2
Ɩsɔ təsɛɛlɛ kʋfɑtɛ teu
Ḿpʋɣʋ wulɑʋ Tɑliyusi pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyəŋ, kʋyɑkʋ hiu nɑ kʋlʋmʋɣʋ wule. Tɑcɑɑ tɑsɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛləsʋlʋ Asee kɛ tɔm heeluɣu. Ɩ tɔmɑ-ɩ kɛ́ sɩ: Heeli Solopɑpɛɛlɩ nɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Yesuwɑ nɑ pɑ tənɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ yomle tɔ sɩ mə tɑɑ nɔɣɔlʋ tɔɔsəɣɩ ɩsənɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ ńtɛ́ tɩɩ tewɑ lɔŋtɑɑ tɔ? Amɑ nɔɔnɔɔ tə teu mpɩ pə səpɑ. Pə tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tɔmɑ sɩ, Solopɑpɛɛlɩ nɑ Yesuwɑ nɑ tɛtʋ yəlɑɑ tənɑ ɩ́ kɑɑsɩ mə tɩ nɑ ɩ́ sʋʋ pə təmlɛ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑ wɛ mə wɑɑlɩ kɛ́. Wɑɑtʋ wei ɩ́ lɩɩnɑ Icipiti tɔɣɔ mɑɑ sɩɩ mpʋ. Ɩlɛnɑ mɑ feesuɣu wɛ mə wɑɑlɩ, ɩlɛ ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ sɩ, pə kɑɑsɑ pəcɔ. Mɑɑ ciɣiti ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ nɑ teŋkunɑɑ tənɑ. Mɑɑ liɣiti piitimnɑɑ kɛ yem yem. Mɑɑ kɔnɑ mə wɛnɑʋ kɛ cənɛ. Mɑɑ yele nɑ Ɩsɔ təsɛɛlɛ lɑ teu kɛ sɔsɔm. Pə tɑɣɑ pʋlʋ, mɑ tənnɑ ɑntulinyɑ wʋlɑ nɑ pə liɣitee tənɑ. Ɩlɛ Ɩsɔ təsɛɛlɛ nɑɑlɛ nyəntɛ kɑ́ tɛɛ kɑncɑɑlɑɣɑ nyəntɛ kɛ teu təkpɑtɑɑ. Lonte tənɛ tə tɑɑ kɛ́ mɑɑ yele nɑ ɩ́ hɛɛsɩ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtənɑ mpʋ.
Yəlɑɑ ɑsilimɑ
10 Ḿpʋɣʋ Tɑliyusi kɑwulɑɣɑ pənɑɣɑ nɑɑlɛ nyəŋkɑ, ɩsɔtʋ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nyəŋ, kʋyɑkʋ hiu nɑ liɣiti nyəŋkʋ wule. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ tɑsɑ Asee kɛ tɔm heeluɣu 11 Sɩ: Pɔɔsɩ kɔtəlɑɑ sɩ 12 ntɑnyɩ mə tɑɑ nɔɣɔlʋ tʋ kɔtɑɣɑ nɑntʋɣʋ ntɛ́ ɩ toko tɑɑ. Ɩlɛnɑ toko ɩnɩ ɩ́ tokinɑ potopoto yɑɑ tuusi hɑtʋ, yɑɑ sʋlʋm yɑɑ nim yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑkəlɩ. Pə mʋnɑɑ sɩ ɩ́ tɑsɑ-kɛɣɛ Ɩsɔ kɛ́ hɑʋ nɑ? Ntɛnɑ kɔtəlɑɑ sɩ: Aɑɩ.
13 Ɩlɛnɑ Asee tɑsɑ sɩ: Ye nɔɣɔlʋ tokinɑ sətʋ ɩlɛnɑ pʋntʋ tokinɑ tɔɣɔnɑɣɑ. Kɑɑ pəsɩ ɑsilimɑ nyəŋkɑ nɑ? Ntɛnɑ kɔtəlɑɑ sɩ: Ɛɛ.
14 Mpʋɣʋlɛ Asee tɔmɑ sɩ: Tɑcɑɑ sɩ, ḿpʋɣʋ mɑ nyənəɣɩ tɛtʋ tənɛ tə yəlɑɑ, nɑ mə kʋlɑpəm tənɑ. Pə tənɑ mpi ɩ́ lɑkɩ-m kɔtɑɣɑ tɔ pə kɛ́ ɑsilimɑ kɛ́.
Ɩ́ pɑɑsənɑ teu kɛ pə kpɑɣɑʋ sɑŋɑ tɔ
15 Mpʋ tɔ, ɩ́ pɑɑsənɑ teu. Ɩ́ nɑ́ mpi too pə́ kpɑɣɑ lɑpʋ nɑ pə́ sɩɩnɑ sɑŋɑ, nɑ pə́cɔ́ ɩ́ kpeɣeli pɛɛ nɑ Ɩ́ ŋmɑɑkɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ tɔ. 16 Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, ye nɔɣɔlʋ polɑ kpóú lɔʋ kɛ tɔkəŋ hiu. Nɑɑnʋwɑ tike kɛ ɩ kɑ́ mɑɣɑnɑ. Yɑɑ wei ɩ́ polɑ sʋlʋm liitilinɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ́ cosuɣu hiu tike kɛ ɩ kɑ́ mɑɣɑnɑ. 17 Mɑ yelinɑ nɑ mə tɔɣɔnɑɣɑ pee nyəŋkɑ wʋlɩ nɑ tɔmpɛɛ wɑkəlɩ mə kʋtɔɣɔʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ mə tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ pəsənɑ mɑ tɔɔ. 18 Pə kpɑɣɑʋ sɑŋɑ tɔ ɩ́ pɑɑsənɑ teu kɛ mpi pɩɩ lɑ tɔ. Mpi tɔ, ɩsɔtʋ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nyəŋ kʋyɑkʋ hiu nɑ liɣiti nyəŋkʋ kʋnɛɣɛ ɩ́ sɩɩ Ɩsɔ təsɛɛlɛ kite. Ɩ́ pɑɑsənɑ-təɣɩ teu. 19 Ntɔŋ pʋlʋ tɑ kɑɑsɩ kpeeŋ tɑɑ? Pɑɑ mə tɩɩŋ kʋtɔtɔɣɔŋ, ɩ tɑ lʋlɩ. Amɑ pə kpɑɣɑ sɑŋɑ wɑɑlɩ tɔ, mɑɑ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
Tɑcɑɑ nɔɔsɩ kʋpɑŋsɩ
20 Ḿpʋɣʋ Tɑcɑɑ tɑsɑ Asee kɛ heeluɣu kɛ tɔm nɑɑlɛ nyəm kɛ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ ŋkʋ sɩ: 21 Heeli Yutɑ wulɑʋ Solopɑpɛɛlɩ sɩ, mɑɑ ciɣiti ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ. 22 Mɑɑ kʋsɩ ɑtɛ ɑwulɑɑ, nɑ mɑ yele nɑ ɑtɛ kɑwulɑsɩ sɩɩ tənɑɣɑ. Mə kɛɛkɛnɑɑ nɑ pɑ cɑɣɑlɑɑ kɑ́ pəsɩ nyɑɣɑɩnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnəŋ nɑ́ɑ́ sɩ. Kpɑɣɑnəŋ cɑɣɑlɑɑ kɑ́ kʋ təmɑ. 23 Amɑ kʋyɑkʋ ŋkʋ mɑ təmlɛ tʋ Solopɑpɛɛlɩ nyɑɣɑ mɑɑ kpɑ wulɑʋ nɑ ń wɛɛ ɩsɩɩ mɑ kʋyʋsʋɣʋ. Mpi tɔ, nyɑɣɑ mɑ kpɑwɑ sɩ ń tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ nɑ mɑ hətɛ. Pə tənɑ pə tʋ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ yɔɣɔtənɑ mpʋ.