8
Yesu kɛlɛ tɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ
Tɔm nti tǝ tɔŋnɑ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ mpʋ tɔ tǝ kite ntɛ́ sɩ, tǝ wɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ kɛ mpʋ wei ɩ kpɑwɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kɑwulɑɣɑ tʋ kumte kɔŋkɔŋ tɑɑ kɛ́ ɩsɔtɑɑ tɔ. Ɩ lɑkɩ kɔtʋlʋ sɔsɔ kʋlɑpǝlɛ kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ cokǝle nte yʋlʋ tɑ siki, ɑmɑ Tɑcɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ sikinɑ-tɛ tɔ tǝ tɑɑ.
Pɑ kpɑɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ tɔ sɩ ɩ́ ponɑ Ɩsɔ kɛ́ kʋhɑhɑm nɑ ɩ́ lɑ kɔtɑsɩ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ wɛɛ sɩ tɑ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ ɩ́ wɛɛnɑ mpi ɩ kɑ́ polo nɑ ɩ́ lɑpɩ-ɩ kɔtɑɣɑ tɔ. Ye ɑtɛ cǝnɛɣɛ Yesu kɑ wɛɛ ɩ tɑɑ tɩɩ lɑpʋ kɔtʋlʋ. Mpi tɔ kɔtǝlɑɑ kɑ wɛɛ nɑ pɑ́ tɔŋnɑ Ɩsɔ kɛ́ kʋhɑhɑm ponɑʋ ɩsɩɩ pɑ kɛɛsɑ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ tɔ. Mpi mpi kɔtǝlɑɑ mpɛ pɑ lɑkɩ mpʋ tɔ, pɑ kɛɛsǝnɑ mpi pǝ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔɣɔ nɑ pɑ́ lɑkɩ. Ɩlɛ pǝ nǝɣǝsǝlɛ kɛ́ pǝ tɑɣɑ pǝ mɑɣɑmɑɣɑ. Pǝ lɑpɑ kʋlʋm nɑ nti tɩɩ tɛm Moisi kiŋ kɛ lɑpʋ tɔ. Sɑɑ wei ɩ lɑpɑ sɔɔlʋ sɩ ɩ sikiɣi cokǝle tɔ Ɩsɔ heelɑ-ɩ sɩ ɩ́ siki-tɛɣɛ teitei ɩsɩɩ pɑɑ kɛɛsɑ-ɩ pʋɣʋ tɔɔ tɔ, ɩ́ tɑɑ coti. Amɑ tǝmlɛ nte pɑ tʋ Yesu tɔ tǝ kǝlɑ mpɛ pɑ nyǝnɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩnɩ ɩ tɛlǝsǝnɑ-tʋɣʋ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋpɑmpɑm mpi pǝ lɩɩnɑ kʋpɑntʋ kʋkǝlǝtʋ nti Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɔ tǝ kiŋ tɔ.
Ye kɑncɑɑlɑɣɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kɑ tewɑ tǝkpɑtɑɑ pɑ tɑɑ tɑsɑ nɔɣɔ kʋfɑlɑɣɑ kɛ pɛɛlʋɣʋ tɔtɔɣɔ kʋpǝnɑɣɑ lonte. Amɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ lɑpɑ tɑɑlɩ nɑ Ɩsɔ kɑlǝɣǝnɑ-wɛ sɩ:
Pǝ́ kɔmɑ nɑ pǝ́ kɔɔ mɑɑ yele nɑ mɑ́ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ
nyǝ́mɑ tǝ́ tɑsɑ nɔɔsɩ kʋfɑsɩ pɛɛlʋɣʋ,
nɑ pǝ́ kpɛnnɑ Yutɑ kpekǝle nyǝ́mɑ tɔtɔ.
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
Nɔɣɔ ŋkɑ mɑ nɑ-wɛ tɩɩ pɛɛlɩ tɔ kɑ kɑɑ wɛɛ
ɩsɩɩ mɑ́ nɑ pɑ cɑɑnɑɑ cɑɑnɑɑ tɩɩ pɛɛlʋɣʋ ŋkɑɣɑ
wɑɑtʋ wei mɑ hɔmɑ-wɛ nɑ mɑ́ lǝsɩ Icipiti tɑɑ tɔ.
Pɑ tɑ tɔkɩ nɔɣɔ ŋkɑ mɑ́ nɑ-wɛ tɩɩ pɛɛlɑ mpʋ tɔ.
Mpʋ pǝ lɑpǝnɑ nɑ mɑ́ɑ́ lɔ pɑ tɔm kɛ luɣu.
Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.
10 Nn, Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑ mpʋ sɩ:
Nɔɣɔ ŋkɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ mɑɑ yele nɑ mɑ́ nɑ
Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝ́ pɛɛlɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
Mɑɑ kpɑɣɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ́ tʋ hɑtuu pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ.
Mɑɑ ŋmɑɑ-tǝɣɩ pɑ lotu tɑɑ.
Mɑɑ pǝsɩ pɑ Ɩsɔ nɑ mpɛ pɑɑ pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ.
11 Sɑɑ ɩnɩ nɔɣɔlʋ kɑɑ nɔkɩ ɩ tɔɣɔntǝlɛ kɛ sɛɣɛsʋɣʋ.
Nɔɣɔlʋ kɑɑ tɔ ɩ tɑɑpɑlʋ sɩ:
Nyɩ Tɑcɑɑ.
Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ,
pɑ tǝnɑ pɑɑ nyɩ-m.
Pǝ kpɑɣɑʋ pǝyɑɣɑ nɑ pǝ polo sɔsɔ tɔ.
12 Mɑɑ hɩɩsɩ pɑ kʋpǝntǝŋ.
Mɑ kɑɑ tɔɔsɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ pǝcɔ.
13 Ɩlɛ timpi Ɩsɔ yɔɣɔtǝɣɩ nɔɣɔ kʋfɑlɑɣɑ pɛɛlʋɣʋ tɔm tɔ pǝ wɛɛ sɩ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkɑ pǝnɑɑ kɛ́. Nɑ pʋlʋ ɩ́ pǝnɑɑ nɑ pǝ́ cɛɣɛtǝɣɩ, pǝ cɑɑ tɛm kɛ́.