ƖSƆ KƲYƆƔƆTƲTƲ TƐLƎSƲLƲ
OSEE
TƆM TAKƎLAƔA
Kʋtʋlʋtʋ
Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ, timpi pɑ yɑɑ sɩ Sɑmɑlii tɔɣɔ Osee tɛlǝsɑɣɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ kɛ yǝlɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔ, tɛtʋ tɑ cɑɣɑ teitei. Yǝlɑɑ muɣuliɣi tǝmɑ, nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ kʋlǝɣɩ tɛtʋ tɔkǝlɑɑ tɔɔ. Ɩsɔ sɛɛʋ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ hɛɛwɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mǝlɩ lɑɑtʋ tɑɑ. Kʋpǝntǝŋ wei ɩ wɑhɑlɑ Osee tɔkɑɣɑ ɩ wɑɑtʋ tɑɑ tɔɣɔlɛ.
Ɩsǝnɑ pɑ fɑɣɑ Osee tɑkǝlɑɣɑ tɔ:
Osee ɑkpɑɣɑlɛ nɑ ɩ tǝyɑɣɑ pǝ tɔm, titite 1–3
Tɑcɑɑ kɑlǝɣǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ, titite 4–13
Ɩsɔ sɔɔlʋɣʋ nɑ ɩ nɔɔsɩ sɩɩʋ, titite 14
1
Tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ kɛ́ pɑ kɛɛsɑ tɔm. Tɑcɑɑ kɑ heelinɑ-tǝɣɩ Peeli pǝyɑlʋ Osee. Sowɑsɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm wei ɩ kɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔ ɩ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ kɛɛsɑ Osee kɛ tɔm ntɩ. Wɑɑtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔtɔɣɔ, Osiyɑsɩ nɑ Yotɑm nɑ Ahɑsɩ nɑ Ɩsekiyɑsɩ, pɛlɛ pɑ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Yutɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ kɑɑsǝɣɩ tǝmɑ.
Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Osee ɑlʋ nɑ ɩ piyɑ pɑ tɔm
Tɔm kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝntʋ nti Tɑcɑɑ heelɑ Osee tɔɣɔlɛ sɩ:
Polo nɑ ń kpɑɣɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋ nɔɣɔlʋ.
Ɩ piyɑ ɩ́ tǝŋ sɩ too ɩkpɑtɛ.
Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ kisɑ Tɑcɑɑ mɑɣɑ,
nɑ pɑ́ hɑ pɑ tǝɣɩ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ.
Ḿpʋ́ɣʋ́ Osee polɑɑ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ Tipilɑyim pɛɛlɔ Komɛɛ. Ɩlɛnɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ Osee sɩ:
Hɑ-kɛ sɩ, Sisilee.
Mpi tɔ, pǝ kɑɑsɑ pǝcɔ mɑɑ lɛɛtɩ Yehu lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ
kɛ yʋlʋkʋlɛ nte pɑ lɑpɑ Sisilee tɔ tǝ tɔɔ.
Ɩlɛnɑ mɑ́ sɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ tǝnɑɣɑ.
Mɑɑ wɑkǝlɩ pɑ yoolɑɑ toŋ kɛ
Sisilee tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ kʋyɑkʋ ŋkʋ.
Komɛɛ tɑsɑ hɔɣɔ hɑɣɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ, nɑ Tɑcɑɑ heeli Osee sɩ:
Hɑ-kɛ sɩ, Pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ.
Pǝ hʋwɛɛ ntɛ sɩ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ kɑɑ nyǝnɩ
pɑ pǝtɔɔtǝlɛ nɑ mɑ́ hʋlɩ-wɛɣɛ suulu.
Amɑ mɑ kɑɑ lɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ. Hɑlɩ pɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑɑ wɑɑsɩ-wɛɣɛ. Mɑ pɑɑ fɛɩnɑ yoou yɑɑ tɔɔʋ, yɑɑ lɑɣɑtɛ, yɑɑ yoou kpɑɣɑnǝŋ, yɑɑ ɩ cɑɣɑlɑɑ.
Komɛɛ tisɑ Pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑɣɑ hɔɣɔ nɑ ɩ́ lʋlɩ ɑpɑlʋpǝyɑɣɑ. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli Osee sɩ:
Hɑ-kɛ sɩ, Pɑ tɑ kɛ mɑ nyǝ́mɑ.
Mpi tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ kɛ mɑ yǝlɑɑ,
nɑ mɑ́ tɑ́ kɛ́ pɑ Ɩsɔ.