2
Ɩ́ fitɑ sǝm nɑ ɩ́ hiki weesuɣu
Tuu lɔŋ mǝ kʋpǝntǝŋ nɑ mǝ ɩsɑɣɑtʋ kɑ yelɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ wɛ ɩsɩɩ sǝtɑɑ kɛ Ɩsɔ nyǝntʋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ mpɑɑʋ ɩsɑɣɑʋ kɛ ɩ́ kɑ tǝŋɑɣɑ nɑ ɩ́ nɩɩkɑɣɑnɑ ɑlɔɣɑɑ toŋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ pɑ sɔsɔ. Alɔɣɑɑ sɔsɔ ɩnɩ ɩ wɛnnɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ ɩ nyǝntʋ kɛ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kisɑ Ɩsɔ kɛ́ nɩɩnɑʋ tɔ pɑ tɑɑ. Tɑ́ tǝnɑ ɩsǝntɔ ḿpʋ́ɣʋ́ tɩɩ wɛɛ, tǝ tǝŋɑɣɑ tɑ́ yʋlʋwɛɛtʋ kʋpǝntʋ kʋnyɩɩlǝŋ kɛ yem kɛ́. Nɑ mpi tɑ́ tɔnǝŋ nɑ tɑ́ hʋwɛɛ cɑɑkɑɣɑ tɔ mpʋ teitei kɛ́ tǝ lɑkɑɣɑ. Pǝ lʋlɑ-tʋ nɑ tǝ́ wɛ ɩsǝnɑ tɔ pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ huu tɑ́ tɔɔ kɛ́ ɩsɩɩ ɑ kɑ huu lɛlɑɑ tɔɔ tɔ.
Amɑ Ɩsɔ hʋlɑ-tʋɣʋ suulu kɛ sɔsɔm, nɑ ɩsǝnɑ ɩ sɔɔlɑ-tʋ tɔ pǝ fɛɩ nyǝnʋɣʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ tɩɩ wɛʋ ɩsɩɩ sǝtɑɑ kɛ Ɩsɔ nyǝntʋ tɑɑ kɛ́ tɑ́ kʋpǝntǝŋ tɔɔ tɔ, ɩ kpɛntɑ tɑ́ nɑ Kilisiti kɛ weesuɣu hɑʋ. Ɩsɔ suulu tɔɔ kɛ́ pǝ yɑpɑ mǝ nyɔɔŋ. Tɑ́ nɑ Yesu Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ feesɑ tɑ́ nɑ-ɩ sɩ tǝ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ hɑtuu ɩsɔtɑɑ. Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pǝ́ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tɑm tɔɔ kɛ́ ɩsǝnɑ ɩ suulu tɔɔ kɑtɑtǝlɑɣɑ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-tʋɣʋ suulu nɑ Yesu Kilisiti kiŋ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tɔɔ kɛ́ pǝ yɑpɑ mǝ nyɔɔŋ nɑ ɩ́ tɛmnɑ-ɩ nɑ mǝ tɑɑ tɔɣɔ pǝ lɑpɑ mpʋ. Nɑ mpʋ ɩnɩ pǝ lɑpɑ tɔ pǝ tɑ lɩɩnɑ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ kiŋ, ɑmɑ Ɩsɔ hɑtɛ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ mǝ ɩwɩɩlɛ tɔɔ, pǝ tɔɔ ɩlɛ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ sɑ tɩ. 10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ Ɩsɔ ŋmɑnɑ-tʋ, nɑ tɑ́ nɑ Yesu Kilisiti tǝ kpɛntɑɑ tɔɣɔ ɩ ŋmɑ-tʋɣʋ mpʋ sɩ tǝ́ lɑkɩ tǝmɑ kʋpɑnɑ nnɑ ɩ kɑ tɑɣɑnɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ tɔɣɔ sɔsɔm.
Mǝ nɑ Yesu Kilisiti mǝ kʋlʋm pǝsʋɣʋ
11 Mɛ mpɑ ɩ́ kɑ́ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tǝsiɣisiɣi nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ yɑɑkɑɣɑ-mɛɣɛ kʋtɑpɛlǝŋ nɑ mpɛ pɑ yɑɑkɩ pɑ tǝɣɩ pɛllɑɑ tɔ, pǝyele yʋlʋ niŋ pɛlǝnɑ-wɛɣɛ kʋpɛlʋ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ kɔtɑɣɑ kɛ́. Ɩ́ tɔɔsɩ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ wɛɛ tɔ nɑ ɩ́ nɑ́. 12 Pɩɩ wɛɛ tɔ ɩ́ kɑ hɑtǝlǝnɑ Kilisiti kɛ́, ɩ́ kɑ́ kɛ́ kpɑɩ nyǝ́mɑ kɛ́, ɩ́ fɛɩ mpɑ Ɩsɔ lǝsɑɑ sɩ ɩ yǝlɑɑ tɔ pɑ tɑɑ. Nɑ pǝ tǝnɑ mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ ɩ yǝlɑɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-wɛ, hɑlǝnɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ cɑŋ pɑ́ sɩɩ tǝmɑɣɑ nɔɔsɩ kɛ pǝ tɔm tɑɑ tɔ, mǝ tɑɑ fɛɩ pɑ tɑɑ se. Ɩ́ kɑ wɛ yem kɛ́ ɑtɛ cǝnɛɣɛ, ɩ fɛɩnɑ mpi pǝ tɔɔ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ tɔ pǝ́cɔ́ ɩ́ tɑɑ nyɩ Ɩsɔ. 13 Amɑ pǝnɛntɛ mǝ nɑ Yesu Kilisiti mǝ kpɛntʋɣʋ tɔɔ ɩ weesuɣu lɩɩʋ yelɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ kɑ hɑtǝlǝnɑʋ pǝ tǝnɑ tɔ ɩ́ tɑɣɑnɩ-wǝɣɩ kpǝtǝnɑʋ. 14 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ kpɑɣɑnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ nɑ ɩ́ lɑ́ nɑ tǝ́ pǝsɩ piitim kʋlʋmǝm nɑ hɛɛsʋɣʋ kɔɔ. Ɩ tɔnʋɣʋ kɛ ɩ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́ yɑsǝnɑ koloŋɑ ŋkɑ kɑɑ kɑɣɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ ɩsɩɩ koluŋɑ tɔ. 15 Nɑ ɩ kʋwɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ tǝ kʋheelitu nɑ tǝ kʋkʋkiim sɩ ɩ kpɑkǝɣɩ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ tɑ kɛ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ, piitim mpɩ pǝ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ kpɛntǝnɑ ɩ tɩ nɑ pɑ́ pǝsɩ piitim kʋlʋmǝm kɛ kʋfɑm nɑ hɛɛsʋɣʋ kɔɔ. 16 Kilisiti sǝm kɛ tesikɑ tɔɔ lɑpǝnɑ nɑ tɑɑ kpɑnɑʋ kɛ tǝmɑ sɑɑlɩ, nɑ tesikɑ tɔɔ tǝnɛɣɛ ɩ kpɛntɑ piitim mpɩ pǝ tɔm nɑɑlɛ nɑ pǝ́ pǝsɩ piitim kʋlʋmǝm nɑ ɩ́ ciiki pǝ nɑ Ɩsɔ. 17 Kilisiti kɔmnɑ nɑ ɩ́ kpɑɑlɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei ɩ hɛɛsǝɣɩ yǝlɑɑ lɑŋɑ tɔ pɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ tɑ́ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ kɑ hɑtǝlǝnɑ Ɩsɔ tɔ, pɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kpǝtǝnɑ-ɩ tɔ. 18 Kilisiti ɩnɩ ɩ tɔɔ kɛ́ tɑ́ tǝnɑ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ sǝŋ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ toŋ tɑɑ.
19 Ye mpʋ mɛ mpɑ ɩ́ tɑ́ kɛ́ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ ɩ́ tɑ́ kɛ́ kpɑɩ nyǝ́mɑ yɑɑ cɑɣɑlɑɑ. Amɑ pǝnɛntɛ mǝ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ ɩ́ kɑɑ ɩcɑtɛ, nɑ ɩ́ pǝsɑ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ mɑɣɑmɑɣɑ tǝkpem. 20 Ɩ́ pǝsɑ ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑkʋɣʋ kutuluɣu tɔɣɔ. Yesu kɛlɛ kɑncɑɑlɑɣɑ cɛɛɣɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɔɔ kɛ́ tillɑɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ-mɛɣɛ ɩsɔtɑɑ. 21 Ɩ tɔɔ kɛ́ kutuluɣu ŋmɑtʋ tǝnɑ sǝŋɑ teu, nɑ tǝ́ tɔŋnɑ pɩɩʋ sɩ timpi tɑ́ nɑ Tɑcɑɑ tǝ kpɛntɑ mpʋ tɔ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɔ tǝcɑɣɑlɛ nɑŋŋ nyǝntɛ. 22 Ɩ́ kpɛntʋɣʋnɑ-ɩ tɔ pɑ tǝnɑ-mɛ tɔtɔɣɔ kutuluɣu tɔɔ kɛ́ sɩ mǝ nɑ lɛlɑɑ ɩ́ kpɛntɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ Ɩsɔ Feesuɣu kɑ́ cɑɣɑ nɑ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ Ɩsɔ wɛnnɑ kʋ tɑɑ tɔ.