4
Ɩsɔ tɛmɑ-tʋɣʋ heeluɣu tǝkpɑtɑɑ sɩ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ sʋʋ timpi tɑ́ nɑ-ɩ tɩɩ cɑɣɑ nɑ tǝ́ hɛɛsɩ tɔ. Mpʋ tɔ tǝ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ wɩɩnɑ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ kɛ́ sʋʋʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ nɩɩ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnǝɣɩ teitei kɛ́ ɩsɩɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nyǝ́mɑ mpɛ. Pɑ nɩɩ tɔm ntɩ tɔ tǝ tɑ wɑɑsɩ-wɛɣɛ pʋlʋ. Mpi tɔ, pɑ nɩɩʋ-tɩ tɔ pɑ tɑ mʋ-tɩ nɑ pɑ́ tɛ́ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ. Tɑ mpɑ tǝ tɛmnɑ Ɩsɔ kɛ́ tɑ́ tɑɑ tɔ tɩɩ sʋʋ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ. Hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɔm kɛ Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-m nɑ mɑ́ tuu sɩ,
pɑ kɑɑ sʋʋ mɑ hɛɛsʋɣʋ tete kɛ pɑɑ pǝcɔ.
Ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ, pǝyele ɩ tǝmlɛ tɛmɑ tɛm kɛ hɑtuu wɑɑtʋ wei ɩ lɑpɑ ɑntulinyɑ tɔ. Pɑ yɔɣɔtɑ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ tɔm kɛ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ kɛ́ tiili sɩ: Ɩsɔ yelɑ ɩ tǝmlɛ tǝnɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule. Nɑ pɑ́ tɑsɑ tiiliɣi yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Pɑ kɑɑ sʋʋ mɑ hɛɛsʋɣʋ tete kɛ pɑɑ pǝcɔ. Mpɑ pɑ cɑɑlɑ Lɑɑpɑɑlɩ Kʋpɑŋ ɩnǝɣɩ nɩɩʋ tɔ pɑ tɑ sʋʋ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ, mpi tɔ pɑ tɑ tɛ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ. Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ pǝ wɛ pǝsʋɣʋ sɩ lɛlɑɑ ɩ́ sʋʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ tɑsɑ kʋyɑkʋ kʋfɑlʋɣʋ kɛ sɩɩʋ nɑ ɩ́ yɑɑ-kʋ sɩ Sɑŋɑ. Tǝ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ tɔm kɛ pɩɩsɩ kɔmɑ nɑ sɩ́ siki sɔsɔm ɩlɛnɑ Ɩsɔ yele nɑ Tɑfiiti yɔɣɔtɩ tɔm nti tǝ tɛmɑ nɩɩʋ tɔ sɩ:
Ye ɩ́ nɩɩ Ɩsɔ nɔɣɔ kɛ sɑŋɑ,
ɩ́ tɑɑ tɑsɑ ŋkpɑntɛɛlǝŋ lɑpʋ.
Ye Yosuwee kɑ sʋsɑ yǝlɑɑ mpɛɣɛ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ, Ɩsɔ tɑɑ tɑsɑ kʋyɑkʋ lɛŋkʋ tɔm kɛ yɔɣɔtʋɣʋ. Amɑ hɛɛsʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ wɛɛ nɑ pɑ hʋlɑ-kʋɣʋ Ɩsɔ yǝlɑɑ, nɑ kʋ nǝɣǝsǝnɑ Ɩsɔ kʋyɑkʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ wule nyǝŋkʋ. 10 Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ye wei ɩ sʋʋ Ɩsɔ hɛɛsʋɣʋ tete ntɛ́ tǝ tɑɑ pʋntʋ kɑ́ yele ɩ tǝmɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ ɩsɩɩ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ yepu ɩ́lɛ́ ɩ nyǝnɑ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ tɔ. 11 Pǝ tɔɔ kɛ́ tɩɩ lɑ kookɑlɩ nɑ tǝ́ sʋʋ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ. Tǝ́ tɑɑ yele nɑ tɑ́ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɔɔ nɑ ɩ́ lɑ kpɛɛsʋlʋ ɩsɩɩ lɛlɑɑ lɑpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ nɑ ɩ́ lɑŋ hɛɛsʋɣʋ ŋkʋ kʋ tɑɑ sʋʋʋ.
12 Ɩsɔ Tɔm wɛnɑ tomɑ nɑ tǝ lɑkɩ tǝmlɛ. Tǝ kǝlɑ lɑɣɑtɛ nte tǝ sɛtǝɣɩ tɑɑ nɑ wɑɑlɩ tɔɣɔ lɔŋ. Ɩsɔ Tɔm ntɩ tǝ sʋʋkɩ nɑ hɑlɩ tǝ tɑkɩ timpi lǝsɑɣɑ nɑ lǝmɑɣɑsǝlɛ pǝ nyǝm suliɣi tɔ. Tǝ fɑkɩ ɑtɑmɑ nɑ mʋɣʋlɛ tɑɑ pɛɛlǝm, nɑ tǝ fɑɣɑsǝɣɩ nti yʋlʋ nyɩɩlǝɣɩ nɑ nti ɩ hʋʋkɩ ɩ lotu tɑɑ tɔ. 13 Kʋŋmɑŋmɑm nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ mpi Ɩsɔ ɩɩ nɑɑkɩ tɔ. Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ nɑɑ pǝ tǝnɑɣɑ tǝyɑɩɩ, pʋlʋ tɑ ŋmɛlɩ-ɩ. Ɩ kiŋ kɛ tɑ́ tǝnɑ tɩɩ polo nɑ tǝ́ kɛɛsɩ tɑ kʋlɑpʋtʋ tǝnɑ.
Yesu kɛ́ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ sɔsɔ
14 Ye mpʋ tǝ́ tɔkɩ tɑ́ Ɩsɔ sɛɛʋ ŋku kʋ tɔm tǝ hʋlǝɣɩ ɩsǝntɔ tɔɣɔ teu. Mpi tɔ, tǝ wɛnɑ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ tɑɑ sɔsɔ wei ɩ tɔmɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ Ɩsɔ cɔlɔ mɑɣɑmɑɣɑ tɔ, ɩnǝɣǝlɛ Ɩsɔ Pǝyɑlʋ Yesu. 15 Tɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩnɩ ɩ kɛ́ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ cɛkǝnɑ tɑ ɩcɑntʋ tete tɔ. Pǝ mɑɣɑsɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝ tǝnɑ pǝ tɑɑ ɩsɩɩ tɑ, ɩ tɑ lɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. 16 Ye mpʋ tǝ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ kumte nɑ nɑɑni, tɩɩ hiki suulu nɑ pɛɛlɛɛ nɑ pǝ́ wɑɑsɩ-tʋɣʋ wɑɑtʋ wei pǝ nǝɣǝsǝnɑɑ tɔ.