3
Yesu kǝlʋɣʋ kɛ Moisi
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mɛ mpɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ tɔ, ɩ́ pɑɑsǝnɑ Yesu wei Ɩsɔ tilɑɑ nɑ ɩ́ kɛ́ tɑ Ɩsɔ sɛɛʋ mpi pǝ tɔm tǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩsǝntɔ tɔ pǝ kɔtʋlʋ sɔsɔ nɑ ɩ́ nɑ́. Ɩsɔ kɑ lǝsǝnɑ-ɩ sɩ ɩ́ lɑ tǝmlɛ tǝnɛ, nɑ ɩ́ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ teu ɩsɩɩ Moisi kɑ nɩɩnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ́ lɑ ɩ tǝmlɛ kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ tɔ. Kutuluɣu ŋmɑlʋ wɛnnɑ sɑm nɑ pǝ́ kǝlɩ kutuluɣu mɑɣɑmɑɣɑ. Mpʋ tɔtɔɣɔ Yesu mʋnɑ sɑm nɑ pǝ́ kǝlɩ Moisi tǝcɑɣɑcɑɣɑ. N kɑɑ nɑ kutuluɣu kɛ yem nɑ kʋ fɛɩnɑ kʋ ŋmɑlʋ, nɑ Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ kɛnɑ wei ɩ lɑpɑ pǝ tǝnɑ tɔ. Ye Moisi ɩlɛ, ɩ́lɛ́ ɩ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ teu kɛ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tǝnɑ tɑɑ. Ɩnǝɣɩ pɑ tʋ tǝmlɛ sɩ ye Ɩsɔ ɩ́ yɔɣɔtɑ nti ɩlɛ ɩnɩ ɩ heeli. Amɑ Kilisiti wei ɩ́lɛ́ ɩ kɛ́ Pǝyɑlʋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pɑ sɩɩ-ɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ sɔsɔ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ nɩɩnɑ Ɩsɔ kɛ́ teu tɔtɔ. Ye tǝ tɔkɑ tɑ́ tɛɛlʋɣʋ nɑ nɑɑni nɑ pǝ́ tɑ́ ciɣiti-tʋ ɩlɛ tǝ kɛ́ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ ntɛ́.
Hɛɛsʋɣʋ ŋku pɑ hɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tɔ kʋ tɔm
Pǝ tɔɔ kɛ́ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɑ yɔɣɔtɑ mpʋ sɩ:
Ye ɩ́ nɩɩ Ɩsɔ nɔɣɔ kɛ sɑŋɑ,
ɩ́ tɑɑ tɑsɑ ŋkpɑntɛɛlǝŋ lɑpʋ,
ɩsɩɩ ɩ́ kɑ lɑpʋ wɑɑtʋ wei ɩ́ kpɛɛsǝnɑ
Ɩsɔ kɛ́ kʋyɑŋku ɩ́ mɑɣɑsɑ-ɩ sɩ ɩ́ nɑɑ
ɩ wɑɑlɩ kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ.
Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Mǝ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ mɑɣɑsɑ-m tǝnɑ,
nɑ pɑ́ lɑ́ sɩ pɑ nɑɑ mɑ wɑɑlɩ.
Pǝyele pɑ nɑ́ pǝ tǝnɑ mpi mpi mɑ lɑpɑ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tɑɑ tɔ.
10 Pǝ tɔɔ kɛ́ yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɔm kpɑ-m pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ mɑ́ tɔ sɩ:
Tɑm ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ liɣitiɣi pɑ hʋwɛɛ tɑɑ.
Pɑ tɑ tɩɩ cɛkǝnɑ mɑ yɑɑsi kɛ́ pɑɑ pǝcɔ.
11 Pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-m mpʋ ɩlɛnɑ mɑ́ tuu sɩ:
Pɑ kɑɑ sʋʋ mɑ hɛɛsʋɣʋ tete kɛ pɑɑ pǝcɔ.
12 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɑɣɑtʋ kɛ ɩ lotu tɑɑ nɑ ɩ́ lɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ nɑ ɩ́ hɑ weesuɣu Ɩsɔ kɛ́ siɣile. 13 Amɑ ɩ́ tɑsǝɣɩ tǝmɑɣɑ ɑpɑlʋtʋ kɛ pɑɑ ɩfemle nte, hɑlǝnɑ mpi pɑ yɑɑ sɩ sɑŋɑ kɛ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ pǝ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ. Nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɩsɑɣɑtʋ puɣusi-ɩ nɑ ɩ́ lɑ́ lɑŋkpɩɩsǝŋ. 14 Pǝ wɛ mpʋ sɩ ye tǝ tɔkɑ tɑ kɑncɑɑlɑɑɣɑ nɑɑni wei tɩɩ wɛnɑ tɔɣɔ teu hɑlǝnɑ pǝ tǝnɑɣɑ, tɑ́ nɑ Kilisiti tɩɩ pǝsɩ tɑɑpɑllɛ.
15 Nti pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔɣɔlɛ sɩ:
Ye ɩ́ nɩɩ Ɩsɔ nɔɣɔ kɛ sɑŋɑ,
ɩ́ tɑɑ tɑsɑ ŋkpɑntɛɛlǝŋ lɑpʋ,
ɩsɩɩ ɩ́ kɑ lɑpʋ wɑɑtʋ wei ɩ́ kpɛɛsǝnɑ Ɩsɔ tɔ.
16 Mpɑ pɑ tɑɑ nɩɩnɑ Ɩsɔ nɔɣɔ nɑ pɑ́ kʋ́lɩ́ nɑ pɑ́ kpɛɛsǝnɑ-ɩ? Mpɑ pɑ tǝnɑ Moisi lǝsɑ Icipiti tɑɑ tɔɣɔ mɛɛ. 17 Nɑ mpɑ pɑ tɔm kpɑnɑ Ɩsɔ kɛ́ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tɑɑ? Mpɑ pɑ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pɑ́ sɩ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔɣɔ. 18 Mpɑɣɑ Ɩsɔ kɑ tuunɑɑ sɩ pɑ kɑɑ sʋʋ ɩ hɛɛsʋɣʋ tete kɛ pɑɑ pǝcɔ? Mpɑ pɑɑ kpɛɛsǝnɑ-ɩ tɔɣɔ. 19 Tǝ nɑwɑ mpʋ sɩ pɑ tɑ tɛ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ pɑ tɑ sʋʋ.