9
Atɛ cǝnɛ Ɩsɔ sɛɛʋ nɑ ɩsɔtɑɑ Ɩsɔ sɛɛʋ
Kɑncɑɑlɑɣɑ nɔɣɔ ŋkɑ pɑɑ pɛɛlɑɑ tɔ kɛlɛ kɑɑ wɛnɑ nti pɑ sɩɩwɑ nɑ pɑ tǝŋǝɣɩ nɑ pɑ́ sɛɛkɩ Ɩsɔ tɔɣɔ, nɑ tǝ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑ wɛ ɑtɛ cǝnɛ. Pɑɑ sikɑ cokǝle kɛ́, nɑ ntɛ́ tǝ kɛnɑ pǝ tɔɔ pǝ tɔɔ nyǝntɛ, nɑ pɑ yɑɑ-tɛ sɩ kɑtɛ tɑɑ. Nɑ tǝnɑɣɑ pɑ sɩɩkɑɣɑ fǝtǝlɑ nɑ tɑɑpǝlɩ nɑ potopotonɑɑ mpɑ pɑ hɑ Ɩsɔ tɔ. Pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ nɑɑlɛ nyǝŋkʋ wɑɑlɩ kɛnɑ cokǝle nte pɑ yɑɑ sɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɔ. Nɑ tǝnɑɣɑ wʋlɑ cofolo kɑ wɛɛ nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ ɩ tɑɑ, nɑ Ɩsɔ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ ɑtɑkɑɑ nɑ pɑ́ wɑɑsɑ ɩ tǝnɑɣɑ wʋlɑ tǝpɑɩ. Atɑkɑɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɑ wɛ wʋlɑ nyǝnɑɣɑ nɑ kɑ tɑɑ nɑ mɑnɑ, nɑ Alɔŋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ ŋku kɩɩ tʋwɑ hɛtʋ tɔ nɑ pɛɛ kpɑɑtɑnɑɑ mpɑ pɑ tɔɔ pɑ ŋmɑɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔm tɔ. Atɑkɑɑ ɩnɩ ɩ tɔɔ kɑ wɛ teeli nyǝ́mɑ nɑpǝlɩ mpɑ pɑ hʋ́lǝ́ɣɩ́ sɩ Ɩsɔ wɛ tǝnɑ tɔ, nɑ pɑ keŋ lɔpɑ timpi pɑ lɑkɑɣɑ kɔtɑɣɑ kɛ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ tɔɔ tɔ. Pǝ tɑɣɑ sɩ cǝnɛɣɛ tɩɩ yɑsɩ-mɛɣɛ pǝ kɑntǝlɑsɩ tǝnɑ tǝcɛɩcɛɩ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ tǝnɑ pɩɩ wɛɛ, pɑɑ mpiɣi pǝ lonte tɑɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ́ sʋʋkɑɣɑ tɑm kɛ́ pǝ tɔɔ pǝ tɔɔ cokǝle tɑɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ pɑ tǝmlɛ. Amɑ hɑtuu pǝ tɑɑ nyǝntɛ tɑɑ ɩlɛ kɔtʋlʋ sɔsɔ tike sʋʋkɑɣɑnɑ tǝnɑ, nɑ pǝnɑɣɑ tɑɑ tɔm kʋlʋm tǝkoŋ kɛ́ ɩ sʋʋkɑɣɑ. Cɑlǝm kɛ ɩ pukɑɣɑnɑ tǝnɑɣɑ fɛɛnʋɣʋ kɛ Ɩsɔ kɛ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kʋpǝntǝŋ nɑ kʋpǝntǝŋ wei ɩlɛ sɑmɑɑ nɑ́ pǝntɑ kʋpǝntʋ tɔ ɩ tɔɔ tɔtɔ. Feesuɣu Nɑŋŋtʋ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝnɑ sɩ pǝ tɔɔ pǝ tɔɔ cokǝle wɑɑtʋ tǝnɑ tɑɑ, mpɑɑʋ fɛɩ sɩ yʋlʋ ɩ́ tɑlɑ timpi pɑ yɑɑ sɩ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɑɑ tɔ. Mpʋ ɩnɩ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩsǝnɑ tǝ wɛ kɑɣɑnɑ ɩsǝntɔ tɔ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ɩsɩɩ pɑ kpɑkʋɣʋʋ kʋhɑhɑm nɑ pɑ kpɑkʋɣʋʋ wontu nɑ pɑ́ lɑkɩ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑsɩ tɔ, mpʋ ɩnɩ pɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ pǝ́ tɑɣɑnɩ teu tǝkpɑtɑɑ kɛ́ wei ɩ lɑkɩ mpʋ tɔ ɩ lotu tɑɑ. 10 Kʋtɔɣɔʋ nɑ kʋnyɔnyɔɔm nɑ nyʋɣʋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ tɔm tike kɛ pǝ pɑɑsǝnɑɑ. Pǝ kɛ́ yʋlʋ tɔnʋɣʋ nyǝm mpi pɑ sɩɩwɑ sɩ pɑ tǝŋǝɣɩ, hɑlǝnɑ kʋyɑŋku Ɩsɔ kɑ́ tɑɣɑnɩ pǝ tǝnɑɣɑ kʋfɑm tɔ.
11 Amɑ Kilisiti nɑ́ lɑpɑ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ pɑ tɛmɑ kɔntɛ tɔ pɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ. Nɑ cokǝle nte tǝ tɑɑ ɩ lɑkɩ tǝmlɛ tɔ tǝ kǝlɑɑ, nɑ tǝ tewɑ tǝkpɑtɑɑ. Pǝ tɑɣɑ yǝlɑɑ sikinɑ-kɛ, nɑ tǝ tɑ tɩɩ kɛʋ ɑntulinyɑ wei pɑ lɑpɑ kʋlɑpʋ kɛ ɩsǝntɔ tɔ ɩ nyǝntɛ. 12 Kilisiti sʋʋʋ tɔm kʋlʋm kɛ ɩ kpɑkpɑɑ sʋʋʋ kɛ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɑɑ tɔ pǝ tɑɣɑ ɑcɔɔnɑɑ nɑ nɑwee cɑlǝm kɛ ɩ lɑpǝnɑ kɔtɑɣɑ. Amɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ cɑlǝm kɛ́, ɩlɛnɑ pǝ́ kɔnɑ-tʋɣʋ tɑ́ nyɔɔŋ yɑpʋ kɛ tɑm tɔɔ. 13 Ye ɑcɔɔnɑɑ nɑ lɑtǝcɛnɑɑ pǝ cɑlǝm nɑ nɑɑŋ ɑlʋ nyǝŋ wei pɑ nyɑɣɑsɑ ɩ tǝnɑ nɑ pɑ́ ŋmɩɩsǝɣɩ ɩ tɔlʋmɑ kɛ yǝlɑɑ ɑsilimɑ nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ tɑ kpisi pɑ ɑsilimɑ kɛ kpiisuɣu, 14 kɑcɑŋfɑnɑ Kilisiti cɑlǝm nɑ? Feesuɣu tɑm nyǝŋkʋ toŋ tɑɑ kɛ́ ɩ lɑpǝnɑ ɩ tǝɣɩ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ tewɑ tǝkpɑtɑɑ tɔ. Ɩ cɑlǝm kɑ́ lǝsɩ tɑ lotu tɑɑ kɛ́ kpɑɩ tǝmɑnɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ tǝ́ pǝsɩ nɑ tǝ́ lɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ tǝmlɛ.
15 Pǝ tɔɔ kɛ́ Kilisiti kɛ wei ɩ tɛlǝsǝɣɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋfɑm kɛ lɛlɑɑ tɔ sɩ mpɑ Ɩsɔ yɑɑwɑ tɔ pɑ́ hiki kʋpɑntʋ tɑm nyǝntʋ nti Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ nɑ pǝ́ wɛɛ ɩsɩɩ pɑ kpɑncoou tɔ. Pɑ pǝsǝɣɩ nɑ pɑ́ hiki-tɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, sǝm lɑpɑ pǝ tɑɑ, nɑ sǝm mpɩ pǝ yekinɑ nɑ mpɑ pɑɑ wɛ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋpǝm tɑɑ nɑ pɑ́ pǝntǝɣɩ tɔ, pɑ́ lɩɩ kʋpǝntǝŋ ɩnɩ ɩ tɑɑ.
16 Ye yʋlʋ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ ɩsǝnɑ ɩ cɑɑ pɑ́ lɑnɑ ɩ wɛnɑʋ kɛ ɩ sǝm wɑɑlɩ tɔ nɑ pɑ́ tʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ nɑ pɑ́ sɩɩ, ɩsɩɩ ɩ sǝpɑ nɑ pǝ́cɔ́. 17 Ye ɩ wɛnɑ ɩ ɩsɛ, tɑkǝlɑɣɑ ɩsɩɩ mpʋ kɑɑ lɑ tǝmlɛ. Amɑ ye ɩ kɔmɑ nɑ ɩ́ sɩ kɛ pɑɑ lɑnɑ-kɛɣɛ tǝmlɛ. 18 Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ tʋlɑ kɑncɑɑlɑɣɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɔɔ nɑ cɑlǝm. 19 Kɑncɑɑlɑɣɑ ɩlɛ Moisi kpɑɣɑ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ heeliɣi mpi pǝ tǝnɑ tɔɣɔ nɑ ɩ́ kɛɛsɩ sɑmɑɑ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ hisɔpʋ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ nɑ heeŋ hʋntʋ kʋsɛɛmtʋ nɑ ɩ́ lii nɑwee cɑlǝm nɑ lʋm pǝ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɛntǝnɑ Ɩsɔ Tɔm tɑkǝlɑɣɑ nɑ yǝlɑɑ pɑ tɔɔ nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ. 20 Nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Pǝnɛ ɩnɩ pǝ kɛnɑ cɑlǝm mpi pǝ lɑkɩ nɑ nɔɣɔ ŋkɑ Ɩsɔ pɛɛlɑɑ nɑ ɩ́ tɔ sɩ ɩ́ tɔkɩ tǝkeŋkeŋ tɔ kɑ́ lɑ tɑmpɑnɑ. 21 Ɩlɛnɑ Moisi tɑsɑ cɑlǝm kɛ kpɑɣɑʋ nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ cokǝle tɔɔ nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ wontu tǝnɑ tɔɔ. 22 Nɑ ɩsɩɩ pɑ kɛɛsɑ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ tɔ, cɑlǝm mpɩ, pǝ wɛ ɩsɩɩ pǝ tǝnɑɣɑ pǝ tɑɣɑnɑɑ, nɑ ye cɑlǝm ɩ tɑ ti, pɑ kɑɑ hɩɩsɩ nɔɣɔlʋ ɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ.
Kilisiti kɔtɑɣɑ hɩɩsʋɣʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ
23 Nɑ ɩsɩɩ pɑ tɑɣɑnɑ mpi pǝ wɛ ɩsɔtɑɑ tɔ pǝ nǝɣǝsǝlɛ kɛ mpʋ tɔ, pǝ wɛɛ sɩ pɑ́ lɑ ɩsɔtɑɑ nyǝm mɑɣɑmɑɣɑ kɛ kɔtɑsɩ kʋpɑŋsɩ nsi sɩ kǝlɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teu tɔ. 24 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, kɑtɛ tete nte tǝ tɑɑ Kilisiti sʋʋwɑ tɔ tǝ tɑ kɛ nte yǝlɑɑ lɑpɑ nɑ tǝ nǝɣǝsǝnɑ ɩsɔtɑɑ nyǝntɛ kɛ kʋnǝɣǝsʋ tɔ. Amɑ ɩsɔtɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɩ kpɑwɑ sɩ ɩ puki ɩ́ sǝŋ Ɩsɔ ɩsɛntɑɑ nɑ ɩ́ wiiki tɑ kʋnyɔŋ. 25 Pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ pukinɑ wontu cɑlǝm kɛ kɑtɛ tete kɛ́. Amɑ Kilisiti ɩ́lɛ́ ɩ tɑ sʋʋ sɩ ɩ lɑkɩ ɩ tǝɣɩ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ́ lɛlǝɣɩ. 26 Ye pɩɩ wɛ mpʋ ɩ kɑ tɔɣɔ kʋnyɔŋ kɛ tɔm pɑɣɑlɛ kɛ hɑtuu ɑntulinyɑ lɑpʋ wɑɑtʋ. Amɑ ɩ kɔmɑ kɑɣɑnɑɣɑ tɔm kʋlʋm kɛ ɩ kpɑkpɑɑ kɔntɛ kɛ tǝnɑɣɑ kʋyɛɛŋ ɩnɛ ɩ tɑɑ sɩ ɩ́ lɑ ɩ tǝɣɩ kɔtɑɣɑ nɑ ɩ́ kʋ́ ɩsɑɣɑtʋ tǝnɑŋnɑŋ. 27 Pǝ tɛmɑ sɩɩʋ sɩ pɑɑ yʋlʋ wei ɩ kɑ́ sɩ tɔm kʋlʋm kɛ́, nɑ pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ ɩlɛnɑ Ɩsɔ hʋʋnɑ-ɩ tɔm. 28 Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ pɑ lɑpɑ Kilisiti kɛ kɔtɑɣɑ kɛ tɔm kʋlʋm sɩ pǝ́ lǝsɩ yǝlɑɑ sɑmɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩ kɑ́ tɑsɑ mǝlʋɣʋ, ɩlɛ pǝ tɑɣɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm tɔɔ kɛ́ ɩ kɑ́ kɔɔ pǝlɛ. Amɑ mpɑ pɑ tɑŋɑ-ɩ tɔ pɑ nyɔɔŋ yɑpʋ kɛ́.