2
Nyʋɣʋ yɑpʋ sɔsɔɔm
Pǝ tɔɔ kɛ́ tɩɩ tɔkɩ teu kɛ tɑmpɑnɑ tɔmnɑɑ mpɑ pɑ heelɑ-tʋ tɔ nɑ pǝ́cɔ́ pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ pǝ ponɑ-tʋɣʋ tǝlete tɑɑ kɛ́ yem. Ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kpɑɑlɑ tɔm nti tɔ tǝlɛ tǝ hikɑ nyʋɣʋ kɛ́, hɑlǝnɑ ye wei ɩ pǝntɑ-tɩ yɑɑ ɩ kisɑ-tɩ pɑ tʋɣɩ pʋntʋ kɛ sɑlǝkɑ wei pǝ nǝɣǝsǝnɑɑ sɩ pɑ́ tʋ-ɩ tɔɣɔ. Tɔʋ, pɑ tɑ kisi sɑlǝkɑ tʋɣʋ kɛ mpɑ pɑ kisɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nyǝntʋ tɔ, kɑcɑŋfɑnɑ tɑ mpɑ tɩɩ lɑ ɑwusɑ kɛ nyʋɣʋ yɑpʋ sɔsɔɔm pǝnɛ pǝ tɑkɑ tɔ? Tɑcɑɑ kɑ cɑɑlǝnɑ nyʋɣʋ yɑpʋ pǝnɛ pǝ tɔm heeluɣu kɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ. Ɩlɛnɑ mpɑ pɛlɛ pɑ nɩɩ-tɩ tɔ pɛlɛ pɑ́ tɛlǝsɩ tɑɣɑ pǝ tɑmpɑnɑ. Nɑ Ɩsɔ kʋsɑ pɑ tɔm nyʋɣʋ nɑ ɩ kɔkɔlɔ nyǝm nɑ sɔɣɔntʋ tǝmɑ nɑ piti tǝmɑ tǝnɑ lɑpʋ tɑɑ. Ɩ yelɑɑ nɑ ɩ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ lɑ́ nɑ pʋlʋ lɑpʋ sɑɑ yǝlɑɑ ɩsɩɩ ɩ nɔkɑɑ tɔ.
Wei ɩ tɔɔ pǝ yɑkɩ yǝlɑɑ nyɔɔŋ tɔ
Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ, mpi tɔ pǝ tɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ nɔɔhɛɛ tɛɛ kɛ́ Ɩsɔ mǝŋnɑ ɑntulinyɑ wei ɩ kɔŋ nɑ tǝ́ yɔɣɔtǝɣɩ ɩ tɔm tɔ. Amɑ nɔɣɔlʋ yɔɣɔtɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ tiili sɩ:
Hɑɩ Ɩsɔ, yʋlʋ kɛ́ we nɑ ń tɔɔsǝɣɩ ɩ tɔm?
Yʋlʋ wɛʋ mpʋ tǝkpem tɔ ɩ kɛ́ we nɑ ń pɑɑsǝɣǝnɑ-ɩ?
N yelɑɑ sɩ ɩ́ sɛkɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ pǝcɔ.
N tʋ-ɩ teeli nɑ ń kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ ɩsɩɩ wulɑʋ.
N mǝŋnɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ.
Pɑ yɔɣɔtʋɣʋ mpʋ sɩ Ɩsɔ mǝŋnɑ pǝ tǝnɑɣɑ ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ tɔ, pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ɩ kpɑɣɑ pǝ tǝnɑ tǝpɑɩ kɛ́ nɑ ɩ́ tʋ́ yʋlʋ niŋ tɑɑ, pǝ tɑ kɑɑsɩ pʋlʋ cǝcǝkɑ. Pɑɑ nɑ mpʋ tǝ nɑɑ kɑɣɑnɑ sɩ pǝ tǝnɑ pǝ tɑ mǝlɩ yʋlʋ nɔɔhɛɛ tɛɛ. Amɑ mpi tǝ nɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ pǝ lɑpɑ Yesu nɑ ɩ́ sɛkɩ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ pǝcɔ sɩ ɩ́ sɩ yǝlɑɑ tǝnɑ sǝm kɛ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ tɔɔ. Wɑhɑlɑ wei ɩ tɔɣɑɑ nɑ ɩ́ cɑŋ ɩ́ sɩ tɔ ɩ tɔɔ, nɔɔnɔɔ tǝ nɑɑ pɑ tʋ-ɩ teeli nɑ pɑ́ kʋsɩ ɩ nyʋɣʋ ɩsɩɩ wulɑʋ. 10 Kʋpɑm pɩɩ mʋnɑ mpʋ sɩ Ɩsɔ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝnɑ nɑ ɩ tɔɔ kɛ́ pɑɑ mpi pǝ wɛɛ tɔ ɩ́ lɑ nɑ Yesu te tǝkpɑtɑɑ kɛ́ ɩ kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ tɑɑ, nɑ pǝ́cɔ́ ɩ́ ponɑ pǝyɑlɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ ɩ teeli tɑɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Yesu yekinɑ nɑ pǝ́ yɑkɩ pɑ nyɔɔŋ.
11 Yesu kpiisiɣinɑ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. Pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ kpiisɑ mpʋ tɔ, ɩ́ nɑ-wɛ pɑ kpɛntɑ Cɑɑ kʋlʋm kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ fɛɩ Yesu kɛ́ fɛɛlɛ sɩ ɩ́ yɑɑ-wɛ sɩ ɩ newɑɑ
12 kɛ wɑɑtʋ wei ɩ tɔŋ sɩ:
Hɑɩ Ɩsɔ, mɑɑ heeli mɑ newɑɑ kɛ nyɑ́ tɔm.
Mɑɑ yoo yontu nɑ mɑ́ tɑlɑ-ŋ sɑmɑɑ tǝnɑ tɑɑ.
13 Ɩ tɔmɑ tɔtɔ sɩ:
Mɑɑ tʋ Ɩsɔ kɛ́ nɑɑni.
Ɩ tɑsɑ yɔɣɔtɑɣɑ tɔtɔ sɩ:
Mɑ́ nɑ piyɑ mpɑ Ɩsɔ hɑ-m tɔɣɔlɔ.
14 Ɩsɩɩ mpɑ ɩ yɑɑ mpʋ sɩ piyɑ tɔ pɑ kɛ́ tɔnʋɣʋ nɑ cɑlǝm kʋlʋmǝm tɔ, Yesu mɑɣɑmɑɣɑ pǝsɑ teitei ɩsɩɩ mpɛ, nɑ ɩ́ nɑ-wɛ pɑ́ kpɛntɩ kʋlʋm. Ɩ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ yɔkɩ ɩlɔɣɔʋ wei ɩ kiŋ sǝm toŋ wɛɛ tɔ ɩ ɩ́lɛ́ ɩ tomɑ ɩ́ yɔkɩ tǝkpɑtɑɑ tɔɔ kɛ́ ɩnɩ ɩ lɑpɑ mpʋ nɑ ɩ́ sɩ ɩlɛnɑ 15 ɩ́ wɑɑsɩ mpɑ sǝm sɔɣɔntʋ tɔɔ pɑ pǝsɑ ɩsɩɩ yomɑɑ kɛ pɑ weesiŋ tǝnɑ tɑɑ tɔ. 16 Mpi tɔ pǝ tɑɣɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ ɩ wɑɑsǝɣɩ. Amɑ Apǝlɑhɑm piyɑ kɛ ɩ wɑɑsǝɣɩ ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ. 17 Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ ɩ newɑɑ tǝkpɑtɑɑ, nɑ ɩ́ pǝsɩ pɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ kʋpɑŋ wei ɩ hʋlǝɣɩ yǝlɑɑ kɛ suulu kɛ sɔsɔm kɛ ɩ tǝmlɛ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ tɔ, pǝ́cɔ́ pǝ́ hɩɩsɩ sɑmɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. 18 Nɑ ɩsɩɩ pǝ mɑɣɑsʋɣʋ ɩnɩ nɑ ɩ́ nɑ́ kʋnyɔŋ tɔ, pǝnɛntɛ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ mpɑ pɑ wɛ mɑɣɑsʋɣʋ tɑɑ tɔ.