11
Tɑɑ tɛmnɑʋ kɛ Ɩsɔ lɑkɩ mpi tɔ
Timpi pɑ tɔŋ sɩ yʋlʋ tɛmɑ ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ tɔɣɔlɛ wɑɑtʋ wei ɩ tɑŋɑ pʋlʋ nɑ sikɑ fɛɩ tɔ, nɑ ɩ́ tʋɣɩ pʋlʋpʋ nɑɑni pǝyele pǝlɛ pɩɩ nɑɑ tɔ. Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ sɑmɑ lɔŋtɑɑ nyǝ́mɑ.
Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ yelinɑ nɑ tǝ́ cɛkǝnɑ sɩ Ɩsɔ yɔɣɔtɑ kʋyɔɣɔtʋ nɑ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ pǝ́ lɑ́, hɑlǝnɑ mpi pɩɩ nɑɑ tɔ pǝ lɩɩnɑ mpi pǝ nɑɑ tɔ pǝ tɑɑ.
Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Apɛɛlɩ lɑpɑ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ ŋkɑ kɑ kǝlɑ Kɑyini nyǝŋkɑ kɛ teu tɔ. Ɩ tɛmnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ tɑɑ tɔɣɔ Ɩsɔ nɑ́ yɑɑ-ɩ yʋlʋpɑŋ, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ Ɩsɔ sɑmɑ ɩ kʋhɑʋ. Apɛɛlɩ tɛmnɑ Ɩsɔ nɑ ɩ tɑɑ tɔɣɔ pɑɑ nɑ ɩ sǝpʋ tɔ ɩ tɔŋnɑ yɔɣɔtɑɣɑ.
Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ tɑ yele sɩ Henɔkɩ ɩ́ sɩ kʋsǝpʋ. Amɑ pǝ kpɑɣɑ-ɩ nɑ ɩ ɩsɛ nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ-ɩ Ɩsɔ cɔlɔ, nɑ nɔɣɔlʋ tɑ tɑsɑ-ɩ keesuɣu, Ɩsɔ kpɑɑsɑ-ɩ ɩ cɔlɔ tɔ pǝ tɔɔ. Pɑ ŋmɑɑ Ɩsɔ Tɔm tɑɑ sɩ: Henɔkɩ te Ɩsɔ tɔɣɔ Ɩsɔ kpɑɑsɑ-ɩ. Nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ wɛɛ, ye pǝ tɑɣɑ Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ tɔɔ yʋlʋ kɑɑ te Ɩsɔ. Mpi tɔ, ye yʋlʋ cɑɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ, pʋntʋ kɑ́ tɛ ɩ tɑɑ kɛ́ tǝkpɑtɑɑ sɩ Ɩsɔ wɛɛ nɑ ɩ fɛlǝɣɩ mpɑ pɑ pɛɛkǝɣɩ-ɩ tɔ.
Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Nowee nɩɩ Ɩsɔ kpɑɑlʋɣʋ kɛ wɑɑtʋ wei ɩ heelɑɣɑ-ɩ sɩ pʋlʋ kɑ́ kɔɔ tɔ. Pɑɑ nɑ ɩ tɑ nɑtɑ-wɩ nɑ ɩ ɩsǝpǝle tɔ ɩ nɩɩ Ɩsɔ nɔɣɔ tɑɑ tɔm, ɩlɛnɑ ɩ́ sɑɑkɩ ɑtɑkɑɑ pɔɣɔlʋɣʋ sɔsɔɔʋ nɑ pǝ́ yɑ́ ɩ́ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ nyɔɔŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ nɑ ɩ́ kʋ ɑntulinyɑ tɔm nɑ Ɩsɔ nɑ́ɑ́ yɑɑ-ɩ yʋlʋpɑŋ kɛ ɩ tɛm ɩ tɑɑ nɑ Ɩsɔ tɔ pǝ tɔɔ.
Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Apǝlɑhɑm lɑpɑ mpi Ɩsɔ yɑɑ-ɩ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ ɩ́ lɑ tɔ. Ɩ kʋlɑɑ nɑ ɩ́ tɛɛ tɛtʋ nti Ɩsɔ cɑɑ sɩ tǝ́ lɑ ɩ́ nɑ ɩ piyɑ pɑ nyǝntʋ tǝkpɑtɑɑ tɔ. Ɩ yelɑ ɩ tɛtʋ nɑ ɩ́ tɛɛ, ɩ tɑ tɩɩ nyǝm timpi mɑɣɑmɑɣɑ ɩ puki tɔ. Ɩsɔ kɛ́ ɩ tɛmnɑ ɩ tɑɑ nɑ pǝ́ lɑ́ ɩ cɑɣɑ tɛtʋ nti Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ cɛlɛ-ɩ tɔ tǝ tɑɑ, nɑ n nɑwɑ n tɔ sɩ ɩ kɑ kɛ́ mʋʋlʋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ sʋʋ cokɑ tɛɛ, nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋwɛ. Ɩsɔ kɑ heelɑ pɛlɛ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ-wɛɣɛ mpʋ. 10 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Apǝlɑhɑm cɑɑkɑɣɑ ɩcɑtɛ nte tǝ kutuluŋ kilɑ kii teu tɔɣɔ, nte Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ pɩɩwɑ nɑ ɩ́ ŋmɑ tɔ.
11 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ tɔɔ kɛ́ pǝ yelɑɑ nɑ Apǝlɑhɑm pǝsɩ nɑ ɩ́ hiki pǝyɑɣɑ nɑ ɩ́ tɛmɑ kpɑtǝlʋɣʋ, nɑ Sɑɑlɑ nɑ́ tɑ́ɑ́ fɛɩ lʋlʋɣʋ tɔm tɑɑ tɔtɔ. Ɩ tʋ nɑɑni kɛ́ teu tǝkpɑtɑɑ sɩ nti Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑpɩ-ɩ tɔ tǝ kɑɑ sɑɑlɩ. 12 Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ nɑ yʋlʋ kʋlʋm wei ɩ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sǝpʋ tɔ ɩ́ lʋlɩ nɑ pǝ́ lʋlɩ tǝyomyom ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɛ ɩsɔtɔnʋɣʋ tɑɑ, nɑ ɩsɩɩ teŋku nɔɣɔ kɑnyǝŋɑ pee.
13 Pɑnɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ, hɑlǝnɑ pɑ́ polo pɑ́ sɩ, pɑ tɑ hiki mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-wɛ tɔ. Amɑ pɑ loosɑ-wǝɣɩ kʋloosu kɛ hɑtuu pooluŋ kɛ́, nɑ pɑ́ mʋɣʋlɩ nɑ pɑ́ tɔ sɩ mpɛ pɑ kɛ́ mʋʋlɑɑ nɑ pɑ cɔɔsɑ kʋcɔɔsʋ kɛ ɑtɛ cǝnɛɣɛ. 14 Mpɑ pɑ yɔɣɔtǝɣɩ mpʋ tɔ pɑ hʋ́lǝ́ɣɩ́ tǝkpɑtɑɑ kɛ́ sɩ pɑ pɛɛkǝɣɩ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ tɛtʋ. 15 Ye pɑ lǝsɑsɩ kɑ wɛ timpi pɑ lɩɩwɑ tɔ, pɑ tɑɑ lɑŋ mpɑɑʋ nɑ pɑ́ mǝlɩ. 16 Amɑ tɑmpɑnɑ tɔɔ pɑ pɛɛkɑɣɑ tɛtʋ nti tǝ kǝlɑ teu tɔɣɔ. Ntǝɣǝlɛ ɩsɔtɑɑ nyǝntʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pǝ fɛɩ Ɩsɔ kɛ́ fɛɛlɛ sɩ pɑ́ yɑɑ-ɩ pɑ Ɩsɔ, ɩ tɛmɑ-wɛɣɛ ɩcɑtɛ kʋpɑntɛ tɑɣɑnʋɣʋ tɔ se.
17 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ yelinɑ Apǝlɑhɑm kpɑ ɩ pǝyɑɣɑ Ɩsɑɑkɑ sɩ ɩ kʋɣɩ-kɛ nɑ ɩ́ lɑ́ Ɩsɔ kɛ́ kɔtɑɣɑ kɛ wɑɑtʋ wei Ɩsɔ nɑ́ tɛɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ kʋtɛɛ sɩ ɩ nɑɑ tɔ. Ɩsɔ kɑ tɛmɑ Apǝlɑhɑm kɛ nɔɔsɩ sɩɩʋ, pɑɑ nɑ mpʋ ɩ kpɑɣɑ ɩ pǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ tike ɩ kɑ lʋlɑ mpʋ tɔ sɩ ɩ kʋɣɩ. 18 Ɩsɔ kɑ heelɑ-ɩ sɩ Ɩsɑɑkɑ kiŋ kɛ ɩ kɑ́ hikinɑ piyɑ. 19 Apǝlɑhɑm kɑ mɑɣɑsɑ ɩ tɑɑ sɩ Ɩsɔ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɑɑkɑ kɛ feesuɣu. Nɑ pǝ wɛ ɩsɩɩ mpʋɣʋlɛ pǝ tɩɩ lɑpɑ. Ɩ sǝpɑɣɑ nɑ pǝ́ feesi-ɩ nɑ pǝ́ tɑɣɑnɩ-ɩ Apǝlɑhɑm kɛ cɛlʋɣʋ.
20 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɑɑkɑ koolɑɑ sɩ Ɩsɔ ɩ́ lɑ kʋpɑntʋ kɛ Yɑkɔpʋ nɑ Ɩsɑʋ kɛ cele.
21 Sɑɑ wei Yɑkɔpʋ wʋsɑ sǝm tɔ Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ yelinɑ nɑ ɩ́ kooli Yosɛɛfʋ piyɑ tǝnɑ tɔɔ kɛ́ kʋpɑntʋ nɑ ɩ́ sɛɛ Ɩsɔ nɑ ɩ́ nyǝkɑ ɩ kpɑ́tʋ́ɣʋ́ tɔɔ.
22 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ wɑɑtʋ wei Yosɛɛfʋ cɑɑkɑɣɑ sǝm tɔ ɩ yɔɣɔtɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ Icipiti tɑɑ lɩɩʋ tɔm, nɑ ɩ́ kɛɛsɩ-wɛɣɛ ɩsǝnɑ pɑɑ lɑnɑ ɩ mʋwɑ tɔ.
23 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Moisi cɑɑ nɑ ɩ too pɑ ŋmɛsɑ-ɩ ɩsɔtʋnɑɑ tooso kɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ wɑɑlɩ. Pɑ nɑwɑ sɩ ɩ tewɑ ɩlɛ pɑ tɑ nyɑnɑ nti wulɑʋ kɑ tɔmɑ sɩ pɑ́ tɑɑ lɑ tɔ tǝ lɑpʋ.
24 Wɑɑtʋ wei Moisi lɑpɑ sɔsɔ tɔ ɩ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ ɩ tɑɑ tɔɣɔ ɩ kisɑɑ sɩ pɑ́ tɑɑ yɑɑ-ɩ Icipiti wulɑʋ sɔsɔ pɛɛlɔ pǝyɑɣɑ. 25 Pǝ kǝlɑ-ɩ leleŋ sɩ pɑ́ tʋ́ ɩ́ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ kɛ kʋnyɔŋ nɑ mpi ɩ kɑ́ yɔɔlǝnɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ wɛɛ nɑɑlɛ tike tɔ. 26 Ɩ nɑwɑ sɩ ye yǝlɑɑ ɩ́ kisɑ-ɩ ɩsɩɩ pɑ kisuɣu Mesii tɔ pǝ kǝlɑ-ɩ teu kɛ Icipiti ɑpititu tǝnɑ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, cele kʋfɛlʋɣʋ kɛ ɩ pɛɛkǝɣɩ.
27 Moisi tɛmɑ Ɩsɔ nɑ ɩ tɑɑ tɔɣɔ wɑɑtʋ wei ɩ́ lɩɩ Icipiti nɑ wulɑʋ pɑ́ɑ́nɑ́ huu ɩ tɔɔ tɔ pǝ tɑ tɔ ɩ lɑŋlɛ. Ɩ sǝŋɑ teu tǝcɑ, mpi tɔ ɩ nɑɑkɑɣɑ Ɩsɔ wei ɩ fɛɩ pɑ́ nɑ-ɩ tɔ. 28 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ tɔɔ kɛ́ ɩ sɩɩ Tɛɛʋ ɑcimɑ tɔɣɔʋ, nɑ ɩ́ tɔ sɩ pɑ́ tɑɑ cɑlǝm kɛ nɑŋŋ nɔnɔɔsɩ nɑ sǝm ɩsɔtɑɑ tillu ɩ́ tɑɑ kʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlɑɑ.
29 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɛsɑ sǝsǝncɑɑsɩ teŋku kɛ puɣulɑɣɑ ɩsɩɩ kɑcɑŋɑ tɔɔ. Icipiti nyǝ́mɑ nɑ́ kɛɛnɑ-wɛ ɩlɛnɑ lʋm tɔɣɔ pɛlɛ.
30 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ yelinɑ Yeliko koloŋɑ timɑ tǝmʋɣʋmʋɣʋ kɛ́ wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔmɑ nɑ pɑ́ cɔɔnɑ-kɛɣɛ kʋyɛɛŋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɔ. 31 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ mpɩ pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ tɑ kpɛntǝnɑ mpɑ pɑ kisɑ Ɩsɔ nyǝntʋ tɔ nɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ Lɑhɑpɩ nɑ pɑ́ kʋ. Mpi tɔ ɑlʋ ɩnɩ ɩ tɔkɑ ɩcɑtɛ feŋlɑɑ kɛ teu kɛ wɑɑtʋ wei pɑ tɑlɑ ɩ tɛ tɔ.
32 Ntiɣi mɑɑ tɑsɑ yɔɣɔtɑɣɑ ɩlɛ yee? Tɑpɑcɑɣɑlɛ fɛɩ-m sɩ mɑ́ yɔɣɔtɩ Ketiyɔŋ, nɑ Pɑlɑkɩ, nɑ Sɑmsɔŋ, nɑ Yɛfɛtɛ, nɑ Tɑfiiti, nɑ Sɑmiyɛɛlɩ, nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ pɑ tɔm. 33 Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ pɑ tɔɣɑ lɛlɑɑ tɛtʋ, nɑ pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ tǝŋɑ tɑmpɑnɑ, ɩlɛnɑ Ɩsɔ hɑ-wɛɣɛ mpi ɩ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-wɛ tɔ. Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔɔ kɛ́ pɑ tǝkɑ tɔɣɔlɑsɩ nɔɔsɩ, 34 nɑ pɑ́ teesi kɔkɔsɩ nsi sɩ mʋɣɩ kemkem tɔ. Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ pɑ lɩɩ lɑɣɑtɛ nɔɣɔ tɑɑ. Mpʋ pǝ yelinɑ nɑ pɑɑ kɛʋ ɑcɑmɑɑ tɔ pɑ́ pǝsɩ tɑmpɑnɑ nyǝ́mɑ. Pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔɣɔ pɑ lɑpɑ ɑkɑnɑɑ kɛ yooŋ tɑɑ nɑ pɑ́ kǝlɩ pɑ kolontunɑɑ yoolɑɑ loosi. 35 Ɩsɔ tɑɑ tɛmnɑʋ tɔɔ kɛ́ pɑ feesɑ ɑlɑɑ kɛ pɑ sǝtɑɑ nɑ pɑ́ cɛlɑ-wɛ.
Lɛlɑɑ nɑ́ nɑwɑ kɑŋkɑŋsi nɑ hɑlǝnɑ pɑ́ cɑŋ nɑ pɑ́ sɩ, pɑ tɑ kisi wɑhɑlɑ ɩnɩ ɩ tɔɣɔʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ cɑɑkɑɣɑ kɛ́ sɩ pɑ́ feesi-wɛ nɑ pɑ́ hiki weesuɣu kʋpɑmpɑŋkʋ. 36 Pɑ footɑ lɛlɑɑ nɑ pɑ́ mɑ-wɛɣɛ ɑkpɑtɛɛ, pɑ hɔkɑ lɛlɑɑ kɛ ɑlukpɑlɑ nɑ pɑ́ tʋ-wɛɣɛ sɑlǝkɑ. 37 Pɑ yɑɣɑ lɛlɑɑ kɛ pɛɛ nɑ pɑ́ sɩ, nɑ pɑ́ nɑɑsɩ lɛlɑɑ, nɑ pɑ́ tɑlɑ lɛlɑɑ kɛ tilimɑ nɑɑlɛ nɑɑlɛ nɑ pɑ ɩsɛ. Pɑ lɑɑ lɛlɑɑ kɛ kʋlɑɑ nɑ sɛɛsɩ. Heeŋ nɑ pǝŋ pǝ ɑlemɑ kɛ pɑ tɔɣɔlɑɣɑ nɑ pɑ́ yɛlǝɣɩ. Anɩ pɑ hʋlʋmɑɑ tǝkoŋkoŋ pǝyele pɑ tɔŋnɑ-wɛɣɛ wɑhɑlɑ tʋɣʋ nɑ pɑ́ lɑkɩ-wɛɣɛ nyɑŋ. 38 Yǝlɑɑ pɑnɛ pɑ tɛɛ ɑntulinyɑ tɑɑ cǝnɛ cɑɣɑʋ. Pɑ cɔɔkɑɣɑ yem kɛ́ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ nɑ pɔɔŋ tɑɑ. Pɑ tǝsʋʋlɛnɑɑ ntɛ́ kʋkpɑmǝŋ tɛɛ nɑ tulukusi tɑɑ.
39 Pɑnɛ ɩnɩ pɑ tǝnɑ pɑ tɛmɑ pɑ tɑɑ nɑ Ɩsɔ tɔɣɔ Ɩsɔ sɑmɑ-wɛ. Pɑɑ nɑ mpʋ pɑ tɑ hiki mpi Ɩsɔ kɑ tɔmɑ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-wɛ tɔ. 40 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ kɑ hʋʋwɑ sɩ ɩ kɑ́ lɑ tɑɣɑ mpi pǝ kǝlɑ teu tɔ ɩlɛ ɩ tɑ tisi sɩ pɑ́ te tǝkpɑtɑɑ nɑ tɑɑ fɛɩ.