13
Ɩsǝnɑ tɩɩ lɑ nɑ Ɩsɔ sɔɔlɩ-tʋ tɔ
Ɩ́ sɔɔlǝɣɩ tǝmɑɣɑ tɑm ɩsɩɩ yʋlʋ nɑ ɩ neu. Anɩ pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tɔkǝɣɩ mʋʋlɑɑ mpɑ pɑ kɔŋ mǝ tɛ tɔɣɔ teu tɔ ɩ nɩɩwɑ. Lɛlɑɑ lɑpɑ ɩsɔtɑɑ tillɑɑ kɛ mʋʋllɛ kɛ pǝ lɑpʋ tɑɑ, pɑ tɔŋnɑ sɩ yǝlɑɑ kɛ yem. Ɩ́ tɔɔsɩ sɑlǝkɑtʋnɑɑ tɔɔ ɩsɩɩ ye mǝ nɑ-wɛ ɩ́ kɑ wɛnnɑ sɑlǝkɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ ɩ́ kɑ lɑpɑ tɔ. Nɑ ɩ́ tɔɔsɩ mpɑ pɑ lɑkɩ nyɑŋ tɔ pɑ tɔm ɩsɩɩ mǝ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ pɑ lɑkɩ mpʋ.
Pɑɑ wei ɩ́ nyǝnɩ ɑlʋ kpɑɣɑʋ tɔm ɩsɩɩ pʋlʋ sɔsɔɔm. Nɑ ɑpɑlʋ nɑ ɑlʋ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ tɑɑ lɑ yem yem tɔtɔ. Ɩsɔ kɑ́ hʋʋnɑ tɔm kɛ mpɑ pɑ lɑkɩ ɑsilimɑ nɑ mpɑ pɑ lɑkɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ tɔ.
Ɩ́ tɑɑ nyǝnǝɣɩ pɔɣɔlɑɣɑ kɛ mǝ kʋlɑpʋtʋ tɑɑ. Amɑ mǝ lɑŋɑ ɩ́ hɛɛnɑ mpi ɩ wɛnɑ tɔ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ kɑɑ lɔ-ŋ pɑɑ pǝcɔ, mɑɑ wɛɛ nyɑ́ wɑɑlɩ kɛ́ tɑm. Pǝ tɔɔ kɛ́ tǝ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ yɔɣɔtǝnɑ nɑɑni sɩ:
Tɑcɑɑ kɛlɛ mɑ tentu,
mɑ kɑɑ nyɑnɑ pʋlʋ.
Yʋlʋ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ lɑ-m we?
Ɩ́ tɔɔsɩ mǝ kɑncɑɑlɑɣɑ sɔsɑɑ mpɑ pɑ cɑɑlɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ Tɔm heeluɣu tɔ pɑ tɔɔ. Ɩ́ nyǝnnɑ ɩsǝnɑ pɑ yɑɑsi kɑ wɛɛ tɔ, nɑ ɩsǝnɑ pɛlɛ pɑ sǝpɑ tɔ, nɑ ɩ́ kɛɛsǝnɑ ɩsǝnɑ pɛlɛ pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɑ pɑ tɑɑ tɔ nɑ ɩ́ lɑ́ mpʋ. Ɩsǝnɑ Yesu Kilisiti kɑ wɛɛ tɔ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ wɛ sɑŋɑ, nɑ ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kɑ́ wɛɛ tɑm. Ɩ́ tɑɑ yele nɑ sɛɣɛsǝŋ kʋfɑŋ ɩnɩ ɩ tǝnɑ, ɩ nɔɣɔ nɑ ɩ sukɑ, ɩ́ tolisi-mɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, mpi pǝ kǝlɑ teu tɔɣɔlɛ sɩ Ɩsɔ pɛɛlɛɛ ɩ́ lɑ nɑ tǝ́ hikiɣi toŋ kɛ tɑ hʋwɛɛ tɑɑ. Pǝ́ tɑɑ wɛɛ kʋtɔɣɔʋ cɔlʋɣʋ kiŋ. Mpɑ pɑ pɑɑsǝɣǝnɑ kʋtɔɣɔʋ cɔlʋɣʋ tɔ pɑɑ wɑɑkɩ pǝ tɑɑ kɛ́ pʋlʋ.
10 Kɔtǝlɑɑ mpɑ pɑ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ Yutɑ kɔtɑsɩ cokǝle tɑɑ tɔ pɑ fɛɩnɑ mpɑɑ sɩ pɑ́ tɔɣɔ mpi pɑ kʋ tɑ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɑɑ tɔ. 11 Yutɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ kpɑkǝɣɩ wontu ntɩ tǝ cɑlǝm kɛ́, nɑ ɩ́ ponɑ cokǝle tɑɑ nɑ ɩ́ fɛɛnɩ sɩ pǝ́ hɩɩsɩ yǝlɑɑ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kpɑɣɑ wontu nti pɑ kʋwɑ mpʋ tɔ tǝ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ pɑ́ ponɑ tǝsikile wɑɑlɩ nɑ pɑ́ tʋ kɔkɔ. 12 Pǝ tɔɔ kɛ́ Yesu sǝpɑ ɩcɑtɛ nɑ wɑɑlɩ sɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ cɑlǝm ɩ́ tɑɣɑnɩ yǝlɑɑ sɑmɑɑ. 13 Mpʋ tɔ tǝ́ polo ɩ kiŋ kɛ tǝsikile wɑɑlɩ nɑ pɑ́ kisi-tʋ ɩsɩɩ pɑ kisuɣu ɩnɩ tɔ. 14 Mpi tɔ tǝ fɛɩnɑ ɩcɑtɛ tɑm nyǝntɛ kɛ ɑtɛ cǝnɛ. Amɑ cele nyǝntɛ kɛ tǝ pɛɛkǝɣɩ. 15 Tǝ sɑŋ Ɩsɔ kɛ́ tɑm nɑ pǝ́ lɑ́ teitei ɩsɩɩ tǝ lɑpɑ-ɩ kɔtɑɣɑ nɑ Yesu toŋ tɑɑ. Pǝ nyʋɣʋ ntɛ́ sɩ ɩ hǝtɛ ɩ́ yɑɑkɩ tɑ́ nɔɔsɩ tɑɑ kɛ́ tɑm. 16 Ɩ́ tɑɑ sɔɔ kʋpɑntʋ lɑpʋ nɑ tǝmɑɣɑ tem kɛ tɑm, pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, kɔtɑɣɑ ɩsɩɩ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ sɔɔlɑɑ.
17 Ɩ́ nɩɩkǝnɑ mǝ sɔsɑɑ nɑ ɩ́ seeki-wɛ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, pɑ feniɣi mǝ lǝsɑsɩ tɔɔ kɛ́. Mpi tɔ pɑ nyǝmɑ́ sɩ cele Ɩsɔ kɑ́ pɔɔsɩ-wɛɣɛ sɩ tɔm. Ye ɩ́ nɩɩkǝnɑ-wɛ, pɑ tǝmlɛ lɑpʋ kɑɑ lɑ-wɛɣɛ felentu. Amɑ ye ɩɩ nɩɩkǝnɑ-wɛ, pɑ tǝmlɛ kɑ́ pǝsɩ-wɛɣɛ tǝlɑsɩ tɔm, nɑ sɑɑ ɩnɩ pǝ kɑɑ wɑɑsɩ-mɛɣɛ pʋlʋ.
18 Ɩ́ sǝlǝmǝnɑ-tʋɣʋ Ɩsɔ kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ tɑm. Tǝ nyǝmɑ́ teu kɛ tɑ́ tɑɑ tǝkpɑtɑɑ sɩ tǝ wɛnɑ lotu kʋlʋmtʋ. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tǝ cɑɑ kɛ́ sɩ pɑɑ mpi pǝ tɑɑ tɑ́ tɔntɛ ɩ́ mɑɣɑ. 19 Nti mɑ wiikinɑ-mɛ tǝsiɣisiɣi tɔɣɔlɛ sɩ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ nɑ ɩ́ lɑ́ luɣu nɑ mɑ́ mǝlɩ mǝ kiŋ kɛ lɔŋ.
Ɩsɔ sǝlǝmʋɣʋ
20 Ɩsɔ feesɑ Tɑcɑɑ Yesu kɛ sǝm tɑɑ, ɩnǝɣǝlɛ heeŋ tiikilu sɔsɔ kɛ ɩ sǝpʋ tɔ pǝ tɔɔ. Nɑ ɩ sǝm mpɩ pǝ yelinɑ nɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ tɑm nyǝm lɑ tɑmpɑnɑ. 21 Hɛɛsʋɣʋ Ɩsɔ ɩ́ lɑ nɑ mɩɩ pǝsɩ nɑ ɩ́ lɑ́ kʋpɑntʋnɑɑ nɑ ɩ́ lɑ́ ɩ luɣu nyǝntʋ tǝmɑmmɑm. Ɩsɔ ɩnɩ ɩ́ yele nɑ Yesu Kilisiti lɑ tɑ́ kiŋ kɛ mpi pǝ wɛ-ɩ teu tɔ. Yesu ɩ́ hiki teeli kɛ tɑm. Ami.
Kɑntǝkɑɣɑ tɔm nɑ sɛɛtʋ
22 Mɑ tɑɑpɑlɑɑ mɑ wiikinɑ-mɛ sɩ ɩ́ nɩɩ ɑpɑlʋtʋ sɔɔsʋɣʋ tɔm tǝnɛ nɑ suulu. Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ tɔɔ, tɔm nti mɑ ŋmɑɑ-mɛɣɛ cǝnɛ tɔ tǝ tɑ tɔɔ. 23 Mɑ heeliɣi-mɛ sɩ pɑ tʋlɑ tɑ tɑɑpɑlʋ Timotee. Ye ɩ tɑlɑ lɔŋ kɛ cǝnɛ mɑ nɑ-ɩ tɩɩ kɔnnɑ mǝ tɛ.
24 Ɩ́ sɛɛ mǝ sɔsɑɑ tǝnɑ nɑ Ɩsɔ yǝlɑɑ tǝnɑ tǝpɑɩ. Tɑ tɑɑpɑlɑɑ Ɩtɑlii nyǝ́mɑ sɛɛ-mɛ.
25 Ɩsɔ ɩ́ lɑ mǝ tǝnɑɣɑ pɛɛlɛɛ.