TAKƎLAƔA ŊKA PA NMAAWA
HEPƎLA
NYƎ́MA TƆ
Kʋtʋlʋtʋ
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ ŋmɑɑlʋ tɑ tʋ ɩ hǝtɛ sɩ tǝ nyǝmɩ-ɩ. Ɩlɛ ŋmɑɑlʋ ɩnɩ ɩ tɑ lɑŋ Yutɑ tʋ wei ɩ́ pǝsɑ Yesu tǝŋlʋ wei ɩ nyǝmɑ́ nɔɣɔ sɩɩʋ kʋpǝnɑɣɑ tɑɑ tɔm tɔ. Yutɑ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ pǝsɑ Yesu tǝŋlɑɑ mpɑ pɑ tɔŋnɑ mǝlʋɣʋ kɛ pɑ lɔŋ ɩsɔsɛɛlɛ tɑɑ tɔ mpɛɣɛ ɩ́ ŋmɑɑ-kɛ. Amɑ tɑkǝlɑɣɑ ŋmɑɑlʋ tɑsǝɣɩ-wɛɣɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ pɑ́ tɔkɩ tɔnǝŋ sɩ Yesu kǝlɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑ Apǝlɑhɑm nɑ Moisi nɑ Alɔŋ mpɑ pɑ kɛ pɑ lɔŋ cɑɑnɑɑ tɔ. Yesu kǝlɑ kɔtɑsɩ nɑ nɔɔsɩ pɛɛlʋɣʋ tɔtɔ. Mpi tɔ, Yesu kpeɣelɑ pǝ tǝnɑ nɑ ɩ́ lɑ tɔm kʋlʋm kɛ tɑm tɔɔ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Hepǝlɑ tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Ɩsɔ Pǝyɑlʋ Yesu, titite 1–4
Yesu kɔtɑɣɑ kɛ sɔsɔɔŋkɑ, titite 5:1–10:18
Tɑɑ tɛm nɑ kɑntǝlʋɣʋ, titite 10:19–13:25
1
Ɩsǝnɑ Ɩsɔ hʋlɑ ɩ hʋwɛɛ tɔ
Lɔŋ Ɩsɔ kɑ wɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kiŋ kɛ́ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ kɛ tɔm pɑɣɑlɛ tɑɑ nɑ yɑɑsinɑɑ pɑɣɑlɛ tɑɑ. Amɑ pǝ tɑlɑ kɑɣɑnɑ kʋyɛɛŋ kʋtɛɛsǝŋ ɩnɛ ɩ tɑɑ tɔ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ Pǝyɑɣɑ kiŋ kɛ ɩ wɛɛ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ-tʋ. Nɑ ɩ Pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ niŋ kɛ ɩ lɑpǝnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ, nɑ ŋkɛɣɛ ɩ lǝsɑɑ sɩ kɑ́ tɩ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩ. Nkɛ kɑ kiŋ kɛ Ɩsɔ teeli nɑɑkɩ nɑ pǝ́ tee ɩsɩɩ kɔkɔ. Nɑ kɑ kiŋ tɔtɔɣɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ teitei kɛ́ ɩsǝnɑ Ɩsɔ wɛɛtʋ mɑɣɑmɑɣɑ wɛɛ tɔ. Ɩ nɔɣɔ tɑɑ tɔm tomɑ kɛ ɩ tɔkǝnɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ nɑ pǝ́ sǝŋɑɑ. Ɩ tɛmɑ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ kpiisuɣu tǝkpɑtɑkpɑtɑ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ tʋ kɔŋkɔŋ tɑɑ.
Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ kǝlɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ
Ɩsɩɩ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ ŋkɛ kɑ kǝlɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ tɔ, ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ hɑ-kɛɣɛ hǝtɛ nte tǝ kǝlɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nyǝnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ tɑ yɔɣɔtǝtɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔlʋ sɩ:
Nyɑɣɑlɛ mɑ Pǝyɑɣɑ,
sɑŋɑ kɛ mɑ pǝsɑ nyɑ́ Cɑɑ.
Ɩ tɑ yɔɣɔtǝtɑ ɩsɔtɑɑ tillu nɔɣɔlʋ ɩ tɔm tɔtɔ sɩ:
Mɑɑ lɑ nyɑ́ Cɑɑ nɑ nyɑɑ pǝsɩ mɑ Pǝyɑɣɑ.
Amɑ wɑɑtʋ wei Ɩsɔ kɔŋɑɣɑnɑ ɩ Pǝyɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ kɛ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔ ɩ tɔmɑ sɩ:
Ɩsɔ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tǝnɑ kɑ́ sɛɛ-ɩ kɛ́.
Mpi Ɩsɔ yɔɣɔtɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tɔɔ tɔɣɔlɛ sɩ:
Ɩsɔ kpɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑ ɩ́ lɑnɑ-wɛ nɑ pɑ́ pǝsɩ heelim.
Ɩ lɑpɑ nɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ pǝsɩ kɔkɔsɩ nsi sɩ mʋɣɩ kemkem tɔ.
Amɑ pǝ tɑlɑ ɩ Pǝyɑɣɑ ɩlɛnɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ tǝfoo sɩ:
Ɩsɔ, ɑɑ, nyɑ́ kumte wɛ tɑm kɛ́.
Tɑmpɑnɑ tɑɑ kɛ́ n tɔkɩ nyɑ́ kɑwulɑɣɑ.
N sɔɔlɑ kʋpɑntʋ nɑ ń kisi ɩsɑɣɑtʋ tǝcɑɣɑcɑɣɑ.
Ɩsɔ, pǝ tɔɔ kɛ́ nyɑ́ Ɩsɔ lǝsɑ-ŋ nɑ nyɑ́ mpɑɑ.
Ɩ sɩɩ-ŋ teeli tǝcɑɣɑlɛ tɑɑ sɩ
nyɑ́ lɑŋlɛ ɩ́ hʋlʋmɩ sɔsɔm.
Tǝcɑɣɑlɛ nte tǝ tɑɑ ɩ sɩɩ-ŋ mpʋ tɔ,
tǝ kǝlɑ nte tǝ tɑɑ ɩ sɩɩ nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ lɛlɑɑ tɔ tǝcɑɣɑcɑɣɑ.
10 Ɩ yɔɣɔtɑɑ tɔtɔ sɩ:
Tɑcɑɑ, nyɑ́ lɑpǝnɑ tɛtʋ tǝnɑɣɑ kɑncɑɑlɑɣɑ.
Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ nyɑ niŋ lɑpǝnɑ ɩsɔtɑɑ.
11 Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pɩɩ sɑɑlɩ yem.
Amɑ nyɑɑ cɑɣɑ tɑm.
Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pɩɩ cɛɣɛtɩ ɩsɩɩ
wontu kususuutu cɛɣɛtʋɣʋ tɔ.
12 N kɑ́ kpili-wɩ ɩsɩɩ pɑ kpiluɣu kpɑɩ tɔ.
Pɑɑ lɑɣɑsɩ-wɩ ɩsɩɩ yʋlʋ lɑɣɑsʋɣʋ
ɩ tɔɔ wontu kʋsusuutu tɔ.
Amɑ nyɑ́, nyɑɑ wɛɛ tɑm kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́,
n kɑɑ kpɑtǝlɩ.
13 Tuu tɔ Ɩsɔ tɑ yɔɣɔtǝtɑ ɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ sɩ:
Cɑɣɑ mɑ kɔŋkɔŋ tɑɑ hɑlǝnɑ mɑ́ kɔnɑ nyɑ́ kolontunɑɑ
nɑ ń loosi nyɑ́ nɔɔhɛɛ kɛ pɑ tɔɔ.
14 Mpʋ tɔ, ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɑ́ kɛ́ weɣelɔ? Pɑ tǝnɑ pɑ kɛ́ Ɩsɔ tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɛ́, nɑ pɑɑ nɑɑ ɩsɛntɔɔ. Mpɛɣɛ Ɩsɔ tiliɣi sɩ pɑ́ teŋ mpɑ pǝ kɛ́ sɩ pɩɩ yɑ pɑ nyɔɔŋ tɔ.