10
Kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑɑ tʋwɑ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔ tǝ tɑ hʋlɩ kʋpɑntʋnɑɑ mpɑ pɑɑ kɔɔ cele tɔ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ teitei. Amɑ pǝ nǝɣǝsǝlɛ kɛ pǝ hʋlɑɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ kʋsǝsɩɩtʋ ntɩ tǝ tɑ pǝsɩ nɑ tǝ́ lɑ́ nɑ mpɑ pɑ kpǝtǝɣǝnɑ Ɩsɔ tɔ pɑ́ te tǝkpɑtɑɑ, nɑ kɔtɑsɩ kʋlʋmɑsɩ nsi pɑ lɑkɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑɣɑ tɑm tɔ. Ye pɩɩ kpiisɑ mpɑ pɑ sɛɛkɑɣɑ Ɩsɔ kɛ́ mpʋ pǝ tɑkɑ tɔ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tǝkpɑtɑɑ kɛ tɔm kʋlʋm tɔɔ, pɛlɛ pɑ tɑɑ tɑsǝɣɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm tɔɔsʋɣʋ, pǝcɔ pɑ tɑɑ nɔkɩ kɔtɑsɩ nɑsǝlǝɣɩ lɑpʋ tɔtɔ. Mpi tɔɣɔlɛ sɩ pɑ lɑkʋɣʋ kɔtɑsɩ nsǝɣɩ pɑɑ pǝnɑɣɑ ŋkɑ tɔ pǝ tɔɔsǝɣɩ yǝlɑɑ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ kɛ́. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, lɑtǝcɛnɑɑ nɑ ɑcɔɔnɑɑ pɑ cɑlǝm kɑɑ pǝsɩ nɑ pǝ́ lǝsɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ.
Pǝ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei Kilisiti kɔŋɑɣɑ ɑntulinyɑ tɑɑ tɔ ɩ tɔmɑ Ɩsɔ sɩ:
Nn cɑɑ kɔtɑsɩ pǝyele nn cɑɑ kʋhɑhɑm.
Amɑ n ŋmɑ-m tɔnʋɣʋ.
Kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑ sɩ tǝnɑ tɔ sɩ tɑ kɛ-ŋ pʋlʋ.
Nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ wɛ-ŋ yem tɔtɔ.
Tǝnɑɣɑ mɑ tɔmɑ sɩ:
Hɑɩ Ɩsɔ, mɑɣɑlɔ.
Mɑ kɔŋ sɩ mɑ́ lɑ nyɑ́ luɣu nyǝntʋ ɩsɩɩ pɑ kɛɛsɑ
mɑ tɔm kɛ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ tɔ.
Ɩ cɑɑlɑ yɔɣɔtʋɣʋ kɛ sɩ: Nn cɑɑ kɔtɑsɩ nɑ kʋhɑhɑm nɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ nyɑɣɑ sɩ tǝnɑ tɔ nɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑsɩ. Pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ tɑ kɛ-ŋ pʋlʋ. Pǝyele pǝ wɛ kʋsǝsɩɩtʋ tɑɑ sɩ pɑ́ lɑ kɔtɑsɩ nsǝɣɩ mpʋ. Ɩ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtʋɣʋ tɔɣɔ ɩ tɔmɑ sɩ: Hɑɩ Ɩsɔ, mɑɣɑlɔ. Mɑ kɔŋ sɩ mɑ́ lɑ nyɑ́ luɣu nyǝntʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ nɑ Ɩsɔ kʋ́ kɔtɑsɩ nsi pɑ lɑkɑɣɑ tɔ, ɩlɛnɑ Kilisiti kɔtɑsɩ lɑpʋ nɑ́ɑ́ mʋ kʋpǝm lonte. 10 Yesu Kilisiti lɑpɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ nɑ ɩ́ lɑ́ ɩ tǝɣɩ kɔtɑɣɑ nɑ pǝ́ kpiisi tɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ tɑm tɔɔ.
11 Pɑɑ kɔtʋlʋ wei ɩ sǝŋʋɣʋ ɩsɔ nɑ ɩ́ lɑkɩ kɔtɑsɩ kɛ pɑɑ ɩfemle nte tɔ, kʋlʋmɑsɩ nsǝɣɩ ɩ lɑkɩ tɑm. Pǝyele sɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ sɩ hɩɩsɩ ɩsɑɣɑtʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ. 12 Amɑ Kilisiti ɩ́lɛ́ ɩ lɑpɑ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ kɛ tɔm kʋlʋm tǝkoŋ, nɑ kɔtɑɣɑ ŋkɛ kɑ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ tɑm. Kilisiti tɛmɑ mpʋ ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kɔŋkɔŋ tɑɑ. 13 Kɑɣɑnɑ tǝnɑɣɑ ɩ wɛɛ nɑ ɩ́ cɑɣɑɑ nɑ ɩ́ tɑŋɑɑ sɩ Ɩsɔ ɩ́ kɔnɑ ɩ kolontunɑɑ nɑ ɩ́ loosi nɔɔhɛɛ kɛ pɑ tɔɔ. 14 Tɔm kʋlʋm tǝkoŋ kɛ́ ɩ hɑ ɩ tɩ sɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ kpiisɑɑ tɔ pɑ́ té tǝkpɑtɑɑ.
15 Nɑ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ hʋlǝɣɩ-tʋɣʋ pǝ tɑmpɑnɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ cɑɑlɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ:
16 Nn, Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑ mpʋ sɩ,
nɔɣɔ ŋkɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ wɑɑlɩ mɑɑ yele nɑ
mɑ́ nɑ-wɛ tǝ́ pɛɛlɩ tɔɣɔlɛ sɩ,
mɑɑ kpɑɣɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ́ tʋ pɑ lotunɑɑ tɑɑ.
Mɑɑ ŋmɑɑ-tǝɣɩ pɑ lǝmɑɣɑsɛɛ tɑɑ.
17 Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑsɑ sɩ: Mɑ kɑɑ tɑsɑ tɔɔsʋɣʋ kɛ pɑ ɩsɑɣɑtʋ nɑ pɑ kʋpǝntǝŋ tɔɔ kɛ́ pɑɑ pǝcɔ. 18 Ye pɑ tɛmɑ yʋlʋ ɩsɑɣɑtʋ kɛ hɩɩsʋɣʋ ɩɩ nɔkǝɣɩ nɑ ɩ́ tɑsɑ kɔtɑɣɑ kɛ lɑpʋ sɩ pǝ́ hɩɩsɩ ɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔtɔ.
Ɩsɔ kpǝtǝnɑʋ
19 Tɔʋ, mɑ tɑɑpɑlɑɑ, ɩsɩɩ Yesu weesuɣu lɩɩʋ tɔ pǝ tɔɔ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ sʋʋ kɑtɛ tɑɑ kɑtɛ tɑɑ tǝkɑɑ. 20 Pǝnɛntɛ ɩ tʋlɑ-tʋɣʋ weesuɣu mpɑɑʋ kʋfɑlʋɣʋ, kʋ lɩɩnɑ pʋʋɣʋ kʋkɑkɑɣɑʋ nɑ wɑɑlɩ. Pʋʋɣʋ ŋkʋ kʋ kɛnɑ ɩsɩɩ ɩ tɔnʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ. 21 Tǝ wɛnɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ wei pɑ sɩɩwɑ sɩ ɩ́ nyǝnǝɣɩ Ɩsɔ tǝyɑɣɑ tɔɔ tɔ. 22 Ye mpʋ ɩlɛ tǝ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ nɑ lotu kʋlʋmtʋ nɑ nɑɑni kʋpɑmpɑŋ nɑ tɔnǝŋ wei pɑ sɔwɑ lʋm kʋpɑm tɔ. Tǝ tɑɑ nɩɩ ɩsɑɣɑtiyɑ tɑŋ kɛ tɑ lotu tɑɑ. 23 Tǝ́ tɔkɩ tɑ́ tɛɛlʋɣʋ ŋku kʋ tɔm tǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ ɩsǝntɔ tɔɣɔ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ cɑɣɑnɑ nɑɑni sɩ mpi mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-tʋ tɔ ɩ kɑ́ lɑ-wɩ. 24 Tǝ́ nyǝnǝɣɩ tɑ tǝmɑ tɔɔ nɑ tǝ́ lɑ́ nɑ tǝ sɔɔsɩ tǝmɑɣɑ sɔɔlʋɣʋ nɑ tǝ́ kʋsɩ tɑ kʋnyɩɩlǝŋ kɛ kʋpɑntʋ lɑpʋ tɔɔ. 25 Tǝ́ tɑɑ yele timpi pǝ kɛ́ sɩ tɑ́ tǝnɑ tǝ́ koti tɔɣɔ pote ɩsɩɩ lɛlɑɑ nɑ́ kisuɣu pote tɔ. Amɑ tǝ́ teŋ tǝmɑɣɑ tɑm nɑ pǝ tɩɩ kǝlǝnɑ wɑɑtʋ ɩnɛ wei ɩ tɑɑ tǝ loosiɣi Tɑcɑɑ kʋyɑkʋ nɑ kʋ́ kɔŋ tɔ.
26 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye tǝ tɔŋnɑ ɩsɑɣɑtʋ lɑpʋ tǝfɑɑ pǝyele tǝ tɛmɑ tɑmpɑnɑ nyǝm, pǝ tɑ kɑɑsɩ ɩsɑɣɑtʋ hɩɩsʋɣʋ kɔtɑɣɑ nɑkǝlɩ tɔtɔ. 27 Amɑ tǝ́ cɑɣɑnɑ tɑpɑhoii sɩ Ɩsɔ hʋʋlɛ nɑ́ tɑŋɑ-tʋɣʋ cele. 28 Pɑ sɩɩwɑ sɩ ye nɔɣɔlʋ pǝntɑ Moisi kʋsǝsɩɩtʋ nɑ yǝlɑɑ nɑɑlɛ yɑɑ tooso nɑ-ɩ nɑ pɑ ɩsǝpee nɑ pɑ́ tisi sɩ yɛɛ ḿpʋ́ɣʋ́, pɑ́ kʋ-ɩ, pɑ́ tɑɑ nyǝnɩ ɩ pǝtɔɔtǝlɛ. 29 Tɔʋ ye pǝ wɛ mpʋ ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ pɑɑ lɑnɑ wei ɩ fɛlɑ Ɩsɔ pǝyɑɣɑ kɛ ɩ nɔɔhɛɛ tɛɛ nɑ ɩ́ nyǝnɩ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ cɑlǝm mpi pǝ tɑɣɑnɑ-ɩ tɔɣɔ yem nɑ ɩ́ kʋ Feesuɣu Nɑŋŋtʋ nyʋɣʋ tɔ? Ɩ́ nyɩ teu sɩ ɩ sɑlǝkɑ kɑɑ wɛɛ kɛɛsʋɣʋ. 30 Tǝ nyǝmɑ́ wei ɩ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ́ɑ́ lɛɛtǝnɑ pɑɑ wei kɛ́ ɩ ɩsɑɣɑtʋ nɑ mɑ́ɑ́ fɛlǝnɑ pɑɑ wei kɛ́ mpi ɩ lɑpɑ tɔ. Nɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɑsǝnɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ: Tɑcɑɑ kɑ́ hʋʋnɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ tɔm. 31 Sɩ ń tuti nyɑ́ tǝɣɩ Ɩsɔ weesuɣu tʋ niŋ tɑɑ tɔ pǝ wɛ sɔɣɔntʋ kɛ sɔsɔm yoo.
32 Ɩ́ tɔɔsɩ ɩsǝnɑ pǝ tɛmɑ-mɛɣɛ lɑpʋ kɛ wɑɑtʋ wei Ɩsɔ lɑpɑ nɑ mǝ ɩsɛntɔɔ cɛ tɔ. Pɩɩ sʋsʋɣʋ-mɛɣɛ kʋnyɔntɔɣɔlɛ sɔsɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ kpɑkpɑɑ nɑ ɩ́ sǝŋ tǝcɑ kɛ wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔ. 33 Kʋlʋmɑɑ mɛɣɛ pɑ tɔŋnɑ tʋʋʋ nɑ pɑ́ lɑkɩ mpi pǝ fɛɩ teu tɔɣɔ sɑmɑɑ tɑɑ. Pǝyele kʋlʋmɑɑ mɛ mǝ sɔɔlʋ nɑ́ pɩɩnɑ sɩ ɩ́ te mpɑ pɑ tɔŋnɑ wɑhɑlɑ tʋɣʋ ɩsɩɩ mɛ tɔ. 34 Ɩ́ tɑ́ cɔɔlɩ mǝ tɩ nɑ sɑlǝkɑtʋnɑɑ kʋnyɔŋ tɔɣɔʋ. Wɑɑtʋ wei pɑ lɛɛkɑɣɑ mǝ wɛnɑʋ tɔ ɩ́ tɑ́ kɛɛ nyʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, ɩ́ kɑ nyǝmɑ́ teu sɩ ɩ́ wɛnɑ wɛnɑʋ mpi pǝ kǝlɑ ḿpʋ́ɣʋ́ teu nɑ pǝ tɑɑŋǝɣɩ tɑm tɔ. 35 Ye mpʋ ɩlɛ mǝ nɑɑni ɩ́ tɑɑ sɩ. Mpi tɔ ɩ tɔɔ kɛ́ pɑ sɩɩ-mɛɣɛ kɑsǝyɑɣɑ sɔsɔɣɑ. 36 Ye ɩ fɛɩnɑ suulu ɩ́ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ hɑ-mɛɣɛ mpi ɩ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-mɛ tɔ. 37 Pǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ:
Pǝ kɑɑsɑ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́ sɩ
wei ɩ kɑɣɑ ɩ kɔɔ tɔ ɩ́ kɔɔ.
Ɩ kɑɑ tɑɑŋɩ se.
38 Nɑ wei mɑ yɑɑ mɑ yʋlʋpɑŋ tɔ ɩ kɑ́ tɛ-m nɑ ɩ tɑɑ kɛ́ ɩlɛnɑ ɩ́ tʋlɩ-tɩ.
Amɑ ye ɩ tulɑ tɑpǝŋ mɑ kɑɑ lɑpɩ-ɩ luɣu tɔtɔ.
39 Tɑ́ tɑ kɛ́ mpɑ pɑ tuliɣi tɑpǝŋ nɑ pɑ́ leki yem tɔ. Amɑ tǝ kɛ́ mpɑ pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ nɑ pɩɩ yɑ pɑ nyɔɔŋ tɔɣɔ.