3
Tǝmlɛ nte pɑ tʋ Pɔɔlɩ tɔ
Pǝ tɔɔ kɛ́ Pɔɔlɩ mɑ́ wei mɑ kɛ́ sɑlǝkɑ tʋ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ sɩ pǝ́ wɑɑsɩ mpɑ mɛ ɩ́ tɑ́ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ, mɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ. Mɑ hʋʋ teu sɩ ɩsǝntɔ ɩ́ nɩɩwɑ ɩsǝnɑ Ɩsɔ lɑpɑ-m suulu nɑ ɩ́ tʋ-m sɩ mɑ́ lɑ tǝmlɛ kɛ mǝ kiŋ tɔ. Ɩsɔ sɩɩ ɩsǝnɑ mpi nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pǝ́ ŋmɛlɑɑ tɔɣɔ ɩ kulɑɑ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-m nɑ mɑ́ nyɩ. Hɑlɩ mɑ tɛmɑ-mɛɣɛ pǝ tɔm kɛɛsʋɣʋ kɛ cǝnɛ ɩnǝɣɩ pǝcɔ. Nɑ ye ɩ́ kɑlɑɑ ɩ́ kɑ́ nɑ́ ɩsǝnɑ mpi mɑ nyǝmɑ́ Kilisiti tɔm nti ɩnɩ nɔɣɔlʋ tɑɑ cɛkǝnɑ mpʋ tɔ. Ɩsɔ tɑ́ɑ́ hʋ́lɩ́-tǝɣɩ sɔsɑɑ tɑɑ yǝlɑɑ ɩsɩɩ kɑɣɑnɑ ɩ lɑpɑ nɑ ɩ Feesuɣu kuli-tɩ nɑ kʋ́ hʋ́lɩ́ tillɑɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ ɩ yǝlɑɑ kʋpɑmɑ tɔ. Nɑ tɔm kʋŋmɛlǝtʋ ntǝɣǝlɛ sɩ: Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ lɑpɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ hiki pɑ pɑɑ tete kɛ kʋpɑntʋ nti Ɩsɔ sɩɩ ɩ yǝlɑɑ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ pɑ́ pǝsɩ kʋlʋm tǝkpɑtɑɑ, nɑ Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ lɑkɩ mpi nɑ Yesu Kilisiti kiŋ tɔ piitim lɛmpɩ nyǝ́mɑ nɑ́ wɛ pǝ tɑɑ tɔtɔɣɔ.
Suulu kɛ Ɩsɔ hʋlɑɑ nɑ ɩ́ tʋnɑ-m nɑ ɩ́ pɑɑsɩ nɑ ɩ́ hɑ-m tomɑ sɩ mɑ́ lɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnɛ ɩ tǝmlɛ. Mɑɣɑlɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ sǝkpemɑ tɑɑ sǝkpelu, pɑɑ nɑ mpʋ mɑ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ tʋnɑɑ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ suulu ɩnɛ sɩ mɑ́ cɔɔ nɑ mɑ́ heeli mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔɣɔ Kilisiti teu sɔsɔɔm mpi pǝ fɛɩnɑ ɑkpele tɔ pǝ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ. Nɑ mɑ́ lɑ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ cɛkǝnɑ Ɩsɔ sɩɩ ɩsǝnɑ mpi nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pǝ́ ŋmɛlɑɑ tɔ, ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ sɩ pǝ́ lɑ tɔ. Ɩsɔ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝnɑ nɑ pǝ́ wɛɛ tɔ ɩ ŋmɛsɑ hɑtuu lɔŋtɑɑ kɛ́ ɩsǝnɑ mpi ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ mpʋ tɔɣɔ. 10 Sɩ pǝ́ kɔmɑ nɑ pǝ́ tɑlɑ wɑɑtʋ ɩnɛ ɩlɛ ɩ yele nɑ ɩsɔtɑɑ kɑwulɑɣɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ kɑ toŋtʋnɑɑ nɑnɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ kiŋ kɛ Ɩsɔ nyǝm yɑɑsi tǝnɑ. 11 Ɩ kɑ hʋʋkɑɣɑ ntiɣi tɑm tɔ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kiŋ kɛ ɩ lɑpɑ-tɩ. Nɑ pǝ nɔɣɔ tɑɑ tǝkʋlʋŋkʋlʋ kɛ́ ɩ lɑpɑ. 12 Nɑ tɑ́ nɑ-ɩ tǝ kpɛntɑɑ nɑ tǝ́ tɛmɩ-ɩ nɑ tɑ́ tɑɑ tɔɣɔ tǝ hikɑ mpɑɑʋ nɑ tǝ́ sǝŋ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ nɑ nɑɑni kɛ teu. 13 Ye mpʋ ɩlɛ mɑ wiikǝnɑ-mɛ sɩ ɩ́ tɑɑ lɔ tɔɔŋ kɛ kʋnyɔŋ ŋku mɑ tɔkɩ mǝ tɔɔ tɔ kʋ tɔɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ pɩɩ tɛ nɑ pǝ́ kʋsɩ mǝ nyʋɣʋ.
Kilisiti sɔɔlʋɣʋ kɛ yǝlɑɑ
14 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ luŋɑ ɑkulɑ kɛ Tɑcɑɑ 15 wei ɩ hɑɑkɩ ɑtɛ nɑ ɩsɔtɑɑ piitimnɑɑ tǝnɑɣɑ pǝ hǝlɑ tɔ, 16 sɩ ɩ teeli sɔsɔ tɔɔ ɩ́ yele nɑ ɩ Feesuɣu lɑ nɑ mɩɩ hiki pǝsʋɣʋ nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ kɛ hɑtuu mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ, 17 nɑ ɩ́ tɛ Ɩsɔ nɑ mǝ́ tɑɑ kɛ́ teu, nɑ Kilisiti wɛɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́ tɑm. Nɑ mɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ sɩ ɩ́ sɔɔlǝɣɩ tǝmɑ nɑ ɩ́ sǝŋ pǝ tɑɑ kɛ́ teu tǝkeŋkeŋ. 18 Nɑ mǝ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ kpɛntɩ nɑ ɩ́ hiki pǝsʋɣʋ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ ɩsǝnɑ Kilisiti sɔɔlʋɣʋ tɔɔwɑ tɔ hɑlǝnɑ kʋ fɛɩ tǝnɑɣɑ. Nwɑɑŋ nɑ mpǝlɛ, ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ. 19 Nɑ pɑɑ Kilisiti sɔɔlʋɣʋ fɛɩ sɩ nɔɣɔlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ kʋ tǝnɑ tɔ, mɩɩ cɛkǝnɑ-kʋ, nɑ ɩ́ hiki Ɩsɔ nyǝm tǝnɑ nɑ pǝ́ mɑɣɑlɩ mǝ tɑɑnɑɑ tǝpɑmpɑm.
20 Tɔʋ, tomɑ nnɑ ɑ wɛ tɑ́ tɑɑ nɑ ɑ́ wɑɑsǝɣɩ-tʋɣʋ tɑm tɔ ɑnǝɣɩ Ɩsɔ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑnɑ-tʋɣʋ kʋpɑntʋ nɑ pǝ́ tɛɛ tɑ́ sǝlǝmʋɣʋ tɔɔ tǝcɑɣɑcɑɣɑ, hɑlǝnɑ pǝ́ tɩɩ tɛɛ mpi mpi tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ hʋʋ tɑ́ tɑɑ tɔ. 21 Ɩsɔ ɩnɩ ɩ sɛɛlɑɑ tǝnɑ tǝpɑɩ, nɑ Yesu Kilisiti pɑ́ tʋɣɩ-ɩ teeli nɑ pǝ́ polo ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm hɑlǝnɑ tɑm. Ami.