12
Ɩsɔ kɛlɛ Tɑcɑɑ
Tɔʋ, ɩsɩɩ yǝlɑɑ sɑmɑɑ tuutuumɑ ɩnɛ ɩ tɑmɑ-tʋɣʋ kotɑɣɑ nɑ ɩ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ lɑpʋ nɑ tǝ nyǝmɑ́ tǝkelekele tɔ, tɑ tɔtɔ tǝ́ hɔɣɔsɩ nɑ tǝ́ pɛtɩ pǝ tǝnɑ mpi pɩɩ kɑɣɑtɩ-tʋ sɩ tǝ́ tɑɑ polo lɔŋlɔŋ tɔ, nɑ tǝ́ lɔ ɩsɑɣɑtʋ nti tǝ mɑtǝnɑ-tʋɣʋ tɑm tɔ. Ɩlɛnɑ tǝ́ kpɑɣɑ cɑsǝlɛ kɛ teu kɛ mpi pǝ wɛ tɑ́ nɔɣɔ tɔɔ tɔ pǝ wɑɑlɩ. Tǝ́ kpɑɣɑ tɑ́ ɩsɛ nɑ tǝ́ pɑ́ Yesu tɔɔ, ɩnɩ ɩ kɛnɑ tɑ Ɩsɔ sɛɛʋ nyʋɣʋ nɑ pǝ tɑpʋɣʋ. Ɩ tɑ nyǝnɩ tesikɑ tɔɔ sǝm fɛɛlɛ, ɩ tisɑɑ sɩ pɑ́ kɑmɩ-ɩ tesikɑ tɔɔ nɑ ɩ́ sɩ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ kɛ́ ɩ tisɑ mpʋ, lɑŋhʋlʋmlɛ nte tǝ tɑŋɑ-ɩ cele tɔɣɔ ɩ nyǝnɑɣɑ. Nɑ kɑɣɑnɑ ɩ́ cɑɣɑ Ɩsɔ kumte kɔŋkɔŋ tɑɑ.
Mɛ mɩɩ cɑɣɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ ɩsǝnɑ ɑsɑɣɑɑ yoonɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɑ́ kpɛɛsɩ tɔ. Ɩ́ nyǝnnɑ tǝnɑ, pǝcɔ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ kpisi nɑ ɩ́ lɔ tɔɔŋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tuu mǝ nɑ ɑsɑɣɑɑ ɩ́ lʋkɩ tɔ ɩ́ tɑ lʋtɑ nɑ hɑlɩ ɩ́ cɑŋ ɩ́ sɩ mǝ tǝlʋtɛ tɑɑ. Ɩ́ sɔɔwɑ ɑpɑlʋtʋ sɔɔsʋɣʋ tɔm nti Ɩsɔ heeliɣi-mɛ ɩsɩɩ yʋlʋ sɛɣɛsʋɣʋ ɩ piyɑ tɔ yɛɛ? Ɩ tɔmɑ sɩ:
Mɑ pǝyɑlʋ, pɑɑsǝnɑ teu kɛ wɑɑtʋ wei
Tɑcɑɑ hɔŋ nyɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ.
Nɑ ye ɩ kɑlǝɣǝnɑ-ŋ tɑɑ lɔ nyɑ́ ɑpɑlʋtʋ.
Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ,
wei Tɑcɑɑ sɔɔlɑɑ tɔ pʋntʋ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ ɩ hɔŋ.
Nɑ wei ɩ nyǝnǝɣɩ ɩ pǝyɑɣɑ tɔ pʋntʋ kɛ ɩ kɔtǝɣɩ.
Ɩ́ tɔɣɔ mǝ kʋnyɔmǝŋ nɑ suulu nɑ ɩ́ nyǝnɩ-ɩ ɩsɩɩ cɛcɛ hɔŋʋɣʋ ɩ pǝyɑɣɑ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔ. Kʋnyɔmǝŋ wei ɩ́ tɔkʋɣʋ mpʋ tɔ ɩnɩ ɩ hʋlǝɣǝnɑ sɩ Ɩsɔ nyǝnǝɣɩ-mɛɣɛ ɩ piyɑ. Pǝyɑɣɑ ŋkɑ kɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ kɑ cɑɑ ɩɩ hɔŋ? Ye ɩɩ hɔŋ mǝ ŋkpɑŋŋ ɩsɩɩ ɩ lɑkɩ ɩ piyɑ tǝnɑ tɔ pǝ hʋ́lǝ́ɣɩ́ kɛ́ sɩ ɩ́ tɑ́ kɛ́ ɩ piyɑ mɑɣɑmɑɣɑ. Amɑ ɩ́ kɛ́ ɑpɑlɑɑ nɑɑlɛ piyɑ kɛ́. Tǝ́ nyǝnnɑ tɑ cɑɑnɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ ɑtɛ cǝnɛ. Pɑ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ nɑ tǝ́ seeki-wɛ. Ye tɑ́ cɑɑnɑɑ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ nɑ tǝ́ seeki-wɛ, pǝ wɛɛ sɩ tɩɩ nɩɩnɑ tɑ́ ɩsɔtɑɑ Cɑɑ nɑ pǝ́ kǝlɩ mpʋ nɑ tǝ́ hiki weesiŋ. 10 Tɑ cɑɑnɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ kɛ wɛɛ nɑɑlɛ kɛ ɩsǝnɑ pǝ mɑɣɑ-wɛ tɔ. Amɑ sɩ pǝ́ wɑɑsɩ-tʋ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ nɑ́ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ sɩ tǝ́ kpɑɣɑ ɩ tǝnɑŋŋ wɛɛtʋ. 11 Wɑɑtʋ wei pɑ hɔŋ tɑ́ ŋkpɑŋŋ tɔ pǝ cɑɣɑ-tʋɣʋ ɩsɩɩ pɑ tʋɣɩ-tʋɣʋ wɑhɑlɑ, pǝ fɛɩ lɑŋhʋlʋmlɛ se. Amɑ pǝ kɔŋ nɑ pǝ leeli ɩlɛnɑ mpɑ pɑ ŋkpɑŋŋ pɑ hɔmɑ mpʋ nɑ pǝ sɛɣɛsɩ-wɛ tɔ, pɑ́ nɑ kʋpɑntʋ kɛ pǝ tɑɑ. Pʋntʋnɑɑ tɔntɛ teeki nɑ pǝ́ kɔnɑ-wɛɣɛ hɛɛsʋɣʋ.
Kʋsɛɣɛsǝtʋ nɑ kʋkpɑɑlǝtʋ
12 Ɩ́ lɑ nɑ mǝ niŋ kʋsǝpǝŋ nɑ mǝ nɔɔhɛɛ ɑcɑmɑɑ pǝ nyɔɔ toŋ. 13 Nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm kɛ́ mpɑɑŋ kʋsiɣisiŋ, pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ sɛkǝllʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ cɔlǝsɩ mpɑɑʋ, ɑmɑ ɩ́ hiki tomɑ.
14 Ɩ́ lɑ kookɑlɩ nɑ mǝ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ ɩ́ wɛɛnɑ tǝmɑ nɑ leleŋ nɑ mǝ tɔntɛ kɛɛsɩ teu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, ye yʋlʋ tɔntɛ tɑ kɛɛsɩ teu pʋntʋ kɑɑ keesi Tɑcɑɑ. 15 Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ kɛ lɑŋʋɣʋ. Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ tɔtɔ nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ pǝsɩ ɩsɩɩ tʋɣʋ ɩsɑɣɑʋ nyɔɔkʋɣʋ nɑ kʋ nyɑŋ wɑkǝlǝɣɩ yǝlɑɑ tɔ. 16 Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ tɔtɔ nɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ lɑ ɑsilimɑ yɑɑ Ɩsɔ nyǝm pǝsɩ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́ yem, ɩsɩɩ pǝ lɑpʋ Ɩsɑʋ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ ɩ sɔsɔɔntʋ lonte nɑ ɩ́ pɛɛtɩ tɔɣɔniyɑ tɔɔ tɔ. 17 Mǝ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ́ nɑwɑ ɩsǝnɑ pǝ kɔmɑ wɑɑlɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ nyɩɩlɩ sɩ ɩ cɑɑ ɩ́ kooli-ɩ kʋpɑntʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ lɔ-ɩ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pǝ fɛɩ pǝsʋɣʋ sɩ ɩ́ mǝlɩ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ mpi ɩ kɑ tɛmɑ wɑkǝlʋɣʋ tɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ wii yem.
18 Mɛ ɩ́ tɑ́ kpǝtǝnɑ pʋɣʋ ŋku yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tokinɑ tɔ ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, ŋku kʋ tɔɔ kɔkɔ toŋ nyǝŋkɑ mʋkɑɣɑ tɔ, nɑ ɩsɔŋmʋntʋ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ nɑ heelimuɣu pǝ nyɑlɑɑ tɔ, 19 nɑ pɑ́ nɩɩ ɑkɑntǝlɛ wulɑ nɑ pǝ́ yɔɣɔtǝɣɩ tɔ. Sɑɑ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩɩ pǝ yɔɣɔtɑɣɑ mpʋ tɔ, pɑ tɔmɑ sɩ pǝ́ yele mpʋ, pǝ́ tɑɑ tɑsɑ-wɛɣɛ yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ pɑɑ pǝcɔ mɑɣɑmɑɣɑ. 20 Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɔm nti pɑɑ heelɑ-wɛ sɩ ye yʋlʋ yɑɑ kpǝntɛ mɑɣɑmɑɣɑ tokinɑ pʋɣʋ ŋkʋ, pɑɑ yɑɣɑ-tɛɣɛ pɛɛ nɑ pɑ́ kʋ tɔ, tǝ kǝlɑ-wɛɣɛ toŋ. 21 Pǝ nyǝnʋɣʋ lɑpɑ sɔɣɔntʋ hɑlǝnɑ Moisi mɑɣɑmɑɣɑ tɔ́ sɩ sɔɣɔntʋ kǝlɑ ɩnɩ nɑ ɩ́ seliɣi.
22 Amɑ mɛ mǝ kpǝtǝnɑ Siyɔŋ pʋɣʋ, nɑ Ɩsɔ weesuɣu tʋ ɩcɑtɛ ɩsɔtɑɑ Yosɑlɛm nɑ tǝ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ tuutuumɑ. 23 Ɩ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlɑɑ mpɑ pɑ hǝlɑ pɑ ŋmɑɑ ɩsɔtɑɑ nɑ pɑ́ kotinɑ lɑŋhʋlʋmlɛ tɔ. Ɩ́ kpǝtǝnɑ Ɩsɔ wei ɩ kɑ́ hʋʋnɑ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ tɔm tɔ, nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ ɩ yǝlɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑ lɑpɑ nɑ pɑ́ te tǝkpɑtɑɑ tɔ pɑ lǝsɑsɩ. 24 Ɩ́ kpǝtǝnɑ Yesu wei ɩ kɛ́ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ kʋfɑm tɛlǝsʋlʋ tɔ. Ɩ́ kpǝtǝnɑ ɩ cɑlǝm kʋŋmɩɩsǝm mpi pǝ yɔɣɔtɑɣɑ kǝlɑ Apɛɛlɩ nyǝm nyǝŋkɑ tǝcɑɣɑcɑɣɑ tɔ.
25 Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ, ɩ́ tɑɑ kisi wei ɩ yɔɣɔtǝɣǝnɑ-mɛ tɔ ɩ tɔm kɛ nɩɩʋ. Mpɑ pɑ kisɑ wei ɩ kpɑɑlɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm kɛ ɑtɛ cǝnɛ tɔ ɩ tɔm nɩɩʋ tɔ pɑ tɑ kpisi pɛlɛ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ hɔm, kɑcɑŋfɑnɑ tɑ mpɑ tɩɩ hɑ lumɑɣɑ kɛ wei ɩ wɛ hɑtuu ɩsɔtɑɑ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ-tʋ tɔ? 26 Ɩ yɔɣɔtɑɑ nɑ ɩ yɔɣɔtɑɣɑ ciɣiti tɛtʋ tǝnɑ. Amɑ ɩ tɑsɑ-tʋɣʋ heeluɣu sɩ ɩ kɑ́ tɑsɑ ɑtɛɣɛ ciɣituɣu, hɑlǝnɑ ɩ́ kpɛntǝnɑ ɩsɔtɑɑ. 27 Timpi pɑ tɔŋ mpʋ sɩ pɑɑ tɑsɑ tɔ pǝ wɛɛ kɛlɛ sɩ mpi mpi pǝ lɑpɑ nɑ pɩɩ ciɣiti-wɩ tɔ pɩɩ sɑɑlɩ yem ɩlɛnɑ mpi pɩɩ cɑɣɑ tɑm tɔ pǝlɛ pǝ lɛɛtɩ.
28 Tɩɩ hiki kɑwulɑɣɑ ŋkɑ kɑɑ cɑɣɑ tɑm tɔ ɩlɛ tǝ́ lɑ Ɩsɔ kɛ́ tǝmlɛ kɛ ɩsǝnɑ mpi pɩɩ mɑɣɑ-ɩ tɔ, nɑ tǝ́ see-ɩ nɑ tǝ́ nyɑŋnɑ-ɩ nɑ tǝ́ hʋlɩ sɩ ɩ nyɑnɑ tǝmlɛ sɛɛʋ ntɛ́. 29 Tɑ́ Ɩsɔ kɛ́ kɔkɔ ŋkɑ kɑ nyɑkɩ pǝ tǝnɑ tɔɣɔ.