ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
ASEE
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Asee lʋpɑ sɩ, pɑ́ tɑɣɑnɩ Yosɑlɛm Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ. Ɩlɛ pɩɩ wɛɛ sɩ Yutɑ nyə́mɑ mpɑ pɑ lɑɑlɑ kɔntɛ nɑ Pɑpiloni tɔ mpɛ pɑ́ ŋmɑnɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ńtɛ́. Amɑ pɛlɛ pɑ ɑpɑlʋtʋ tɑ lɑɑ yɔɔlʋɣʋ. Ntɛnɑ Asee tɑsɑ nyʋɣʋ nyə́mɑ kɛ ɑpɑlʋtʋ sɩ, pɑ́ sʋʋ təmlɛ tɑɑ.
Ɩsənɑ pɑ fɑɣɑ Asee tɑkəlɑɣɑ tɔ:
Pɑ tɑɣɑnəɣɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ tɔtɔ, titite 1
Ɩsɔ təsɛɛlɛ kʋfɑtɛ teu, titite 2:1-9
Yəlɑɑ ɑsilimɑ, titite 2:10-19
Tɑcɑɑ nɔɔsɩ kʋpɑŋsɩ, titite 2:20-23
1
Pɑ tɑɣɑnəɣɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ tɔtɔ
Ḿpʋɣʋ Pɛɛsɩ wulɑʋ sɔsɔ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyəŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyəŋkʋ wule. Tɑcɑɑ heelɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Asee kɛ tɔm sɩ ɩ́ tɛləsɩ-təɣɩ Yutɑ nyʋɣʋ tʋ Sɑlɑtiyɛɛlɩ pəyɑlʋ Solopɑpɛɛlɩ, nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yosɑtɑkɩ pəyɑlʋ Yesuwɑ. 2-3 Ntɛnɑ Asee yɔɣɔtɩ tɔm ntɩ sɩ: Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, Ɩsɛɣɛlɩ yɔɣɔtəɣɩ sɩ, pə tɑ tɑtɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ŋmɑʋ. Ɩlɛ pə wɛ teu sɩ mɩɩ həntəɣɩ kutuluŋ wei pɑ lɑpɑ kɑcɔkɑ kɛ teu tɔ ɩ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ nɑ́ɑ́ kɛ́ ncɑɑlɛ nɑ? Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tɔmɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ sɩ ɩ́ hʋʋ mə tɔntɛ tɔm kɛ mə tɑɑ. Ɩ́ tuuwɑ sɔsɔm ɑmɑ mə kʋmtʋ tɑ kpɑ. Mə tɔɣɔnɑɣɑ tɑ tɔɔ sɩ, ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ. Pə́cɔ́ mə sʋlʋm tɑ tɔɔ sɩ, ɩ́ nyɔɔ nɑ pə́ kʋ mə lʋkɔtʋ. Ɩ́ fɛɩnɑ wontu sɩ ɩ́ suu nɑ pə́ hɑŋ-mɛ. Pəyele təmlɑtɑɑ kʋfɛlʋɣʋ kʋləɣɩ hʋntʋ kɛ yem. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ́ hʋʋ mə tɔntɛ tɔm kɛ mə tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ pulɑɣɑ tɔɔ nɑ ɩ́ sɛtɩ tɑɑsɩ, nɑ ɩ́ ŋmɑ-m Ɩsɔ təsɛɛlɛ. Wɑɑtʋ ɩnəɣɩ pɩɩ kʋsɩ mɑ nyʋɣʋ kɛ ɩsənɑ pə mʋnɑɑ tɔ, nɑ mɑ lɑŋlɛ hɛɛ. Ɩ́ kɑ tɑŋɑɑ sɩ ɩ́ kʋ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ sɔsɔm. Amɑ ɩ́ tɑ hiki mpʋ. Ɩsɔ wosɑ heelim kɛ mpi ɩ́ kpeenɑ mə tɛɛsɩ tɑɑ tɔ ɩlɛnɑ pə́ sɑɑlɩ yem. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ pɔɔsəɣɩ-mɛ sɩ pepe tɔɔ kɛ́ mpʋ? Ɩ́ yelɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ kɛ ncɑɑlɛ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ pɑɑsənɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ təyɑɣɑ. 10 Mpʋ pə tɔɔ kɛ́ pɑɑ tɛʋ kʋlʋmʋɣʋ tɑ nɩɩ. Pə́cɔ́ pʋlʋpʋ tɑ nyɔ. 11 Ɩsɔ kɔnɑ wʋlɑɣɑ kɛ tɛtʋ tɑɑ nɑ pulɑsɩ tɔɔ. Mə tɔɣɔnɑɣɑ pee tɑwɑ, nɑ mə lɛsɛŋ nɑ olifinɑɑ pə tɩɩŋ nɑ mə hɑləmnɑɑ lɛmpɩ wʋlɑɑ. Yəlɑɑ nɑ tɔlɑ pɑ lɑkɩ wɑhɑlɑ. Mə wɑhɑlɑ sɑɑlɑ yem.
12 Ḿpʋɣʋ Sɑlɑtiyɛɛlɩ pəyɑlʋ Solopɑpɛɛlɩ, nɑ Yosɑtɑkɩ pəyɑlʋ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yesuwɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyə́mɑ kɑkɑɑsɑɣɑ tənɑ, pɑ mʋwɑ Tɑcɑɑ tɔm nti Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ heelɑ-wɛɣɛ mpʋ tɔɣɔ niŋ nɑɑlɛ. Ɩlɛnɑ Asee nɑ́ɑ́ pəsɩ nɑ ɩ́ lɑ ɩ təmlɛ kɛ teu. Kʋyɑkʋ ŋkʋ yəlɑɑ kɑ wɛnɑ Ɩsɔ sɔɣɔntʋ kɛ́. 13 Ḿpʋɣʋ ɩ tɑsɑ-mɛɣɛ Ɩsɔ Tɔm lɛntɩ kɛ heeluɣu sɩ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ sɩɩ nɔɣɔ sɩ, mɑɑ wɛɛ mə wɑɑlɩ.
14 Ḿpʋɣʋ Tɑcɑɑ hɑwɑ Yutɑ nyʋɣʋ tʋ kɛ ɑpɑlʋtʋ, nɑ Yesuwɑ, nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ, nɑ pɑ tənɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ yomle tɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ sʋʋ pɑ Ɩsɔ Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ təsɛɛlɛ kɛ ŋmɑʋ. 15 Wulɑʋ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑtoso nyəŋ kʋyɑkʋ hiu nɑ liɣiti nyəŋkʋ kɛ pɑ cɑɑlɑ təmlɛ.