7
Kɔtʋlʋ nɑ wulɑʋ Mɛlǝcisetɛɛkɩ
Mɛlǝcisetɛɛkɩ ɩnɩ ɩ kɑ kɛ́ Sɑlɛm wulɑʋ, nɑ ɩ kɛ́ ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ Sɔsɔ kɔtʋlʋ. Mɛlǝcisetɛɛkɩ ɩnɩ ɩ sǝŋnɑ Apǝlɑhɑm kɛ wɑɑtʋ wei ɩ́lɛ́ ɩ tɛmɑ ɑwulɑɑ kɛ kǝlʋɣʋ kɛ yoou tɑɑ nɑ ɩ́ mǝlǝɣɩ kpente tɔ, nɑ ɩ́ kooli-ɩ kʋpɑntʋ. Tǝnɑɣɑ Apǝlɑhɑm tɑlɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ kɑ wɛnɑ tɔɣɔ tɔm nɑɑnʋwɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɩ́ hɑ-ɩ. Mɛlǝcisetɛɛkɩ hǝtɛ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ tɑmpɑnɑ tʋ. Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩ kɛ́ Sɑlɛm wulɑʋ, nɑ pǝlɛ pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ hɛɛsʋɣʋ tʋ. Nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ cɑɑ, pɑ tɑ nyɩ ɩ too. Nɔɣɔlʋ tɑ nyɩ sɩ ɑkele lʋlǝnɑ nɑ pǝ́ lʋlɩ nɑ pǝ́ tɑlɑ-ɩ. Pɑ tɑ yɔɣɔtɩ ɩ lʋlʋɣʋ tɔm kɛ tiili, yɑɑ ɩ sǝm tɔm. Ɩ nǝɣǝsǝnɑ Ɩsɔ Pǝyɑɣɑ, nɑ ɩ kɛ́ kɔtʋlʋ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́.
Ɩ pɑɑsɩ nɑ ɩ́ nɑ́ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ sɔsɔɔntʋ yee. Hɑlɩ tɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ cɑɑ sɔsɔ Apǝlɑhɑm nɑ́ fɑɣɑ pǝ tǝnɑ mpi ɩ hikɑ yoou tɑɑ tɔɣɔ tɔm nɑɑnʋwɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ hɔɣɔlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ ɩ́ hɑ-ɩ. Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kɛ́ kɔtǝlɑɑ tɔ kʋsǝsɩɩtʋ hɑ-wɛɣɛ mpɑɑ kɛ́ sɩ pɑ́ pɔɔsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ cɛlǝɣɩ-wɛɣɛ pɑ kʋhikim tǝnɑ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ. Pǝyele pɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ kʋlʋmɑɑ kɛ́, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ kɛ́ Apǝlɑhɑm piyɑ. Mɛlǝcisetɛɛkɩ nɑ tɑɑ kɛ́ Lefii tʋ, pɑɑ nɑ mpʋ ɩ mʋ mpi Apǝlɑhɑm wɛnɑ tɔ pǝ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ. Pǝlɛ pǝ pɑɑsi ɩ koolɑ koolee kʋpɑnɑ kɛ wei ɩ hikɑ kʋpɑntʋ nti Ɩsɔ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ. Nɑ ɩsǝnɑ pǝ wɛɛ tɔ, sɔsɔ kooliɣinɑ sǝkpelu kɛ kʋpɑntʋ. Amɑ kɔtǝlɑɑ kiŋ ɩlɛ, mpɑ pɑ mʋɣɩ mpi yǝlɑɑ wɛnɑ tɔ pǝ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ tɔ, pɑ kɛ́ yǝlɑɑ mpɑ sɑŋɑ pɑ wɛɛ cele pɑ fɛɩ tɔɣɔ. Amɑ ye Mɛlǝcisetɛɛkɩ kiŋ ɩlɛ wei ɩ wɛ tɑm ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ tɔ ɩ́lɛ́ ɩ mʋnɑ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ. Ye pǝ lɑpɑ mpʋ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ tɔ sɩ wɑɑtʋ wei Apǝlɑhɑm fɑɣɑ ɩ wɛnɑʋ tɑɑ kɛ́ tɔm nɑɑnʋwɑ nɑ ɩ́ hɑ mpʋ tɔ, Lefii mɑɣɑmɑɣɑ nyɑ́ fɛlɑɑ kɛ́. Pǝyele Lefii nyǝ́mɑ mpɛɣɛ pɑ tɑɣɑnǝɣɩ fɑɣɑʋ nɑɑnʋwɑ ɩnɩ ɩ wontu cɛlʋɣʋ. 10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, wɑɑtʋ ɩnɩ pɑɑ pɑ tɑ lʋlǝtɑ Lefii tɔ ɩ kɑ wɛ ɩ cɔsɔ Apǝlɑhɑm tɑɑ kɛ́ sɑɑ wei Mɛlǝcisetɛɛkɩ sǝŋɑɣɑ-ɩ tɔɣɔ.
11 Lefii nyǝ́mɑ kɔtʋɣʋ lɩɩnɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑ tʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ tǝŋ tɔ tǝ kiŋ. Pǝ nɑ pǝ mpʋ tɔ Lefii nyǝ́mɑ kɔtǝlɑɑ mpɛ pɑ tɑ lɑ tǝmlɛ nte tǝ tewɑ tǝkpɑtɑɑ tɔ. Tɔfɔ pǝ tɑɑ yele Alɔŋ looŋɑ tɑɑ nɑ pǝ tɑsɑ kɔtʋlʋ kʋfɑlʋ sɩɩʋ ɩsɩɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ. 12 Mpi tɔ, pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ye kɔtǝlɑɑ ɩ́ lɑɣɑsɑɑ, kʋsǝsɩɩtʋ nɑ́ɑ́ lɑɣɑsɩ tɔtɔ. 13 Tɔʋ, Tɑcɑɑ wei ɩ tɔm pɑ yɔɣɔtǝɣɩ ɩsǝntɔ tɔ ɩ kɛ́ kpekǝle lɛntɛ tʋ kɛ́. Nɑ pɑ kpekǝle tɑɑ tʋ nɔɣɔlʋ tɑɑ lɑtɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ tǝmlɛ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɑɑ. 14 Tǝ nyǝmɑ́ teu tǝkpɑtɑɑ sɩ ɩ kɛ́ Yutɑ kpekǝle tʋ. Moisi yɔɣɔtɑɣɑ kɔtǝlɑɑ tɔm tɔ ɩ tɑ yɑɑ kpekǝle ntɛ́ tǝ hǝtɛ.
Kɔtʋlʋ wei ɩ nǝɣǝsǝnɑ Mɛlǝcisetɛɛkɩ tɔ
15 Mpi pǝ tɛɛsǝɣɩ-tʋɣʋ pǝ tɑmpɑnɑ kilisuɣu tɔɣɔlɛ sɩ: Kɔtʋlʋ nɔɣɔlʋ nɑ́ lɩɩwɑ nɑ ɩ́ nǝɣǝsǝnɑ Mɛlǝcisetɛɛkɩ. 16 Pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ kʋkɛɛsǝtʋ kɛ pǝ tǝŋɑɑ nɑ pǝ́ kpɑ-ɩ kɔtʋlʋ. Amɑ weesuɣu ŋku kʋ fɛɩ wɑkǝlʋɣʋ tɔ kʋ toŋ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑnɑ-ɩ kɔtʋlʋ. 17 Pɑ ŋmɑɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
N kɑ pǝsɩ kɔtʋlʋ kɛ tɑm tɔɔ ɩsɩɩ Mɛlǝcisetɛɛkɩ.
18 Nti pɑ sɩɩ lɔŋ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ-tɩ tɔ tǝlɛ tǝ tɑɑ fɛɩnɑ tomɑ, nɑ tɩɩ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ kʋ́ tǝlɛ. 19 Moisi kʋsǝsɩɩtʋ nɑ́ tɑɑ lɑ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ té tǝkpɑtɑɑ, tǝ nɑ́ mpʋ. Amɑ pǝ kɔnɑ-tʋɣʋ tɛɛlʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ kʋpɑmpɑŋkʋ ŋku kʋ yeki nɑ tǝ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ tɔ.
20 Mpi pǝ tɔɔ nɔɔnɔɔ nyǝŋ ɩnɛ ɩ kǝlɑɑ tɔ, pɑ kpɑ-ɩ kɔtʋlʋ nɑ Ɩsɔ tuunɑʋ kɛ́. Amɑ pɑ kpɑ lɛlɑɑ kɛ kɔtǝlɑɑ kɛ yem kɛ́. 21 Pɑ kpɑ Yesu kɛ́ kɔtʋlʋ nɑ tuunɑʋ, hɑlɩ Ɩsɔ yɔɣɔtɩ tǝfoo sɩ:
Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ́ tuu sɩ,
n kɑ́ pǝsɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ kɛ tɑm tɔɔ.
Ɩ kɑɑ tuli tɑpǝŋ kɛ nti ɩ yɔɣɔtɑ mpʋ tɔ tǝ tɑɑ.
22 Pǝ tɔɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Yesu nɑ́ kɔnɑ-tʋɣʋ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋpɑmpɑm mpi pɑɑ pɩɩ kpɑ nɑ pǝ tii pǝ kɑɑ sɑɑlɩ tɔ.
23 Pǝ kɑɑsɑ lɛntɩ tɔtɔ sɩ kɔtǝlɑɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ mpɛ pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, lɛlɑɑ sǝkɑɣɑ kɛ́ nɑ lɛlɑɑ lɛɛtǝɣɩ pɑ lʋnɑ tɑɑ. 24 Amɑ Yesu ɩ́lɛ́ ɩ wɛnɑ ɩ weesuɣu kɛ tɑm nɑ ɩ́ tɔkɩ ɩ kɔtʋlʋtʋ kɛ tɑm, nɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ lɛɛtɩ ɩ lonte. 25 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑɑ pǝlee ɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ kpǝtǝɣǝnɑ Ɩsɔ kɛ́ ɩnɩ ɩ tɔɔ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ wɛnɑ weesuɣu kɛ tɑm kɛ́, nɑ ɩ́ sǝlǝmǝɣǝnɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ.
26 Yesu kɛ́ pǝ tɩɩ mʋnɑ mpʋ sɩ pɑ́ kpɑ-tʋɣʋ kɔtʋlʋ sɔsɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ wɛ tǝnɑŋŋ, ɩ fɛɩnɑ tɑɑlɩ nɔɣɔlʋ. Pǝcɔ ɩsɑɣɑtʋ fɛɩ ɩ kiŋ tɔ se. Pɑ fɑɣɑ ɩ́ nɑ ɑsɑɣɑɑ nɑ hɑlɩ pɑ́ kpɑɑsɩ-ɩ nɑ ɩ́ tɛɛ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɔɔ. 27 Pǝ fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ tɑm kɛ́ ɩnɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ nɑ ɩ́ lɑ́ sɑmɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ, ɩsɩɩ kɔtǝlɑɑ sɔsɑɑ lɛlɑɑ lɑkʋɣʋ tɔ. Amɑ wɑɑtʋ wei ɩ hɑ ɩ tɩ nɑ ɩ́ sɩ tɔ pǝ wɛ ɩsɩɩ ɩ lɑpɑ kɔtɑɣɑ kɛ tɔm kʋlʋm kɛ kpɑkpɑɑ kɛ tɑm tɔɔ kɛ́. 28 Mpɑ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ kpɑɑkɩ kɔtǝlɑɑ tɔ pɑ teu tɑ tʋlɩ. Amɑ Ɩsɔ nɑ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ nyɔsɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɔɣɔ tɑɑ, nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ nɑ ɩ Pǝyɑɣɑ pǝsɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ, nɑ ɩ teu tʋlɑ kpɑkpɑɑ kɛ tɑm tɔɔ.