6
Pǝ tɔɔ tɔ tǝ lɩɩ Kilisiti tɔm nti pɑ cɑɑlǝɣǝnɑ sɛɣɛsʋɣʋ tɔ tǝ tɑɑ nɑ tǝ sʋʋ mpɑ pɑ pɩɩ pǝ tɑɑ tɔ pɑ nyǝntʋ tɑɑ. Tǝ́ tɑɑ tɑɣɑnɩ kite tɛɛ nyǝntʋ tɑɑ kɛ́ mǝlʋɣʋ, ɩsɩɩ kpɑɩ tǝmɑ yeluɣu nɑ tɑɑ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ, nɑ lʋm sɔʋnɑɑ nɑ niŋ tǝnʋɣʋ pǝ tɔmnɑɑ, nɑ sǝtɑɑ feesuɣu nɑ tɑm hʋʋlɛ pǝ tɔmnɑɑ. Tǝ́ pukinɑ pǝ ɩsɛntɑɑ kɛ́ tɑm. Mpʋ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ tɩɩ lɑ ye Ɩsɔ ɩ́ tisɑɑ.
Nɑ mpɑ pɛlɛ pɑ tɑɣɑnǝɣɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́ hotuɣu tɔ pɛlɛ pɑ tɔm kɑ́ tɛnɑ weɣelɛ ɩlɛ? Tɔʋ, Ɩsɔ tɛmɑ pɑ ɩsɛ kuluɣu nɑ pɑ́ tǝŋ ɩsɔtɑɑ kʋcɔɔʋ leleŋ nɑ pɑ́ hiki pɑ pɑɑ nyǝm kɛ Ɩsɔ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ kiŋ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ pɑ nɑwɑ sɩ Ɩsɔ Tɔm wɛ teu nɑ pɑ cɛkǝnɑ ɩsǝnɑ ɑntulinyɑ wei ɩ kɔŋ tɔ ɩ tomɑ wɛɛ tɔ. Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ wɑɑlɩ kɛ́ pɑ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ tɑɣɑnɩ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ kɛ́ hotuɣu. Yǝlɑɑ ɩsɩɩ mpʋ pǝ tɑkɑ pǝ fɛɩ pǝsʋɣʋ sɩ pɑ́ hʋ́lɩ́-wɛ sɩ pɑ́ tɑɣɑnɩ tɔntɛ kʋfɑtɛ kɛ lɑɣɑsʋɣʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ kɛ pɑ lɛlǝɣɩ kɑm kɛ sǝm tesikɑ tɔɔ nɑ pɑ́ tʋɣɩ-kɛɣɛ fɛɛlɛ kɛ sɑmɑɑ tɑɑ.
Ye pɑ hɑlɑ hɑlǝm nɑ tɛʋ nɩɩkɩ pǝ tɑɑ kɛ́ tɑm nɑ pǝ tɑ lɑŋ nikɑɣɑ, nɑ kʋtɔɣɔʋ lɑ pǝ tɑɑ kɛ́ teu nɑ pǝ́ wɑɑsɩ hɑllɑɑ, ɩlɛ hɑlǝm mpɩ Ɩsɔ koolɑ-wǝɣɩ kʋpɑntʋ kɛ́. Amɑ ye sɔwɑ kɛ yem nɑ kpɑɩ nyɩɩtʋ tike lɑkǝnɑ pǝ tɑɑ, hɑlǝm mpɩ pǝ pǝsɑ yem kɛlɛ, nɑ Ɩsɔ nɑɑ kpɑlɩ-wɩ nɑ pɑ́ tɛɛsǝnɑ-wǝɣɩ kɔkɔ sɔpʋ.
Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɛ, pɑɑ tǝ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ tɔ tǝ tɛmɑ tɑ́ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ́ tɑ́ tooli, ɩ wɛ wɑɑsʋɣʋ mpɑɑʋ tɑɑ kɛ́. 10 Ɩsɔ tɑ́ kɛ́ wei ɩɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ tɔ, nɑ ɩ kɑɑ sɔɔ mǝ tǝmɑ tɔɔ. Pǝyele ɩ kɑɑ sɔɔ ɩsǝnɑ ɩ́ pɑɑsɑɑ nɑ ɩ́ sɔɔlɩ-ɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ mǝ Ɩsɔ sɛɛlɑɑ lɛlɑɑ, nɑ ɩ́ tɩɩ tɔŋnɑ-wɛɣɛ wɑɑsʋɣʋ tɔ. 11 Tɑ luuŋ wɛɛ sɩ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ́ tɑsɑ ɩsǝlɛ sɛɛsʋɣʋ kɛ mpʋ hɑlǝnɑ pǝ tǝnɑɣɑ, pǝcɔ pǝ́ lɑ́ teitei ɩsɩɩ ɩ́ tɛɛlʋɣʋ tɔ. 12 Tɑ́ luuŋ fɛɩ sɩ ɩ́ loosi nɔɔhɛɛ. Amɑ tǝ cɑɑ kɛ́ sɩ ɩ́ tǝŋ mpɑ pɑ tɛŋ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ nɑ pɑ́ wɛnɑ suulu nɑ pɑɑ hiki mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ tɔ pɑ ɑkpɑɑ.
Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ lɑkɩ mpi tɔ ɩ lɑkɩ-wǝɣɩ
13 Wɑɑtʋ wei Ɩsɔ heelɑɣɑ Apǝlɑhɑm sɩ ɩ kɑ́ lɑpɩ-ɩ pǝnɛ nɑ pǝnɛ tɔ, nɑ tuunɑʋ kɛ́. Nɑ ɩsɩɩ nɔɣɔlʋ fɛɩ wei ɩ kǝlɑ-ɩ nɑ ɩ́ kɑ́ tuunɑ ɩlɛ tɔ ɩlɛnɑ ɩ́ tuunɑ ɩ tɩ, 14 nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Mɑ heeliɣi-ŋ tǝkpɑtɑɑ sɩ mɑɑ lɑ-ŋ kʋpɑntʋ, nɑ mɑɑ lɑ nɑ ń hiki piyɑ kɛ sɔsɔm. 15 Ḿpʋ́ɣʋ́ Apǝlɑhɑm cɑɣɑnɑ suulu, hɑlǝnɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ hiki mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑpɩ-ɩ mpʋ tɔ. 16 Ye yǝlɑɑ ɩ́ cɑɑ tuunɑʋ, wei ɩ kǝlɑ-wɛ tɔ ɩ hǝtɛ kɛ pɑ yɑɑkɩ nɑ pɑ́ tuunɑ. Tuunɑʋ kɛ́ pʋlʋ mpi pǝ loliɣi yǝlɑɑ kɛ wɑɑtʋ wei pɑ lɑkɩ ntɔŋkpɛɛsɑɣɑ tɔɣɔ. 17 Ɩsɔ ɩ́lɛ́ ɩ cɑɑkɑɣɑ kɛ́ sɩ mpɑ ɩ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ kʋpɑntʋnɑɑ mpɛ tɔ, pɑ́ nyɩ tǝkelekele sɩ ɩ́ yɔɣɔtɑ nti, ɩ yɔɣɔtɑɑ kɛ́ tǝ kɑɑ lɑɣɑsɩ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ tuu. 18 Tɔm nɑɑlɛ ɩnɛ ɩ fɛɩ lɑɣɑsʋɣʋ, nɑ pǝ fɛɩ pǝsʋɣʋ sɩ Ɩsɔ ɩ́ looli-tɩ. Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pǝ sɔɔsɑ tɑ mpɑ tǝ hikɑ tǝŋmɛllɛ kɛ ɩ kiŋ tɔɣɔ ɑpɑlʋtʋ, sɩ tǝ́ tɔkɩ tɛɛlʋɣʋ ŋku kʋ tɔm pɑ kɛɛsɑ-tʋ tɔɣɔ teu tǝkeŋkeŋ. 19 Tɛɛlʋɣʋ ŋkʋ kʋ wɛɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɑ lǝsɑsɩ kɑŋkɑnʋɣʋ kʋtǝlʋɣʋ ŋku tǝ wɛnɑ nɑɑni nɑ kʋ kiiwɑ tɔ. Tǝ nyǝmɑ́ sɩ tɑ mɑɣɑmɑɣɑ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ sʋʋ nɑ tǝ́ polo nɑ tǝ́ lɩɩ ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ wɑɑlɩ hɑlǝnɑ tǝ́ tɑlɑ pǝ tɑɑ nɑŋ tɑɑ. 20 Tǝnɑɣɑ Yesu tɛɛ-tʋɣʋ nɔɣɔ, nɑ ɩ́ pǝsɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩsɩɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ kɛ tɑm tɔɔ.