝ mǝŋnɑ cǝnɛ tǝ mǝŋnɑ cǝnɛ, ɩsɩɩ heelim lɑkʋɣʋ tɔ. Puɣusulɑɑ mpɛ pɑ lukǝnɑ-tɩ nɑ pɑ ɑcilɑɣɑtʋ, nɑ pɑ́ tʋsǝɣǝnɑ lɛlɑɑ. 15 Amɑ ye tǝ heeliɣi tǝmɑɣɑ tɑmpɑnɑ nɑ sɔɔlʋɣʋ ɩlɛ tɩɩ sɔɔsǝɣɩ pɩɩʋ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ nɑ tǝ́ tɑlɑ Kilisiti wei ɩ kɛ́ tɑ́ tɔnʋɣʋ nyʋɣʋ tɔ. 16 Ɩ tɔɔ kɛ́ niŋ nɑ nɔɔhɛɛ nɑ pǝ tǝnɑ pǝ wɛʋ ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑnɩ wɑɑnɩ kɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ tɔ pǝ tɔkǝnɑ tǝmɑɣɑ teu, nɑ tɔnʋɣʋ ɑtɑmɑ ɑtɑmɑ tɑmsǝnɑ tǝmɑɣɑ teu tɔɣɔ pǝ kpɛntɑ pilimile. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ tǝnɑ mpi pǝ wɛ tɔnʋɣʋ tɔɔ tɔ pǝ lɑkɩ pǝ tǝmlɛ kɛ teu, tɔnʋɣʋ tǝnɑ pɩɩkɩ kɛ́, nɑ kʋ sɔɔlʋɣʋ tɔŋnɑ sɔɔsʋɣʋ.
Tɔntɛ kʋfɑtɛ kɛ Kilisiti mpɑɑʋ tɑɑ
17 Ye pǝ wɛ mpʋ, nɑ Tɑcɑɑ mɑ heeliɣi-mɛ tǝfoo sɩ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ tɔntɛ ɩsɩɩ cefelinɑɑ. Pɛlɛ pɑ tǝŋǝɣɩ pɑ kpɑɩ hʋwɛɛ kɛ yem kɛ́. 18 Pɑ lɑɣɑtʋ tɑ tʋlɩ. Pɑ ɩsǝkpɛɛtɛɛ nɑ pɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ kɑtɑtǝlɑɣɑ tɔɔ pɑ pɑɑ fɛɩ weesuɣu ŋku Ɩsɔ hɑɑ tɔ kʋ tɑɑ. 19 Pɑ kɛ́ fɛɛlɛ fɛɩ nyǝ́mɑ kɛ́, yɑɑsi ɩsɑɣɑʋ tɑɑ kɛ́ pɑ hɑ pɑ tɩ tǝkpɑtɑɑ, nɑ pɑ́ huliɣi ɑsilimɑ tǝlɑtɛnɑɑ.
20 Amɑ Kilisiti tɔm nti mɛ ɩ́ nyǝmɑ́ tɔ pǝ tɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ wɛɛ. 21 Ntɔŋ ɩ́ tɛmɑ ɩ tɔm nɩɩʋ nɑ? Hɑlǝnɑ ɩ́ kɛʋ Kilisiti nyǝ́mɑ tɔ pɑ sɛɣɛsɑ-mɛɣɛ ɩ tɔm tǝnɑ tɑmpɑnɑ mɛɛ. 22 Ye mpʋ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ wɔɣɔsɩ mǝ yɑɑsi kʋpǝŋ wei ɩ́ tɔkɑ hɑtuu lɔŋ tɔ. Yɑɑsi kʋpǝŋ ɩnɩ ɩ kʋnyɩɩlǝŋ kʋpuɣusiŋ pukinɑ tǝlete tɑɑ kɛ́. 23 Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ lɑɣɑsɩ mǝ lotunɑɑ tɑɑ nɑ mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ. 24 Nɑ ɩ́ kɛlɩ yɑɑsi kʋfɑlʋ wei Ɩsɔ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ kɛ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nyǝŋ tɔ. Mǝ tɔntɛ ɩ́ kɛɛsɑɑ nɑ tǝ teu ɩsɩɩ tɑmpɑnɑ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɔ ɩlɛ pɩɩ hʋ́lɩ́ sɩ ɩ́ kpɑɣɑ yɑɑsi ɩnɩ.
25 Pǝ tɔɔ ɩlɛ ɩ́ yele tǝmɑɣɑ pɔpɔtʋ pɛlʋɣʋ tǝkpɑtɑɑ, nɑ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ ɩ lɛlɑɑ kiŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, tɑ́ tǝnɑ tǝ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ niŋ nɑ nɔɔhɛɛ wɛʋ tɔnʋɣʋ tɔɔ tɔ. 26 Nɑ ye pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-mɛ ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɑ́ ponɑ-mɛɣɛ wɑkǝlʋɣʋ tɑɑ. Nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ ɩ́ tɑɑ leeli nɑ ɑ́ wɛ mǝ tɑɑ. 27 Ɩ́ tɑɑ hɑ mǝ tǝɣɩ ɩlɔɣɔʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ. 28 Ye wei ɩ́ kɑ ŋmɩɩlɑɣɑ pʋntʋ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ ŋmɩɩlʋɣʋ. Amɑ ɩ́ sɛɛsɩ ɩsǝlɛ nɑ tǝmlɛ lɑpʋ nɑ ɩ́ hiki ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ niŋ nyǝm mpi pǝ tɔɔ ɩ wɩɩ teu tɔ, nɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ sǝnɑ mpɑ pɑ fɛɩnɑ pʋlʋ tɔ. 29 Kɑwɑlɑɣɑ tɔm nɑtǝlɩ tǝ́ tɑɑ lɩɩkǝnɑ mǝ nɔɔsɩ. Amɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔmnɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ wɑɑsǝɣɩ yǝlɑɑ nɑ pɑ́ yeki nɑ tǝ́ tuusiɣi lɔlɔ kɛ́ Ɩsɔ sɛɛʋ tɑɑ tɔ, ɩlɛ tɩɩ wɑɑsɩ tǝ nɩɩlɑɑ tǝnɑ. 30 Ɩ́ tɑɑ wɑkǝlǝɣɩ Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ lɑŋlɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɩnǝɣǝlɛ Ɩsɔ kʋyʋsʋm mpi ɩ yʋsǝnɑ-mɛ tɔ. Nɑ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ sɩɩ-mɛɣɛ tɔlʋmɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ kʋyɑkʋ wɛɛ kʋ kɔŋ, ŋku kʋ wule Ɩsɔ kɑ́ yɑ-mɛ tǝkpɑtɑɑ tɔ. 31 Ɩ́ yele hʋwɛɛ nyɑŋ nyǝnɑ tǝnɑ nɑ tǝmɑ tɔkǝnɑʋ kɛ tɑ́ɑ́ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ mʋɣʋ. Ɩ́ yele holɑ nɑ kʋtʋɣʋ. Ɩ́ yele ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑɣɑ lɑpʋ, pɑɑ tǝ kɛ́ nti. 32 Ɩ́ lɑkɩ tǝmɑɣɑ yǝllɛ nɑ ɩ́ wii tǝmɑ pǝtɔɔtɛɛ. Ye ɩ́ pǝntǝnɑ tǝmɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ tǝmɑɣɑ suulu ɩsɩɩ Ɩsɔ nɑ́ hʋlʋɣʋ-mɛɣɛ suulu kɛ Kilisiti tɔɔ tɔ.