2
Ɩsɑɣɑtʋ tʋ tɔm
Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, ye Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti kɔntɛ nɑ tɑ́ kotuɣu kɛ ɩ kiŋ tɔm ɩlɛ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ pǝ́ liɣiti-mɛɣɛ mpʋ tǝhɛɛ nɑ pǝ́ cɛ mǝ lɑŋɑ sɩ Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ tɛmɑ tɑtɛ. Ntɑnyɩ cele nyǝntʋ nɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ, yɑɑ nɔɣɔlʋ lɑpǝnɑ wɑɑsʋ kɛ kʋlɑpʋ kɛ mpʋ, yɑɑ ntɑnyɩ nɔɣɔlʋ nɑ́ loolinɑ sɩ tɑ́ tɑkǝlɑɣɑ nɑkǝlɩ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ ŋmɑɑ mpʋ. Nɑ pɑɑ pɑ tɩɩ heelɑ-mɛ sɩ nti te, ɩ́ tɑɑ nɩɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, yǝlɑɑ kɑ́ kʋlɩ nɑ pɑ́ tɛɛsɩ Ɩsɔ kɛ́ kisuɣu tǝsɑɣɑsɑɣɑ. Nɑ Ɩsɑɣɑtʋ Yʋlʋ wei ɩnɩ pɑɑ wɑkǝlɩ tǝnɑŋnɑŋ tɔ ɩ kɑ́ lɩɩ nɑ pǝ́cɔ́ wʋlɛ ńtɛ́ tǝ́ kɔɔ. Pǝ tǝnɑ mpi yǝlɑɑ sɛɛkɩ nɑ pɑ́ nyǝnǝɣɩ sɩ Ɩsɔ nyǝm tɔ ɩ kɑ́ kisi-wɩ tǝkpɑtɑkpɑtɑ. Ɩ kɑ́ kʋlɩ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ tɔɔ, hɑlɩ ɩ kɑ́ sʋʋ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ ɩnǝɣǝlɛ Ɩsɔ. Ɩ́ tɑ́ tɔɔsɩ sɩ mɑɑ tɛmɑ-mɛɣɛ pǝ tɔm kɛ heeluɣu kɛ wɑɑtʋ wei mɑɑ wɛ mǝ kiŋ tɔ? Ɩ́ nyǝmɑ́ mpi pǝ tɔɔ mpɩ ɩnɩ pɩɩ hikiɣi mpɑɑ sɩ pǝ́ lɑ nɔɔnɔɔ tɔ. Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ pɩɩ tɑlɑ pǝ wɑɑtʋ kɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ Ɩsɑɣɑtʋ Yʋlʋ ɩnɩ ɩ́ lɩɩ. Ɩsɑɣɑtʋ ntɩ tǝ tomɑ tɔŋnɑ kookɑlɩ kɛ́ lɑpʋ kɛ mukɑɣɑ tɛɛ. Amɑ wei ɩnɩ ɩ sǝŋsǝɣɩ-tɩ tɔ, ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ tɛɛ kɛ tɩɩ lɑ. Sɑɑ ɩnǝɣɩ Ɩsɑɣɑtʋ Yʋlʋ ɩnɩ ɩ́lɛ́ ɩ kɑ lɩɩ. Tɑcɑɑ Yesu kɑ́ woso-i heelim kɛ kʋwosu kɛ́ nɑ ɩ́ sɩ, nɑ Yesu ɩnɩ ɩ kɔntɛ teeli kɑ́ lɑnɑ nɑ ɩ́ sɑɑlɩ yem tǝkpɑtɑɑ. Sɑtɑnɩ toŋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ Yʋlʋ ɩnɩ ɩ kɑ́ kɔnɑ nɑ ɩ́ lɑ́ piti tǝmɑ nɑ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ nɑ sɔɣɔntʋ tǝmɑnɑɑ, kʋpuɣusumnɑɑ mpɩ pǝ tǝnɑ. 10 Ɩ kɑ́ lɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ mpɑɑ mpɑɑ nɑ ɩ́ puɣusinɑ mpɑ pɑ kɛ́ kʋlepɑɑ tɔ. Mpɛ ɩnɩ pɑɑ le. Mpi tɔ pɑ kisɑɑ pɑ tɑ sɔɔlɩ tɑmpɑnɑ nnɑ ɑ kɑ́ wɑɑsɩ-wɛ tɔɣɔ tǝŋʋɣʋ tɔ pǝ tɔɔ. 11 Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ lɑkɩ sɩ tolusuɣu tǝmɑ sɔsɔɔnɑ nɑɑlɩ ɑ́ tɛɛnɑ-wɛɣɛ kpɑkpɑɑ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ pɔpɔtʋ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ pɩɩ lɑ nɑ pɑ́ tʋ pɑ tǝnɑ mpɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpɑ leleŋ nɑ pɑ́ kisi tɑmpɑnɑ tǝŋʋɣʋ tɔɣɔ sɑlǝkɑ.
Pǝ lǝsɑ-mɛɣɛ sɩ pǝ́ yɑ mǝ nyɔɔŋ
13 Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ tǝ́ sɛɛkɩ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ mɛ mǝ tɔɔ kɛ́ tɑm, mɛ mpɑ Tɑcɑɑ sɔɔlɑɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ lǝsɑ-mɛɣɛ sɩ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ wei ɩ yeki nɑ ɩ́ pǝsǝɣɩ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɔ ɩ tɔɔ nɑ mǝ tɑmpɑnɑ mʋɣʋ tɔɔ pǝ́ cɑɑlǝnɑ-mɛ mǝ nyɔɔŋ kɛ yɑpʋ. 14 Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ wei tǝ heelɑ-mɛ tɔ ɩ nɩɩʋ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ yɑɑ-mɛ sɩ ɩ́ hiki mǝ pɑɑ tete kɛ Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti teeli tɑɑ. 15 Ye mpʋ ɩlɛ tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, ɩ́ sǝŋ tǝcɑ nɑ ɩ́ tɔkɩ sɛɣɛsǝŋ wei tǝ sɛɣɛsɑ-mɛ tɔ, pɑɑ wei tǝ yɔɣɔtǝnɑ tɑ́ nɔɔsɩ tɔ, pɑɑ tɑkǝlɑsɩ tɑɑ nyǝŋ.
16 Tɔʋ, tɑ́ Sɔsɔ Yesu Kilisiti mɑɣɑmɑɣɑ, nɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ wei ɩ sɔɔlɑ-tʋ nɑ ɩ́ hʋlǝɣɩ-tʋɣʋ pɛɛlɛɛ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ tɑ́ lɑŋɑ kɛ tɑm tɔɔ nɑ ɩ́ tʋ-tʋɣʋ tɛɛlʋɣʋ kʋpɑŋkʋ tɔ, 17 pɑ nɑɑlɛɣɛ mpʋ pɑ́ sɔɔsɩ-mɛɣɛ toŋ nɑ pɑ́ sǝnɑ-mɛ nɑ ɩ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝɣɩ kʋpɑntʋ tike.