2
Sisilee cele kʋyɑkʋ sɔsɔɔŋkʋ
Amɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɛɣɛlɩ
nyǝ́mɑ kɑ́ lɑ pɑɣɑʋ kɛ sɔsɔm.
Pɑɑ wɛɛ ɩsɩɩ lʋm nɔɣɔ kɑnyǝŋɑ.
Hɑlɩ pɑ kɑɑ pǝsɩ pɑ kɑlʋɣʋ.
Wɑɑtʋ ɩnɩ Ɩsɔ weesuɣu tʋ
mɑ́ mɑ kɑɑ tɑsɑ yɔɣɔtʋɣʋ sɩ,
pɑ tɑ kɛ mɑ yǝlɑɑ.
Mɑɑ yɑɑ-wɛɣɛ mɑ pǝyɑlɑɑ kɛ́.
Ɩlɛnɑ Yutɑ nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ́ kpɛntɩ nɑ pɑ́ kpɑ wulɑʋ kʋlʋm,
nɑ pɑ́ pǝsɩ tɛtʋ nyǝ́mɑ.
Sisilee cele kʋyɑkʋ sɔsɔɔŋkʋ ntɛ́.
Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ hɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ ɑpɑlʋnyǝmɑ sɩ:
Pɑ kɛ mɑ nyǝ́mɑ, nɑ ɑlʋnyǝ́mɑ sɩ: Pǝtɔɔtǝlɛ wɛɛ.
Ɩsɛɣɛlɩ wɛ kɛ ɩsɩɩ ɑlʋ tɛtɛlɑtʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Ɩ́ kɑlǝnɑ mǝ too Ɩsɛɣɛlɩ,
ɩ́ tɑɑ yele-ɩ.
Mpi tɔ, ɩ tɑ kɛ mɑ ɑlʋ tɔtɔ,
pǝ́cɔ́ mɑ tɑ kɛ ɩ pɑɑlʋ.
Ɩ́ hɩɩsɩ tɛtɛlɑtǝtʋ cɑcɑɑsɩ kɛ ɩ ɩsɛntɑɑ,
nɑ ɩ́ lǝsɩ wɑsɑŋkɑlǝtʋ kɛ ɩ tɑɑ.
Ye pǝ tɑɣɑ mpʋ,
mɑɑ yele-ɩ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ,
ɩsɩɩ kʋyɑŋku pɑ lʋlɑ-ɩ tɔ.
Mɑɑ yele nɑ ɩ tɛtʋ pǝsɩ wʋlɑɣɑ
nyǝntʋ nɑ tǝ wʋlɩ nɑ ɩ́ sǝnɑ lʋkɔtʋ.
Mɑ fɛɩnɑ ɩ piyɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
Mpi tɔ, sɩ tǝŋɑ ɩ ɩkpɑtɛ kɛ́.
Pǝyele sɩ too kʋɣɩ ɩ tɩ nyʋɣʋ kɛ́ nɑ tɛtɛlɑtǝtʋ.
Hɑlɩ ɩ kpɑɑlǝɣɩ tɑm sɩ,
ɩnɩ ɩ kɑ tǝŋ ɩ tɑŋnɑɑ mpɑ pɑ hɑɑkɩ-ɩ
tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm tɔ.
Pɑɑ nɑ ɩ kʋtɑkǝm nɑ ɩ kʋtɔɣɔlǝm nɑ nim nɑ sʋlʋm.
Amɑ Tɑcɑɑ mɑ́,
mɑɑ tǝkɩ-ɩ mpɑɑʋ nɑ sɔwɑ kɑlɑɑ.
Mɑɑ ŋmɑ koluŋɑ nɑ mɑ́ cɔɔnɑ-ɩ nɑ ɩ́ tɑɑ tɑsɑ lɩɩʋ.
Ɩ kɑ́ mɑɣɑsɩ ɩsɩɩ ɩ́ pɛɛkɩ ɩ tɑŋnɑɑ
nɑ ɩ tǝŋ pɑ wɑɑlɩ, kpɛtɛ.
Wɑɑtʋ ɩnǝɣǝlɛ ɩ kɑ́ tɔ sɩ:
Pǝ wɛɛ sɩ mɑ́ mǝlɩ mɑ pɑɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ.
Mpi tɔ, mɑ nɩɩkɑɣɑ tǝnɑɣɑ leleŋ nɑ pǝ kǝlɩ nɔɔnɔɔ.
10 N tɑɑ cɛkǝnɑ sɩ,
Ɩsɔ mɑ́, mɑ cɛlɑɣɑnɑ-ŋ kʋtɔɣɔʋ,
nɑ sʋlʋm, nɑ nim, nɑ mɑ́ sʋsɩ-ŋ toŋ,
nɑ mɑ́ hɑ-ŋ liɣitee nɑ wʋlɑ.
Ɩlɛnɑ ń kpɑɣɑ nɑ ń lɑkǝnɑ tʋɣʋ Pɑɑlɩ kɛ tǝmlɛ.
11 Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ lɛɛkɩ mɑ tɔɣɔnɑɣɑ,
nɑ mɑ sʋlʋm kɛ kʋmtʋ wɑɑtʋ.
Ɩlɛnɑ mɑ lɛɛkɩ kponkpontu toŋ nyǝntʋ nɑ heeŋ hʋntʋ,
nɑ ń lɑŋ nyɑ́ kʋtɑkǝm nɑ nyɑ́ kʋtɔɣɔlǝm nɑ ń lɩɩ kpɛtɛ.
12 Nyɑ́ tɑŋnɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ mɑɑ wɔɣɔsɩ nyɑ́ wontu,
pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ kpesi.
13 Mɑɑ yele nɑ nyɑ́ lɑŋhʋlʋmlɛ,
nɑ nyɑ́ ɩsɔtʋ kʋfɑlʋ ɑcimɑnɑɑ,
nɑ nyɑ́ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ,
nɑ nyɑ́ kɔtɑsɩ lɛnsǝnɑɑ pǝ́ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
14 Ɩlɛnɑ nyɩɩtʋ lɛɛkɩ nyɑ́ tɩɩŋ tɑwɑ
nnɑ n tɔŋɑɣɑ sɩ nyɑ́ tɑŋnɑɑ kʋfɛlʋɣʋ tɔ,
nɑ tɑɑlɛ wontu nɑ́ɑ́ tɔɣɔ.
15 Mɑɑ hɔ nyɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ timpi n sɔɔ mɑ tɔɔ tɔ pǝ tɔɔ.
Pǝyele n lɑɑkɩ Pɑɑlǝnɑɑ,
nɑ ń lɑkɩ kɑcɔkɑ nɑ ń tǝŋǝɣɩ nyɑ́ tɑŋnɑɑ.
16 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Mɑɑ tɑɣɑnɩ mɑ ɑlʋ kɛ mʋɣʋ
nɑ mɑ́ ponɑ-ɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ,
nɑ mɑ́ nɑ-ɩ tǝ́ lɑ ɑcɑcɑɑlɛ fɑɑci.
17 Ɩlɛnɑ ɩ́ tǝŋɩ-m nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ ɩsɩɩ ɩ pɛɛlǝtʋ wɑɑtʋ.
Yɑɑ ɩsɩɩ ɩ Icipiti lɩɩʋ sɑɑ.
Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ cɛlɛ-ɩ ɩ lɛsɛŋ tɩɩŋ.
Ɩlɛnɑ lɑŋpǝsǝlɛ tɛtɛkǝlɛ pǝsɩ ɩsɩɩ tɛɛlʋɣʋ nɔnɔɣɔ.
Ciikuɣu kʋyɑkʋ
18 Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
Kʋyɑŋkuɣu Ɩsɛɣɛlɩ n kɑ yɑɑ-m nyɑ́ pɑɑlʋ,
n kɑɑ tɑsɑ-m yɑɑʋ kɛ nyɑ́ Sɔsɔ Pɑɑlɩ.
19 Mɑɑ lǝsɩ nyɑ́ nɔɣɔ tɑɑ kɛ́ Pɑɑlɩ nɑ tɩɩŋ lɛlǝŋ hǝlɑ,
n kɑɑ tɑsɑ-yɛɣɛ yɑɑʋ.
20 Ɩlɛnɑ mɑ́ nɑ tɑɑlɛ wontu, nɑ sumɑsɩ,
nɑ ɑtɛ nyɑmɑnyɑmɑnɑɑ tǝ́ pɛɛlɩ nɔɣɔ sɩ wontu ntɩ
tǝ tɑɑ lɑ mɑ yǝlɑɑ kɛ pʋlʋ.
Ɩlɛnɑ mɑ kpiisi tɛtʋ tɔɔ kɛ́ yoou wontu tǝnɑ,
nɑ pǝ́ yele nɑ mɑ yǝlɑɑ hɛɛsɩ tǝpɑmm.
21 Ɩsɛɣɛlɩ mɑ nɑ-ŋ tɑ ɑkpɑɣɑlɛ kɑ wɛɛ tɑm kɛ ḿpʋ́ɣʋ́.
Mɑɑ sɔɔlɩ-ŋ nɑ mɑ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ,
nɑ mɑ́ pɑɑsǝɣǝnɑ-ŋ teu.
22 Mɑ kɑɑ lɑɣɑsɩ.
Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ ń nyɩ sɩ mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ.
23 Kʋyɑŋkuɣu mɑɑ mʋ mǝ kʋsǝlǝmʋtʋ,
nɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ kʋsǝlǝmʋtʋ.
Ɩlɛnɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ́ɑ́ mʋ tɛtʋ kʋsǝlǝmʋtʋ,
24 nɑ tɛtʋ nɑ́ɑ́ mʋ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ tɩɩŋ pǝ kʋsǝlǝmʋtʋ.
Kʋhɑlǝm mpɩ pǝlɛ pɩɩ mʋ Sisilee kʋsǝlǝmʋtʋ.
Ɩsɔ tuuki kɛ pɑ yɑɑ Sisilee nɑ pɑ tɛ tɑɑ.
25 Mɑɑ mǝŋnɑ Pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ nyɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ,
nɑ mɑ́ wɛɛnɑ nyɑ́ pǝtɔɔtǝlɛ.
Mɑɑ heeli Pɑ tɑ kɛ mɑ nyǝ́mɑ nyɑ́ sɩ n kɛ́ mɑ nyǝŋ,
nɑ ń yɑɑ-m sɩ nyɑ́ Ɩsɔ.