3
Ɩ́ sǝlǝmǝnɑ-tʋɣʋ Ɩsɔ
Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, nti tǝ kɑɑsɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ, ɩ́ sǝlǝmǝnɑ-tʋɣʋ Ɩsɔ nɑ Tɑcɑɑ Tɔm yɑ lɔŋ nɑ tǝ́ hiki teeli ɩsɩɩ pǝ lɑpʋ mǝ kiŋ tɔ. Ɩ́ sǝlǝmǝnɑ-tʋ tɔtɔ nɑ pǝ́ lǝsɩ-tʋɣʋ yǝlɑɑ ɑsɑɣɑɑ mpɑ pɑ tɑ kɛɛsɩ tɔ pɑ niŋ tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, yǝlɑɑ wɛɛ mpɑ pɑɑ cɑɑ pɑ́ mʋ Ɩsɔ mpɑɑʋ tɔm tɔ.
Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ Tɑcɑɑ kɛ́ yʋlʋpɑŋ. Ɩ kɑ́ yele nɑ ɩ́ nyɔɔ toŋ nɑ ɩ́ kenti mǝ tɔɔ nɑ Ɩsɑɣɑʋ kɑɑ hiki-mɛ. Tɑcɑɑ lɑpɑ nɑ tǝ́ wɛnɑ nɑɑni kɛ́ mǝ tɔɔ tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ́ kɑ́ tǝŋǝɣɩ tɑm ɩ kɑɑ yele tɔmnɑɑ mpɑ tǝ sɛɣɛsɑ-mɛ tɔ.
Tɑcɑɑ ɩ́ kpɑɣɑ mǝ lǝsɑsɩ nɑ ɩ́ tʋ́ Ɩsɔ tɔɔ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ-ɩ, nɑ ɩ́ yele nɑ Kilisiti tʋ-mɛɣɛ suulu kɛ teu tɔtɔ.
Pǝ wɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ́ lɑ tǝmlɛ kɛ
Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tɔɔ tǝ heeliɣi-mɛ sɩ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ mǝ tɑɑ mpɑ pɑɑ cɑɑ pʋlʋ lɑpʋ nɑ pɑɑ tǝŋǝɣɩ sɛɣɛsʋɣʋ ŋku tɑ́ tɛlǝsɑ-mɛ tɔ. Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nyǝmɑ́ ɩsǝnɑ ɩ́ kɑ́ lɑ nɑ ɩ́ tǝŋ tɑ́ ɩkpɑtɛ tɔ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, wɑɑtʋ wei tɩɩ wɛ mǝ hɛkʋ tɔ tǝ tɑ kɛ yǝlɑɑ mpɑ pɑɑ cɑɑ pʋlʋ lɑpʋ tɔ. Tǝ tɑ cɑɣɑ sɩ nɔɣɔlʋ ɩ́ cɑlɩ-tʋɣʋ fɑɑlɑɑ. Amɑ tǝ lɑpɑ tǝmɑ kɛ́ nɑ tǝ́ konti hɑŋɑɣɑ. Tǝ lɑpɑ tǝmɑ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ kɛ teu sɩ tǝ́ tɑɑ sʋkɩ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋɣʋ sǝɣǝlɑ. Tɩɩ wɛnɑ mpɑɑʋ sɩ tǝ́ tɔɣɔ mǝ kʋtɔɣɔʋ kɛ fɑɑlɑɑ. Amɑ tǝ kisɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ nɑnɑ-tʋ nɑ ɩ́ tǝŋ tɑ́ ɩkpɑtɛ. 10 Hɑlǝnɑ wɑɑtʋ wei tɩɩ wɛ mǝ hɛkʋ tɔ tǝ heelɑ-mɛ tǝkelekele sɩ: Ye wei ɩɩ cɑɑ pʋlʋpʋ lɑpʋ pʋntʋ ɩ́ tɑɑ tɔɣɔ.
11 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ nɩɩwɑ sɩ lɛlɑɑ wɛ mǝ hɛkʋ tɑɑ mpɑ pɑɑ cɑɑ pʋlʋ lɑpʋ tɔ, ye pǝ tɑɣɑ tɔm fɑʋ tike. 12 Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti tɔɔ tǝ heeliɣi yǝlɑɑ ɩsɩɩ mpʋ sɩ pɑɑ wei ɩ ɩsǝlɛ ɩ́ sɛɛnɑ tǝmlɛ lɑpʋ, nɑ ɩ́ hiki ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ mpi ɩ kɑ suu ɩ nɔɣɔ tɔ.
13 Tɑ́ tɑɑpɑlɑɑ, ye mɛ ɩlɛ kʋpɑntʋ lɑpʋ ɩ́ tɑɑ lɑ-mɛɣɛ felentu. 14 Ye nɔɣɔlʋ wɛɛ nɑ ɩɩ sɑŋ nti tǝ ŋmɑɑ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ cǝnɛ tɔɣɔ tǝŋʋɣʋ, ɩ́ nyɩ pʋntʋ tɔɔ nɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ-ɩ tǝkpɑtɑɑ, nɑ fɛɛlɛ kpɑ-ɩ. 15 Ɩlɛ ɩ́ tɑɑ nyǝnɩ-ɩ ɩsɩɩ kolontu. Amɑ ɩ́ lɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ yʋlʋ ɩ́ cɑɑ ɩ tɑɣɑnɩ ɩ tɑɑpɑlʋ ɩ lɑkɩ tɔ.
Koolee kʋpɑnɑ nɑ sɛɛtʋ
16 Tɑcɑɑ wei ɩ kɛ́ ɑlɑɑfǝyɑ hɑlʋ tɔ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ ɑlɑɑfǝyɑ kɛ tɑm kɛ́ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ. Tɑcɑɑ ɩ́ wɛɛ mǝ tǝnɑ mǝ wɑɑlɩ.
17 Pɔɔlɩ mɑ́, mɑ sɛɛ-mɛ nɑ mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ niŋ ŋmɑɑtʋ kɛ cǝnɛ. Ɩsǝnɑ mɑ tʋɣɩ mɑ hǝtɛ kɛ mɑ tɑkǝlɑsɩ tǝnɑ tɑɑ tɔɣɔlɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ ŋmɑɑkɩ.
18 Tɑcɑɑ Yesu Kilisiti ɩ́ hʋ́lɩ́ mǝ tǝnɑɣɑ pɛɛlɛɛ.