3
Mɑɣɑsʋɣʋ
Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Tɑsɑ nyɑ́ ɑlʋ kɛ kpɑɣɑʋ. Pɑɑ ɩ mǝlɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑ ɑlʋtʋ tɑɑ tɔ. Mɑ sɔɔlɑ ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ́ nɑ pɑ́ tǝŋǝɣɩ tɩɩŋ nɑ pɑ́ sɔɔlɑ pǝ lɛsɛŋ kɑkɑlɑsɩ. Mɑ mʋwɑ mɑ ɑlʋ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ, nɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee sɑɑkǝnɑɑ nɑɑtoso. Mɑ heelɑ-ŋ sɩ: Cɑɣɑ nɑ pǝ tɑɑŋɩ, tɑŋɩ-m nɑ ń yele wɑsɑŋkɑlǝtʋ. Mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑɑ tɑŋɩ-ŋ mpʋ tɔtɔ.
Mpʋ ɩnǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kɑ́ cɑɣɑ, ɩ́ kɑɑ wɛɛnɑ wulɑʋ nɑ pɑɑsǝnlʋ. Yɑɑ kɔtɑsɩ nɑ kɔtǝlɑɑ toko wei pɑ pɔɔsǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ tɔm tɔ, yɑɑ tǝlɑɑlɛ. Ɩ́ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ mǝlɩ mǝ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ mǝlǝnɑ mǝ Ɩsɔ nɑ mǝ wulɑʋ Tɑfiiti lʋlʋɣʋ tʋ tɔɔ. Ɩ́ kɑ́ nyɑnɑ Tɑcɑɑ mɑ́ nɑ mɑ́ɑ́ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.