TAKƎLAƔA ŊKA PƆƆLƖ NMAAWA
ƖFEESU
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Lom ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Pɔɔlɩ kɑ wɛ wɑɑtʋ wei ɩ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ tɔ. Pɑɣɑlɛ hʋʋkɩ sɩ Ɩfeesu hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ pɑɣɑlɛ kɛ ɩ ŋmɑɑ-kɛ. Pɔɔlɩ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩsǝnɑ Ɩsɔ tɑɣɑnɑ yǝlɑɑ nyʋɣʋ yɑpʋ tɔm tɔ, nɑ Yesu Kilisiti hɑɑkǝnɑ nyʋɣʋ yɑpʋ mpǝɣɩ sɑɑ wei yʋlʋ tɛŋɩ-ɩ nɑ ɩ tɑɑ tɔ. Pǝ kɛ́ Ɩsɔ kʋcɔɔʋ kɛ́. Ɩ hʋlɑɑ sɩ Yesu sɛɛlɑɑ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ tɔnʋɣʋ pilimile, nɑ tǝ tɔɔ niŋ nɑ nɔɔhɛɛ, nɑ pɑɑ wei nɑ ɩ kʋlɑpǝlɛ, ɩlɛnɑ pɑ wɛnɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ. Pɔɔlɩ cɑɑkɩ sɩ yǝlɑɑ ɩ́ nɩɩ teu ɩlɛnɑ ɩ́ kpǝnɑ ɩ sɛɣɛsʋɣʋ nɑ kutuluɣu sɩ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ wɛɛ ɩsɩɩ kutuluɣu nɑ Yesu kɛlɛ kite tɛɛ pǝlɛ. Ɩ kpǝpǝnɑ tɔtɔɣɔ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ kɛ tǝyɑɣɑ tɑɑ sɩ Yesu wɛnnɑ ɩsɩɩ pɑɑlʋ nɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ nɑ́ɑ́ wɛɛ ɩsɩɩ ɑlʋ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Ɩfeesu tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Yesu Kilisiti nyʋɣʋ yɑpʋ, titite 1–3
Tɔntɛ kʋfɑtɛ, titite 4–6
1
Sɛɛtʋ
Mɑɣɑ Pɔɔlɩ, Ɩsɔ luɣu lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ lɑ́ Yesu Kilisiti tillu, mɑ́ ŋmɑɑkǝnɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛɣɛ Ɩsɔ yǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩfeesu nɑ pɑ́ nɑ Yesu Kilisiti pɑ kpɛntɑɑ nɑ pɑ́ nɩɩkǝnɑ-ɩ tɔ. Tɑcɑɑ Ɩsɔ nɑ tɑ́ sɔsɔ Yesu Kilisiti pɑ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ pɛɛlɛɛ nɑ pɑ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ.
Ɩsɔ lɑpɑ-tʋɣʋ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑɣɑ Kilisiti tɔɔ tɔ
Tǝ sɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti Cɑɑ kɛ teu. Tɑ́ nɑ Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ tɔɔ Ɩsɔ ɩnɩ ɩ kpɑɣɑnɑ Ɩsɔ sɛɛʋ kʋpɑntʋnɑɑ nɑ ɩ́ lɑ-tʋɣʋ sɔsɔm kɛ hɑtuu ɩsɔtɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, fɑɩɩ nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɔ lɑkɩ ɑntulinyɑ tɔɣɔ ɩ kɑ tɛmɑ lǝsʋɣʋ nɑ ɩ́ sɩɩ sɩ tɑ́ nɑ Kilisiti tǝ́ kpɛntɩ nɑ tǝ́ pǝsɩ ɩ nyǝ́mɑ nɑ tɑ́ tɔntɛ kɛɛsɩ teu kɛ ɩ ɩsɛntɑɑ nɑ kʋwɑkǝlǝm nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ tɑ́ kiŋ. Ɩ kɑ tɛmɑ sɩɩʋ kɛ hɑtuu lɔŋ kɛ ɩ sɔɔlʋɣʋ tɔɔ sɩ ɩ kɑ́ pǝsɩ-tʋɣʋ ɩ piyɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Yesu Kilisiti tɔɔ, ɩlɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ luɣu lɑpǝnɑ mpʋ pǝ́cɔ́ pǝ lɑpʋ tɩɩ wɛ-ɩ leleŋ kɛ́. Ye mpʋ tɩɩ sɑ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ ɩ hʋlʋɣʋ-tʋɣʋ ɩ pɛɛlɛɛ tɑɑ pɛɛlɛɛ kʋpɑnɑ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɩ luɣu tɛɛ Pǝyɑɣɑ kiŋ tɔ.
Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Kilisiti weesuɣu lɩɩ tɑ́ tɔɔ tɔɣɔ pǝ yɑpɑ-tʋ nɑ pǝ́ hɩɩsɩ tɑ́ ɩsɑɣɑtʋnɑɑ. Tǝnɑɣɑ Ɩsɔ lɑpɑ nɑ tǝ́ nɑ́ ɩ pɛɛlɛɛ sɔsɔɔnɑ nnɑ ɩ hʋlɑ-tʋ tɔ ɑ tɔɔʋ kɑtɑtǝlɑɣɑ, kɛ wɑɑtʋ wei ɩ hɑ-tʋɣʋ lǝmɑɣɑsɛɛ sɔsɔɔnɑ nɑ nyǝm sɔsɔɔm tɔ. Nɑ ɩ lɑpɑ nɑ tǝ́ nyɩ mpi ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ pǝ́ wɛ ɩŋmɛlɑʋ tɔ. Nɑ hɑtuu lɔŋ kɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ hʋʋ ɩ tɑɑ nɑ ɩ́ sɩɩ sɩ ɩ kɑ́ yoosi-wɩ nɑ Kilisiti kiŋ. 10 Pǝ kɔŋ nɑ pǝ́ tɑlɑ kʋyɛɛŋ kʋtɛɛsǝŋ tɑɑ nɑ Ɩsɔ koti ɩsɔtɑɑ nyǝm nɑ ɑtɛ nyǝm nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ-wǝɣɩ Kilisiti tike tɛɛ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ tɔɣɔ pɑ tɔɔ kɛ́ kɑwulɑɣɑ, ɩlɛ Ɩsɔ tʋ mpi ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔ pǝ nyʋɣʋ ntɛ́. 11 Ɩsɔ tǝŋɑ ɩsǝnɑ ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɔɣɔ ɩ lǝsɑ-tʋɣʋ hɑtuu lɔŋ sɩ tɑ́ nɑ Kilisiti tɑ́ kpɛntʋɣʋ tɔɔ tǝ́ hiki tɑ́ pɑɑ tete kɛ nyʋɣʋ yɑpʋ tɔm tɑɑ. Ɩsɔ ɩɩ lɑkɩ pʋlʋ nɑ pǝ́ coti nti ɩ sɩɩwɑ nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ luɣu lɑ sɩ ɩ́ lɑ tɔ. 12 Ye mpʋ tɑ́ mpɑ tǝ lɑɑlɑ Kilisiti tɔɔ kɛ́ tɛɛlʋɣʋ tɔ, tǝ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ sɔsɔɔntʋ tɔɔ.
13 Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ wɑɑtʋ wei ɩ́ nɩɩ tɑmpɑnɑ tɔm, Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei ɩ yɑpɑ mǝ nyɔɔŋ tɔ, ɩ́ tɛmɑ Kilisiti nɑ mǝ tɑɑ kɛ́ ɩlɛnɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ yʋsɩ-mɛ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ ɩ́ kɛ́ ɩ nyǝ́mɑ nɑ ɩ kʋyʋsʋm mpǝɣǝlɛ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wei ɩ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-mɛ tɔ. 14 Feesuɣu Nɑŋŋtʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɔ sɩɩ-tʋɣʋ tɔlʋmɑ sɩ pǝ́ hʋ́lɩ́ sɩ nyʋɣʋ yɑpʋ mpi pǝ tɔm ɩ kɑ heelɑ ɩ yǝlɑɑ sɩ ɩ kɑ́ kɔnɑ nɑ pǝ́ wɛɛ-wɛ ɩsɩɩ pɑ pʋlʋ tɔ pǝ́ kɔmɑ nɑ pǝ́ yɑ-tʋ tǝkpɑtɑɑ ɩlɛ tɩɩ tɩ tɑ́ pʋlʋ ɩnɩ. Ye mpʋ tǝ́ sɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩ sɔsɔɔntʋ tɔɔ.
Pɔɔlɩ Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ kɛ Ɩfeesu nyǝ́mɑ
15 Pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ pǝ tɔɔ nɑ mɑ tɩɩ nɩɩʋ pǝnɛntɛ tɔtɔ sɩ ɩ́ tɛmɑ Tɑcɑɑ Yesu nɑ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ sɔɔlɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔ, 16 mɑɑ hɛɛsǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ sɛɛtʋ sɩ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ mǝ tɔɔ se. Nɑ mɑ tɔɔsǝɣɩ mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ Ɩsɔ sǝlǝmǝŋ tɑɑ kɛ́ nɑ mɑ́ sǝlǝmǝɣɩ mǝ tɔɔ. 17 Nti mɑ sǝlǝmǝɣɩ tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti Ɩsɔ, Tɑcɑɑ teeli tǝnɑ tʋ tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɩ Feesuɣu, kʋlɛ kɩɩ yelinɑ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ, nɑ kɩɩ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ Ɩsɔ nɑ ɩ́ nyǝmɩ-ɩ teu. 18 Mɑ sǝlǝmǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ sɩ pǝ́ tʋ-mɛɣɛ lɑɣɑtʋ kɛ hɑtuu mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ nyɩ mpi pǝ tɔɔ Ɩsɔ yɑɑ-mɛ nɑ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ tɔ, nɑ ɩ́ nyɩ kʋpɑntʋ sɔsɔɔntʋ teu teu nyǝntʋ nti ɩ sɩɩ mpɑ ɩ tɩ tɔ pɑ tɔɔ tɔ. 19 Nɑ ɩ́ nyɩ ɩ tomɑ sɔsɔɔnɑ tɑɑ sɔsɔɔnɑ nnɑ ɩ wɛnɑ nɑ ɩ́ lɑkǝnɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ tɑ́ tɑ́ kiŋ tɔ. Tomɑ sɔsɔɔnɑ ɑnǝɣǝlɛ mpʋ nɑ nnɑ ɩ hʋlǝnɑ toŋ nɑ toŋ 20 kɛ wɑɑtʋ wei ɩ feesɑ Kilisiti nɑ ɩ́ kpɑɑsɩ-ɩ ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑsɩ-ɩ ɩ kɔŋkɔŋ tɑɑ tɔ. 21 Kilisiti wɛʋ tǝnɑ tɔ ɩ kǝlɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́, pɑɑ toŋtʋnɑɑ, pɑɑ pǝsʋɣʋ ŋku, pɑɑ tomɑ nnɑ, pɑɑ kɑwulɑsɩ nsi, nɑ hǝlɑ tǝnɑ nnɑ pɑ yɑɑ tɔ, nɑ pǝ tɑɣɑ ɑntulinyɑ ɩnɛ ɩ tɑɑ tike, ɑmɑ pǝ kpɛntǝnɑ wei ɩ kɑ kɔɔ tɔ ɩ kǝlɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́lɛ́ ɩ tɑɑ tɔtɔɣɔ. 22 Ɩsɔ mǝlǝnɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ Kilisiti nɔɔhɛɛ tɛɛ nɑ ɩnǝɣɩ ɩ hʋlɑɑ sɩ Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ ɩ́ nyǝnǝɣɩ ɑ wulɑʋ sɔsɔ. 23 Yesu sɛɛlɑɑ kpekɑ wɛʋ mpʋ tɔ ɑ kɛ́ Kilisiti tɔnʋɣʋ kɛ́, nɑ ɑ kiŋ kɛ ɩ wɛɛ tǝkpɑtɑɑ, ɩnɩ wei ɩ mɑɣɑlɑ pɑɑ timpi tɔ.