5
Pǝ lǝsʋɣʋ yǝlɑɑ hɛkʋ kɛ kɔtʋlʋ sɔsɔ nɑ pǝ sɩɩ tɔ, pǝ sɩɩ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ lɑ Ɩsɔ tǝmlɛ nɑ pǝ́ wɑɑsɩ sɑmɑɑ. Ɩ pukinɑ kʋhɑhɑm nɑ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Kɔtʋlʋ sɔsɔ nɑ́ tɑkɑɑ nɑ ɩ́ nɑ́ ɩsǝnɑ ɩcɑntʋ wɛɛ tɔ, ɩlɛ ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ hʋ́lɩ́ suulu kɛ pǝcɔɣɔ ɩsɛ kʋkpɛɛtɛɛ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ pǝntǝɣɩ kʋpǝntʋ tɔ. Nɑ ɩsɩɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ mɑɣɑmɑɣɑ wɛnɑ ɩcɑntʋ tɔ ɩ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɔɔ nɑ sɑmɑɑ tɔɔ tɔtɔ. Pǝ fɛɩ sɩ nɔɣɔlʋ kɑ́ tʋ ɩ tǝɣɩ teeli nɑ ɩ́ sʋsɩ ɩ tǝɣɩ kɔtʋlʋ sɔsɔɔntʋ tɑɑ. Ɩsɔ kpɑɑnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ, nɑ mpʋ ɩnɩ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝ lɑpɑ Alɔŋ kiŋ.
Mpʋ ɩnǝɣɩ nɑ Kilisiti, ɩ tɑ tʋ ɩ tǝɣɩ teeli nɑ ɩ́ kpɑ ɩ tǝɣɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ. Amɑ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ tɔmnɑ-ɩ tǝkelekele sɩ:
Nyɑɣɑlɛ mɑ Pǝyɑɣɑ, sɑŋɑ kɛ mɑ pǝsɑ nyɑ́ Cɑɑ.
Ɩ tɔmɑ tiili tɔtɔɣɔ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
N kɑ pǝsɩ kɔtʋlʋ kɛ tɑm tɔɔ ɩsɩɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ.
Sɑɑ wei Yesu kɑ wɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ ɩ sǝlǝmɑɣɑ Ɩsɔ wei ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ-ɩ sǝm tɑɑ tɔɣɔ, nɑ ɩ́ wiikinɑ-ɩ nɑ kɑpusi sɔsɔɔnsɩ nɑ ɩsǝlʋm. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ mʋ ɩ sǝlǝmʋɣʋ kɛ ɩ seekɑɣɑ Ɩsɔ tɔ pǝ tɔɔ. Pɑɑ nɑ ɩ kɑ kɛ́ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ tɔ, kʋnyɔntɔɣɔlɛnɑɑ tɑɑ kɛ́ ɩ nyǝmɑ́ nɩɩnɑʋ tɔm. Pɑ kɔmɑ nɑ pɑ́ tɛmɩ-ɩ lɑpʋ nɑ ɩ́ te tǝkpɑtɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ pǝsɩ wei ɩ kiŋ mpɑ pɑ tǝnɑ pɑ nɩɩkǝnɑ-ɩ tɔ pǝ yɑkǝnɑ pɑ nyɔɔŋ kɛ tɑm tɔɔ tɔ. 10 Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɔ sɩ ɩnɩ ɩ kɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩsɩɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ.
Ɩsɔ sɛɛlɑɑ mpɑ pɑ tɑɣɑnǝɣɩ kpisuɣu tɔ pɑ tɔm
11 Tǝ wɛnɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ sɔsɔm kɛ tɔm tǝnɛ tǝ tɔɔ, nɑ pǝ wɛ kɑtɛ sɩ tǝ kilisi-mɛɣɛ pǝ tǝnɑ tǝcɛɩcɛɩ kɛ́ ɩɩ cɛkǝɣǝnɑ lɔŋ tɔ pǝ tɔɔ. 12 Hɑtuu tɔ pǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɩɩ ɩsǝntɔ mǝ sɛɣɛsǝɣǝnɑ lɛlɑɑ, ɩlɛnɑ mɩɩ mǝlɩ nɑ ɩ́ pǝsɩ ɩsɩɩ mpɑ pɑɑ hʋ́lɩ́ Ɩsɔ Tɔm ɩsɩɩ kpɛlǝmǝlɑɑ tɔ. Pǝ tɑlɑ mǝ mʋtʋ tɔɣɔʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ nyɔɔkɩ kɑfɑ kɛ tɑm. 13 Wei ɩ pɑɑsǝɣǝnɑ kɑfɑ nyɔɔʋ tɔ ɩ kɛ́ ɑhʋlʋm kɛ́. Ɩ tɑ nyɩ sɩ pǝnɛ pǝ tewɑ, ɑɑɩ pǝnɛ pǝ tɑ te. 14 Amɑ sɔsɑɑ mpɑ tɑm lɑpʋ tɔɔ pɑ nyǝmɑ́ tɑmpɑm nɑ ɩsɑɣɑm pǝ fɑɣɑʋ tɔ mʋtʋ kɛ pɛlɛ pɑ tɔkɩ.